Tillbaka

Info för hälso-och sjukvården

 1. Morbilli (Mässling)
 2. Antibiotika under graviditet
 3. Bakteriell vaginos
 4. Borrelia infektion
 5. Candida
 6. Cytomegalovirus (CMV)
 7. Enterovirus
 8. Gonorré
 9. Grupp A Streptokocker (GAS)
 10. Grupp B Streptokocker (GBS)
 11. Hepatit A
 12. Hepatit B
 13. Hepatit C
 14. Hepatit D
 15. Hepatit E
 16. Herpes simplex
 17. HIV
 18. HPV-infektion (Humant Papillom Virus)
 19. Infektionsscreening av gravida kvinnor
 20. Influensa
 21. Klamydia
 22. Listeria
 23. Lues (Syfilis)
 24. Malaria
 25. Parasiter
 26. Parvovirus B19
 27. Pertussis (Kikhosta)
 28. Rubella (Röda Hund)
 29. Salmonella
 30. TBE (Tick borne encephalitis)
 31. Toxoplasma-infektion
 32. Tuberkulos (TBC)
 33. Vaccinationer
 34. Varicella Zoster (Vattkoppor)
Tillbaka

Morbilli (Mässling)

Bernice Aronsson, barnläkare, sakkunnig, Folkhälsomyndigheten, Solna
Docent Lars Smedman specialistläkare i pediatrik, Karolinska Institutet, Solna
Docent Marie Studahl, Överläkare, Infektionskliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Docent Marianne Forsgren, Emerita, Klinisk mikrobiologiska laboratoriet/virologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Redaktör Marie Studahl

Agens

Mässling (morbilli) orsakas av ett paramyxovirus och är ett ca 150 nm stort RNA virus.


Alla kända virusstammar tillhör en och samma serotyp d.v.s. man är immun mot mässling efter att ha haft den naturliga infektionen eller blivit vaccinerad oavsett vilken virusstam man sedan utsätts för 
s.k korsimmunitet. Även immunprofylax med mässlingspecifika antikroppar (immunglobulin) ger under en begränsad tid immunitet mot kända mässlingsstammar..


Det finns smärre skillnader i genomets sammansättning mellan stammar som cirkulerar i olika delar av världen (olika genotyper). Isolering av virus och molekylärbiologisk typning kan och ska utnyttjas för att spåra smittans ursprung.

 

 

Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

Smittsamhet

Mässling är en av de mest smittsamma luftburna infektioner som finns.

Virusinnehållande droppar kan stanna kvar i luften i flera timmar och några minuters exposition i samma rum, t ex i ett väntrum, räcker för att bli smittad.  (MF kommentar CDC anger 2 timmar)

 

Inom ett hushåll beräknas 90-100% av mottagliga individer smittas och i ett klassrum 1 av 4.

 

En person är smittsam ungefär 4 dagar före debuten av hudutslag. Smittsamheten är störst under prodromalstadiet i synnerhet sedan snuva, nysningar och intensiv hosta debuterat.

Smittsamheten avtar sedan och man räknar med att smittan hos en immunkompetent individ klingat av inom cirka 4 dagar efter utslaget kommit.  

Mässling lyder under smittskyddslagen och är en anmälningspliktig sjukdom.

Det är också smittspårningsplikt och eventuellt mottagliga personer i omgivningen skall erbjudas vaccination eller immunglobulin (v.g. se nedan) 

Mottaglighet

Panums klassiska iakttagelser från Färöarna på 1800-talet visade att naturligt förvärvad mässling ger livslångt skydd mot sjukdomen och att skyddet inte är beroende av booster via förnyad kontakt med vilt virus. Personer som hade varit sjuka i den första epidemin visade sig immuna i den andra, 60 år senare. De hade inte lämnat sin ö och seglatsen dit var längre än inkubationstiden för mässling, så importerade fall skulle samt och synnerligen ha upptäckts.

Så varaktig emellertid inte den immunitet som uppstår efter vaccination med levande försvagade mässlingvirus. För säkert och långvarigt skydd rekommenderas två doser med minst 28 dagars mellanrum. Vaccinet är då mycket effektivt, endast ett litet antal individer får inte fullt skydd av två doser. Ett vaccinationstillfälle ger däremot inte säker immunitet hos alla.

 

Mässlingvaccin introducerades på 1960 talet som ett monovalent vaccin men inte förrän 1982 blev vaccinet allmänt använt i Sverige som kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR).

Före införandet av vaccination var mässling en utpräglad barnsjukdom och nästan alla individer smittades under barnaåren, före vuxen ålder.

I länder med hög anslutning till vaccination som i Sverige (> 95 %) begränsas eller stoppas cirkulation av smitta inom landet, varmed det inte finns förutsättningar för naturlig booster. Ovaccinerade individer blir därmed inte exponerade och förblir mottagliga till vuxen ålder.

 

Vilka i vår befolkning riskerar att få mässling?

 

Risken för sjukdomsutbrott ökar om vaccinationstäckningen är under 90 procent i ett område under en längre tid.

Immuna bedöms personer uppvuxna i Sverige:

 • som är utan immundefekt och födda före 1960
 • som haft mässling, oavsett födelseår
 • som fått två doser vaccin, oavsett födelseår

   

  Mottagliga icke-immuna bedöms personer:

 • som inte har haft mässling och som inte är vaccinerade
 • som fått en dos vaccin

 

I svenska vaccinationsprogrammet har vaccination med en eller två doser erbjudits:

 • två doser

barn födda 1981 och senare   

sextio procent av barn födda 1975–80

 • en dos  

de flesta övriga barn födda 1975-80

de flesta barn födda 1970-75

 

Anslutningen till vaccinationsprogrammen varierar något över landet men har - med undantag enstaka år - genomsnittligen varit > 95 %.

Mottagliga individer finns bland:

 • migranter, som inte vaccinerats eller haft mässling
 • individer som avböjt vaccination
 • individer som inte vaccinerats av medicinska skäl
 • barn hos vilka det transplacentära antikroppsskyddet klingat av men ännu inte vaccinerats
 • underburna spädbarn (< 30 grav veckan) från födelsen

 

 

Var finns mässlingssmitta?

Trots omfattande vaccinationsprogram – WHO rapporterar att 84 % av världens barn 2014 vaccineras mot mässling - cirkulerar mässlingvirus ännu både i Europa och i stora delar av övriga världen där vaccinationstäckningen är eller har varit otillräcklig för att stoppa smittspridning.
Därmed kvarstår smittrisk för mottaglig individ vid resa till länder med utbrott respektive vid importsmitta till Sverige.


ECDC rapporterar mässlingutbrott i flertal skolor i Berlin med 153 fall (1 dödsfall) under 2015 års fem första veckor, (bortemot 500 fall i Tyskland från oktober) och i många övriga EU länder med otillräcklig vaccinationsfrekvens är mässling ännu endemisk. I resten av världen pågår i början av 2015 stora utbrott i Bosnien och Herzegovina, Serbien, Kyrgyzstan och Kina, Sudan, Papua New Guinea.  
Mässling från sannolikt importfall har spridits och fall har noterats över hela USA.  

WHO;s mål är att utrota mässling i Europa 2015, globalt 2020.

 

Bevakning av det epidemiologiska läget sker genom nationell kontinuerlig rapportering till WHO och ECDC, läs vidare på  deras websidor (www.who.int respektive www.ecdc.eu)

Klinisk bild

Inkubationstiden till symtom är c:a 10 dygn (7–18 dygn).
Om profylax med immunglobulin getts för att mildra sjukdomen kan inkubationstiden förlängas upp till 17-21 dagar.

Symtom under prodromalstadiet är snuva, intensiv torrhosta och måttlig feber. Konjunktivit hör till bilden liksom ljusskygghet.

Temperaturen stiger ofta abrupt på 3-7:e dagen, upp mot 39-41ºC och utslaget debuterar

samtidigt.
Utslaget börjar vanligen i ansiktet och sprids över hela kroppen inom några dagar: mörkrött fläckigt, makulo-papululöst exantem. Ofta är det ganska karakteristiskt storfläckigt (”morbilliformt”), som sedan flyter samman.
Vid okomplicerad mässling bleknar utslaget efter ett par dagar och febern sjunker. I munhålan ses karakteristiska Kopliska fläckar.

 

Mässling är en svår allmän infektion och spädbarn blir ofta svårt sjuka. Mässling ökar barnets mottaglighet för andra agens, p.g.a. förstörda epitelbarriärer och en allmän immunsuppression villket kan medverka till mottaglighet för bakteriella infektioner – pneumoni, media-otit, diarré, subglottisk laryngit och svår konjunktivit. Allvarliga infektioner av hjärnan förekommer men är dessbättre sällsynta (ungefär 1:1 000 hos barn med normalt immunförsvar). Encefaliten läker i regel ut, men ibland ses kvarstående hjärnskada och dödsfall förekommer och

Under utbrott av mässling i Frankrike 2008-2011 rapporterades över 22 000 fall av mässling. Incidensen var högst bland ovaccinerade barn som var under ett år gamla. Nästan 5000 personer behövde sjukhusvård och hälften drabbades av komplikationer. De vanligaste komplikationerna var lunginflammation och öroninflammation. Tjugosju personer fick encefalit. Tio personer i åldrarna 11-68 år avled varav sju hade immunbristsjukdomar. Utbrottet blev omfattande och långvarigt på grund av otillräcklig vaccinationstäckning i befolkningen. Åttio procent av de insjuknade var ovaccinerade och endast 4,7 % var vaccinerade med två doser.

 

 

Infektion hos den gravida kvinnan

Mässling under graviditet kan åtföljas av risk för ökad morbiditet hos modern och för tidig födelse av barnet.


Komplikationer vid mässling under graviditet som kan inträffa:

 • viral eller sekundär bakteriell pneumoni hos modern
 • viss risk för spontanabort - intrauterin fosterdöd med risk speciellt i slutet av andra och början av 3:e trimestern 14 dagar efter exantemdebut
 • prematur förlossning i ökad frekvens (främst vid mässling i sen graviditet) och perinatal överföring av morbilli till barnet


I vissa rapporter finns även dödsfall liksom enstaka fall av encefalit beskrivna.

Rapporterad komplikationsfrekvens och utgång av infektionen är mycket beroende av det allmänna tillståndet hos den studerade befolkningen och studiens urval. Material från västerländska förhållanden är begränsade: rapporter från Australien och USA, Tyskland och Frankrike från 40-talet och framåt talar för att mässling sällan utgör ett dödligt hot för en gravid kvinna.

En retrospektiv studie från USA 1993 omfattade 58 registrerade fall av mässling hos gravida kvinnor. 60 % var sjukhusvårdade, 26 % hade pneumoni- sannolikt primär mässlingpneumoni snarare än bakteriell superinfektion - och två kvinnor dog av mässlingskomplikation. I tre fall avbröts graviditeten. Av övriga graviditeter slutade 31 % prematurt: 5 spontanaborter och 13 prematurfödslar, som huvudsakligen inträffade inom 2 veckor efter insjuknandet.

Även andra tidigare studier har rapporterat avsevärd risk för prematur födsel vid mässling under senare delen av graviditeten, sannolikt beroende av placentaförändringar på basen av virusplacentit.

Vid infektion inom 10 dagar före partus finns risk för överföring av infektion till barnet (se nedan).

 

Slutsatsen är att den prospektiva risken för katastrofala följder av mässling sannolikt är liten hos gravida i vår befolkning men däremot för ökad risk för svår sjukdom med pneumoni, abort och prematur födsel.


I utvecklingsländer är mässling däremot en mycket svår sjukdom och kan förväntas ha betydligt allvarligare konsekvenser för en gravid kvinna.

 

 

Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

Det finns inte tillräckligt underlag för att säkert bedöma om mässlingvirus kan gå över transplacentärt under tidig graviditet. 

Teratogen effekt har inte kunnat påvisas vid mässlinginfektion under graviditet, vare sig i tidiga genomgångar eller prospektiva studier publicerade de sista 10-15 åren bl.a., en tysk studie omfattande sammanlagt bortemot 150 barn (enligt prof.Gisela Enders, Stuttgart) eller mer begränsade iakttagelser bl a från Frankrike.

Fallrapporter finns av skadade barn när modern haft mässling i tidig graviditet men skademönstret är inte enhetligt, samma gäller även i en äldre retrospektiv studie från Grönland från 10 mässlingsepidemier: 4 fosterskador rapporteras bland 28 barn födda av kvinnor, som haft mässling under de två första månaderna. Brist på kontrollmaterial gör sambandet ännu mer svårbedömt.

 

En rapport, grundad på epidemiologiska data, har visat på ett möjligt samband mellan maternal mässling och Crohns sjukdom hos barnet senare i livet. Fyndet har väckt livlig debatt, andra undersökningar har inte kunnat påvisa ett liknande sambandet. Sambandet kan inte betraktas som säkerställt. Däremot är det klart visat att det inte finns något samband mellan mässlingvaccination och Crohns sjukdom.


Mässlingvirus kan däremot föras över transplacentärt i slutet av graviditeten främst om modern sjuknat inom 10 dagar före förlossningen. Både kongenital infekterade barn och barn som sjuknar inom 2-10 dagar har beskrivits.
Materialen är små. Svårast fall är beskrivna bland prematura barn, vilket gäller även postnatalt smittade späda barn. I gamla material utan modifierande immunglobulinprofylax var pneumoni en vanlig komplikation speciellt hos prematura barn. En mycket låg men klart ökad risk föreligger för den letala, kvardröjande hjärninfektionen SSPE (Subakut Scleroserade Panencefalit) hos tidigt infekterade barn.


Under mässlingutbrott på senare år i USA och Europa har det visat sig att mottaglighet har blivit vanligare hos spädbarn (under 12 månader), - t o m före 6 månaders ålder. Den åldersspecifika incidensen t ex under mässling utbrottet 2008 - 2011 i Frankrike var högst i åldersgruppen under 12 månader (120/100.000 individer i den åldern).  Orsaken är att antikroppsaktiviteten hos mödrarna numera är avsevärt lägre eftersom de är vaccinerade i tidig ålder och inte längre får booster av vilt mässlingvirus. Därtill sker barnafödandet vid högre åldrar än tidigare. Det kan därför finnas skäl att ta in moderns vaccinationsanamnes och exposition för mässlingvirus i den individuella bedömningen av ett spädbarns skydd mot mässlingsmitta t ex vid exposition eller inför resa till endemiskt område.

 

Sammanfattningsvis: i en befolkning som vår, finns inget säkert samband mellan mässlinginfektion och fosterskador och därmed inte generell indikation att tillråda avbrytande av graviditeten.

Mässlingvirus kan överföras främst i slutet av graviditeten 


Överföringsrisk

Överföringsrisken under tidig graviditet är otillräckligt känd. Systematiska studier på tillräckligt stora material saknas men sannolikt är risken under tidig graviditet låg. Placentainfektion däremot har påvisats vid fosterdöd.

I slutet av graviditeten föreligger en viss överföringsrisk uppskattad till cirka 20-30 % främst om modern insjuknar inom 10 dagar före partus. Detta kan leda till kongenital mässling med insjuknande inom 2-10 dagar genomsnittligen 6 dagar.

 

 

Laboratoriemetoder

Diagnostik

Klinisk bild och exposition för mässlingssmitta ger misstanke och sannolikhetsdiagnos men ska bekräftas med laboratoriediagnostik:

Laboratorietester som bör användas är både RT-PCR på nasofarynxsekret och serologi eftersom de tidsmässigt kompletterar varandra. Kliniska data/insjuknandedatum är nödvändiga för tolkning av fynden.  

Mässlingvirus RNA påvisas under akutstadiet i svalg-, nasofarynx-sekret/saliv vid insjuknande och under akutstadiet (inom 3-5 dagar).  

Tolkning av resultat:  
Positivt fynd ger diagnos
Negativt resultat utesluter inte diagnos


Virusfynd bör karakteriseras vidare med molekylärvirologiska metoder för att spåra smittväg i aktuellt utbrott.  

Serologisk diagnostik: analys av morbillispecifik antikroppsaktivitet av IgM och IgG klass i akut/ konvalescentserum (10-14 dagar efter insjuknande). IgM aktivitet påvisas vanligen först 5-7 dagar efter insjuknande (under exantemstadiet) 

Tolkning av resultat:  

 • Närvaro av IgM antikroppar och ingen eller låg IgG aktivitet i akutserum hos en individ med kliniskt misstänkt mässling/epidemiologiskt samband ger diagnosen.

  Säkerställ diagnosen genom analys av konvalescentserum.

 • Serokonversion alternativt antikroppsstegring av mässling IgG aktivitet säkerställer diagnosen.
 • Negativ IgM men positiv IgG aktivitet visar på immunitet och ingen aktuell infektion.
 • Frånvaro av såväl IgG som IgM aktivitet i serum taget mer än 10 dagar efter insjuknande visar att individen är och förblir mottaglig. Vaccination ska erbjudas om kontraindikation inte föreligger.

Immunitetsbedömning: analys av morbilli specifik IgG i serum.

Vid negativt utfall av mässlingdiagnos hos en gravida kvinna med akut exantemsjukdom under graviditet fortsätt med rubelladiagnostik (se rubella kapitlet) 

Diagnos av moderns infektion

Sjukdomsbilden vid mässling är ofta typisk och klinisk diagnos är lätt att ställa av den

erfarne, men förutsätter liksom för alla andra sjukdomar, som blivit sällsynta, att kunskapen

inte glöms bort. Det är fortfarande viktigt att inte bortse från mässlingsdiagnos i samband

med akut exantemsjukdom.

 

Sannolikheten för mässlingdiagnos är ökad om

 • det finns ett samband med ett säkerställt fall av mässling eller
 • exantemsjukdomen börjat utomlands eller
 • kvinnan varit utomlands veckorna innan hon sjuknade
 • kvinnan inte är vaccinerad mot mässling  

Vid klinisk misstanke är man skyldig enligt smittskyddslagen att provta för att verifiera diagnosen.  

Påvisning av mässlingvirus RNA respektive mässlingspecifikt IgM kan ge omedelbart besked i ett misstänkt fall. Om IgM aktivitet är enda fynd ska det kompletteras med ett prov för IgG uppföljning efter 10 dagar - en månad (se under 7 ovan). 

Diagnos av fostrets/barnets infektion

Vid födelsen:

 • Saliv/nasofarynxsekret tas för analys av mässlingvirus RNA med RT-PCR. 
 • Navelsträngsblod för analys av IgM och IgG aktivitet och av mässlingvirus RNA  
 • Analys av samtidigt taget blodprov från modern rekommenderas.

Vid behov bör barnet remitteras till barnläkare för klinisk uppföljning under det första året. Serologi avseende mässlingspecifikt IgG tas på barnet vid 12 månaders ålder för att avgöra behovet av vaccination.

 

 

Profylax

Allmän aktiv profylax -Vaccination

Det finns ett mycket effektivt kombinerat vaccin MPR mot mässling-påssjuka-röda hund som består av levande försvagade virusstammar (cirka 95 % skyddseffekt). I Sverige finns två vacciner registrerade, M-M-RVAXPRO® och Priorix®.

För säkert och långvarigt skydd rekommenderas två doser med minst 28 dagars mellanrum.

 

Samtliga barn upp till 18 år i Sverige erbjuds vaccination gratis

 • första dosen ges vid barnavårdscentralen (BVC) vid 18 månaders ålder,
 • den andra vid 6-8 års ålder via Elevhälsan.

Genomsnittligen har med få undantag mer än 95 % (högsta siffran 97,2%) av barnen vaccinerats med lokala variationer (mellan 90-100%).

 • Elevhälsan har sedan 2007 skyldighet att även erbjuda kompletterande MPR vaccination till elever upp till 18 år som inte vaccinerats med 2 doser MPR.  

Antikroppar som överförs från modern till barnet via placenta, s.k. maternella antikroppar, hindrar anslag av vaccinet, och därför ges vaccinet normalt sett inte till spädbarn. Valet av rutinmässig vaccinationsålder varierar mellan länder, beroende på dilemmat mellan högre frekvens immuniseringsmisslyckanden p.g.a. maternella antikroppar (med lägre vaccinationsålder) och, å andra sidan, att vidga åldersfönstret för mottaglighet genom val av en högre vaccinationsålder.

I Sverige har man hittills bedömt att man kan vänta till 18 månader för att med säkerhet vaccinera utan att maternella antikroppar hindrar svar på vaccinet. Om antalet fall med mässling skulle fortsätta att öka kan ovaccinerade små barn ha en ökad risk att insjukna och då kan åldern för första vaccination kan då komma att sänkas.

 

Immunsupprimerade barn (SCID, cytotoxisk behandling) undantas från vaccination eftersom MPR vaccinet innehåller levande försvagade vaccinvirus. Om möjligt tidsmässigt bör man försöka vaccinera barnet mot MPR minst 2 veckor innan immunsupprimerande behandling startas.

Barn till HIV-positiva mödrar kan vaccineras från 6 månaders ålder oavsett barnets eget infektionsstatus.

De vanligaste biverkningarna hos barn efter vaccination är rodnad vid injektionsstället och feber ≥38 °C (rektalt) eller ≥37,5 °C (axillärt/oralt). I SBU rapport från 2009, sammanfattas att MPR-vaccination inte leder till en ökad risk för allvarliga biverkningar som diabetes typ 1, infektioner som kräver sjukhusinläggning, autism, eller autismspektrumstörning. Däremot ses en ökad risk för feberkramper men inte epilepsi efter MPR-vaccination. http://www.sbu.se/upload/publikationer/content0/1/vaccination_2009/vacciner till barn_fulltext.pdf

 

Gravid kvinna ska inte ges MPR-vaccin eftersom det är ett levande vaccin.
Däremot kan och bör andra potentiellt mottagliga individer i omgivningen vaccineras för att minska risken att föra smitta till den gravida kvinnan. MPR vaccination av barn eller andra familjemedlemmar överförs inte till en mässlingmottaglig gravid.


Graviditet bör undvikas under 1 månad efter vaccination.
Kvinnor som planerar att bli gravida bör rådas att vänta med vaccination.

Kvinna som ovetande om sin graviditet blivit vaccinerad kan meddelas att fosterskador inte finns rapporterade och att det inte finns skäl att diskutera avbrytande.  

Ammande kvinnor kan vaccineras och barn som ammar kan vaccineras vid ovan rekommenderad ålder.
Endast i den händelse barnet har bekräftat eller misstänks ha nedsatt immunförsvar, bör risker och fördelar med vaccination av modern utvärderas.

 

Riktad profylax inför utlandsresa

Risken att få mässling för icke eller ofullständigt vaccinerade är påtaglig vid utlandsresor - även inom Europa.

För säkrare och långvarigt skydd rekommenderas två doser med minst 28 dagars mellanrum. Vid resa utanför Sverige bör individer barn > 6 år liksom vuxna som inte fått en andra dos mässlingvaccin (MPR) få denna före avresa för att ha ett bra skydd mot mässling (enligt data från svenska antikroppsstudier).

Gravid kvinna utan immunitet mot mässling kan inte vaccineras och bör om möjligt undvika resmål till land med pågående mässling. Inför en utlandsresa med familjen till endemiskt område bör övriga vara fullt vaccinerade både för egen och moderns skull.
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen rekommenderar att ovaccinerade barn som är äldre än 9 månader vaccineras mot mässling inför sådan resa. Vid mässlingvaccination, före 12 månaders ålder, måste emellertid en andra vaccindos ges som vanligt under andra levnadsåret (samt också vid 6-8 års ålder).

När risken för smitta bedöms som särskilt hög kan MPR vaccin ges från 6 månaders ålder, särskilt om modern inte har haft mässling och/eller har okänt vaccinationsstatus. http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Vacciner/Massling---passjuka---roda-hund--/  Specialist bör dock konsulteras.  

Passiv profylax

Profylax med polyvalent humant immunglobulin

Polyvalent humant immunglobulin ges i dosen 0.25- 0,5 mL/kg kroppsvikt intramuskulärt.
Koncentrationen av mässlingsantikroppar varierar mellan de olika immunglobulinpreparaten som marknadsförs i Sverige (se Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen). 

Mässlingprofylax är inte längre upptagen som indikation varför preparatet nu ges off label.

Profylax efter exposition

Till gravida som är icke-immuna eller osäkert immuna

Till och med 6 dygn efter exposition ges passiv profylax i form av polyvalent humant immunglobulin intramuskulärtx/. Dosen är 0,25- 0.5 mL/kg maxdos 15 mL. Effekten av immunglobulin är högre om dosen ges tidigt efter exposition. 

Trots immunglobulinprofylax kan insjuknande i mässling ske.

x/ I USA, UK och Frankrike rekommenderas i.v.immunglobulin 400 mg/kg kroppsvikt till kvinna som sjuknat i morbilli <10 d före beräknat partus liksom till mottaglig gravid kvinna exponerad, så att hon riskerar sjukna under denna period. Samma dos i v rekommenderas även till barnet för att försöka helt hindra infektion hos barnet och därmed risken för allvarliga komplikationer. Observations- och faktaunderlag saknas, motivering och erfarenhet från Frankrike se litt.listan. Frågeställningen har hittills inte varit aktuell här.

Om immunglobulin mot mässling getts kan MPR vaccin ges tidigast efter 3 månader då den tillförda antikroppsaktiviteten avtagit.

 

Till nyfödda barn och barn under de första månaderna?

 

Om modern är immun (=haft mässling eller fått två doser vaccin) behövs inte profylax då barnet sannolikt är skyddat.  

Om modern är icke-immun ges profylax till barnet med immunglobulin i dosen 0.5 mL/kg intramuskulärt.

 

Prematurt barn < 30 v betraktas som mottagligt även om modern är immun. Profylax 0.5 mL/kg intramuskulärtx/  ska ges barnet. 

Nyförlösta icke-immuna kvinnor

Till och med 72 timmar efter exposition kan nyförlöst icke-immun kvinna med fördel vaccineras med mässlingsinnehållande vaccin. Amning kan fortsättas trots vaccinationen.

Kvinnan ska förses med uppgift om var vaccination med en andra dos kan erhållas (tidigast 28 dagar efter den första). Samma gäller för övrigt även kvinna som enligt immunitetsundersökning saknar antikroppsaktivitet mot röda hund (jmfr rubella kapitlet).  Smittförebyggande åtgärder

All sjukvårdspersonal måste vara medveten om att mässling fortfarande finns kvar i världen och att importfall då och då inträffar och kan ge sekundärfall inom landet (se nedan).  Personal ska vara MPR vaccinerad (2 doser).

Mässling är en mycket smittsam sjukdom.  Smittspridning har upprepade gånger skett till mottagliga individer som direkt eller indirekt kommit i kontakt med sjuka med oidentifierad mässling inom vården.

Personer med symtom på mässling (feber, hosta, ögoninflammation, utslag) ska därför remitteras till läkarundersökning på infektionsklinik eller annan mottagning med möjlighet till isoleringsrum och inte till vanliga läkarmottagningar, BVC eller MVC där de riskerar att smitta andra vårdsökande.

 

Terapi

Något specifikt läkemedel mot sjukdomen finns inte, men sjukdomen kan förebyggas genom vaccination.

Barn som p.g.a. sitt ursprung (t ex nyanlända från södra Asien) kan ha subklinisk eller symtomatisk A-vitaminbrist och bör få oralt A-vitamin, men A-vitamin ska inte ges till gravida kvinnor p g a risk för fosterskador. Den av WHO rekommenderade dosen till barn är 100 000 IU en gång till barn 9-11 månader och 200 000 IU från 12 månader och uppåt. Behandlande barnläkare bedömer om behandling med Vitamin A behövs och den av WHO rekommenderade dosen kan upprepas efter några dagars sjukdom.
Om febern varar mer än 5 dygn, och särskilt om det dessutom tillstöter symtom på pneumoni eller annan bakteriell komplikation bör antibiotikabehandling ges.

 

 

Svenska erfarenheter

Erfarenhet i Sverige av mässlingfall hos gravida kvinnor är mycket begränsad. Själva har

vi endast dokumentation på 5 fall av mässling, sjukdomen var lindrig-måttlig.  Alla 4 fall

där graviditeten fullföljdes var helt komplikationsfria för mor och barn. Långtidsuppföljning av

barnen saknas dock.
I ett utbrott 2012 fick en kvinna i 18:e graviditetsveckan mässling trots tidigare MPR vaccination med 2 doser. Sjukdomen blev relativt lindrig och ett friskt barn föddes i rätt tid.  

Mässlingfall i Sverige

Sedan vaccination mot mässling infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet 1982 har sjukdomen blivit sällsynt i Sverige. Mässlingsfall som inträffar i Sverige är sedan dess oftast importfall och sekundärfall till dessa. Enligt rapporter till Folkhälsomyndigheten har de sista tre åren mellan 26-51 fall rapporterats (se statistik på Folkhälsomyndighetens websida www.folkhalsomyndigheten.se).

 

Handläggning

Bedömning av

 

Exponerad gravid kvinna

 

Klar anamnes på två gånger vaccination/genomgången mässling– bara immunitetsundersökning ingen omedelbar åtgärd.

 

Anamnes oklar eller negativ:

 • Bedöm mässlingsexpositionen(jmfr ovan under 8)
 • Gör en bedömning av patientens sannolika vaccinationsstatus
 • Ta serologiskt prov: morbilli IgG (alternativt analysera fryst serumprov taget under graviditeten, sparat på laboratoriet)
 • Om mottaglig och säker eller mycket sannolik exposition – ge kvinnan immunglobulin, dosering 0.25- 0,50 mL/kg (max 15 mL) i.m inom 6 dygn efter exposition

Om möjligt bör mässlingsantikroppar bestämmas hos en gravid kvinna före administration av immunglobulin för att undvika onödig profylaxbehandling. Akutsvar begärs, telefonkontakt med analyserande viruslaboratorium rekommenderas. Snabbast svar på immunitetsbedömning med morbilli IgG får man genom analys av serum, som tagits för HIV-hepatit B screening och finns frysbevarat på laboratoriet.

Immunitetsbedömning får dock inte ge avsevärd fördröjning av profylax som ska ges snarast och inte senare än 6 dygn efter smittillfälle. Om snabb immunitetsbedömning inte är tillgänglig får man gå efter en noggrann anamnes enligt ovan.

 

Uppföljning efter profylax: Endast om patienten själv varit sjuk trots profylax måste nytt prov tas för analys (gärna parallellt med det gamla). 

Gravid eller nyförlöst kvinna med misstänkt mässling

 

 • Isolering av patienten. Vid behov av inneliggande vård ska denna ske på isoleringsenhet för luftburen smitta (infektionsklinik)

   

 • Diagnostik av mässling: serumprov för analys av IgM- och IgG-antikroppar. Påvisning av virus-RNA med PCR från nasofarynxsekret, urin, och hepariniserat blod.&nbsp; Akutsvar begärs.

   

 • Omgående telefonkontakt med smittskyddsläkare i beredskap.

   

 • Vid exposition inom sjukvården även omgående kontakt med vårdhygien.

  I samråd med smittskydd/vårdhygien initiera smittspårning av möjliga exponerade kontakter inom smittsam period. Smittskyddsanmälan via SmiNet. 

 • All personal och andra personer som har kontakt med patienten ska ha fullgott skydd mot mässling.
 • Vid bekräftad mässling i tidig graviditet: övervakning av graviditeten: uppföljning med ultraljudsundersökning i vecka 12-15 och 20-22 rekommenderas.

 

Sen  graviditet

 • Om den gravida kvinnan insjuknar i mässling inom en - två veckor före partus, finns risk att det nyfödda barnet smittas intrauterint då barnet inte hinner ta emot tillräcklig mängd av transplacentärt överförda antikroppar som skydd.
 • Om modern sjuknat inom 10 dagar före partus behandla det nyfödda barnet med immunoglobulin i dosen 0.5 mL/kg intramuskulärt för att förhindra att mässlinginfektionen bryter ut eller blir allvarlig.
 • Ta virologiska prover för RT- PCR analys och serologi på barnet.
 • Amning tillåten både när mamman vaccinerats efter partus eller om hon fått immunoglobulin under graviditeten


 

Om mässling skulle finnas i hemmet får lämplig tid för hemgång diskuteras. En mottaglig mor

kan och ska vaccineras. Barnet, som ju inte heller har något skydd, ska däremot inte vaccineras utan skyddas för exposition. Vid inträffad exposition ska immunglobulin 0,5 ml/kg kroppsvikt erbjudas.

I USA, UK och Frankrike rekommenderas i v immunglobulin 400 ml/kg kroppsvikt till kvinna som sjuknat < 10 dagar före beräknat partus liksom till mottaglig kvinna exponerats så att hon riskerar sjukna <10 dagar före beräknat partus. Även barnet ges 400 ml immunglobulin/kg kroppsvikt vid födelsen.  

Exponerat spädbarn under de första månaderna     

 

Om modern är immun (=haft mässling eller fått två doser vaccin) behövs inte profylax då ett barn född i vecka 30 eller senare sannolikt är skyddat.

Om modern är icke-immun ges profylax till barnet med immunglobulin i dosen 0.5 mL/kg intramuskulärt

x/.se även ovan under profylax modern

Prematurt barn < 30 v betraktas som mottagligt även om modern är immun och profylax ska ges barnet. 


Referenser

Mässling och röda hund – ett kunskapsunderlag till nationell handlingsplanssling och röda hund – ett http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-11-15

Aktuell informastion och epidemiologiska data:

www.folkhalsomyndigheten.se (tidigare www.smittskyddsinstitutet.se)

http://ecdc.europa.euhttp://www.who.org

http://www.euro.who.int

http://www.measlesinitiative.org/

http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2011/information-om-vaccinationsskydd-mot-massling-/http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2011/information-om-vaccinationsskydd-mot-massling-/

Översiktsartikel:

Gershon A. Varicella, Measles, and Mumps. Chapter 3. Remington and Klein's Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant, 8th Edition 2015. Eds Wilson CB, Nizet V, Maldonado Y, Remington JS and Klein JO

 

Duration av immunitet vid naturlig mässling

Panum PL. Observations made during the measles epidemic on the Faroe Islands in the year 1846 Bibliothek for Laeger 1847; 3rd row; 270.344 (danish).

 

Mässling under graviditet och följder för fostret

Review:

Manikkavasagan G, Ramsay M. The rationale for the use of measles post-exposure prophylaxis in pregnant women: a review. J Obstet Gynaecol 2009 Oct;29(7):572-5.

Brunell PA Review: Editorial commentary: Measles in pregnancy is not child's play. Clin Infect Dis. 2014 Apr;58(8):1093.

 

 

 1. Ali ME, Albar HM. Measles in pregnancy: maternal morbidity and perinatal

  outcome.Int J Gynaecol Obstet. 1997;59:109-13.

 2. Atmar RL, Englund JA, Hammill H. Complications of measles during pregnancy.Clin

  Infect Dis 1992;14:217-26 Comment in: Clin Infect Dis 1992;14:1262-3.

 3. Eberhart-Phillips JE, Frederick PD, Baron RC, Mascola L.Measles in pregnancy: a

  descriptive study of 58 cases.Obstet Gynecol 1993;82:797-801.

 4. Chambers CD, Johnson KA, Dick LM, Felix RJ, Jones KL. Maternal fever and birth outcome: a prospective study. Teratology 1998;58:251-7.
 5. Enders G. Measles in pregnancy – outcome. Personligt meddelande juni 2002.
 6. Chiba ME, Saito M, Suzuki N, Honda Y, Yaegashi N. Measles infection in pregnancy.J Infect. 2003;47:40-4.
 7. Jespersen CS, Littauer J, Sagild U. Measles as a cause of fetal defects. A retrospective study of ten measles epidemics in Greenland. Acta Paediatr Scand. 1977;66:367-72.
 8. Casalegno JS, Huissoud C, Rudigoz R, Massardier J, Gaucherand P, Mekki Y. Measles in pregnancy in Lyon France, 2011. Int J Gynaecol Obstet. 2014 Sep;126(3):248-51.

   

  Placentaförändringar

 9. Moroi K, Saito S, Kurata T, Sata T, Yanagida M. Fetal death associated with measles

  virus infection of the placenta.Am J Obstet Gynecol. 1991;164:1107-8.

 10. 10.Bar-On S1, Ochshorn Y, Halutz O, Aboudy Y, Many A. Detection of measles virus by reverse-transcriptase polymerase chain reaction in a placenta. J Matern Fetal Neonatal Med. 2010 Aug;23(8):935-7.


  Kongenital mässling

 11. Giusti D, Burette J, Nguyen Y, Lévêque N, Graesslin O, Andreoletti L.Virological diagnosis and management of two cases of congenital measles. J. Med Virol 85:2136-2138 (2013).

  Risk med tidig mässling

 12. Campbell H1, Andrews N, Brown KE, Miller E. Review of the effect of measles vaccination on the epidemiology of SSPE. Int J Epidemiol. 2007 Dec;36(6):1334-48

           

  Avtagande maternala antikroppar

 13. Leuridan E, Hens N, Hutse V et al. Early waning of maternal measles antibodies in era of measles elimination: longitudinal study. BMJ 2010;340:c1626

  Vacc barn från 6 månader

 14. Lopez Hernandez B et al. Spotlight on measles 2010. Euro Surveill 2010;15(50) står i vaccinavsnittet om vaccination fr.o.m. 6 mån ålder.

  Vacc av HIV infekterade barn

 15. Scott P, Moss WJ, Gilani Z, Low N. Measles vaccination in HIV-infected children: Systematic review and meta-analysis of safety and immunogenicity. J Infect Dis 2011;204(Suppl 1):s164-s178.

 

Biverkningar vid vacc av vuxna

15. Sukumaran L, McNeil MM, Moro PL, Lewis PW, Winiecki SK, Shimabukuro TT. Adverse Events Following Measles, Mumps, and Rubella Vaccine in Adults Reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 2003-2013. Clin Infect Dis. 2015 Jan 30. pii: civ061. 

Passiv profylax

16.Endo A, Izumi H, Miyashita M, Taniguchi K, Okubo O, Harada K.Current efficacy of postexposure prophylaxis against measles with immunoglobulin.J Pediatr.2001;138:926-8. Comment in:J Pediatr. 2002;140:382; author reply 382.

 

17. Young MK1, Nimmo GR, Cripps AW, Jones MA. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Apr  1;4:CD010056. Post-exposure passive immunisation for preventing measles.  

 

Riktlinjer andra länder

 

USA     McLean HQ1, Fiebelkorn AP, Temte JL, Wallace GS. Prevention of measles, rubella,
             congenital rubella syndrome, and mumps, 2013: summary recommendations of the Advisory
             Committee on Immunization Practices (ACIP).
MMWR Recomm Rep. 2013 Jun 14;62(RR- 04):1-34.  


CDC    Pregnant women without evidence of measles immunity. Because pregnant women might be at higher risk for severe measles and complications (20), IGIV should be administered to pregnant women without evidence of measles immunity who have been exposed to measles. IGIV is recommended to administer doses high enough to achieve estimated protective levels of measles antibody titers.

Recommended Dose of Immune Globulin for Postexposure Prophylaxis

The recommended dose of IG administered intramuscularly (IGIM) is 0.5 mL/kg of body weight (maximum dose = 15 mL) and the recommended dose of IG given intravenously (IGIV) is 400 mg/kg

 

UK       Manikkavasagan G, Ramsay M. The rationale for the use of measles post-exposure prophylaxis in pregnant            women: a review. J Obstet Gynaecol 2009 Oct;29(7):572-5. 

Frankrike
             Charlier C, Hourrier S, Leruez-Ville M, Zahar JR, Floret D et al. Polyvalent immunoglobulins in neonates                  after perinatal exposure to measles: Benefits and long-term tolerance of immunoglobulins. J Infect. 2015              Jan 22. pii: S0163-4453(15)00031-6.


 

 

 

 

 

 

Sökord: Mässling, Morbilli
Uppdaterad: 2015-08-22

Tillbaka

Antibiotika under graviditet

Docent Torsten Sandberg, Överläkare, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
Docent Lars Ladfors, Överläkare, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg

Redaktör Karin Pettersson

Principer för antibiotikabehandling med särskild hänsyn till gravida kvinnor

När antibiotika förskrivs till gravida eftersträvas adekvat behandling av infektionen samtidigt som fostret inte utsätts för onödiga risker. Hänsyn tas till läkemedlens förändrade farmakokinetik under graviditet, deras potentiella toxicitet och teratogena effekter. De flesta antibiotika passerar placenta och exponerar fostret i varierande grad. Många preparat har använts i decennier utan att fosterskadande effekter rapporterats och kan således med stor säkerhet ges till gravida kvinnor. Exempel på sådana antibiotika är penicilliner och cefalosporiner. Grundprincipen är att bakteriella infektioner behandlas på likartat sätt oavsett om patienten är gravid eller ej med undantag för vissa antibiotika, som bör undvikas helt eller delvis under graviditet.

Vid ställningstagande till antibiotikabehandling bör följande överväganden göras:

 • är diagnosen korrekt, dvs. föreligger en infektion?
 • orsakas infektionen av bakterier?
 • hur ser förväntat antibakteriellt spektrum ut?
 • när bör odling med resistensbestämning göras?
 • vad är lämpligt antibiotikaval vid empirisk terapi?

 

Observera! När odlingsprov tas från gravida kvinnor är det särskilt viktigt med relevanta remissuppgifter.

Resistenta bakterier ökar både i samhället och inom vården. Särskilt ökar förekomsten av multiresistenta ESBL-producerande E. coli vid urinvägsinfektion och MRSA vid hud- och mjukdelsinfektioner. Var därför frikostig med odlingsprov från misstänkta infektionslokaler innan antibiotikabehandling påbörjas. Blododla patienter som läggs in eller redan vårdas på sjukhus och som har feber och misstänkt infektion.

Ange alltid på remissen:

 • varifrån och hur provet tagits
 • att patienten är gravid (så att isolerad bakterie testas mot antibiotika som kan ges under graviditet)
 • vilket antibiotikum patienten eventuellt redan behandlas med
 • eventuell antibiotikaallergi
 • misstänkt diagnos eller kliniska symptom

 

Resistensbestämning

En bakteries känslighet för ett visst antibiotikum mäts som den lägsta koncentration av preparatet som förhindrar bakteriens tillväxt, vilket uttrycks som MIC (Minimum Inhibitory Concentration). Svaret på resistensbestämningen är baserat på MIC och anges som S, I eller R.

 • S (Sensitiv) betyder att den testade bakteriestammen är fullt känslig om preparatet ges i normal dosering. Bakterien har inga påvisade resistensmekanismer mot preparatet.
 • I (Intermediärt känslig) innebär att bakterien har förvärvat låggradig resistens mot preparatet och att behandlingseffekten är osäker vid normal dosering.
 • R (Resistent) innebär att behandling med detta preparat inte förväntas ge klinisk effekt, varför annat antibiotikum får väljas.

Akut cystit eller asymtomatisk bakteriuri orsakad av bakterier som klassificeras som I för ett antibiotikum betraktas som behandlingsbar på grund av de höga koncentrationer av antibiotika som uppnås i blåsurinen.

 

Dosering av antibiotika

Beta-laktam antibiotika (penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer) har en koncentrationsoberoende bakterieavdödande effekt som är långsam för penicilliner och cefalosporiner men relativt snabb för karbapenemer. Det innebär att den tid som den fria, icke-proteinbundna, serumkoncentrationen överstiger bakteriens MIC-värde har betydelse för behandlingseffekten.

Tiden över MIC bör uppgå till 40-50% av doseringsintervallet, vilket har störst betydelse vid behandling av allvarliga infektioner, särskilt hos patienter med nedsatt infektionsförsvar. För att uppnå detta mål eftersträvas en frekvent dosering av preparatet, som kan ges i normal dos. För antibiotika med lång halveringstid kan dock doseringen vara glesare.

Aminoglykosider och kinoloner utövar däremot en snabb, koncentrationsberoende bakterieavdödning, vilket innebär att de kan ges i hög dos med relativt långt doseringsintervall. Detta möjliggör dosering av aminoglykosider en gång per dygn.

Hos gravida kvinnor uppnås koncentrationer av antibiotika i serum som endast är c:a 50% av dem hos icke-gravida. Detta gäller särskilt för antibiotika som utsöndras via njurarna, som t ex penicillin, ampicillin/amoxicillin och cefalosporiner. Orsaken är sannolikt en ökad plasmavolym och ökad clearance via njurarna, som kan uppträda redan tidigt under graviditeten.
Vid behandling av allvarliga infektioner hos gravida kvinnor bör således inte enbart antalet doser ökas utan även den enskilda dosen av penicilliner och cefalosporiner höjas.

Behandling av vissa infektioner under graviditeten och kring partus

 Akut cystit
 • Urinodling med resistensbestämning + U-LPK + U-nitrit
  Nitrofurantoin (Furadantin®) 50 mg x 3 i 5 dygn eller Pivmecillinam (Selexid®, Penomax®) 200 mg x 3 i 5 dygn.
 • Under 2:a och 3:e trimestern och efter resistensbestämning kan man överväga trimetoprim (Idotrim®, Trimetoprim®)160 mg x 2 eller 300 mg x 1 i 3 dygn
 • Urinodling 1-2 veckor efter avslutad behandling
 Asymtomatisk bakteriuri (ABU)
 • Definition: Fynd av ≥105 bakteriekolonier/ml urin av en bakteriestam i två urinprov lämnade med några dagars intervall. Obs! Om diagnosen baseras på ett urinprov är risken för överdiagnostik och onödig antibiotikabehandling stor. 
 • Terapi som vid akut cystit
 • Urinodling 1-2 veckor efter avslutad behandling
 Akut pyelonefrit
 • Urinodling med resistensbestämning + U-LPK + U-nitrit
 • Blododling x 2 på sjukhus
  Parenteral terapi: inj.cefotaxim(Claforan®,Cefotaxim®)1g x 4 i.v.
 • Peroral terapi: ceftibuten(Cedax®)400mgx2
 • Behandlingstid: 10dygn
 • Urinodling och klinisk kontroll 1-2 veckor efter avslutad behandling
 Profylax mot UVI
 • Indikation: Efter behandling av akut pyelonefrit och efter den andra cystit eller ABU-episoden
 • Preparatval: Nitrofurantoin. (Furadantin®)50 mg till natten eller cefalexin (Keflex®)500 mg till natten
 • Behandlingstid: Återstoden av graviditeten och en vecka efter partus
 Pneumoni
 
 • Sputumodling, blododling x 2 på sjukhus, PCR Mykoplasma på svalgsekret, Legionella-ag i urin, Pneumokock-ag i urin.
 • Parenteralterapi : 1,Inj Bensylpencillin 3g. x3-4 i.v. (pneumokocker). 2,Inf. Abboticin 1 g x 3 i.v. vid allvarlig penicillinallergi, misstänkt mykoplasma- eller legionellainfektion (under 1:a trimestern  ges istället inf. Doxyferm 200 mg x 1 första dygnet, därefter 100 mg x 1).
 • Peroral terapi: Fenoximetylpenicillin (Kåvepenin, Tikacillin) 1 g x 3-4, Ery-Max 250 mg, 2 x 2 eller Abboticin Novum 500 mg, 2 x 2 (2:a och 3:e trimestern) alternativt Doxyferm 200 mg x 1 första dygnet, därefter 100 mg x 1 (1:a trimestern)
 • Behandlingstid:7 dygn (längre kur vid legionellapneumoni)

 

 Sepsis med okänt focus
 • Blododling x 2 + odlingsprov från relevanta lokaler.
  Empirisk terapi: inj.cefotaxim (Cefotaxim®, Claforan®)1 g x 4 i.v.
 • Vid misstänkt anaerob infektion tillägg av inf. klindamycin (Clindamycin®,Dalacin®)600 mg x 3 i.v. eller monoterapi med inj.meropenem (Meronem®,Meropenem®) 0,5 g x 4 i.v.eller inj piperacillin/tazobaktam (Piperacillin/Tazobaktam®, Tazocin®) 4g x 4 i.v. Om patienten är svårt septiskt påverkad överväg tillägg av en aminoglykosid första dygnet.
 Intraamnioninfektion
 • Före graviditetsvecka 34 + 0: viktigt att även täcka in mykoplasma och ureaplasma
 • Terapi: inj.cefotaxim ( Cefotaxim®, Claforan®)  1 g x 4 i.v. + inf.  Azitromax 500mg x1 i.v i 2 dygn, därefter Cefradroxil 1g x 2+ azitromycin (Azithromycin®, Azitromax®) 250mg x 1 p.o. i ytterligare 5 dygn.Vid stark misstanke om anaerob infektion ersätts inj. cefotaxim ( Cefotaxim®, Claforan®) av inj. meropenem (Meronem®,Meropenem®) 0,5 g x 4 i.v eller inj piperacillin/tazobaktam (Piperacillin/Tazobaktam®, Tazocin®) 4g x 4 i.v.
 • Graviditetsvecka ≥ 34 + 0: inj. cefotaxim ( Cefotaxim®,Claforan®)1 g x 3 i.v. i 2 dygn, därefter Cefradroxil 1g x 2 p.o. i 5dygn.
 Postpartum endometrit
 • Terapi: Initialt inj.cefotaxim ( Cefotaxim®, Claforan®)1 g x 3 i.v.+ T. Flagyl® 400 mg x 3 p.o., därefter T. cefadroxil (Cefadroxil®) 1 g x 2 + T. Flagyl® 400 mg x 3 p.o.
 • Behandlingstid 5-10 dygn.
 Profylax vid akut sectio
 • Inj. cefuroxim ( Cefuroxim® ,Zinacef®) 1,5 g  i.v. som engångsdos.
 • Vid allergi mot nämnda preparat ges inf.  Klindamycin ( Clindamycin®,Dalacin®) 600 mg i.v. som engångsdos. Profylaxen påbörjas snarast.

Antibiotika som bör undvikas under hela eller vissa perioder av graviditeten om inte särskilda skäl föreligger

 Substans Handelsnamn   Kategori i FASS Kommentar 
 aminoglykosid

Biklin

Garamycin

Gensumycin

Nebcina

 D se text! 1)
 daptomycin Cubicin  B:1
 fluorokinolon

Avelox 

Ciprofloxacin

Ciproxin

Norfloxacin

Tarivid

Tavanic

 B:3 se text! 2) 
 fosfomycin Monuril  B:3

Licenspreparat för nedre

UVI 3)

 fusidinsyra

Fucidin

C  ej 3:e trimestern
 kolistin

Colobreathe

Tadim

B:3

B:3

 
 linezolid Zyvoxid  B:3   
 makrolider

Abboticin

Azitromax

Ery-Max

Ketek

Klacid

Surlid

D

ej 1:a trimestern


se text! 4)
 metronidazol

Flagyl

Metronidazol 

B:2 
 tetracyklin

Doxyferm
Tetracyklin
Tetralysal

D ej 2:a eller 3:e trimestern teikoplanin Targocid B:3   
 tigecyklin  Tygacil  D
 tinidazol Fasigyn  B:3  undviks helt
 trimetoprim

Idotrim

Trimetoprim 

B:3 ej 1:a trimestern
 trimetroprim-sulfa

Bactrim

Eusaprim

 C ej 1:a eller 3:e trimestern
 vankomycin (i.v.)

Vancocin

Vancomycin

B:2   

Kommentar

1) Vid behandling med äldre aminoglykosider, som t ex streptomycin, finns beskrivet skada på fostrets hörselnerv med åtföljande dövhet. Inget fall av medfödd hörselskada är känt efter behandling med nu godkända aminoglykosider. Preparaten bör dock undvikas under senare delen av graviditeten. Vid behandling av allvarlig infektion hos gravida, t ex första dygnet vid svår sepsis/sepsisk chock orsakad av Gram-negativa bakterier och vid bakteriell endokardit, finns indikation för aminoglykosider. I dessa fall bör diskussion ske med infektionsspecialist.

2) Ökad risk för teratogen effekt finns inte rapporterad när fluorokinoloner getts under tidig graviditet.

3) Fosfomycin (Monouril) kan användas för behandling av nedre UVI särskilt när infektionen orsakas av multiresistenta ESBL-producerande E.coli eller Klebsiella och när peroralt alternativ saknas. Icke registrerat läkemedel som kan erhållas efter licensansökan. Doseringen är 3g(en dospåse) som engångsdos.

4)Erytromycin bör ej förskrivas till gravida kvinnor under första trimestern på grund av ökad risk för hjärtkärlmissbildning hos fostret Information från läkemedelsverket. Samma grad av försiktighet rekommenderas även för övriga makrolider.

5)Karbapenemer har brett antibakteriellt spektrum inkluderande aeroba och anaeroba, Gram-positiva och Gram-negativa bakterier. Invanz®, Meronem® och Meropenem® är placerade i kategori B:1 och Tienam® i B:3. Även om erfarenheten av dessa preparat under graviditet är begränsad så torde de kunna användas för behandling av svår intraabdominell eller gynekologisk infektion med anaerobt inslag.

6)Pivmecillinam (Penomax®,Selexid®) och nitrofurantoin (Furadantin®) som används för behandling av cystit och asymtomatisk bakteriuri är placerade i kategori C. Med de korta behandlingskurer på 5 dygn som rekommenderas finns ingen risk för symptomgivande pivalinsyrautlöst karnitinbrist hos det nyfödda barnet när pivmecillinam ges i slutet av graviditeten. Det är kontraindicerat att ge nitrofurantoin till kvinnor med brist på enzymet G-6PD pga risk för hemolytisk anemi. I mycket sällsynta fall har hemolys beskrivits hos barn, som har brist på reducerat glutation, när nitrofurantoin getts i slutet av graviditeten. I Sverige finns inga rapporterade fall av nitrofurantoinorsakad hemolys hos nyfödda.

Antibiotika som bör undvikas under amningsperioden.

 Substans  Handelsnamn  FASS-grupp Kommentar 
 aminoglykosid

 Biklin

 Garamycin

 Gensumycin

 Nebcina

 IVa

 III

 III

 IVa

 resorberas ej i barnets tarm! 
daptomycin Cubicin IVa
 fluorokinolon

 Avelox

 Ciprofloxacin

 Ciproxin

 Norfloxacin

 Tarivid

 Tavanic

 III

 III

 III

 IVa

 III

 IVa

 
fosfomycin  Monuril III licens preparat för nedre UVI
 karbapenem

 Invanz

 Meronem

 Meropenem

III
IVb

IVb

 resorberas ej i barnets tarm!
 kolistin

Colobreathe

Tadim

III

III

 
 linezolid  Zyvoxid  III  
 linkosamid  Dalacin  III  
 makrolid

 Azitromax

 Ketek

 Klacid

 IVb

 IVa

 IVb

 
 teikoplanin  Targocid  IVa  resorberas ej i barnets tarm!
 tigecyklin  Tygacil  IVa
 tinidazol  Fasigyn  III  
 vankomycin

 Vancocin

 Vankomycin

 IVb

 resorberas ej i barnets tarm!


Gruppering av läkemedel för bruk under amning:

Grupp III: Passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser.

Grupp IVa: Uppgift saknas om passage över i modersmjölk.

Grupp IVb: Uppgift om passage över i modersmjölk är otillräcklig för att bedöma risken för barnet.


Referenser.

 1. Antibiotika under graviditet och amning: http://www.janusinfo.se/
 2. Antibiotikabehandling under graviditet: Läkemedelsverket
 3. UVI - Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor: Läkemedelsverket
 4. Norrby R, Cars O. Antibiotika- och kemoterapi. Liber AB 2003.
 5. Philipson A. The use of antibiotics in pregnancy. J Antimicrob Chemother 1983;12:101-2.

Sökord:
Uppdaterad: 2015-09-29

Tillbaka

Bakteriell vaginos

Docent P-G Larsson, Överläkare kvinnokliniken KSS, Skövde, Adj Professor vid Högskolan i Skövde
Professor Urban Forsum, Överläkare Klinisk Mikrobiologiska avdelningen, Universitetssjukhuset Linköping
Docent Bo Jacobsson . Överläkare, Kvinnokliniken, Sahlgrenska sjukhuset/Östra, Göteborg

Redaktör Karin Petersson

Agens

Vid Bakteriell vaginos (BV) är koncentrationen av anaeroba bakterier i vagina 1.000-10.000 gånger högre än normalt samtidigt som det föreligger en kraftig minskning av den normala laktobacillfloran. Gardnerella vaginalis, mycoplasma, Bacteroides spp och Mobiluncus spp har inte visat sig ensamma kunna ge bakteriell vaginos och dessa bakterier kan även påvisas i små mängder hos kvinnor som ej har BV. Om orsaken till BV är att finna i en förändrad vaginal ekologi eller om BV skall räknas som en infektionssjukdom är omtvistat, men mycket talar dock för det senare.

Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

En del studier talar för att BV är en sexuellt överförd sjukdom. Prevalensen av BV är på STD-mottagningar och abortmottagningar ca 20%. Hos kvinnor som söker på mödravårdscentraler finner man en prevalens på 10% och vid gynekologisk hälsokontroll knappt 5-10%. Denna skillnad i prevalens mellan olika patientgrupper motsvarar den man finner för sexuellt överförda sjukdomar, vilket stödjer, men inte är något bevis, för antagandet att BV är sexuellt överförbart. Förekomsten av BV har i några studier även kunnat relateras till antalet samlag förutom till antalet sexpartners.

Klinisk bild

Det vanligaste symtomet som sammankopplas med BV hos icke gravida kvinnor är illaluktande flytning. Lukten av skämd fisk är det mest påtagliga medan flytningen är i regel inte ökad (till volym) eller förändrad i färg. Vid kraftig infektion kan även klåda och sveda förekomma. Många kvinnor har haft besvär en längre tid och kan därför ha vant sig vid den påträngande lukten utan att söka för den. Andra kvinnor märker lukten när flytningen alkaliseras och flyktiga illaluktande aminer frigörs vilket sker vid pH förhöjning i samband med samlag eller menstruation.

Infektion hos den gravida kvinnan

Vid graviditet ökar i regel mängden flytning. Kvinnor som har haft en symtomfattig BV kan, i samband graviditet, uppleva att lukten blir mer framträdande. Detta kan vara en förklaring till att en del kvinnor söker för sin illaluktande flytning först när de blivit gravida. BV har i flera studier kopplats till förtidsbörd. Definitionen av förtidsbörd är förlossning före graviditetsvecka 37+0. Orsaken till förtidsbörd är multifaktoriell.

Ungefär 1/5 av all förtidsbörd hänger samman med flerbörd, missbildningar eller intrauterin fosterdöd och lika många beror på att obstetrikern tvingas förlösa patienten pga fetala eller maternella komplikationer (iatrogen förtidsbörd).I nästan 60% av all förtidsbörd startar värkarbetet spontant förtidigt eller på grund av förtidig vattenavgång (preterm prelabor rupture of membranes,PPROM). Den senare typen av förlossning kallas spontan förtidsbörd o är associerad med infektioner särskilt vid mycket tidig förtidsbörd. Frekvensen av för tidig förlossning i Sverige är låg, ca 1% före vecka 32, ökande upp till 5%-6% före vecka 37. Prognosen för förtidigt födda barn har med åren förbättrats avsevärt, den största morbiditeten finns hos de barn som föds före vecka 32. Eftersom förlossning före vecka 32 är så ovanlig har nästan alla studier inriktat sig på studera effekten på för tidig födsel före vecka 37. Man bör känna till detta för att kunna göra en bra bedömning av de studier som publicerats. Ett tiotal studier visar att för kvinnor som har BV är risken att få ett förtidigt fött barn fördubblad. Det finns även en trend för en stigande relativ risk för för tidig födsel före vecka 32. Två studier har visat på en relativ risk av 4 för sena missfall (graviditetsvecka 18 - 22) hos kvinnor med BV jämfört med kvinnor med normal bakterieflora och stödjer därmed den i andra studier påvisade trenden talande för en stigande relativ risk för födsel före vecka 32.

 Det finns övertygande data som talar för samband mellan BV och förtidig födsel men det går inte att fastslå ett kausalt samband. Se nedan punkt 11 "Terapi". En tänkbar förklaring till sambandet kan vara att förekomsten av bakterier (bakterieprodukter) i hinnorna eller i endometriet stimulerar bildandet av vissa cytokiner som i sin tur stimulerar bildandet av prostaglandiner.

Äldre studier visar på ett samband mellan infektion i episiotomier, postpartum endometriter och postoperativa infektioner efter kejsarsnitt.

Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

Ingen känd.

Överföringsrisk

Ingen känd mellan mor och barn

Laboratoriemetoder

Gramfärgning av vaginalutstryk och bedömning enligt Nugents klassifikation är standard för laboratoriediagnostik men utförs inte av alla laboratorier. Vaginalprovet ges poäng (0-10) beroende på hur många "laktobacill-liknande bakterier" respektive "gardnerella-liknande bakterier" det finns. En poängsumma på 1-3 är visar normalflora i vagina  men en poängsumma på 7-10 är förenligt med BV. Poängsumma på 4-6 visar sk intermediär flora. Andra klassifikationer för diagnostik av BV finns bl.a enligt Ison/Hay men dessa används i regel inte i klinisk praxis. För mera detaljer se referens. Om kvinnan tar ett självtaget vaginalprov kan det undersökas centralt av ett laboratorium som behärskar denna teknik. Det är möjligt att det i framtiden kommer erbjudas molekylärbiologiska metoder för diagnostik av BV. Odling av vaginalprov aerobt eller anaerobt har ingen plats i diagnostiken.

Diagnos av moderns infektion

BV är en klinisk diagnos som ställs med hjälp av kriterier enligt Amsel. Minst 3 av 4 kriterier skall vara uppfyllda:

 1. typisk tunn adherent flytning (ej ökad)
 2. positiv sniff
 3. pH över 4,5 s.k.
 4. clueceller vid mikroskopering.

Det har visat sig i flera studier att man inte behöver använda alla av Amsels kriterier utan man kan t.ex. använda clueceller i kombination med snifftest eller snifftest, pH och clueceller. Det går även att ta ett vaginalprov och lufttorka det och senare bedöma provet med avseende på clueceller och bakteriemorfologi. Clueceller är vaginalepitelceller som är täckta av så många bakterier att det är svårt att urskilja cellens kontur. Att göra pH och sniff test är lätt men för många känns det svårt att bedöma clueceller vid mikroskoperingen. Att i ett faskontrastmikroskop med 400 ggrs förstoring skilja på "laktobacill-liknade bakterier" och "gardnerella-liknade bakterier" är dock ganska lätt. Att utan faskontrast bedöma förekomst av clueceller och bakteriemorfologi är inte tillfyllest. I ca 10-20 % försvinner BV spontant från första trimestern till tredje. Om kvinnan har normal laktobacillflora i början av graviditeten är risken mindre än 1% att hon får BV senare under graviditeten.

Diagnos av fostrets/barnets infektion

Görs ej.

Profylax

Eftersom kunskap om hur BV smittar saknas går det inte att ge några rekommendationer hur smitta skall undvikas.

Terapi

Symtomatisk terapi

Vid behandling av BV hos gravida är clindamycin 2% vaginal kräm, en dosspruta i 7 dagar, eller 100 mg vagitorier i 3 dagar (Dalacin) förstahandsval. Dessa klassas som kategori B:1 (klinisk erfarenhet från gravida kvinnor under första trimestern är begränsad). Kapslar clindamycin (Dalacin) 300 mg x 2 i 7 dagar är ett alternativ och som också klassas som B:1. Metronidazol vaginal gel 7,5mg/g (Zidoval), en dosspruta i 5 dagar, klassas också som kategori B:1 medan metronidazol som tabletter (4-500 mg x 2 i 7 dagar) (Flagyl eller Metronidazol) klassas som kategori B:2. Vid behandling av BV hos icke gravida kvinnor är utläkningen efter 1 vecka hög (>90%) men 4 veckor senare (dvs efter mellanliggande mens) har andelen friska sjunkit till mellan 50-60% beroende på hur man definierar utläkning. Mellan var annan till var tredje kvinna kommer alltså inte vara fri från sin BV efter en månad. Det finns inga studier som kan ge vägledning vid terapisvikt. Vår egen erfarenhet tyder på att upprepad behandling kan hjälpa. BV försvinner spontant hos en del gravida kvinnor (vilket inte är studerat för icke-gravida kvinnor) varför utläkningsfrekvensen torde vara högre än hos icke gravida. Hos gravida kvinnor är utläkningen efter 3 månader ca 70%.

Behandling under tidig gravitet

Det finns 17 publicerade studier som undersökt om behandling av BV i tidig graviditet påverkar risken för tidig förlossning, dvs förlossning före v 37. Diagnosen av BV har inte alltid skett i tidig graviditet och i vissa fall insattes behandling efter vecka 20. Studierna har visat på divergerande resultat och genererat minst lika många meta-analyser. I de två senaste meta-analyserna (vg se referenserna) har det påvisats en signifikant minskning av för tidig förlossning vid behandling av BV. Den ena meta-analysen får ett OR på 0,83 (95% CI 0,71-0,96). Den är baserat på 6,8% (334) för tidiga förlossningar i behandlingsgruppen jämfört med 8,1% (368) i placebo gruppen uträknat på 9506 kvinnor. Den andra meta-analysen får ett RR på 0,73 (95% CI 0,55-0,98) och är baserat på 11.3% för tidiga förlossningar i behandlingsgruppen mot 12,2% i placebogruppen och uträknat på 6 188 kvinnor. Siffrorna i meta-analyserna skiljer sig något åt vilket beror på att olika studier är inkluderade i analyserna. Slutsatsen blir dock densamma nämligen att screening och behandling av BV under tidig graviditet sänker frekvensen av för förlossning före v 37.  NNT (number needed to treat) blir 77 respektive 118 vilket kan tyckas vara höga siffror då ca 100 kvinnor med BV behöver behandlas för att förhindra en för tidig förlossning. Det är viktigt att komma ihåg är att det gäller behandling under tidig graviditet. Den senaste meta-analysen i Cochrane reviews har dock ej kommit till samma resultat. Den är emellertid inte uppdaterad med de senaste studierna. Det ser ut som att ju tidigare man behandlar desto bättre effekt, och att behandling efter v 20 tycks bara ha en marginell effekt. Notera dock att behandlingsvariabeln är förlossning före eller efter vecka 37. Som tidigare nämnts är inte en detta en speciellt bra eller viktig effektvariabel. Om barnet föds i v 35 eller 37 har liten klinisk betydelse.

I en nyligen gjord svensk studie där 9000 gravida kvinnor i sydöstra sjukvårdregionen  screenades för BV fann man en icke signifikant minskning av förlossning före v 37 med OR 0,90 (95% CI 0,40-2,02) . I denna studie som inte är med i meta-analyserna ovan beräknades i stället hur många dagar som förlossningen fördröjdes. För de barn som föddes förtidigt förlängdes graviditeten efter behandling med 32 dagar (p= 0,024 Mann-Wintney U- test). NNT för att förlänga en graviditet 32 dagar blir 37. Slutsatsen är att effektvariabeln förlossning före eller efter vecka 37 är en sannolikt mindre bra och spelar inte så stor roll kliniskt men att behandling av BV kan förlänga graviditeten under en kritisk period.

Behandling senare under graviditeten.

Hur kvinnor skall handläggas som kommer in till förlossningen med pågående förtidiga sammandragningar och samtidig BV är däremot inte studerat. Det finns ett flertal fallbeskrivningar där behandling med clindamycin inneburit fördröjning av prematur födsel. Om alla kvinnor med förtidiga sammandragningar skall behandlas är kontroversiellt och utanför denna genomgång men det finns en studie där iv clindamycin 600 mg x 2 kunde förlängda graviditet med 7 dagar.

Svenska erfarenheter

Svenska studier publicerade under de senaste åren visar att subkliniska infektioner är en riskfaktor för förtidig förlossning. Man har också visat att kvinnor som föder förtidigt har förhöjda halter av cytokiner i både cervix och fostervattnet. Förhöjda värden av cytokiner anses vara en bidragande orsak till grava neurologiska skador hos barnet. Kvinnor med BV har förhöjda värden av cytokiner i både cervix och vagina.

En studie om förtidig förlossning i Sydöstra sjukvårdsregionen har nyligen publicerats, se under punkt. 11 .

Hittills har ingen generell screening erbjudits till gravida kvinnor i Sverige.

Frekvens BV hos gravida kvinnor i Sverige antas vara ca 10%

 

Handläggning

Gravida kvinnor med symtomatisk BV bör erbjudas behandling så tidigt som möjligt; vecka 12-16. Behandling BV har den högsta graden av evidens (level I, grad A). Behandlingskontroll bör erbjudas då ca 30% kommer att behöva ytterligare en behandling i v 22-25. Mycket svårare är det att värdera om asymtomatiska skall erbjudas screening. Speciellt som många kvinnor med BV först upptäcker att flytningen ändras senare i graviditeten. På de flesta MVC kommer man att tolka detta som normalt eftersom flytningen normalt ökar vid graviditet. Det är då större risk att diagnostiken av BV fördröjs och behandlingen insättes först efter v 20 då den inte har så stor effekt. Skall screening erbjudas bör diagnostiken ske via ett laboratorium

Referenser

Smittsamhet och spridning i samhället

 1. Boris J, Henriksen TH, Davidsen U, Secher NJ. Evaluation of specific symptoms of bacerial vaginosis among pregnant women. J Infect Dis Obstet Gynecol 1997;5:361-5.
 2. Fethers KA, Fairley CK, Morton A, Hocking JS, Hopkins C, Kennedy LJ, Fehler G, Bradshaw CS.Early sexual experiences and risk factors for bacterial vaginosis.J Infect Dis. 2009 Dec 1;200(11):1662-70.
 3. Hart G. Factors associated with trichomoniasis, candidiasis and bacterial vaginosis. Int J Std Aids 1993;4(1):21-5.
 4. Hawes SE, Hillier SL, Benedetti J, Stevens CE, Koutsky LA, Wolner-Hanssen P, et al. Hydrogen peroxide-producing lactobacilli and acquisition of vaginal infections. J Infect Dis 1996;174(5):1058-63.
 5. Larsson P-G, Platz-Christensen J-J, Dalaker K, Eriksson K, Fåhraeus L, Irminger K, et al. Treatment with 2% clindamycin vaginal cream prior to first trimester surgical abortion to reduce risk of postoperative pelvic infection: A prospective, double-blinded, placebo-controlled, multicenter study.Acta Obstet Gynecol Scand.2000 May;79(5):390-6.
 6. Thorsen P. Bacterial vaginosis in pregnancy. A population-based study . Odense, Denmark: Odense Universitet; 1998.

Diagnos av bakteriell vaginos

 1. Amsel R, Totten PA, Spiegel CA, Chen K, Eschenbach DA, Holmes KK. Nonspecific vaginitis. Diagnostic criteria and microbial and epidemiologic associations. Am J Med 1983;74:14-22.
 2. Ison CA. Bacterial Vaginosis. Microbiology and epidemiology, Introduction. Int J STD & AIDS 1997;8(suppl 1):2-3.
 3. Larsson PG, Platz-Christensen JJ. Enumeration of clue cells in rehydrated air-dried vaginal wet smears for the diagnosis of bacterial vaginosis. Obstet Gynecol 1990;76:727-30.
 4. Nugent RP, Krohn MA, Hillier SH. Reliability of diagnosing bacterial vaginosis is improved by a standardized method of Gram stain interpretation. J Clin Microbiol 1991;29:297-301.
 5. Ison CA, Hay PE. Validation of a simplified grading of Gram stained vaginal smears for use in genitourinary medicine clinics. Sex Transm Infect 2002;78:413-5. Relativ risk för preterm födsel och bakteriell vaginos.
 6. Eschenbach DA, Gravett MG, Chen KC, Hoyme UB, Holmes KK. Bacterial vaginosis during pregnancy. An association with prematurity and postpartum complications. Scand J Urol Nephrol Suppl 1984;86:213-22.
 7. Jacobsson B, Pernevi P, Chidekel L, Jorgen Platz-Christensen J. Bacterial vaginosis in early pregnancy may predispose for preterm birth and postpartum endometritis. Acta Obstet Gynecol Scand 2002;81:1006-10.
 8. Hay PE, Lamont RF, Taylor-Robinson D, Morgan DJ, Ison C, Pearson J. Abnormal bacterial colonisation of the genital tract and subsequent preterm delivery and late miscarriage [see comments]. BMJ 1994;308:295-8.
 9. Hay PE, Morgan DJ, Ison CA, Bhide SA, Romney M, McKenzie P, et al. A longitudinal study of bacterial vaginosis during pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 1994;101:1048-53.
 10. Hillier SL, Nugent RP, Eschenbach DA, Krohn MA, Gibbs RS, Martin DH, et al. Association between bacterial vaginosis and preterm delivery of a low-birth-weight infant. The Vaginal Infections and Prematurity Study Group [see comments]. N Engl J Med 1995;333:1737-42.
 11. Holst E, Rossel-Goffeng AR, Andersch B. Bacterial vaginosis and vaginal microorganisms in idiopathic premature labor and association with pregnancy outcome. J Clin Microbiol 1994;32:176-86.
 12. Kurki T, Sivonen A, Renkonen OV, Savia E, Ylikorkala O. Bacterial vaginosis in early pregnancy and pregnancy outcome. Obstet Gynecol 1992;80:173-7.
 13. Martius J, Krohn MA, Hillier SL, Stamm WE, Holmes KK, Eschenbach DA. Relationships of vaginal Lactobacillus species, cervical Chlamydia trachomatis, and bacterial vaginosis to preterm birth. Obstet Gynecol 1988;71:89-95.
 14. McGregor JA, French JI, Parker R, Draper D, Patterson E, Jones W, et al. Prevention of premature birth by screening and treatment for commen gential tract infections: Results of a prospective controlled evaluation. Am J Obstet Gynecol 1995;173:157-67.
 15. Meis PJ, Goldenberg RL, Mercer B, Moawad A, Das A, McNellis D, et al. The preterm prediction study: significance of vaginal infections. National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network. Am J Obstet Gynecol 1995;173:1231-5.
 16. Nelson DB, Bellamy S, Nachamkin I,Ness RB,Macones GA, Allen-Taylor L.First trimester bacterial vaginosis, individual microorganism levels, and risk of second trimester pregnancy loss among urban women.Fertil Steril. 2007 Nov;88(5):1396-403.
 17. Platz-Christensen JJ, Pernevi P, Hagmar B, Andersson E, Brandberg A, Wiqvist N. A longitudinal follow-up of bacterial vaginosis during pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 1993;72:99-102.

Meta analyser för sambandet preterm förlossning och BV

 1. Paige DM, Augustyn M, Adih WK, Witter F, Chang J. Bacterial vaginosis and preterm birth: a comprehensive review of the literature.J Nurse Midwifery 1998;43(2):83-9
 2. Brockklehurst P, Hannah M, Mc Donald H: Interventions for treating bacterial vaginosis in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2000; (2) CD000262.
 3. Carey JC, Klebanoff MA. Bacterial vaginosis and other asymptomatic vaginal infections in pregnancy.Curr Womens Health Rep 2001;1(1):14-9
 4. Carey JC, Klebanoff MA. What have we learned about vaginal infections and preterm birth? Semin Perinatol 2003;27(3):212-6.
 5. Leitich H, Brunbauer M, Bodner-Adler B, Kaider A, Egarter C, Husslein P. Antibiotic treatment of bacterial vaginosis in pregnancy: A meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2003;188(3):752-8
 6. McDonald H, Brocklehurst P, Parsons J, Vigneswaran R. Antibiotics for treating bacterial vaginosis in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2003(2):CD000262
 7. Lamont RF. Infection in the prediction and antibiotics in the prevention of spontaneous preterm labour and preterm birth. Bjog 2003;110 Suppl 20:71-5
 8. Tebes CC, Lynch C, Sinnott J. The effect of treating bacterial vaginosis on preterm labor. Infect Dis Obstet Gynecol 2003;11(2):123-9
 9. Potter B, Jhorden L, Alfonsi G. Clinical inquiries. Should we screen for bacterial vaginosis in asymptomatic patients at risk for preterm labor? J Fam Pract 2004;53(10):827-31.
 10. Romero R, Chaiworapongsa T, Kuivaniemi H, Tromp G. Bacterial vaginosis, the inflammatory response and the risk of preterm birth: a role for genetic epidemiology in the prevention of preterm birth. Am J Obstet Gynecol 2004;190(6):1509-19
 11. Yudin MH. Bacterial vaginosis in pregnancy: diagnosis, screening, and management. Clin Perinatol 2005;32(3):617-27 Boggess KA. Pathophysiology of preterm birth: emerging concepts of maternal infection. Clin Perinatol 2005;32(3):561-9
 12. Goldenberg RL, Culhane JF, Johnson DC. Maternal infection and adverse fetal and neonatal outcomes. Clin Perinatol 2005;32(3):523-59
 13. McDonald H, Brocklehurst P, Parsons J. Antibiotics for treating bacterial vaginosis in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2005(1):CD000262
 14. Okun N, Gronau KA, Hannah ME. Antibiotics for bacterial vaginosis or Trichomonas vaginalis in pregnancy: a systematic review. Obstet Gynecol 2005;105(4):857-68
 15. Larsson PG, Bergstrom M, Forsum U, Jacobsson B, Strand A, Wolner-Hanssen P. Bacterial vaginosis. Transmission, role in genital tract infection and pregnancy outcome: an enigma. Apmis 2005;113(4):233-45
 16. Varma R, Gupta JK. Antibiotic treatment of bacterial vaginosis in pregnancy: Multiple meta-analyses and dilemmas in interpretation. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006;124(1):10-4

Terapi av bakteriell vaginos för att minska preterm frekvensen

 1. Brockklehurst P, Hannah M, Mc Donald H: Interventions for treating bacterial vaginosis in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2000; (2) CD000262.
 2. Carey JC, Klebanoff MA, Hauth JC, Hillier SL, Thom EA, Ernest MD, et al. Metronidazole to prevent preterm delviery in pregnat women with asymptomatic bacterial vaginosis. N Engl J Med 2000;342:534-40.
 3. Camargo RP, Simoes JA, Cecatti JG, Alves VM, Faro S. Impact of treatment for bacterial vaginosis on prematurity among Brazilian pregnant women: a retrospective cohort study.San Paulo Med J 2005;123(3):108-12
 4. Duff P, Lee ML, Hillier SL, Herd LM, Krohn MA, Eschenbach DA. Amoxicillin treatment of bacterial vaginosis during pregnancy. Obstet Gynecol 1991;77:431-5.
 5. Hauth JC, Goldenberg RL, Andrews WW, DuBard MB, Copper RL. Reduced incidence of preterm delivery with metronidazole and erythromycin in women with bacterial vaginosis [see comments]. New England Journal of Medicine 1995;333:1732-6.
 6. Kekki M, Kurki T, Pelkonen J, Kurkinen-Raty M, Cacciatore B, Paavonen J. Vaginal clindamycin in preventing preterm birth and peripartal infections in asymptomatic women with bacterial vaginosis: a randomized, controlled trial. Obstet Gynecol 2001;97:643-8.
 7. Kurkinen-Raty M, Ruokonen A, Vuopala S, Koskela M, Rutanen EM, Karkkainen T, Jouppila P. Combination of cervical interleukin-6 and -8, phosphorylated insulin-like growth factor-binding protein-1 and transvaginal cervical ultrasonography in assessment of the risk of preterm birth. BJOG 2001;108:875-81.
 8. Lamont RF, Morgan DJ, Sheehan M, Mandal D. The outcome of pregnancy following the use of clindamycin intravaginal cream for the treatment off abnormal colonization: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter study. Int J Obstet Gynecol 1999; 67(suppl 1) 47.
 9. Lamont RF, Duncan SL, Mandal D, Bassett P. Intravaginal clindamycin to reduce preterm birth in women with abnormal genital tract flora. Obstet Gynecol 2003;101:516-22.
 10. Mitchell CM, Hitti JE, Agnew KJ, Fredricks DN.Comparison of oral and vaginal metronidazole for treatment of bacterial vaginosis in pregnancy: impact on fastidious bacteria.BMC Infect Dis. 2009 Jun 10;9:89. McDonald HM, O"Loughlin JA, Vigneswaran R, Jolley PT, McDonald PJ. Bacterial vaginosis in pregnancy and efficacy of short-course oral metronidazole treatment: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 1994;84:343-8.
 11. McGregor JA, French JI, Jones W, Milligan K, McKinney PJ, Patterson E, et al. Bacterial vaginosis is associated with prematurity and vaginal fluid mucinase and sialidase: results of a controlled trial of topical clindamycin cream. American Journal of Obstetrics & Gynecology 1994;170:1048-59; discussion 59-60.
 12. McGregor JA, French JI, Parker R, Draper D, Patterson E, Jones W, et al. Prevention of premature birth by screening and treatment for commen gential tract infections: Results of a prospective controlled evaluation. Am J Obstet Gynecol 1995;173:157-67.
 13. McGregor JA, Larsson P-G. Second international meeting on bacterial vaginosis; Int J Obstet Gynecol 1999;67(suppl 1)S9-S53.
 14. Morales WJ, Schorr S, Albritton J. Effect of metronidazole in patients with preterm birth in preceeding pregnancy and bacterial vaginosis: a placebo-controlled, double-blind study. Am J Obstet Gynecol 1994;171(2):345-7.
 15. Ugwumadu A, Manyonda I, Reid F, Hay P. Effect of early oral clindamycin on late miscarriage and preterm delivery in asymptomatic women with abnormal vaginal flora and bacterial vaginosis: a randomised controlled trial. Lancet 2003;361:983-8.
 16. Kiss, H., L. Petricevic and P. Husslein. "Prospective randomised controlled trial of an infection screening programme to reduce the rate of preterm delivery."Bmj 2004;329: 371.
 17. Kiss H, Kögler B, Petricevic L, Sauerzapf I, Klayraung S, Domig K, Viernstein H, Kneifel W.Vaginal Lactobacillus microbiota of healthy women in the late first trimester of pregnancy.BJOG. 2007 Nov;114(11):1402-7. Epub 2007 Sep 17.
 18. Larsson P-G, Fåhraeus L, Carlsson B, Jakobsson T, Forsum U. Late miscarriage and preterm birth after treatment with clindamycin: a randomised consent design study according to Zelen. BJOG 2006:113;629-637 Läs abstrakt (PubMed)

Sökord: vaginos, bakteriell, graviditet
Uppdaterad: 2010-04-19

Tillbaka

Borrelia infektion

Med dr. Johanna Sjöwall, Infektionskliniken, Linköpings Universitetssjukhus, Lindköping.
Professor Birger Trollfors, Barnmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset-Östra, Göteborg
Professor Bengt Wretlind, Bakteriologiska labratoriet. Karolinska Universitets Sjukhuset.
Redaktör Marie Studahl

Agens

Borrelia (B.) burgdorferi sensu lato är samlingsnamnet på en grupp spiralformade bakterier (spirocheter) som orsakar fästingöverförd borreliainfektion, som ofta kallas ”Lyme borrelios” efter orten Lyme i nordöstra USA, där sjukdomen och sambandet med fästingbett beskrevs kliniskt så sent som i slutet av 70-talet. 1982 isolerades borrelia för första gången från Ixodes fästingar och sjukdomsorsaken kunde fastställas. Infektionsbilden finns dock beskriven långt tidigare.

Borreliasläktet består av ett flertal subtyper, varav fem (B. afzelii, B. garinii, B. burgdorferi sensu stricto, B.bavariensis, B.spielmanii) är säkert humanpatogena. Alla fem subtyper förekommer i Sverige. De två förstnämnda subtyperna (B. afzelii och B. garinii) är de vanligast förekommande. I USA orsakas Lyme borrelios enkom av B. burgdorferi sensu stricto.

Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

Borrelia överförs till människa genom att en infekterad fästing biter sig fast i huden i samband med blodmåltid. Infektionen smittar inte från människa till människa. I Sverige sprids borrelia av fårfästingar (Ixodes ricinus). I en nationell (skandinavisk) forskningsstudie (STING- studien) har man sedan 2007 på flera platser i stora delar av Sverige samlat in fästingar som bitit människa, och funnit att ca 30 % av insamlade fästingar (ca 5000) bär på borreliaspirocheter, men att få fästingbitna individer (även bett av infekterad fästing) utvecklar symtom eller sjukdom.

Genom att ta bort fästingen tidigt (inom 1-2 dygn) kan man minska risken för överföring av borrelia (borreliaspiroketerna behöver förflytta sig från fästingens tarmsystem till spottkörtlarna). Risken att drabbas av borreliainfektion i södra Sverige har beräknats till ca 1/150 fästingbett. Stora geografiska skillnader i smittrisk förekommer. Antalet fall med symtomatisk borreliainfektion hos människor i Sverige beräknas till ca 5000-10 000 per år. Merparten av dessa fall har endast symtom från huden (erythema migrans).

I södra Sverige har incidensen tidigare uppskattats till 69 (26-160) fall per 100 000 invånare. Större epidemiologiska incidensstudier saknas. 

Klinisk bild

Sjukdomsbilden kan grovt sett indelas i tre stadier, beroende av inkubationstid och lokalisation (lokal eller disseminerad; var god se nedan). Det innebär inte att alla infekterade personer genomgår samtliga stadier. Spontanläkning förekommer sannolikt också, men säker statistik beträffande frekvens saknas. Utöver de tre stadierna kan postinfektiösa restsymtom efter neuroborrelios och ledinfektioner kvarstå under en tid efter utläkt borreliainfektion, trots adekvat antibiotikabehandling (kallas Post-Lyme disease syndrome). I Sverige är erythema migrans (EM) den vanligaste manifestationen av borreliainfektion, följt av neuroborrelios, som utgör den vanligaste formen av bakteriell meningit i Sverige. De olika borrelia subtyperna ger delvis upphov till olika symtom (organtropism). B. afzelii är oftast förknippad med tidiga eller sena hudsymtom, medan B. garinii och B. bavariensis (mera invasiv) orsakar främst neurologiska symtom. B. burgdorferi sensu stricto ger upphov till samtliga kliniska manifestationer, och är den enda subtypen i USA.

1. Tidig lokaliserad infektion: Erythema migrans (EM) är en ringformad hudrodnad ofta med central blekhet (Bilder), och är det mest klassiska symtomet vid en borreliainfektion. Inkubationstiden efter fästingbettet är 7-14 dagar. Kort efter bettet förekommer ofta en liten rodnad (”bettreaktion”) som kvarstår under några dagar efter det att fästingen tagits bort. Denna rodnad kan lätt misstolkas som hudinfektion. Om hudrodnaden fortsätter att växa efter två dygn och blir större än 5 cm bör EM misstänkas och antibiotikabehandling inledas. Allmänsymtom såsom feber, led- och muskelvärk kan även förekomma. Endast hos ca 10-15 % av fallen beräknas obehandlad EM följas av disseminerad infektion. En annan mindre vanlig tidig, lokal manifestation av borrelia infektion är lymfocytom: en värmeökad, rodnad och svullen förändring lokaliserad till örsnibb, bröstvårta eller pungen. (se bild)


2. Tidig disseminerad infektion: Neuroborrelios, med eller utan föregående EM, är den vanligaste formen av disseminerad borreliainfektion i Sverige. Inkubationstiden från bettet är 7-90 dagar. Kortvarig feber kan förekomma initialt. Ett viktigt tidigt symtom hos vuxna är svår neuralgisk smärta (radikulit), ofta asymmetriskt lokaliserad i samma kroppsdel som fästingbettet. Smärtan är ofta mest uttalad nattetid, ibland i kombination med brännande domningar i huden. Facialispares (ansiktsförlamning) ses i mindre än hälften av fallen med neuroborrelios. Risken för ansiktsförlamning ökar om fästingbettet är lokaliserat i övre delen av kroppen eller om infektionen blir obehandlad. En del patienter med neuroborrelios (främst barn) har bara diffusa allmänna symtom som subfebrilitet, trötthet, depressivitet, skolsvårigheter, beteendeförändringar och matleda. Andra manifestationer av spridd borreliainfektion är multipla erythem eller borreliaartrit (ofta svullnad och rodnad i en eller några stora leder). Borreliakardit med varierande AV-block förekommer, men är sällsynt i Sverige.


3. Sen infektion: Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) är en utbredd blåröd hudrodnad med hudatrofi (papyrusliknade tunn hud) (
Länk till kliniska bilder ). Tillståndet orsakas vanligen av en infektion med Borrelia afzelii som varit obehandlad under långt tid, ofta flera år. Ibland finns även skadade perifera nerver (perifer neuropati) och/eller en lokal ledinflammation i anslutning till hudförändringen. 


Restsymtom: 
Diverse restsymtom (koncentrationssvårigheter, trötthet, led- och muskelvärk, huvudvärk, nedstämdhet, sömnrubbning m.m.) efter behandlad borreliainfektion förekommer med stor variation, huvudsakligen efter neuroborrelios och artrit. Orsaken till symtomen är oklar. Omfattande forskning har inte lyckats påvisa tecken till kvarvarande borreliainfektion hos dessa patienter. Dessutom har kontrollerade, prospektiva läkemedelsstudier kunnat visa att läkning fortgår under lång tid och att antibiotika inte förbättrar restsymtomen. Borreliaspiroketen är känslig för de rekommenderade antibiotikapreparaten (se nedan). Riskfaktorer för att utveckla restsymtom har identifierats: ålder > 40 år, kvinnligt kön, neuroborrelios med radikulit, långdragen (>6 veckor) obehandlad neuroborrelios med kraftig pleocytos samt höga borreliaspecifika antikroppsnivårer i likvor.

 

Infektion hos den gravida kvinnan

Symtomen vid borreliainfektion hos den gravida kvinnan skiljer sig inte från den kliniska bilden hos icke-gravida.

Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

Risken för att det ofödda barnet skall skadas av borreliainfektion under graviditeten förefaller ytterst liten. Flera kontrollerade studier har inte kunnat påvisa något säkerställt samband mellan borreliainfektion och kongenital skada och/eller skada hos det nyfödda barnet.

På 80-talet publicerades ett flertal fallrapporter där fosterskada eller fosterdöd sattes i samband med borrelios under graviditeten. Borreliaspirocheter i vävnader påvisades hos några av barnen genom odling eller antigenpåvisning med monoklonala antikroppar. I dessa tidiga fallbeskrivningar rapporterades fosterskador från olika organsystem, bland annat syndactyli, kardiovaskulära defekter och kortical blindhet. Definitivt samband mellan dessa olika former av organskada och borreliainfektion kunde dock inte fastställas och ofta saknades inflammatoriska tecken i de undersökta vävnadsproven. Andra fallrapporter beskrev adekvat behandlad maternell borreliainfektion utan några tecken på infektion eller skada av barnet. I dessa rapporter inkluderades såväl okomplicerad EM som neuroborrelios under olika stadier av graviditeten. Kunskapen om fosterskada via transplacentär spridning av andra humanpatogena spirocheter (Treponema pallidum, Leptospira, Borrelia duttoni och Borrelia recurrentis) var dock ytterligare skäl till utvidgade studier av fästingburen borreliainfektion under graviditet.

I två prospektiva undersökningar där 1416 respektive 2014 gravida kvinnor med positiv borreliaserologi inkluderats kunde inte någon ökad risk för fosterskada, låg födelsevikt eller påverkan av graviditeten upptäckas. Dessa studier var publicerade i Schweiz respektive USA. Andelen seropositiva kvinnor var dock relativt låg. I en annan studie av ca 5000 barn, varav hälften från borreliaendemiskt område och hälften från ett kontrollområde, påvisades ingen skillnad mellan grupperna avseende totala antalet kongenitala defekter. I det borreliaendemiska området noterades en signifikant ökad förekomst av hjärtdefekt, men en närmare analys visade inget samband med maternell borreliainfektion.

I en ungersk, retrospektiv studie sammanställdes data från 95 gravida kvinnor, som under graviditeten diagnostiserades med endera EM, ACA eller neuroborrelios. Risken för tidig spontanabort (graviditetsvecka 1-5) visade sig vara högre hos obehandlade jämfört med antibiotikabehandlade kvinnor, men abortfrekvensen i studiepopulationen var emellertid lägre än genomsnittet i hela Ungern. Frekvensen kavernösa hemangiom var också högre i gruppen med antibiotikabehandling. Hos ett fåtal mödrar diagnostiserades obehandlad ACA under graviditeten, men dessa mödrar födde friska barn. Studien kunde inte påvisa några tecken på kongenital borreliainfektion.

Ytterligare en undersökning av 796 patienter med medfödda hjärtfel i ett område med hög frekvens borreliainfektioner visade inget samband med fästingbett eller borreliainfektion under graviditeten jämfört med 704 kontrollpatienter. I en enkätstudie där 162 neuropediatriker i ett borreliaendemiskt område deltog framkom ingen ökad risk för neurologisk skada hos barn till mödrar med borreliainfektion under graviditeten.

I en studie av Maraspin et al. följdes 7 gravida kvinnor, som diagnostiserades med EM och spiroketemi. Alla behandlades med intravenös antibiotika (ceftriaxon), och det kliniska förloppet för både mödrar och foster var komplikationsfritt. Spiroketemin resulterade inte i några kongenitala defekter.

Ett antal svårigheter är förknippade med tolkningen av dessa studier. Flera av undersökningarna är utförda i USA vilket innebär att resultaten inte direkt kan överföras till europeiska förhållanden där andra borrelia subtyper är mer frekvent förekommande. Definitionen av borreliainfektion varierar mellan undersökningarna, alltifrån positiv serologi utan symtom, till neuroborrelios och andra organmanifestationer. Prevalensen av borreliainfektion under graviditet är låg även i endemiska områden vilket gör resultatet av epidemiologiska studier svårtolkade.

Sammanfattningsvis talar dock aktuella forskningsresultat för att risken för fosterskada vid maternell borreliainfektion är mycket låg. Hög uppmärksamhet och tidig behandling av infektion under graviditet förefaller dock vara av betydelse.

 

Överföringsrisk

Transmission av Borrelia burgdorferi genom placenta har dokumenterats såväl hos människa som vid djurförsök. Frekvensen av överföring är okänd. Den kliniska signifikansen av den transplacentära spridningen hos människa förefaller mycket liten. Avsaknaden av inflammatoriska tecken hos det ofödda barnet i kombination med resultat från prospektiva studier av maternell borreliainfektion (se punkt 5) talar emot att fostret riskerar att skadas eller påverkas negativt av moderns borreliainfektion. Tidig antibiotikabehandling är dock sannolikt av stort värde för att minska eventuell spridningsrisk.

Laboratoriemetoder

EM är en klinisk diagnos. Färre än hälften av patienter med erythema migrans har positivt utfall i borreliaserologi. 
Antikroppsanalys tillför således ingen ytterligare information utan kan snarare försvåra handläggningen!

Vid misstanke om neuroborrelios bör lumbalpunktion utföras för analys av borreliaspecifik intratekal antikroppsproduktion (IgM och IgG) genom analys av samtidigt taget serum- och likvorprov. Både neuroborrelios, kardit och lymfocytom ger positivt utfall i serologi efter 6-8 veckors symtomduration. Samtliga patienter med ACA och artrit har positiv serologi. Påvisning av borrelia med PCR eller odling har låg sensitivitet och används inte i klinisk praxis i Sverige. Hudbiopsi från lymfocytom och ACA ger oftast diagnostisk vägledning.

Efter genomförd behandling skall borreliaserologin inte kontrolleras om, eftersom antikropparna både i serum och likvor kan kvarstå under lång tid och nivåerna på kort sikt inte avspeglar behandlingsresultatet.

Tolkning av serologiska resultat kan erbjuda svårigheter. Förekomst av IgM antikroppar utan samtidigt fynd av IgG antikroppar ser man enbart under de första 1-2 veckorna av en disseminerad borreliainfektion. Isolerad IgM förekomst återspeglar dock inte alltid aktuell borreliainfektion, utan kan vara falsk positivt. Vid kvarstående klinisk misstanke om aktuell borreliainfektion, kan ett uppföljande serumprov tas efter 3-4 veckor för att påvisa eventuell serokonversion från IgM till IgG antikroppar. Inte heller förekomst av IgG-antikroppar är alltid förenligt med aktuell infektion, eftersom positiv borreliaserologi (IgG) förekommer i endemiska områden (seroprevalens) som tecken på tidigare exposition.

Diagnos av moderns infektion

Diagnos av den gravida kvinnans infektion skiljer sig inte från gängserekommendationer för icke-gravida vuxna. Var god se punkt 7. Dock rekommenderassnabb handläggning och kontakt med infektionskonsult. 

Diagnos av fostrets/barnets infektion

Erfarenhet av intrauterin diagnostik saknas.Vid maternell borreliainfektion under graviditet bör kontakt tas med infektionskonsult och med gynekolog/obstetriker.


Profylax

Vaccin mot borrelia tillhandahålls för närvarande inte.

Bästa sättet att skydda sig mot smitta är att skydda sig mot fästingbett vid vistelse i tät vegetation och att tidigt plocka bort fästingar från huden. Se vidare information från Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverkets publikationer, sök på Fästing och Borrelia. Dessutom finns det information på 1177 Vårdguiden.

 

Terapi

Inga kontrollerade studier av borreliabehandling hos gravida finns publicerade. Borreliainfektion under graviditet bör med några få undantag behandlas som borreliainfektion hos icke-gravida. Läkemedelsverket utgav 2009 nya rekommendationer för behandling av borreliainfektioner hos både barn och vuxna. Doxycyklin och övriga tetracykliner är kontraindicerade under graviditet från och med andra trimestern, men kan användas vid behandling under första trimestern. Azitromycin, som är ett alternativ till PcV vid singelerytem, ska undvikas under första trimestern.

 

Behandlingsrekommendationer vid borreliainfektion under graviditet:

Läkemedelsverket 4;2009.

 

I fall med verifierad typ 1 penicillin- och cefalosporinallergi med neuroborrelios eller annan disseminerad borrelios under graviditet under andra och tredje trimestern finns inga specifika behandlingsrekommendationer. Överväg meropenem i ”meningitdos” 2 g x 3 eftersom korsallergi mellan meropenem och cefalosporiner sällan förekommer, borreliaspiroketer har låga MIC in vitro för meropenem och diffusion till likvor är adekvat.

Svenska erfarenheter

Prospektiva undersökningar i Sverige av borreliainfektion under graviditet saknas.

Enstaka fall finns beskrivna, alla med gynnsam utgång hos barnet.

Handläggning

 • Vid vistelse ute i naturen under sommarhalvåret i fästingrika områden rekommenderas regelbunden inspektion av kroppen.
 • Indikation saknas för screening eller provtagning av borreliaantikroppar hos gravid symtomfri kvinna.

   

 • Fästingbett utan tecken på borreliainfektion behöver inte utredas med antikroppsanalys eller behandlas profylaktiskt. Däremot är hög uppmärksamhet och tidig antibiotikabehandling vid tecken på borrelios hos den gravida kvinnan viktigt.

   

 • EM är en klinisk diagnos. Blodprov behöver inte tas! Antibiotikabehandling sker på kliniska grunder (se ovan under terapi). Samråd gärna med infektionskonsult, i synnerhet vid borreliainfektion i senare delen av graviditeten. Efter genomförd behandling behöver borreliaserologin inte kontrolleras eftersom antikroppsnivåerna på kort sikt inte avspeglar behandlingsresultatet. Dock angeläget med klinisk kontroll och noggrann information till modern.

   

 • Vid misstanke om neuroborrelios skall serologisk provtagning och lumbalpunktion utföras! Vid neuroborrelios och andra former av disseminerad borreliainfektion bör utredning ske akut och antibiotikabehandling insättas snarast (se ovan under terapi). Omgående kontakt med infektionsklinik för samråd.

Referenser

 1. Steere AC, Grodzicki RL, Kornblatt AN, Craft JE, Barbour AG, Burgdorfer W et al. The spirochetal etiology of Lyme disease. N Engl J Med 1983;308:733-40.
 2. Balmelli T, Piffaretti JC. Association between different clinical manifestations of Lyme disease and different species of Borrelia burgdorferi sensu lato. Res Microbiol. 1995;146:329-40.
 3. Parola P, Raoult D. Ticks and tickborne bacterial diseases in humans: an emerging infectious threat. Clin Infect Dis. 2001;3:897-928.
 4. Ornstein K, Berglund J, Nilsson I, Norrby R, Bergstrom S. Characterization of Lyme borreliosis isolates from patients with erythema migrans and neuroborreliosis in southern Sweden. J Clin Microbiol. 2001;39:1294-8.
 5. Fryland L, Wilhelmsson P, Lindblom P, Nyman D, Ekerfelt C, Forsberg P.l Low risk of developing Borrelia burgdorferi infection in the south-east of Sweden after being bitten by a Borrelia burgdorferi-infected tick. Int J Infect Dis. 2011;15(3):174-81.
 6. Berglund J, Eitrem R, Ornstein K, Lindberg A, Ringer A, Elmrud H, Carlsson M, Runehagen A, Svanborg C, Norrby R. An epidemiologic study of Lyme disease in southern Sweden. N Engl J Med 1995;333:1319-27.
 7. Gustafson R, Jaenson TG, Gardulf A, Mejlon H, Svenungsson B. Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato infection in Ixodes ricinus in Sweden. Scand J Infect Dis. 1995;27:597-601.
 8. Wilhelmsson P, Fryland L, Lindblom P, Sjöwall J et al. The risk of a borrelia infection after a tick-bite. Abstract submitted to XII International Jena Symposium on tick-borne diseases.
 9. Stanek G, Fingerle V, Hunfeld KP, Jaulhac B, Kaiser R et al. Lyme borreliosis: clinical case definitions for diagnosis and management in Europe. Clin Microbiol Infect 2011;17:69-79.
 10. Wormser GP, Dattwyler RJ, Shapiro ED, Halperin JJ, Steere AC, Klempner MS et al. The clinical assessment, treatment and prevention of Lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, and babesiosis: clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2006;43:1089-134.
 11. Sjöwall J, Ledel A, Ernerudh J, Ekerfelt C, Forsberg P. Doxycycline-mediated effects on persistent symptoms and systemic cytokine responses post-neuroborreliosis: a randomized, prospective, cross-over study. BMC Infect Dis 2012;12:186.
 12. Henningsson AJ, Malmvall BE, Ernerudh J, Matussek A, Forsberg P. Neuroborreliosis – an epidemiological, clinical and healthcare cost study from an endemic area in south-east of Sweden. Clin Microbiol Infect 2010;16:1245-51.
 13. Ljöstad U, Mygland A. Remaining complaints 1 year after treatment for acute Lyme neuroborreliosis; frequency, pattern and risk factors. Eur J Neurol 2010;17:118-23.
 14. Hansen K, Lebech AM.The clinical and epidemiological profile of Lyme neuroborreliosis in Denmark 1985-1990. A prospective study of 187 patients with Borrelia burgdorferi specific intrathecal antibody production.  Brain. 1992 Apr;115 ( Pt 2):399-423.
 15. Elliott DJ, Eppes SC, Klein JD. Teratogen update: Lyme disease. Teratology 2001;64:276-81.
 16. Larson C, Andersson M, Guo B et al. Complications of pregnancy and transplacental transmission   of relapsing-fever borreliosis. J Infect Dis 2006;194:1367-74.
 17. Weber K, Bratzke HJ, Neubert U, Wilske B, Duray PH. Borrelia burgdorferi in a newborn despite oral penicillin for Lyme borreliosis during pregnancy. Pediatr Infect Dis J. 1988;7:286-9.
 18. Nadal D, Hunziker UA, Bucher HU, Hitzig WH, Duc G. Infants born to mothers with antibodies against Borrelia burgdorferi at delivery. Eur J Pediatr. 1989;148:426-7.
 19. Strobino BA, Williams CL, Abid S, Chalson R, Spierling P. Lyme disease and pregnancy outcome: a prospective study of two thousand prenatal patients. Am J Obstet Gynecol 1993;169:367-74.
 20. Williams CL, Strobino B, Weinstein A, Spierling P, Medici F. Maternal Lyme disease and congenital malformations: a cord blood serosurvey in endemic and control areas. Paediatr Perinat Epidemiol. 1995;9:320-30.
 21. Strobino B, Abid S, Gewitz M. Maternal Lyme disease and congenital heart disease: A case-control study in an endemic area. Am J Obstet Gynecol. 1999;180:711-6.
 22. Gerber MA, Zalneraitis EL. Childhood neurologic disorders and Lyme disease during pregnancy. Pediatr Neurol. 1994;11:41-3.
 23. Maraspin V, Ruzic-Sabljic E, Pleterski-Rigler D, Strle F. Pregnant women with erythema migrans and isolation of borreliae from blood: course and outcome after treatment with ceftriaxone. Diagnostic Microbiol Infect Dis 2011;71:446-448.
 24. Mylonas I. Borreliosis during pregnancy: A risk for the unborn child? Vector-borne and zoonotic dis. 2011;11:891-8.
 25. Hercogova J, Vanousova  D. Syphilis and borreliosis during pregnancy. Dermatol Therapy 2008;21:205-9.
 26. Lakos, A, Solymosi N. Maternal Lyme borreliosis and pregnancy outcome. Int J Infect Dis 2010; 14:494-8.
 27. Läkemedelsbehandling av borreliainfektion – ny rekommendation 2009.http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-anvanda-lakemedel/Sjukdom-och-behandling/Behandlingsrekommendationer---listan/Borrelia/
 28. Gardner, T. Lyme Disease. Infections diseases of the fetus & newborn infant. Remington JS & Klein JO. 5th ed. Eds. Philadelphia: WB Saunders Company; 2001:519-641.
 29. Halperin J, Shapiro E, Logigian E, Belman A, Dotevall L, Wormse G, Krupp L, Gronseth G, Bever CT. Practice Parameter: Treatment of nervous system Lyme disease (An evidence-based review) A Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology." J Neurology. 2007 Jul 3;69(1):91-102. Epub 2007 May 23
 30. Bildmaterial: http://meduni09.edis.at/eucalb/cms/images/stories/images-medical.htm#em
 31. http://www.vgregion.se/upload/S%C3%84S/Laboratorium%20f%C3%B6r%20klinisk%20mikrobiologi/BORRELIA presentationv2%5B1%5D%5B2%5D.pdf
 32. http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/antibiotika_gravid.pdf

Sökord: borrelia, graviditet
Uppdaterad: 2015-10-21

Tillbaka

Candida

Docent Inga Sjöberg, Ersboda VC, Umeå
Överläkare Björkqvist Maria, Med.dr. Barn och Ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
Med.dr. Lena Klingspor, Överläkare, Klinisk mikrobiologiska laboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Redaktör Berit Hammas

Agens

Jästsvamp, candida, är en saprofytisk, opportunistisk mikroorganism med två livsformer, en inaktiv i form av blastoforer och en aktiv, vävnadsinvaderande då mycel bildas. Den vanligaste formen är candida albicans.

Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

Vulvovaginal jästsvampinfektion är en av de vanligaste nedre genitalinfektionerna, det är uppskattat att närmare 80% av alla kvinnor drabbas av detta åtminstone en gång under sin livstid. Det är inte en STD men är sexuellt associerat. Män kan reagera på jästsvampens toxiner men får sällan själva infektionen.Jästsvamp är oerhört spridd i befolkningen. Tas vaginalodlingar från friska kvinnor kommer en tredjedel att påvisa jästsvamp. 

Klinisk bild

Den typiska bilden vid genital candidainfektion är klåda och sveda, ibland vit flytning.

Infektion hos den gravida kvinnan

Under graviditet är det mellan två och tio gånger vanligare med jästsvampinfektion. Orsaken till detta är en nedsättning av  det cellmedierade immunförsvaret och dessutom har de höga östrogenhalterna betydelse. De mycket förhöjda progesteronhalterna kan också spela in. Gravida infekterade med jästsvamp kan i mycket sällsynta fall drabbas av en uppåtstigande infektion resulterande i chorioamnionit eller prematur vattenavgång. Uppåtstigande infektion är vanligare om en främmande kropp är närvarande, vanligast en kvarvarande spiral eller ett anlagt cerclage.

Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

Kongenital candidainfektion med debut första levnadsdygnet förekommer men är mycket ovanlig. Vid den kongenitala infektionen ses i typiska fall en utbredd hudrodnad, som då ofta debuterar redan under de första 12 timmarna efter födelsen.

De flesta nyfödda barn som drabbas av förvärvad systemisk candidainfektion insjuknar sent, genomsnittliga åldrar på 21-33 dagar har rapporterats. Beskrivna symptom är lunginfiltrat, intolerans mot peroral uppfödning och bukdistention, kolhydratintolernas (hyperglukemi/glukosuri), generellt erythem, hudabscesser, endoftalmit, urinvägsinfektion, meningit, osteomyelit.

Ingen populationsbaserad studie över incidensen av systemiska neonatala svampinfektioner har kunnat återfinnas, men i material från neonatala intensivvårdsavdelningar har man noterat en ökande incidens upp till 28% bland barn med en födelsevikt under 1000 g. Antalet publicerade fall har också ökat. Majoriteten av infektioner har orsakats av Candida albicans men även andra Candida spp förekommer. Mortaliteten är även i behandlade fall hög (12-25%). I vissa tidiga studier har upp till 30% av fallen diagnosticerats först vid obduktion.

De viktigaste predisponerande faktorerna förfaller vara låg gestationsålder, låg födelsevikt, exponering för antibiotika, total parenteral nutrition, intubation och mukokutan svampinfektion. Den övervägande delen av de nyfödda som insjuknar har en gestationsålder under 30 veckor och/eller en födelsevikt under 1000 g. De få mognare barn som insjuknar har oftast kirurgiska problem.

Överföringsrisk

Risken för överföring av candida från modern resulterande i en infektion hos barnet är mycket liten. Kongenital infektion är mycket ovanlig trots att candida kan isoleras från vagina hos många gravida kvinnor (20-46%).

 

Laboratoriemetoder

Prov för jästsvamp tas med vanlig odlingspinne och transporteras i Stuart-rör till laboratoriet. Där odlas svampen ut på Sabouraud-agar.

Diagnos av moderns infektion

Det finns två diagnostiska kriterier; en inflammatorisk retning i slemhinnor och ibland hud samt påvisande av jästsvampen med mikroskopi eller odling.

Diagnos av fostrets/barnets infektion

För säker diagnos krävs påvisning av candida från normalt sterila lokaler (blod, likvor, urin). Antikroppstester har ingen plats i diagnostiken eftersom de är insensibla och saknar specificitet.

Diagnostik:

a) odlingar från blod, likvor, urin (blåspunktion) och eventuella artriter eller hudabscesser (ev. finnålspunktion). Direktmikroskopi utförs på alla material utom blod (utförs inte heller på urin som ej tagits via blåspunktion). Andra odlingar, tex på sekret från nedre luftvägarna, kan även vara behjälpliga. Fråga efter "svamp" på odlingsremissen.

b) prov för påvisning av candida-antigen i blod, PCR i blod och likvor och D/L-arabinotolkvot i urin

Vid misstanke om meningit kan direktmikroskopi, odling, antigentest och PCR av likvor ge diagnos. Alla patologiska likvorfynd (celler, protein, glukos) bör inge stark misstanke om meningit vid påvisas candidainfektion i annan lokal.

Metoderna under b utförs på speciallaboratorium. Deras plats inom diagnostiken av neonatala candida-infektioner är ännu inte definitivt fastlagd. PCR för candida kan göras på små volymer (0,2 ml). Antigentest är mycket specifikt men mindre känsligt.

Vid misstänkt eller säker systemisk candida-infektion bör eventuell förekomst av svamp i öga, njurbäcken eller hjärna undersökas. Om barnet har eller har haft central venkateter bör också ekokardiografi utföras.

Profylax

Om möjligt ta bort kvarvarande spiral i tidig graviditet.

Terapi

Den gravida kvinnan:

Jästsvampinfektion under graviditet är mer svårbehandlad än annars. Behandling med de lokalbehandlingsmedel som finns brukar ofta ge recidiv. Lägsta dos av econazolvagitorier varannan eller var tredje dag under lång tid kan vara ett sätt för patienten att slippa stora besvär. Gentianaviolett kan penslas enstaka gånger under graviditeten. De perorala medel som finns är B:3 och skall alltså inte ges under graviditet. Men om en kvinna ändå råkat inta ett perolralt medel i tidig graviditet, så tycks fluconazol ofarligt för barnet medan både itraconazol och ketokonazol är förenade med missbildningsrisker.

Barnet:

Ingen konsensus finns gällande behandling av neonatal systemisk svampinfektion avseende preparat, dos eller behandlingstid. De flesta publicerade fall har behandlats med amfotericin B, som har en bred fungicid effekt, men också toxiska biverkningar, framför allt njur- och benmärgspåverkan (sällsynt). Den vanligen rekommenderade dosen är 1 mg/kg/d. Njurtoxiciteten verkar vara huvudsakligen kumulativ, varför även olika totaldoser om 10-30 mg/kg rekommenderats.

Amfotericin B har dålig penetration till likvor (men god penetration till vävnader), och vid meningit har nästan alltid en kombination med 5-flucytosin använts. Kombinationen anses synergistisk. Flucytosin används inte som enda läkemedel pga dess stora förmåga att inducera resistens. Rekommenderad dos är 100-200 mg/kg/d, som kan ges parenteralt eller oralt. 100 mg/kg/d i 4 doser resulterar vanligen i terapeutiska doser som ligger under den nivå som förknippats med hematologiska och hepatiska biverkningar. Serumkoncentrationen bör följas.

Under senare år har amfotericin B i liposomer prövats för att kunna ge högre doser med mindre biverkningar. Ett antal fall behandlade med 1 - 5 mg/kg/d är publicerade med varierande resultat. Farmakokinetiska studier har visat att liposomalt amfotericin ger ökade koncentrationer i blod, lever och mjälte, men lägre koncentrationer i njure, lunga, hjärna och likvor.

Flukonazol, som är atoxiskt men saknar fungicid effekt, är sannolikt ett bra alternativ. Flukonazol har mycket god penetration till vävnader och likvor och god effekt mot C. albicans (C. glabrata har naturligt nedsatt känslighet och C. krusei är resistent mot flukonazol). Enligt erfarenheter från vuxna patienter med nedsatt immunförsvar uppträder resistens mot flukonazol hos C. albicans vanligen först efter mer än ett års behandling. Rekommenderad dos är vanligen 3-6 (-12) mg/kg/d. Dokumentation om preparatet som behandling av neonatala infektioner är emellertid sparsam. Flukonazol rekommenderas därför inte i första hand.

Nystatin har använts för behandling av hudinfektioner och som profylax mot gastro-intestinala infektioner. Ingen toxicitet eller resistensutveckling finns beskriven hos nyfödda.

Vid fungemi är kärlkatetrar ofta en källa till persisterande infektion. Inneliggande katetrar bör dras och antibiotikabehandling avbrytas om möjligt

Förslag till behandling:

1. Vid positiv svampodling från normalt steril lokal, positiv PCR eller påvisat candidaantigen i serum eller av andra skäl stark misstanke om systemisk svampinfektion:

 • Amfotericin B, provdos 0.1 mg/kg, 1:a dos 0.25 mg/kg/d, därefter 0.5 mg/kg/d som kan ökas gradvis (0.1 mg/kg/d) till 1 mg/kg/d (1 dos/d; i.v. infusion under 6 timmar, skyddas för ljus), och
 • 5-flucytosin 100 mg/kg/d i 4 doser, parenteralt eller oralt. Koncentrations-bestämning efter 1 och 2 dygn, därefter minst 2 ggr/v, oftare vid påverkan på njurfunktionen
 • Vid toxiska biverkningar av Amfotericin B: liposomalt amphotericin B,1-2 mg/kg/d som kan ökas gradvis (1 mg/kg/d) till 5 mg/kg/d (1 dos/d; i.v. infusion under 1 h).

2. Vid mindre stark misstanke om systemisk svampinfektion:

 • Flukonazol 12 mg/kg/d engångsdos, ålder < 2 veckor: var 3:e dag; ålder 2-4 veckor: var annan dag; ålder > 4 veckor dagligen, parenteralt eller oralt.

3. Övriga åtgärder:

 • Centrala katetrar dras om möjligt.
 • Avsluta om möjligt pågående antibiotikabehandling.

4. Lokalterapi hud/gastro-intestinalkanal :

 • Nystatin i kräm 100 000 IU/g 2 gånger dagligen kan användas på hudförändringar; mixtur 100 000 IU/ml 1 ml 4 gånger dagligen peroralt.

Behandlingsduration:

10-14 dagar efter negativa odlingar (meningit 21 dagar).

(Odlingar blir i genomsnitt negativa 8 dagar efter insatt behandling)

Kontroller:

1. Initialt dagligen, sedan 2-3 ggr/vecka:

 • Njurfunktion: Kreatinin, urea, urinmätning
 • Elektrolyter
 • Benmärg: Hb, LPK, TPK
 • Lever: ASAT. ALAT

2. Vid säker eller misstänkt diagnos:

 • Ultraljud njurar
 • Ultraljud hjärna
 • Ögonkonsult
 • Ekokardiografi om barnet har eller har haft central kateter

3. Överväg nya odlingar under pågående behandling

(se behandlingsduration ovan)

Svenska erfarenheter

9 nyfödda barn med kirurgiska sjukdomar vårdade på S:t Görans sjukhus har redovisats av Bergdahl och Eriksson (Läkartidningen 1983;80:3791-3792). 6 underburna nyfödda barn med invasiv candidiasis vårdade på regionsjukhuset i Lund redovisades av Sigmundsdottir et al i en utvärdering av värdet av att bestämma D/L-arabinotolkvoten i urin vid misstanke om svampinfektion.

Vid en (opublicerad) genomgång av neonatal systemiska svampinfektioner med positiv blododling på Akademiska barnsjukhuset 1994-98 fann vi 20 fall (5/år). Gestationsåldern hos dessa var i medeltal 25.5 veckor (median 25 v); födelsevikt i medeltal 807.5 g (median 725 g). Ålder vid positiv blododling var i medeltal 20.7 dagar (median 15 d), 17 odlingar (85%) visade växt av Candida albicans, 3 av C. Parapsilosis. 3 barn dog (15%).

Handläggning

Ej symtomgivande vulvo-vaginal candidainfektion under graviditet behöver ej behandlas, såvida inte patienten har en kvarvarande spiral eller cerclage.

Se i övrigt under punkt 11. Terapi.

Referenser

Översikter

 1. McCullough MJ, Ross BC, Reade PC. candida albicans: a review of its history, taxonomy, epidemiology, virulence attributes and methods of strain differentiation. Int J Oral Maxillofac Surg 1996;25:136-44.
 2. Sobel JD, Faro S, Force RW, Pharm D, Foxman B, Ledger J et al.Vulvovaginal candidiasis: epidemiologic, diagnostic and therapeutic considerations. Am J Obstet Gynecol 1998;178:203-11.
 3. Baley JE. Neonatal candidiasis: The current challenge. Clin Perinatol 1991;18:263-280.
 4. Buchs S. Candida meningitis: a growing threat to premature and fullterm infants. Pediatr Infect Dis J 1985; 2: 122-123.
 5. Ng PC, Systemic fungal infections in neonates. Arch Dis Child 1994; 71: F130-F135.

Patogenes

 1. Smith CB. Candidiasis: pathogenesis, host resistance and predisposing factors. In: Bodey GP, Fainstein V (eds): Candidiasis. Raven, New York 1985 pp 53-70.
 2. Nohmi T, Abe S, Dobashi K, Tansho S, Yamaguchi H. Suppression of anti-candida activity of murine neutrophils by progesterone in vitro: a possible mechanism in pregnant women´s vulnerability to vaginal candidiasis. Microbiol Immunol 1995; 39: 405-9. 

Diagnostik

 1. Petrini B, Christensson B, Chryssanthou E, Edebo L, Larsson L. Nya test påvisar Candida-infektioner. Läkartidningen 1998; 95: 738-742.
 2. Schwartz DA, Reef S. Candida albicans placentitis and funisitis: early diagnosis of congenital candidemia by histopathologic examination of umbilical cord vessels. Pediatr Infect Dis J 1990; 9: 661-665.
 3. Sigmundsdottir G, Christensson B, Björklund LJ, Håkansson K, Pehrson C, Larsson L. Urine D-arabinitol/L-arabinitol ratio in diagnosis of invasive candidiasis in newborn infants. J Clin Microbiol 2000; 38: 3039-3042.
 4. Wolach B, Bogger-Goren S, Whyte R. Perinatal hematological profile of newborn infants with candida antenatal infections. Biol Neonate 1991; 59: 5-12.

Kliniska material

 1. Baley JE, Kliegman RM, Fanaroff AA. Disseminated fungal infections in very low-birth-weight infants: clinical manifestations and epidemiology. Pediatrics 1984; 73: 144-152.
 2. Borderon JC, Therizol- Ferly M, Salimba E et al. Prevention of candida colonization prevents infection in a neonatal unit. Biol Neonate 2003;84:37-40.
 3. Bruner JP, Elliot JP, Kilbride HW. Candida chorioamnionit diagnosed at amniocentesis with subsequent fetal infection. Amer J Perinatol 1986; 3:213-8 
 4. Daftary AS, Patole SK, Whitehall JS. Intracardiac fungal masses in high-risk neonates: clinical observations. Acta Paediatr 1999; 88: 1009-1013.
 5. Faix RG, Kovarik SM, Shaw TR, Johnson RV. Mucocutaneous and invasive Candidiasis among very low birth weight (< 1,500 grams) infants in intensive care nurseries: a prospective study. Pediatrics 1989; 83 (1): 101-107.
 6. Faix RG. Invasive neonatal candidiasis: comparison of albicans and parapsilosis infection. Pediatr Infect Dis J 1992; 11: 88-93.
 7. Johnson DE, Thompson TR, Green TP, Ferreri P. Systemic candidiasis in very low-birth-weight infants (<1,500 grams). Pediatrics 1984; 73: 138-143.
 8. Kossoff EH, Buescher ES, Karlowicz MG. Candidemia in a neonatal intensive care unit: trends during fifteen years and clinical features of 111 cases. Pediatr Infect Dis J 1998; 17: 504-508.
 9. Lee BE, Cheung PY, Robinson JL, Evanochko C, Robertson CMT. Comparative study of mortality and morbidity in premature infants (birth weigh, < 1,250 g) with candidemia or candida meningitis. Clin Infect Dis 1998; 27: 559-565.
 10. Lupetti A, Tavanti A, Davini P,Ghelandi E et al. Horizontal transmission of candida parapsilosis candidemia in a neonaltal intensive care unit. J Clin, Microbiol 2002;40: 2363-9.
 11. Marelli G, Mariani A, Frigerio L, Leone E, Ferrari A. Fetal candida infection associated with an intrauterine contraceptive device. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1996; 68: 209-12. .
 12. Mittal M, Dhanireddy R, Higgins RD. Candida sepsis and association with retinopathy of prematurity. Pediatrics 1998; 101: 654-657
 13. Reagan DR, Pfaller MA, Hollis RJ, Wenzel RP. Evidence of nosokomial spread of Candida albicans causing bloodstream infection in a neonatal intensive care unit. Diagn Microbiol Infect Dis 1995; 21: 191-194.
 14. Rowen JL, Atkins JT, Levy ML, Baer SC, Baker CJ. Invasive fungal dermatitis in the < 1000-gram neonate. Pediatrics 1995; 95: 682-687.
 15. Saxen H, Virtanen M, Carlson P, Hoppu K, Pohjavuori, Vaara M, Vuopio-Varkila J, Peltola H. Neonatal Candida parapsilosis outbreak with a high case fatality rate. Pediatr Infect Dis J 1995; 14: 776-781.
 16. Smith H, Congdon P. Neonatal systemic candidiasis. Arch Dis Child 1985; 60: 365-369.

 

 Terapi

 1. Al Arishi H, Frayha HH, Kalloghlian A, Al Alaiyan S. Liposomal amphotericin B in neonates with invasive candidiasis. Am J Perinatol 1997; 14: 573-576.
 2. Brammer KW, Coates PE. Pharmacokinetics of fluconazole in pediatric patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1994; 13: 325-329.
 3. Donowitz LG, Hendley JO. Short-course amphotericin B therapy for candidemia in pediatric patients. Pediatrics 1995; 95: 888-891.
 4. Driessen M, Ellis JB, Cooper PA, Wainer S, Muwazi F, Hahn D, Gous H, de Villiers FPR. Fluconazole vs. amphotericin B for the treatment of neonatal fungal septicemia: a prospective randomized trial. Pediatr Infect Dis J 1996; 15: 1107-1112.
 5. Friedlich PS, Steinberg I, Fujitani A, deLemos RA. Renal tolerance with the use of intralipid-amphotericin B in low-birth-weight neonates. Am J Perinatol 1997; 14: 377-83.
 6. Glick C, Graves GR, Feldman S. Neonatal fungemia and amphotericin B. South Med J 1993; 86: 1368-1371.
 7. Scarella A, Pasquariello MB, Giugliano B, Vendemmia M, de Lucia A. Liposomal amphotericin B treatment for neonatal fungal infections. Pediatr Infect Dis J 1998;17:146-148.

Sökord:
Uppdaterad: 2011-03-03

Tillbaka

Cytomegalovirus (CMV)

Nationell studie om kongenital CMV - Föräldrainformation och övriga formulär kan skrivas ut från INFPREG:s startsida, tryck på texten Rapportering kongenitala infektioner ner till vänster.

Docent Ilona Lewensohn-Fuchs, Överläkare, Klinisk Mikrobiologi, Virologi F68 (Huvudansvarig)
Docent Marianne Forsgren, Emeritus, Klinisk Mikrobiologi Virologi
Docent Karin Petersson, Sektionschef Obstetriksektionen Kvinnokliniken
Med.dr. Mona-Lisa Engman, Överläkare Astrid Lindgrens barnsjukhus
Docent Björn Fischler, Överläkare Astrid Lindgrens barnsjukhus
Med.dr Eva Karltorp, Verksamhetschef för Cochleaimplantatkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Docent Kristina Teär-Fahnehjelm, Överläkare Ögonkliniken, S:t Eriks ögonsjukhus
Med.dr. Elda Sparrelid, Överläkare Infektionskliniken

Samtliga knutna till Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Redaktör Karin Petersson

Agens

Cytomegalovirus (CMV) är ett DNA-virus, som tillhör herpesvirusfamiljen. CMV är vitt spritt i djurvärlden, men djurens CMV infekterar inte människor. Vi kan endast infekteras av humana CMV-stammar.

Ytstrukturer, som bär antigena egenskaper, kan skilja något mellan olika virusstammar - v ilket ger upphov till  olika serotyper. Varje serotyp omfattar en mängd stammar med olika DNA-mönster.Vad denna variation betyder ur klinisk synpunkt är ännu inte fullt känt. Man har inte kunnat urskilja några säkra särdrag i mönstret hos virusstammar som ger upphov till svår sjukdom, t.ex. skador hos barnet vid kongenital infektion. Sannolikt är samspelet med värdfaktorer avgörande för symptom och sjukdomsbild hos den infekterade individen.
Likheter och olikheter i DNA-mönstret kan emellertid användas för att klarlägga smittvägar. Endast stammar med epidemiologiskt samband uppvisar samma mönster. Vid kongenital infektion har således virusstammen hos modern och barnet samma DNA-mönster.

Karakteristiskt för CMV, liksom för övriga herpesvirus, är att infektionen kvarstår under hela livet. Efter den första infektionen - den primära infektionen - följer en latent fas. Virus kan aktiveras från detta tillstånd, vilket är vanligt vid nedsatt immunförsvar vare sig orsaken är graviditet, farmaka, AIDS eller annat. Man kan reaktivera tidigare CMV stam eller få en reinfektion med en ny CMV stam, om denna i sammansättningen skiljer sig från den virusvariant man tidigare infekterats med. Detta är mycket vanligt hos immundefekta individer, men molekylärepidemiologiska studier visar att det även förekommer hos immunkompetenta individer.

Hos den immunkompetente modifieras den nya CMV infektionen av det immunsvar, som uppstått efter den första infektionen: virusmängden blir avsevärt lägre än vid primärinfektionen och utsöndringen kortvarigare. Detta gäller även vid en reaktivering av den egna latenta infektionen. De båda sistnämnda infektionstyperna brukar sammanfattas under begreppet sekundär infektion.

CMV kan överleva upp till 24 timmar på ytor men förstörs lätt av värme, intorkning, tvål, tvättmedel och vanliga desinfektionsmedel. Hud, men inte slemhinnor, utgör ett skydd mot CMV smitta.

Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

Det epidemiologiska mönstret varierar starkt i olika länder och olika socialgrupper. Allmänt gäller att CMV-infektion oftare inträffar vid lägre ålder hos dem, som lever i trångboddhet och med låg hygienisk standard. I sådana miljöer har nästan alla kvinnor haft CMV innan de når barnafödande ålder. I en befolkning med hög hygienisk standard är 30-50 % mottagliga för CMV-smitta i fertil ålder. Cirka 30 % av gravida kvinnor i Sverige är mottagliga.

Hos individer som en gång blivit smittade med CMV kan alla kroppsvätskor (saliv, urin, semen, cervixsekret, bröstmjölk) och vävnader av och till innehålla virus och alltså vara potentiellt infektiösa. Även om virus alltså är vida spritt krävs som regel direkt kontakt mellan mottagarens slemhinnor och det material, som innehåller CMV för att smitta verkligen skall överföras. Nedsmittning sker alltså genom överföring av smittsamt material vid kyssar, samlag, förlossning och amning. Således krävs mycket nära kontakt för att CMV skall överföras från en individ till en annan. Luftburen smitta spelar en underordnad roll. God handhygien är viktig för att undvika smittöverföring.

Under foster- och spädbarnstiden är modern den viktigaste smittkällan. Under graviditet kan fostret smittas via placenta, sannolikt även genom uppstigande infektion från cervix. Vid förlossningen kan smitta överföras från moderns blod eller via infekterat cervixsekret. Under amningsperioden kan CMV överföras med modersmjölken. 

Den största reservoaren av CMV finns hos till synes friska småbarn, som kan utsöndra betydande mängder CMV under månader till år. Små barn kan relativt lätt smitta varandra genom att de t ex suger på samma leksaker. Barn som vistats i dagismiljö kan infekteras och föra med sig smitta till hemmet. Hos tonåringar och vuxna är sexuell överföring vanlig. Ett mindre antal infektioner överförs iatrogent genom blodtransfusion eller organ/benmärgstransplantation. 

Vuxna personer med primär CMV-infektion utsöndrar en mindre mängd virus under en kortare tid. Därefter kan virus framöver av och till finnas i saliv, urin, cervixsekret, sädesvätska eller andra kroppsvätskor.Vid sekundär infektion är utsöndringen som regel sparsam, såvida denna inte inträffar hos en immunsupprimerad individ. Personer med nedsatt cellmedierat försvar kan utsöndra stora mängder virus under lång tid såväl vid en primär som en sekundär infektion.

Klinisk bild

Hos en individ med normalt immunförsvar är CMV-infektioner sällan förenade med sjukdomssymtom. Barn utanför neonatalperioden visar vanligen inte heller några symtom vid primärinfektionen eller senare. 

Hos några individer kan CMV orsaka ett långvarigt febertillstånd (veckor till månader) med lätt leverpåverkan utan ikterus men med en relativ ökning av antalet lymfocyter. Endast i ett fåtal fall finner man vid primär infektion okarakteristiska luftvägsbesvär eller mononukleosliknande sjukdomsbild (heterofilantikroppsreaktionen är negativ till skillnad från förhållandet vid den "vanliga" mononukleosen, orsakad av Epstein-Barr-virus).  Hos individer med nedsatt cellmedierat immunförsvar t ex transplanterade patienter kan däremot CMV orsaka allvarliga infektioner.

Inkubationstiden för CMV-infektion är 4-8-veckor.

Infektion hos den gravida kvinnan

CMV-infektionen har samma tysta förlopp hos den gravida kvinnan som hos den immunkompetenta, icke gravida. Endast i enstaka fall förekommer en symtombild som den tidigare beskrivna.

Primär CMV infektion under graviditeten förekommer i mycket olika frekvens i olika miljöer, beroende på geografiska, etniska och socioekonomiska förhållanden. Exempelvis rapporteras från USA en genomsnittlig frekvens av 1 % bland vita kvinnor tillhörande medel/hög socialgrupp. Bland kvinnor från de lägre socialgrupperna är frekvensen avsevärt högre speciellt hos de unga kvinnorna (< 20 år- upp till 4 %).

Svenska undersökningar på 1980-talet visade en frekvens på 0,5 %, i andra länder i Västeuropa 0,5-1 %. Detta skall jämföras med att cirka 20-30 % får en sekundär infektion i samband med graviditeten.

I litteraturen finns många exempel på att såväl primär som sekundär maternell CMV-infektion gett upphov till kongenital infektion och skada. I länder där flertalet gravida kvinnor sedan barndomen är bärare av CMV orsakas så gott som alla kongenitala CMV-infektioner av en sekundär infektion hos modern.Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

Kongenital CMV-infektion kan i låg frekvens orsaka spontanabort och fosterdöd. Det finns dock inga hållpunkter för en koppling mellan CMV och habituell abort.

Den svåraste konsekvensen av kongenital CMV-infektion är neurologiska skador till följd av en encefalit.Prenatalt och postnatalt ultraljud och MR kan bidra till att man kan identifiera CNS engagemang vid misstänkta eller laboratorieverifierade CMV infektioner.

Endast en mindre andel (10-15 %) av barn med kongenital CMV-infektion har symtom vid födelsen, cytomegalic inclusion disease (CID). Sjukdomsbilden skiljer sig här inte från den man ser vid andra kongenitala infektioner och den kan omfatta symtom från nästan alla organ: CNS, lever, blodbildande organ. Graden av sjukdom kan variera alltifrån mycket obetydlig (enstaka peteckier, lätt mjältförstoring) till fulminant. Barnet kan ha tillväxthämning. Mikrocefali kan förekomma.

Med eller utan CID får 10-20% neurologiska sekvelae.

I en stor uppföljningsstudie från USA föreligger avsevärt högre risksiffror för skada hos symtomatiska barn. Neurologiska symtom vid födelsen, påvisbara neuroradiologiska förändringar, CMV-DNA i likvor korrelerar till framtida dålig prognos.

En av de vanligaste neurologiska skadorna efter kongenital CMV-infektion är sensorineural hörselnedsättning. I minst 50 % av fallen finns hörselnedsättningen redan vid födelsen och kommer därmed att identifieras via den neonatala hörselscreeningen som idag utförs i alla landsting. I resterande fall uppstår hörselskadan först efter födelsen, varför regelbundna hörselkontroller hos barn är viktiga, även för barn som klarat nyföddhetshörseltesten. Denna typ av postnatalt debuterande hörselnedsättning, uppkommer vanligen under barnets första levnadsår. Dock finns fall beskrivna där den CMV-orsakade hörselskadan uppkommer först vid 7-8 års ålder. 

Sensorineural hörselskada orsakad av kongenital CMV infektion är troligen den enskilt vanligaste orsaken till permanent hörselskada hos barn. Hörselskadan kan vara allt från ensidig eller lindrig bilateral skada till grav bilateral skada. Det är också vanligt att hörselskadan progredierar under barnaåren

En annan vanlig neurologisk följdskada till kongenital CMV-infektion är balansstörning p g a vestibulär skada. Hos barn med CMV-orsakad grav hörselnedsättning är balans­problemen mycket vanligt förekommande och leder till sen motorisk utveckling och sen gångålder, eller om barnen går vid normal ålder, påtagligt ostadig gång. Balansproblem kan också förekomma utan att barnet har en samtidig hörselnedsättning.

Synskada och skelning förekommer hos barn med kongenital CMV-infektion och är vanligare hos de barn som haft en neonatalt symtomatisk infektion. Synnedsättningen orsakas oftast av chorioretinit, opticusatrofi, skada på bakre synbanor eller occipital cortex. Chorioretinit orsakad av CMV progredierar sällan postnatalt till skillnad från chorioretinit vid kongenital toxoplasmos.

Barn med symtomgivande kongenital CMV bör ögonundersökas och hörselprövas tidigt och sedan följas regelbundet.

Subkliniskt infekterade barn, som upp i skol/tonåren fortfarande inte utvecklat CMV-symtom uppvisar normal utveckling och intellektuell kapacitet.ne

Överföringsrisk

CMV kan överföras från mor till barn vid konceptionen, under graviditeten, vid förlossningen och under amningen men också i samband med den vardagliga nära samvaron. Det är endast kongenitala infektioner som är av väsentlig betydelse pågrund av risken för framtida neurologiska skador hos barnet.

Kongenital sjukdom, d v s symtomatisk infektion, och framtida skada har i stora prospektiva undersökningar från Alabama i USA tidigare företrädesvis knutits till primär maternell infektion. Emellertid stod det från svenska och andra undersökningar tidigt klart att också sekundär maternell infektion kan orsaka sjukdom och svåra sekvelae. Även om vissa diskrepanser finns i data från olika studier är det uppenbart att den prospektiva risken för skada hos barnet är avsevärt högre för den enskilda gravida kvinnan vid en primär infektion än vid en sekundär. 

Vid primär maternell infektion kan CMV cirkulera fritt i plasma så länge specifika neutraliserande antikroppar saknas. Smittämnet kan nå placenta och där ge upphov till infektionshärdar varifrån en vidare spridning kan ske in i det fetala blodomloppet.

Efter den akuta fasen, då antikroppar mot CMV bildats och cirkulerar i blodet, finns CMV - till skillnad från många andra virus - kvar inuti vita blodkroppar och undgår därigenom immunförsvaret. Detta kan vara förklaring till att kongenital infektion även kan bero på sekundär infektion hos den gravida kvinnan. Vissa data talar även för att en uppåtstigande infektion från cervix kan vara bakomliggande orsak. Kvinnans immunförsvar modifierar dock infektionens förlopp så att överföringsrisken till fostret blir mycket lägre vid en sekundär infektion. 


Primär infektion är alltså ovanligt men har en hög överföringsfrekvens, genomsnittligen cirka 40 % (35 - 50 %). Vid sekundär infektion gäller det motsatta - förekomsten är högre men transmissionen är lägre (ca 0,2-2 %). I ett svenskt material från 1980-talet kompenserade dessa båda variabler varandra så att hälften av barnen med konstaterad kongenital infektion visade sig vara födda av mödrar med primär infektion och lika många av mödrar som haft en sekundär infektion.

Vilka faktorer, som påverkar överföringsfrekvensen är ännu inte klarlagda, inte heller tidsförloppet. Det är intressant att tvillingar, trots skenbart likartade betingelser in utero, inte alltid drabbas på samma sätt av en maternell CMV-infektion.

Man har försökt kartlägga om och hur överföringsfrekvensen och konsekvenserna av CMV infektionen är korrelerad till tidpunkten i graviditeten. Sådana studier, som endast kan omfatta primärinfektioner, försvåras av den asymtomatiska naturen av moderns infektion och osäkerhet om tidsåtgången för passagen över placenta. Klart är emellertid att överföringsrisken är större vid en primär infektion under den sista trimestern än under tidigare del av graviditeten men konsekvenserna av en tidig primär infektion medför större risk för allvarliga skador genom störning av hjärnans och andra organs tidiga utveckling. Risk för skador på fostret minskar sedan successivt men entydiga data finns, som visar att även en infektion överförd under sen graviditet kan leda till hjärn- och hörsel skada hos barnet.  

Laboratoriemetoder

Serologisk undersökning av antikroppsaktivitet mot CMV

 • IgM och IgG
 • IgG-aviditet används som komplement för att om möjligt bedöma infektionens aktualitet. 


Påvisande av CMV DNA med PCR teknik i urin, blod, amnionvätska.

I övrigt v g se nedan.


Diagnos av moderns infektion


Vid misstanke på CMV infektion under graviditet bör diagnostiken begränsas till säkerställande av primärinfektion i de fall man söker förklaring till CMV-misstänkta symtom. I övrigt endast om särskilda skäl föreligger. Klargör frågeställningen innan remiss skickas. Vid tveksamheter diskutera med klinisk virolog.

Diagnostiken hos den gravida kvinnan bygger på serologi och förekomst av IgM och IgG antikroppar jfr med prov taget tidigt i (eller före) graviditeten. Om serokonversion inträffat mellan proven så talar det för att en primärinfektion mellan tidpunkterna för provtagning. Om IgG-antikroppsaktivitet påvisas i aktuella prov kan ett aviditetstest som mäter bindningsförmågan mellan antigen och antikropp ge ytterligare information. Tidigt efter infektion är bindningsförmågan låg och ökar därefter successivt över tid. Påvisning av CMV DNA i blod med PCR teknik kan vara av värde för att ytterligare säkerställa infektion.

Säkra metoder att fastställa sekundärinfektion under pågående graviditet finns som regel inte.

Aktuella analyser

Serologi: Förekomst av/påvisande av IgM och IgG antikroppar i aktuellt taget prov och prov från tidig graviditet.

Aviditetstest utförs vid behov som komplement till serologin

CMV DNA PCR i blod (EDTA-rör)


ee">read herene

Diagnos av fostrets/barnets infektion

 

Diagnos av CMV hos foster.

Infektion hos fostret kan fastställas genom undersökning av CMV DNA förekomst i amnionvätska.
Amniocentesen bör dock utföras sent i graviditeten (efter 20:e veckan) för att ha så stor tillförlitlighet som möjligt. I alla fall tidigast 6-8 veckor efter debut av primärinfektion. Detta beror sannolikt på att fostrets virusutsöndring inte är tillräckligt hög tidigare.
Mängden CMV DNA i amnionvätskan kan kvantifieras men korrelation till framtida prognos är osäker.
Positivt fynd indikerar en fosterinfektion men bör kompletteras med ultraljud/MR undersökning för att om möjligt upptäcka (men inte utesluta) CNS engagemang.

Aktuella analyser
 • Serologi på modern kompletteras med 
 • CMV DNA (PCR) förekomst i amnionvätska
 • u-ljud

Diagnostik av kongenital CMV-infektion efter partus men före 2 veckors ålder

För att säkerställa en kongenital CMV infektion måste prov tas på barnet före två veckors ålder.
Diagnostiken bygger på påvisande av CMV DNA i urin med PCR teknik och virusisolering om sådan finns att tillgå (kontakta v b anlitat laboratorium).
Kompletterande analys med CMV DNA detektion i blod och likvor är också av stort värde för bedömning av infektionens omfattning och behandling.
Utredning av barnet bör också kompletteras med en serologisk undersökning avseende CMV IgM och IgG förekomst. Specifik CMV IgM aktivitet i serum är dock endast påvisbar hos cirka 75-80 % av fallen.

Aktuella analyser
 • Serologi CMV IgM och IgG (mor och barn) Aviditetstest 
 • CMV DNA PCR i urin 
 • CMV DNA PCR i blod (EDTA) 
 • CMV DNA PCR i likvor 

Diagnostik av kongenitalCMV infektion hos barn efter två veckors ålder men före 1 års ålder  

Efter 2 veckors ålder är fynd av CMV inte liktydigt med kongenital infektion eftersom barnet kan vara smittat vid födelsen eller via bröstmjölk.

För att utreda om kongenital CMV infektion föreligger i denna åldersgrupp bör man först ta reda på om barnet är infekterat med CMV genom att ta serumprov på mor och barn för jämförelse av CMV IgG nivåerna. Undersökningen kompletteras med IgM-antikroppsanalys på barnets prov liksom undersökning av CMV DNA förekomst i blod och urin.

Ett positivt fynd visar att barnet har postnatalt förvärvad eller kongenital CMV infektion.
Fortsatt utredning med kompletterande CMV DNA analys på prov från nyföddhetsperioden (PKU-prov) krävs för att skilja en kongenital infektion från postnatalt förvärvad
PKU-prov tas rutinmässigt på 3-5 levnadsdagen på alla barn födda i Sverige för diagnostik av metabola sjukdomar. Proven förvaras på Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar (CMMS) på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
För att kunna få använda proven för CMV diagnostik måste aktuell remiss innehålla följandeuppgifter:
 • Kort anamnes inklusive information om orsak till begäran om analys.
 • Uppgift om moderns personnummer och fullständiga namn vidförlossningstillfället. 
 • Uppgift om förlossningsklinik. 
 • Föräldrarnas samtycke till undersökningen skall också ha inhämtats och noterats i journalen. 
 • Remissenställs till CMMS L7:05 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 171 76 Stockholm (se exempel nedan)

Positivt fynd av CMV DNA konfirmerar klinisk misstanke avseende kongenital infektion.

Vid frågor angående CMV DNA diagnostik i PKU prov kontakta Klinisk mikrobiologi(Virologi) Huddinge.

Aktuella analyser
 •  Serologi CMV IgG (mor och barn) + CMV IgM (barn)
 •  CMV DNA PCR i blod (EDTA) och urin
 •  CMV DNA PCR i PKU prov 

Diagnostikav misstänkt kongenital CMV infektion efter 1 års ålder (retrospektiv diagnos)
Ta serumprovpå barnet för utredning av serologiskt status av avseende CMV.

Om barnet saknar antikroppar (seronegativ) mot CMV kan kongenital CMV infektion uteslutas.

Om barnet är CMV-IgG positivt: komplettera med CMV DNA diagnostik på PKU-prov 

(se ovan begäran om PKU-prov)

Aktuella analyser

Serologi 
 • CMV IgG (barn)
 • CMV DNA PCR i PKU prov

 
Diagnos av CMV infektion hos ett hörselskadat barn

Då kongenital CMV infektion är den enskilt vanligaste diagnosen till permanent hörselskada hos barn, rekommenderas CMV provtagning av alla hörselskadade barn där diagnosen är okänd.

I samband med neonatal hörselscreening, då fortsatt hörselutredning inom de första levnadsveckorna säkerställt hörselskadan:
Ta urinprov för CMV PCR och virusisolering (om anlitat laboratorium utför sistnämnda analys)

Negativt fynd talar emot kongenital CMV

Positivt fynd hos barn < 2 veckor = kongenital CMV

Om barnet är >2 veckor men yngre än 1 år:
ta serumprov på mor och barn för att utreda serologiskt status avseende CMV.

Beroende på utfallet av de serologiska analyserna kan kompletterande CMV DNA undersökning på PKU prov behöva utföras (se ovan).


Senare upptäckt hörselskada eller CNS skada efter 1 års ålder
:
ta serumprov på barnet för utredning av serologiskt status avseende CMV.

Om barnet är CMV IgG-positivt komplettera med CMV DNA diagnostik på PKU prov (se ovan begäran om PKU-prov).
Profylax

Profylax mot CMV hos den gravida kvinnan
Det finns inte någon förebyggande medicinsk behandling av maternell/kongenital CMV-infektion.
Effektiv vaccination mot CMV är för närvarande inte möjlig, utvecklingsarbete pågår dock sedan länge.
Screeningprogram för att spåra primärinfektioner bedöms ännu inte meningsfyllda eftersom användbar terapi liksom adekvat kunskap om skadeprognos.
Provtagning på sjukvårdspersonal bör av samma skäl undvikas, speciellt som yrkesrelaterad överrisk för CMV-infektion inte har kunnat påvisas i vårt land.
Isoleringsåtgärder för patienter eller barn med känd CMV infektion är inte befogad. CMV utsöndrare utan symtom finns på många håll inom sjukvården och överallt där småbarn friska eller sjuka finns.

Enkla hygieniska råd för att begränsa risken för CMV-överföring till gravida bör följas av alla - oavsett om man tidigare haft CMV eller inte.

Kvinnlig personal i fertil ålder skall fortlöpande få information om enkla åtgärder som kan begränsa smittrisk:

God handhygien (tvål och vatten utmärkt!) är mycket viktig. 
Vid skötsel av små barn bör handtvätt vara rutin t ex efter blöjbyte, matning   
liksom 
enkla regler för att begränsa överföring av saliv från barn till gravida:
 • pussa inte barn på munnen
 • smaka inte på barnets sked vid matning 
 • ät inte upp barnets överblivna mat

Omplacering av gravid personal inom sjukvård eller barnomsorg är som regel inte befogad, ofta inte heller meningsfull - CMV finns överallt där småbarn finns. I speciella fall kan byte av arbetsuppgifter övervägas av psykologiska skäl. Till exempel kan skötsel av ett symptomatiskt, skadat barn med känd kongenital CMV (under ett halvt års ålder) bytas mot annan uppgift.

Överföring av CMV genom blodtransfusion till gravid kvinna eller prematurt/nyfött barn undvikes genom användning av CMV-IgG negativt eller leukocytfiltrerat blod

Diskussion om risker med överföring av CMV med amning
Efter födelsen överförs CMV i hög utsträckning genom amning om modern har en latent CMV infektion (CMV IgG positiv) (cirka 30-40 % av alla svenska barn får CMV under första levnadsåret). Detta saknar sannolikt betydelse för de allra flesta friska barn, som sällan får noterbara symptom. Hos ett fåtal barn kan man vid några månaders ålder finna lätta symtom som splenomegali, trombocytopeni eller lätt anemi, eventuellt kan viktökningen stanna upp under en kort period. Förvärvad CMV tycks dock spela en ännu oklar roll vid utveckling av cholestas-gallvägsatresi.

CMV infektionen kan emellertid orsaka sjukdom, speciellt om barnet inte fått passivt IgG från modern och barnet har en underliggande sjukdom. Bankmjölk bör därför pastöriseras enligt gällande rekommendationer. Ett alternativ är att ge bröstmjölk från CMV IgG negativ kvinna om det finns att tillgå.  

Det har diskuterats om CMV inaktivering av bröstmjölk skulle behövas när det starkt prematura barnet får bröstmjölk från den egna IgG positiva modern. I material från Tyskland rapporterades ett sannolikt samband mellan CMV infektion och svår sjukdom. Riskfaktorer angavs vara födelsevikt < 1000g och gestationsålder <30v. Studien saknade kontrollmaterial. Det är uppenbart att tolkning av orsakssamband mellan vanliga, ofta subkliniska CMV infektioner och sjukdomsincidenser av oklar genes hos gravt prematura barn erbjuder svårigheter.
I ett flertal efterföljande studier kunde fynden inte verifieras – i dessa studier hade dock bröstmjölk som regel förvarats frusen någon tid.
De ursprungliga tyska data har nu analyserats om i en case-control studie. Slutsatsen blev att även hos det starkt prematura barnet kunde endast milda, övergående symtom sättas i samband med CMV infektionen. Man visade också att prematura barn med CMV infektion från modern inte uppvisar tecken på hjärnpåverkan vid uppföljningsstudier.

Enstaka fall av svår CMV sjukdom finns dock i samtliga studier och ett flertal fallrapporter. I dessa fall har barnen som regel visats ha en underliggande sjukdom. 

Sammantaget finns det inte stöd för att någon form av inaktiverande behandling av bröstmjölk från den egna modern till det ”vanliga” prematura barnet skulle vara av godo. För vissa barn med känd underliggande sjukdom kan det finnas skäl att diskutera CMV inaktiverande behandling av bröstmjölk från CMV IgG positiv moder. CMV smitta minskas som regel av frys-tining av mjölken men elimineras inte helt. Värmebehandling är mest pålitlig och möjligheten av korttids-pastörisering har framförts.

Terapi

Effektiv antiviral behandling som kan hindra uppkomsten av neurologisk skada hos fostret/barnet finns ännu inte. Nu tillgängliga medel, exempelvis ganciklovir, används ogärna under graviditet på grund av risk för biverkningar på fostret. Undantag görs vid svår CMV-sjukdom hos modern. 

Erfarenhet av antiviral behandling i icke randomiserade studier av nyfödda med symptomatisk, säkerställd kongenital CMV med CNS engagemang (intravenös behandling med ganciklovir 6 mg/kg/dos i.v var 12:e timme under sex veckor) med till synes gynnsam effekt har tidigare publicerats och även gett information om farmakokinetik och problem vid behandlingen. För bedömning av effekten krävs emellertid randomiserade studier.

Från USA har nu en sådan randomiserad studie publicerats som omfattar uppföljning av behandlade och obehandlade barn speciellt med avseende på hörseln (mätt med "auditory brainstem evoked response"). Av totalt 100 försöksbarn finns uppföljningsdata av hörseln hos 42 barn vid 6 månader och 43 barn vid 12 månaders ålder. Hörselutveckling under de 6 första månaderna bedömdes gynnsammare i den behandlade gruppen: inte något av 25 behandlade barn hade försämrad hörsel gentemot 7 av 17 obehandlade barn (41 %). Vid 1 års ålder hade 5/24 ganciclovirbehandlade barn försämring av hörseln jämfört med 13 av 19 kontrollbarn. Skillnaderna är statistiskt signifikanta (p< 0.01). 9 studiebarn dog – 6 i den obehandlade gruppen och 3 i den behandlade (bedömdes inte ha relation till behandlingen)

Behandlingen medförde inte snabbare tillbakagång av spleno-eller hepatomegali, trombocytopeni eller hyperbilirubinemi däremot blev mediantid till normalisering av leverpåverkan /ALT/ kortare. Majoriteten av de behandlade barnen fick biverkningar i form av neutropeni under behandlingstiden (63 % av ganciklovirbehandlade, 21 % hos obehandlade). Hos 14 barn reducerades dosen och i 4 fall sattes terapin ut. Ett barn med neutropeni och två andra fick kateterrelaterade infektioner, som svarade bra på behandling. Studiebarnen är under fortsatt observation av hörseln samt eventuella långtidseffekter av ganciklovir påvisade i djurförsök (toxisk effekt på gonader samt potentiell carcinogen effekt). I ett flertal europeiska länder följer man USA:s NIAID protokoll.  

Med sikte på långtidsbehandling pågår i USA en studie av oral medikation med valganciklovir.


CMV specifik hyperimmunglobulin har i studier givits till gravida kvinnor med primär CMV infektion. Resultaten divergerar: mycket lovande resultat har rapporterats i icke randomiserade studier med profylaktisk effekt på fosterinfektion/svårighetsgrad av skador, vilket tolkats som beroende av förbättrad placentafunktion. Andra studier visade inte samma gynnsamma resultat: ingen säkerställd minskning av infektionsfrekvensen kunde påvisas i en randomiserad prospektiv studie och en case-control studie, där någon modifiering av skada inte heller kunde ses vid uppföljning. Vidare studier är angelägna och nödvändiga och en amerikansk randomiserad multicenter studie har påbörjats.

Om i mycket speciellt fall behandling med hyperimmunglobulin övervägs, diskutera först med obstetriker med erfarenhet av dessa frågeställningar.

 

Svenska erfarenheter

Epidemiologiska olikheter gör att erfarenheter och data från andra befolkningsunderlag inte kan överföras till våra egna förhållanden. En stor prospektiv studie av kongenital CMV infektion utfördes därför i Malmö 1977-1986. CMV-epidemiologi belystes genom analys av sera från personer i olika åldrar. Cirka 70 % av kvinnor i fertil ålder befanns ha antikroppar mot CMV som tecken på genomgången infektion. Samma siffra gäller för Stockholm under 1970-1980-talen. I Malmöstudien utsöndrade 0,5 % av alla nyfödda barn CMV som tecken på kongenitalt förvärvad infektion. Under det första levnadsåret förvärvade ytterligare cirka 40% av barnen CMV. Den seroepidemiologiska undersökningen visade att antikroppsprevalensen sedan ökade i genomsnitt med 1 % per år fram till 50-60 års ålder, då 80-90 % hade CMV-antikroppar som tecken på genomgången infektion.

Malmö studien av maternella sera visade att ungefär 0,5 % av de gravida fick en primär CMV infektion under graviditeten. Inga av dessa mödrar angav att de observerat några CMV lika symtom. Av de studerade barnen hade 0.5% (76/16000) påvisbar CMV-utsöndring i urin. Femton (20%) av de smittade barnen föddes med lätta till måttliga infektionstecken såsom peteckier och hepatosplenomegali, sex var prematura, två var "small for gestational age" (SGA). Inget av de 76 barnen hade några uppenbara neurologiska störningar vid födelsen. Hälften av de skadade barnen visade sig vara födda av mödrar med primär infektion och lika många av mödrar som haft en sekundär infektion.

Flertalet infekterade barn följdes till sju års ålder. Inget av de uppföljda barnen har avlidit. Tretton har neurologiska skador av varierande svårighetsgrad från lätta pareser till svår psykomotorisk retardation. I två fall kan annan orsak möjligen bidra till symtomen. Barnen har nu också följts i medeltal 10 år och rapporteras ha normal vikt-och längd utveckling.

Fyra av de CMV- skadade barnen har ett symtom gemensamt: bilateral neurogen dövhet. Denna konstaterades redan vid 3-6 månaders ålder. Andra symtom uppdagades senare. Redan före 1-2 års ålder var det uppenbart att 10 av barnen hade neurologisk störning. Endast tre av de neurologiskt skadade barnen föddes med infektionssymtom (peteckier med mera), de övriga tio var vid födelsen till synes helt friska. Inget av 25 kontrollbarn -, som smittades vid eller ganska snart efter födelsen (troligen av modern!) har drabbats av neurologisk åkomma.

Det kunde också visas att kongenital CMV-infektion är den enskilt vanligaste orsaken till bilateral sensorioneural dövhet hos barn men däremot befanns kongenital CMV vara en ovanlig orsak till mikrocefali. En studie i Stockholm från 1985 på tillväxthämmade barn visade att CMV inte var någon vanlig bakomliggande orsak till tillväxthämning - endast 3/150 "SGA- barn" hade en kongenital CMV infektion.

Resultaten i dessa svenska studier stämmer väl med fynd från andra europeiska länder, exempelvis England , under det att dominansen av primära CMV infektioner som underliggande orsak i USA-materialet avviker från våra data.

Kan yrkesrelaterad risk påvisas?

En viktig fråga som ständigt skapar oro är riskerna vid den uppenbara CMV expositionen av gravida kvinnor inom vårdyrken och barnomsorg.

Om ordinär svensk sjukhushygien upprätthålls förefaller risken för smitta i arbetet vara obetydlig.

Många utländska studier visar liknande resultat men motsägande uppgifter finns. Det är svårt att penetrera vilken roll olika sjukhusrutiner spelar därvidlag.

Spridning av CMV mellan daghemsbarn och från barn till gravida bland personal och mödrar ger i USA upphov till en ständig debatt. Även där har divergerande resultat erhållits från olika undersökningar: klara smittkedjor till hemmen föreligger i vissa undersökningar under det att andra kommer till samma slutsats som i en stockholmsstudie - risken för horisontell smitta är låg. De flesta barn bär en virusstam som överförts vertikalt från modern. Observerade skillnader beror sannolikt på olikheter i barntäthet och hygienisk standard inom de studerade institutionerna.

Rekommendationerna om profylaktiska åtgärder i USA är dock de samma som här: instruktioner om noggrann hygien och ingen allmän provtagning.


En nationell kartläggning pågår av bl a kongenital cytomegalovirus infektion sedan 2007.

Se vidare nedan under handläggning

Handläggning

Moderns infektion

Misstänkt primär CMV infektion (oklar febersjukdom med leverpåverkan och lymfocytos) hos gravid kvinna:
rådgör med infektionsläkare.
Diagnosen säkerställs serologiskt: 
 • serumprov skickas snarast möjligt efter insjuknandet till kliniskt virologiskt laboratorium med remissuppgifter inkluderande 
insjukningsdatum  
symtomatologi  
uppgift om graviditetslängd
 
Vid säkerställd eller starkt misstänkt CMV infektion bör rådgivning och vidare utredning hänvisas till specialist med erfarenhet inom området.


Exposition för CMV
: värdet av preventiva åtgärder, främst god handhygien bör inpräntas hos sjukvårds- och barnomsorgspersonal i fertil ålder.
 • rutinmässig CMV testning skall inte göras
 • i undantagsfall kan serologisk utredning bli aktuell. 
Klargör frågeställningen och konsekvenserna av olika provresultat redan innan provet tas. Om det rör sig om personal inom sjukvård eller barnomsorg kan kontakt med företagshälsovården vara av värde.Infektion hos foster/nyfött barn

Fosterinfektion kan konstateras genom 
 • CMV-DNA-undersökning av amnionvätska 
 • blodprov tas dessförinnan för CMV-DNA-analys på modern.

Vid säkerställd infektion hos modern under graviditeten eller misstänkt kongenital CMV-sjukdom hos nyfött barn 
ta 
 • urinprov på barnet 
 • blodprov på barnet för CMV-IgM-analys
 • blodprov på modern
Ta reda på aktuella provtagningsrekommendationer från det laboratorium som anlitas.


Misstänkt kongenital CMV infektion hos barn efter två veckors ålder
 • ta prov som på nyfödd. 
 • om CMV-infektion upptäcks kan vidare utredning med CMV-DNA-analys av barnets s k PKU-prov visa om barnets infektion är kongenital eller inte. 


Vid intrauterin fosterdöd kan det finnas anledning att utreda eventuell bakomliggande CMV-infektion.
Utred modern serologiskt:
ta 
 • blodprov 
 • försök spåra tidigt graviditetsserum 
 • placenta kan undersökas med CMV-DNA-analys 
 • sådan analys eller immunhistokemisk undersökning - som utförs av vissa laboratorier - kan också göras av fostrets lever, lunga och eventuellt hjärna 


En nationell kartlägg
ning av kongenitala CMV infektioner (och andra kongenitala infektioner) pågår sedan 2007 för att öka kunskapen och för att på sikt förbättra omhändertagandet och hjälpinsatser för barn med kongenital CMV.

Vi är mycket angelägna om fortsatt rapportering.


Blanketter för rapportering kan skrivas ut från länkarna nedan eller från ikonen ”rapportering kongenitala infektioner” till vänster längst ner på startsidan och sändas in till INFPREG (Mona-Lisa Engman, ALB B57, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge) efter att föräldrarnas godkännande har inhämtats. 


Föräldrainformation

Rapporteringsblankett


Vid eventuella frågor kontakta Dr Mona-Lisa Engman eller Dr Jonas Ekwall ALB, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge eller Dr Hanna Hobell, St Görans Sjukhus.

Referenser

Review

 1. Britt W. Cytomegalovirus. In Remington JS, Klein JO,Wilson CB, Nizet V and Maldonado Y, eds. Infectious diseases of the featus and newborn infant 7 th   ed. Esiever Saunders. Philadelphia 2011 pp 706-742.
 2. Malm G, Engman ML. Congenital cytomegalovirus infections. Semin Fetal Neonatal Med. 2007 Juni;12(3):154—9. Epub 2007 Mars 6
 3. Yinon Y, Farine D, Yudin MH, Gagnon R, Hudon L, Basso M, Bos H, Delisle MF,Menticoglou S, Mundle W, Ouellet A, Pressey T, Roggensack A, Boucher M, Castillo E, Gruslin A, Money DM, Murphy K, Ogilvie G, Paquet C, Van Eyk N, van Schalkwyk J; Fetal Medicine Committee, Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. Cytomegalovirus infection in pregnancy. J Obstet Gynaecol Can. 2010 Apr;32(4):348-54

Epidemiologi USA

 1. Dobbins JG, Adler SP, Pass RF, Bale JF Jr, Grillner L, Stewart J. The risks and benefits of cytomegalovirus transmission in child day care. Pediatrics 1994;94:1016-1018
 2. Mussi-Pinhata MM, Yamamoto AY, Moura Brito RM, de Lima Isaac M, de Carvalho e Oliveira PF, Boppana S, Britt WJ. Birth prevalence and natural history of congenital cytomegalovirus infection in a highly seroimmune population. Clin Infect Dis. 2009 Aug 15;49(4):522-8
 3. Cannon MJ, Schmid DS, Hyde TB. Review of cytomegalovirus seroprevalence and demographic characteristics associated with infection. Rev Med Virol. 2010 Jul;20(4):202-13
 4. Hyde TB, Schmid DS, Cannon MJ. Cytomegalovirus seroconversion rates and risk factors: implications for congenital CMV. Rev Med Virol. 2010 Sep;20(5):311-26.
 5. Wang C, Zhang X, Bialek S, Cannon MJ Attribution of congenital cytomegalovirus infection to primary versus non-primary maternal infection. Clin Infect Dis. 2011 Jan;52(2):e11-3.
 6. Bate SL, Dollard SC, Cannon MJ. Cytomegalovirus seroprevalence in the United States: the national health and nutrition examination surveys, 1988-2004. Clin Infect Dis. 2010 Jun 1;50(11):1439-47

Tid i grav

 1. Ahlfors K, Forsgren M, Ivarsson SA, Harris S, Svanberg L. Congenital cytomegalovirus infection: On the relation between type and time of maternal infection and infant"s symptoms. Scand J lnfect Dis 1983;15:129-138 Läs abstrakt (PubMed)
 2. Ahlfors K. Ivarsson SA, Nilsson H. On the unpredictable development of congenital cytomegalovirus infection. A study in twins. Early Human Development. 1988;18:125-135 Läs abstrakt (PubMed)
 3. Steinlin MI, Nadal D, Eich GF, Martin E, Boltshauser EJ. Late intrauterine findings.Cytomegalovirus infection: clinical and neuroimaging. Pediatr Neurol 1996;15:249-253 Läs abstrakt (PubMed)
 4. Daiminger A, Bader U, Enders G. Pre- and periconceptional primary cytomegalovirus infection: risk of vertical transmission and congenital disease. BJOG. 2005;112:166-72 Läs abstrakt (PubMed) 
 5. Pass RF, Fowler KB, Boppana SB, Britt WJ, Stagno S. Congenital cytomegalovirus infection following first trimester maternal infection: Symptoms at birth and outcome. J Clin Virol. 2006;35:216-20. Epub 2005 Dec 20 Läs abstrakt (PubMed) 
 6. Enders G, Daiminger A, Bäder U, Exler S, Enders M. Intrauterine transmission and clinical outcome of 248 pregnancies with primary cytomegalovirus infection in relation to gestational age. J Clin Virol. 2011:52:244-246

Långtidsprognos

 1. Boppana SB, Fowler KB, Vaid Y, Hedlund G, Stagno S, Britt WJ, Pass RF. Neuroradiographic findings in the newborn period and long-term outcome in children with symptomatic congenital cytomegalovirus infection. Pediatrics 1997;99:409-414 Läs abstrakt (PubMed)
 2. Ivarsson SA, Lernmark B, Svanberg L. Ten-year clinical, developmental, and intellectual follow-up of children with congenital cytomegalovirus infection without neurologic symptoms at one year of age. Pediatrics 1997;99:800-803 Läs abstrakt (PubMed)
 3. Kashden J, Frison S, Fowler K, Pass RF, Boll TJ. Intellectual assessment of children with asymptomatic congenital cytomegalovirus infection. J Dev Behav Pediatr 1998;19:254-259 Läs abstrakt (PubMed)
 4. Ahlfors K, Ivarsson SA, Harris S. Longterm study of maternal and congenital cytomegalovirus infection. Scand J Infect Dis 1999;31:443-457 Läs abstrakt (PubMed)
 5. Noyola DE, Demmler GJ, Williamson WD, Griesser C, Sellers S, Llorente A, Littman T, Williams S, Jarrett L, Yow MD. Cytomegalovirus urinary excretion and long term outcome in children with congenital cytomegalovirus infection. Congenital CMV Longitudinal Study Group. Pediatr Infect Dis J 2000;19:505-10 Läs abstrakt (PubMed)
 6. Temple RO, Pass RF, Boll TJ. Neuropsychological functioning in patients with asymptomatic congenital cytomegalovirus infectionJ Dev Behav Pediatr 2000;21:417-22 Läs abstrakt (PubMed)
  Noyola DE, Demmler GJ, Nelson CT, Griesser C, Williamson WD, Atkins JT, Rozelle J, Turcich M, Llorente AM, Sellers-Vinson S, Reynolds A, Bale JF Jr, Gerson P, Yow MD; Houston Congenital CMV Longitudinal Study Group. Early predictors of neurodevelopmental outcome in symptomatic congenital cytomegalovirus infection. J Pediatr 2001;138:325-31 Läs abstrakt (PubMed)
  Townsend CL, Peckham CS, Tookey PA. Surveillance of congenital cytomegalovirus in the UK and Ireland. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2011 Feb 2.

Hörsel

 1. Madden C, Wiley S, Schleiss M, Benton C, Meinzen-Derr J, Greinwald J, Choo D. Audiometric, clinical and educational outcomes in a pediatric symptomatic congenital cytomegalovirus (CMV) population with sensorineural hearing loss. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2005;69:1191-8. Epub 2005 Apr 19.   Läs abstrakt (PubMed)
 2. Grosse SD,Ross DS, Dollard SC. Congenital cytomegalovirus (CMV) infection as a cause of permanent bilateral hearing loss: a quantitative assessment. J Clin Virol. 2008 Feb;41(2):57-62. Epub 2007 Oct 24. Review
 3. Yoshida H, Kanda Y, Takahashi H, Miyamoto I, Yamamoto T, Kumagami H. Cochlear implantation in children with congenital cytomegalovirus infection. Hörsle och syn
  Otol Neurotol. 2009 Sep;30(6):725-30
 4. Rosenthal LS, Fowler KB, Boppana SB, Britt WJ, Pass RF, Schmid SD, Stagno S, Cannon MJ. Cytomegalovirus shedding and delayed sensorineural hearing loss: results from longitudinal follow-up of children with congenital infection. Pediatr Infect Dis J. 2009 Jun;28(6):515-20
 5. Ross SA, Novak Z, Fowler KB, Arora N, Britt WJ, Boppana SB. Cytomegalovirus blood viral load and hearing loss in young children with congenital infection. Pediatr Infect Dis J. 2009 Jul;28(7):588-92
 6. Korver AM, de Vries JJ, Konings S, de Jong JW, Dekker FW, Vossen AC, Frijns JH, Oudesluys-Murphy AM; DECIBEL collaborative study group. DECIBEL study: Congenital cytomegalovirus infection in young children with permanent bilateral hearing impairment in the Netherlands. J Clin Virol. 2009 Dec;46 Suppl 4:S27-31
 7. Hilgendorff A, Daiminger A, Dangel V, Kreuder J, Geidel C, Reiss I, Enders G. Oral Valganciclovir treatment in a CMV congenital infected infant with sensorineural hearing loss (SNHL) first detected at 4 months of age. Clin Pediatr. 2009 Dec;221(7):448-9.
 8. Choi KY, Schimmenti LA, jurek AM, Sharon B, Daly K, Khan C, McCann M, Schleiss MR. Detection of cytomegalovirus DNA in dried blood spots of Minnesota infants who do not pass newborn hearing screening. Pediatric Infect Dis J. 2009 Dec;28(12):1095-8
 9. Misono S, Sie KC, Weiss NS, Huang ML, Boeckh M, Norton SJ, Yueh B. Congenital cytomegalovirus infection in pediatric hearing loss. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Jan;137(1):47-53
 10. Royackers L, Christian D, Frans D, Ermelinde R. Hearing status in children with congenital cytomegalovirus: Up-to-6-years audiological follow-up. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011 Mar;75(3):376-8

Syn

 1. Anderson KS, Amos CS, Boppana S, Pass R. Ocular abnormalities in congenital cytomegalovirus infection. J Am Optom Assoc1996;67:273-278  Läs abstrakt (PubMed)
 2. Coats DK, Demmler GJ, Paysse EA, Du LT, Libby C. Ophthalmologic findings in children with congenital cytomegalovirus infection. J AAPOS 2000;4:110-6  Läs abstrakt (PubMed)
 3. Shoji K, Ito N, Ito Y, Inoue N, Adachi S, Fujimaru T, Nakamura T, Nishina S, Azuma N, Saitoh A. Is a 6-week course of ganciclovir therapy effective for chorioretinitis in infants with congenital cytomegalovirus infection? J Pediatr. 2010 Aug;157(2):331-3. Comment in: J Pediatr. 2010 Aug:157(2):179-80
 4. Coors LE, Spencer R. Delayed presentation of cytomegalovirus retinitis in an infant with severe congenital cytomegalovirus infection. Retina. 2010 Apr;30(4 Suppl):S59-62
 5. Ghekiere S, Allegaert K, Cossey V, Van Ranst M, Cassiman C, Casteels I. Ophthalmological findings in congenital cytomegalovirus infection: when to screen, when to treat? J Pediatr Ophthalmol & Strabismus. 2012;49(5):274-282 

Diagnos modern

 1. Lazzarotto T, Gabrielli L, Lanari M, Guerra B, Bellucci T, Sassi M, Landini MP. Congenital cytomegalovirus infection: recent advances in the diagnosis of maternal infection. Hum Immunol. 2004;65:410-5 Läs abstrakt (Pubmed)
 2. Ross SA, Arora N, Novak Z, Fowler KB, Britt WJ, Boppana SB. Cytomegalovirus reinfections in healthy seroimmune women. J Infect Dis.2010 Feb 1;201(3):386-9

Intrauterin diagnostik

 1. Malinger G, Lev D, Zahalka N, Ben Aroia Z, Watemberg N, Kidron D, Sira LB, Lerman-Sagie T. Fetal cytomegalovirus infection of the brain: the spectrum of sonographic findings. AJNR Am J Neuroradiol. 2003;24:28-32 Läs abstrakt (PubMed)  
 2. Benoist G, Salomon LJ, Mohlo M, Suarez B, Jacquemard F, Ville Y. Cytomegalovirus-related fetal brain lesions: comparison between targeted ultrasound examination and magnetic resonance imaging. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008 Dec;32(7):900-5
 3. Doneda C, Parazzini C, Righini A, Rustico M, Tassis B, Fabbri E, Arrigoni F, Consonni D, Triulzi F. Early cerebral lesions in cytomegalovirus infection: prenatal MR imaging. Radiology. 2010 May;255(2):613-21
 4. Lipitz S, Hoffmann C, Feldman B, Tepperberg-Dikawa M, Schiff E, Weisz B. Value of prenatal ultrasound and magnetic resonance imaging in assessment of congenital primary cytomegalovirus infection.  Ultrasound Obstet Gynecol. 2010 Dec;36(6):709-17. doi: 10.1002/uog.7657
 5. Farkas N, Hoffmann C, Ben-Sira L, Lev D, Schweiger A, Kidron D, Lerman-Sagie T, Malinger G. Does normal fetal brain ultrasound predict normal neurodevelopmental outcome in congenital cytomegalovirus infection? Prenat Diagn. 2011 Apr;31(4):360-6. doi: 10.1002/pd.2694

Diagnos placenta och patogenes

 1. Pereira L, Maidji E, Fisher SJ, McDonagh S, Tabata T. HCMV persistence in the population: potential transplacental transmission. In: Arvin A, Campadelli-Fiume G, Mocarski E, Moore PS, Roizman B, Whitley R, Yamanishi K, editors. Human Herpesviruses: Biology, Therapy, and Immunoprophylaxis. Cambridge: Cambridge University Press; 2007. Chapter 45
 2. Ozono K, Mushiake S, Takeshima T, Nakayama M. Diagnosis of congenital cytomegalovirus infection by examination of placenta: application of polymerase chain reaction and in situ hybridization. Pediatr Pathol Lab Med 1997;17:249-258 Läs abstrakt (PubMed)
 3. Gabrielli L, Bonasoni MP, Lazzarotto T, Lega S, Santini D, Foschini MP, Guerra B, Baccolini F, Piccirilli G, Chiereghin A, Petrisli E, Gardini G, Lanari M, Landini MP. Histological findings in foetuses congenitally infected by cytomegalovirus. J Clin Virol. 2009 Dec;46 Suppl 4:S16-21
 4. Cheeran MC, Lokensgard JR, Schleiss MR. Neuropathogenesis of congenital cytomegalovirus infection: disease mechanisms and prospects for intervention. Clin Microbiol Rev. 2009 Jan;22(1):99-126
 5. Tsutsui Y. Effects of cytomegalovirus infection on embryogenesis and brain development. Congenit Anom (Kyoto). 2009;49(2):47-55

Diagnos barnet-nyföddhetsperioden

 1. Troendle Atkins J, Demmler GJ, Williamson WD, McDonald JM, Istas AS, Buffone GJ. Polymerase chain reaction to detect cytomegalovirus DNA in the cerebrospinal fluid of neonates with congenital infection. J Infect Dis 1994;169:1334-1337 Läs abstrakt (PubMed)
 2. Nelson CT, Istas AS, Wilkerson MK, Demmler GJ . PCR detection of cytomegalovirus DNA in serum as a diagnostic test for congenital cytomegalovirus infection. J Clin Microbiol 1995;33:3317-3318. Läs abstrakt (PubMed)
 3. Barbi M, Binda S, Primache V, Novelli C. Cytomegalovirus in peripheral blood leukocytes of infants with congenital or postnatal infection. Pediatr Infect Dis J 1996;10:898-903 Läs abstrakt (PubMed)
 4. Casteels A, Naessens A, Gordts F, De Catte L, Bougatef A, Foulon W. Neonatal screening for congenital cytomegalovirus infections. J Perinat Med. 1999;27:116-21. Läs abstrakt (PubMed)
 5. Revello MG, Zavattoni M, Baldanti F, Sarasini A, Paolucci S, Gerna G. Diagnostic and prognostic value of human cytomegalovirus load and IgM antibody in blood of congenitally infected newborns. J Clin Virol 1999;14:57-66 Läs abstrakt (PubMed)
 6. de Vries LS, Gunardi H, Barth PG, Bok LA, Verboon-Maciolek MA, Groenendaal F. The spectrum of cranial ultrasound and magnetic resonance imaging abnormalities in congenital cytomegalovirus infection. Neuropediatrics. 2004;35:113-9 Läs abstrakt (PubMed)
 7. van der Voom JP, Pouweis PJ, Vermeulen RJ, Barkhof F, van der Knaap MS. Quantitative MR imaging and spectroscopy in congenital cytomegalovirus infection and periventricular leukomalacia suggests a comparable neuropathological substrate of the cerebral white matter lesions. Neuropediatrics. 2009 Aug;40(4):168-73
 8. de Vries JJ, Claas EC, Kroes AC, Vossen AC. Evaluation of DNA extraction methods for dried blood spots in the diagnosis of congenital cytomegalovirus infection. J Clin Virol. 2009 Dec;46 Suppl 4:S37-42
 9. Boppana SB, Ross SA, Novak Z, Shimamura M, Tolan RW Jr, Palmer AL, Ahmed A, Michaels MG, Sánchez PJ, Bernstein DI, Britt WJ, Fowler KB; National Institute on Deafness and Other Communication Disorders CMV and Hearing Multicenter Screening (CHIMES) Study. Dried blood spot real-time polymerase chain reaction assays to screen newborns for congenital cytomegalovirus infection. JAMA. 2010 Apr 14;303(14):1375-82
  Comment in:JAMA. 2010 Apr 14;303(14):1425-6. och JAMA. 2010 Jul 28;304(4):407-8; author reply 408
 10. Göhring K K, Dietz K, Hartleif S, Jahn G, Hamprecht K.  Influence of different extraction methods and PCR techniques on the sensitivity of HCMV-DNA detection in dried blood spot (DBS) filter cards.  J Clin Virol. 2010 Aug;48(4):278-81. Epub 2010 Apr 18.
  Kharrazi M, Hyde T, Young S, Amin MM, Cannon MJ, Dollard SC. Use of screening dried blood spots for estimation of prevalence, risk factors, and birth outcomes of congenital cytomegalovirus infection. J Pediatr. 2010 Aug;157(2):191-7 Comment in:J Pediatr. 2010 Aug;157(2):179-80 och J Pediatr. 2010 Dec;157(6):1045; author reply 1045-6.

Diagnos barnet-retrospektiv diagnos

 1. Johansson PJ, Jonsson M, Ahlfors K, Ivarsson SA, Svanberg L, Guthenberg C. Retrospective diagnostics of congenital cytomegalovirus infection performed by polymerase chain reaction in blood stored on filter paper. Scand J Infect Dis 1997; 29:465-468 Läs abstrakt (PubMed)
 2. Barbi M, Binda S, Primache V, Caroppo S, Dido P, Guidotti P, Corbetta C, Melotti D. Cytomegalovirus DNA detection in guthrie cards: a powerful tool for diagnosing congenital infection. J Clin Virol 2000;17:159-65 Läs abstrakt (PubMed)
 3. Malm G, Grondahl EH, Lewensohn-Fuchs I. Congenital cytomegalovirus infection: a retrospective diagnosis in a child with pachygyria. Pediatr Neurol 2000;22:407-8 Läs abstrakt (PubMed)
 4. van der Knaap MS, Vermeulen G, Barkhof F, Hart AA, Loeber JG, Weel JF. Pattern of white matter abnormalities at MR imaging: use of polymerase chain reaction testing of Guthrie cards to link pattern with congenital cytomegalovirus infection. Radiology. 2004;230:529-36. Erratum in: Radiology. 2004;231:605.Läs abstrakt (PubMed)
 5. Leruez-Ville M, Vauloup-Fellous C, Couderc S, Parat S, Castel C, Avettand-Fenoel V, Guilleminot T, Grangeot-Keros L, Ville Y, Grabar S, Magny JF. Prospective identification of congenital cytomegalovirus infection in newborns using real-time polymerase chain reaction assays in dried blood spots. Clin Infect dis. 2011 Mar;52(5):575-81.      
    
Risk med bröstmjölk

 1. Vollmer B, Seibold-Weiger K, Schmitz-Salue C, Hamprecht K, Goelz R, Krageloh-Mann I, Speer CP. Postnatally acquired cytomegalovirus infection via breast milk: effects on hearing and development in preterm infants. Pediatr Infect Dis J. 2004;23:322-7 Läs abstrakt (PubMed)
 2. Neuberger P, Hamprecht K, Vochem M, Maschmann J, Speer CP, Jahn G, Poets CF, Goelz R. Case-control study of symptoms and neonatal outcome of human milk-transmitted cytomegalovirus infection in premature infants. J Pediatr. 2006;148:326-31. Läs abstrakt (Pub Med)
 3. Scleiss MR. Role of breast milk in acquisition of cytomegalovirus infection: recent advances. Current Opinion in Pediatrics 2006,;8:48–52
 4. Omarsdottir S, Casper C, Zweygberg Wirgart B, Grillner L, Vanpee M. Transmission of cytomegalovirus to extremely preterm infants through breast milk. Acta Paediatr. 2007;96:492-4. Läs abstrakt (Pub Med)
 5. Capretti MG, Lanari M, Lazzarotto T et al. Very low birth weight infants born to cytomegalovirus-seropositive mothers fed with their mother"s milk: a prospective study. J Pediatr. 2009;154:842-8
 6. Kurath S, Halwachs-Baumann G, Müller W et al. Transmission of cytomegalovirus via breast milk to the prematurely born infant: a systematic review.  Clin Microbiol Infect. 2010;16:1172-8
 7. Hamele M, Flanagan R, Loomis CA, Stevens T, Fairchock MP. Severe morbidity and mortality with breast milk associated cytomegalovirus infection. Pediatr infect Dis J. 2010 Jan;29(1):84-6

Profylax

 1. Nigro G, Adler SP, La Torre T, Best AM; Congenital Cytomegalovirus Collaborating Group Passive immunization during pregnancy for congenital cytomegalovirus infection. N Engl J Med. 2005;353:1350-62 Läs abstrakt (PubMed)
  Comment in:
  N Engl J Med. 2005 Dec 29;353(26):2818-20; author reply 2818-20.
  N Engl J Med. 2005 Sep 29;353(13):1402-4.
  See also critical review by professor Paul Griffiths in meeting in CASG February 2006 (here)
 2. Adler SP, Nigro G.Findings and conclusions from CMV hyperimmune globulin treatment trials. J Clin Virol. 2009 Dec;46 Suppl 4:S54-7
 3. Nyholm JL, Schleiss MR. Prevention of maternal cytomegalovirus infection: current status and future prospects. Int J Womens Health. 2010 Aug 9;2:23-35
 4. Sung H, Schleiss MR. Update on the current status of cytomegalovirus vaccines. Expert Rev Vaccines. 2010 Nov;9(11):1303-14
 5. McCarthy FP, Giles ML, Rowlands S, Purcell KJ, Jones CA. Antenatal interventions for preventing the transmission of cytomegalovirus (CMV) from the mother to fetus during pregnancy and adverse outcomes in the congenitally infected infant. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Mar 16;3:CD008371

Risk för personal

 1. Dobbins JG, Adler SP, Pass RF, Bale JF Jr, Grillner L, Stewart JA The risks and benefits of cytomegalovirus transmission in child day care. Pediatrics 1994;94:1016-1018
 2. Bale JF Jr, Zimmerman B, Dawson JD, Souza IE, Petheram SJ, Murph JR Cytomegalovirus transmission in child care homes. Arch Pediatr Adolesc Med 1999;153:75-9 Läs abstrakt (PubMed)

Behandling under graviditet

 1. Buxmannn H, Stackelberg OM, Schlösser RL, Enders G, Gonser M,Meyer-Wittkopf M, et al. Use of cytomegalovirus hyperimmunoglobulin for prevention of congenital cytomegalovirus disease: a retrospective analysis. J perinat. Med 2012; 40:439-446 
 2. Vinsentin S, Manara R, Milanese L, Da roit A, Forner G, Salviato E, et al. Early primary cytomegalovirus infection in pregnancy: maternal hyperimmunoglobulin therapy improves outcomes among infants at 1 year of age. Clin Infect Dis 2012; 55:497-503.
 3. Brenna L, Andersson and Dwight J, Rouse. Correspondence: Letter to the editor Clin Infect Dis 2012;55:11

Behandling av barn

 1. Marshall BC, Koch WC. Antivirals for cytomegalovirus infection in neonates and infants: focus on pharmacokinetics, formulations, dosing, and adverse events. Paediatr Drugs. 2009;11(5):309-21
 2. Lombardi G, Garofoli F, Villani P, Tizzoni M, Angelini M, Cusato M, Bollani L, De Silvestri A, Regazzi M, Stronati M. Oral valganciclovir treatment in newborns with symptomatic congenital cytomegalovirus infection. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2009 Dec;28(12):1465-70
 3. Oliver SE, Cloud GA, Sánchez PJ, Demmler GJ, Dankner W, Shelton M, Jacobs RF, Vaudry W, Pass RF, Soong SJ, Whitley RJ, Kimberlin DW; National Institute of Allergy, Infectious Diseases Collaborative Antiviral Study Group. Neurodevelopmental outcomes following ganciclovir therapy in symptomatic congenital cytomegalovirus infections involving the central nervous system. J Clin Virol. 2009 Dec;46 Suppl 4:S22-6
 4. Amir J, Wolf DG, Levy I. Treatment of symptomatic congenital cytomegalovirus infection with intravenous ganciclovir followed by long-term oral valganciclovir. Eur J Pediatr. 2010 Sep;169(9):1061-7
 5. Sharland M, Luck S, Griffiths P, Cotton M. Antiviral therapy of CMV disease in children.  Adv Exp Med Biol. 2011;697:243-60

Svenskt material

 1. Ahlfors K. Epidemiological studies of congenital cytomegalovirus infection. Akademisk avhandling, Lunds Universitet 1982
 2. Harris S, Ahifors K, Ivarsson SA, Lemmark B, Svanberg L. Congenital cytomegalovirus infection and sensorineural hearing loss. Ear and Hearing 1984;5:352-355 Läs abstrakt (PubMed)
 3. Ahlfors K, Ivarsson SA. Cytomegalovirus in breast milk of Swedish milk donors. Scand J Infect Dis 1985;17:11-13  (PubMed)
 4. Ahlfors K, Forsgren M, Harris S, Ivarsson SA, Svanberg L. Cytomegalovirus och kongenital infektion - serologisk graviditetsscreening ej lämpligt. Läkartidningen 1985; 82:1576-1579.
 5. Ahlfors K, Ivarsson SA, Bjerre I. Microcephaly and congential cytomegalovirus infection: A combined prospective and retrospective study of a Swedish infant population. Pediatrics 1986;78:1058-1063 Läs abstrakt (PubMed)
 6. Ahlfors K, Ivarsson SA, Forsgren M. Obetydlig risk för CMV-smitta bland vårdpersonal. Läkartidningen 1987;84:345-346
 7. Hökeberg I, Olding-Stenkvist E, Grillner L, Reisenfeld T, Diderholm H. No evidence of hospital-acquired cytomegalovirus infection in a pregnant pediatric nurse using restriction endonuclease analysis. Pediatr Infect Dis J 1988;7:812-814
 8. Grillner L, Strangert K. A prospective molecular epidemiological study of cytomegalovirus infections in two day care centers in Stockholm: no evidence for horizontal transmission within the centers. J Infect Dis 1988;157:1080-1083
 9. Ahlfors K. Ivarsson SA, Nilsson H. On the unpredictable development of congenital cytomegalovirus infection. A study in twins. Early Human Development. 1988;18:125-135 Läs abstrakt (PubMed)
 10. Ahlfors K, Ivarsson SA, Harris S.  Report on a longterm study of maternal and congenital cytomegalovirus infection. Review of prospective studies available in the literature. Scand J Infect Dis 1999;31:443-457 Läs abstrakt (PubMed)
 11. Ivarsson SA, Jonsson K, Jonsson B. Birth characteristics and growth pattern in children with congenital cytomegalovirus infection. J Pediat Endocrinol Metab. 2003;16:1233-8  Läs abstrakt (PubMed)
 12. Engman ML, Malm G, Engstrom L, Petersson K, Karltorp E, Tear Fahnehjelm K, Uhlen I, Guthenberg C, Lewensohn-Fuchs I. Congenital CMV infection: prevalence in newborns and the impact on hearing deficit. Scand J Infect Dis.2008;40(11-12):935-42
 13. Engman ML, Lewensohn-Fuchs I, Mosskin M, Malm G. Congenital cytomegalovirus infection: the impact of cerebral cortical malformations. Acta Paediatrica 2010;99:1344-9
 14. Engman ML. Cytomegalovirus and herpes simplex virus infections in the fetus and newborn infant, with regard to neurodevelopmental disabilities. Akademisk avhandling Karolinska Institutet 2010.

Sökord:
Uppdaterad: 2013-06-27

Tillbaka

Enterovirus

Coxsackie, hand-foot and mouth disease, polio,

Med.dr Agneta Samuelson, Överläkare Avdelningen för klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (Huvudansvarig)
Med dr Ann Edner, Överläkare Intensivvårdsaavdelningen för nyfödda 95F, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala
Docent Jan Fohlman, Överläkare FoU-Centrum, Centrallasarettet, Växjö
Docent Lars Navér, Överläkare Neonatalverksamheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Huddinge
Professor Magnus Westgren, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Redaktör Magnus Westgren

Agens

Enterovirus är små enkelsträngade RNA virus som tillhör familjen Picornaviridae. Humana enterovirus (EV) klassificeras i fyra olika grupper,  EV A-D. Inom grupperna A-D finns ca 110 olika enterovirustyper vilka benämns poliovirus, coxsackievirus A, coxsackievirus B, echovirus eller enterovirus följt av typnumret. De ingående virustyperna är nära släkt men likheten är inte så stor att immunitet, som uppkommer efter genomgången infektion, skyddar mot annat än den aktuella typen av virus.

Poliovaccin innehåller alla tre poliostammarna för att framkalla ett heltäckande skydd.

Inom familjen Picornaviridae finns även ett genus som heter parechovirus. I detta genus ingår parechovirus A typ 1-16. Några av dessa typer, företrädesvis typ 3, har under senare år beskrivits kunna orsaka samma kliniska bild som enterovirusinfektioner såsom neonatal sepsisliknande bild och meningit hos barn under 1 år. Rutinmässig diagnostik av parechovirus utförs på ett par av de svenska mikrobiologiska laboratorierna.

Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

Enterovirusinfektioner förekommer relativt ofta i vårt land. I länder med sämre hygienisk standard är smittspridning med denna typ av infektioner ännu vanligare än hos oss, särskilt tidigt i livet.  Smittan är tarmburen och utsöndras med feces under relativt lång tid. Liksom vid all fekal-oral smitta sker spridning med vatten och födoämnen. Under akutskedet spelar sannolikt även smitta via droppinfektion en viss roll, vilket snarast gäller för länder med väl utvecklad sanitet.

I tempererade klimat, t.ex. i vårt land sprids EV framför allt på sensommar - höst, fall kan dock förekomma året runt. Vissa år dominerar enstaka virustyper, som kan få epidemisk spridning. Andra år förekommer en brokig blandning av ett flertal typer samtidigt.

Under senaste åren har en mer ilsken form av hand-foot and mouth disease uppträtt vilken orsakas av coxsackievirus A6.

Under 2014 skedde ett stort utbrott av enterovirus D68 (EV-D68) i Nord Amerika med över 1000 fall av svår luftvägsinfektion hos barn. Kartläggning runt om i Europa, inklusive Sverige, har visat att EV-D68 cirkulerat även här och orsakat luftvägsinfektion hos barn. EV-D68 har också påvisats hos ett litet antal barn med polioliknande symtom, förlamning eller muskelsvaghet. Det är dock ännu inte klarlagt om enterovirusinfektionen är orsaken till förlamning hos barnen.

Polio är utrotat i vårt land sedan 1977 tack vare det mycket framgångsrika vaccinationsprogrammet som påbörjades 1957.  WHO har som mål att utrota polio. WHO:s Europaregion förklarades fri från polio 2002. Under senaste åren har fall av polio rapporterats från vissa länder i Asien och Afrika. År 2015 räknas Pakistan och Afghanistan som endemiska. Övriga länder framför allt i Afrika har haft importfall.  Dock har inget fall rapporterats i Afrika sedan sommaren 2014.

 

Klinisk bild

EV-infektioner (även polio) förlöper hos de flesta individer subkliniskt (uppskattningsvis  75 %) eller med lindriga okarakteristiska symptom (t ex halsont). När enterovirusinfektionen orsakar symptom så är allmänsymptom med feber och övreluftvägssymptom (ÖLI) med eller utan muskelvärk vanligast. Sjukdomsbilder med gastroenterit, bukbesvär, konjunktivit eller makulopapulösa exantem förekommer också.

Vid familjeinsjuknande kan sjukdomsbilden variera avsevärt mellan olika familjemedlemmar, men de flesta är asymtomatiska.

Vissa virustyper framkallar svalginfektion med små diskreta blåsor (herpangina), andra blåsor i mun och på handflator och fotsulor, så kallad ”hand-foot and mouth disease”.

 

En skattning av hur vanliga olika symtom är hos dem som sjuknar är;

Symtom

% av infekterade

ÖLI

10

Exantem

5

Gastroenterit

2

Konjunktivit

1-3


Sjukdomsförloppet kan vara tvåfasigt med en okarakteristisk allmänpåverkan i första fasen och senare, efter ett fritt intervall, mer specifika symtom. Symtom kan även uppstå senare vare sig symtom har funnits i akutfasen eller inte (veckor till månader efter exposition). Serös meningit är vanligast (0,2 -0,5 % av de infekterade) och kan orsakas av en mångfald enterovirustyper. I enstaka fall (0,001 %) ses även allvarlig encefalit. Myelit/pareser kan förekomma även när det inte rör sig om polio men är mycket sällsynta. Tillstånd med kraftig myalgi över bröstkorgen (Bornholmssjuka, epidemisk myalgi) liksom perimyocardit är välkänt men ovanligt.

En vanlig klinisk bild hos spädbarn är hög feber utan andra symtom och det kan initialt vara svårt att avgöra om det rör sig om en virusinfektion eller en bakteriell sepsis. Enterovirusinfektioner är vanligare hos barn än vuxna. Det är också fler barn som får gastroenteritbild.

Enterovirus  A71 (EV-A71) har speciellt uppmärksammats i Sydost Asien där det gett en elakartad bild med neurologisk påverkan och lungödem och ofta snabbt förlopp, där man inte kunnat rädda barnen.  En lindrigare variant med hand-foot and mouth disease ses också.

I USA uppskattas 1-5 % av befolkningen årligen genomgå en EV-infektion. Motsvarande siffror saknas för Sverige.

Infektion hos den gravida kvinnan

Det finns inget material som tyder på att gravida kvinnor blir allvarligare sjuka i enterovirusinfektioner än icke gravida. Undantag utgör poliovirusinfektioner; risken för pareser är högre än hos icke gravida.

Sjukdomsbilderna är annars desamma som hos den icke gravida kvinnan, subkliniska eller okarakteriska infektioner är vanliga. Ofta uppmärksammas inte moderns infektion förrän barnet sjuknat.

Symptombilder, som domineras av feber och bukbesvär, kan i synnerhet i senare delen av en graviditet vålla differentialdiagnostiska svårigheter gentemot andra akuta bukåkommor t.ex. placentaavlossning, HELLP syndrom eller blindtarmsinflammation. Bedömningen kan vara svår men är viktig; misstanke på t.ex blindtarmsinflammation kan föranleda bukoperation med samtidigt kejsarsnitt, vilket är ogynnsamt ur barnets synvinkel (se nedan).

Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

Någon ökning av fosterskador har inte beskrivits efter mycket omfattande epidemier av vissa typer enterovirus (t.ex echovirus typ 6 och typ 9).

Några rapporter visar däremot att fetala enterovirusinfektioner sent under graviditet sannolikt ligger bakom enstaka fall av intrauterin fosterdöd.

Möjligen kan det även föreligga ett visst samband mellan vissa enterovirusinfektioner och ökad risk för spontanabort. I en studie undersökte man prover (amnionvätska, fetalt blod, navelsträngsblod, vävnadsprov) tagna pga fosterabnormalitet som gett misstanke om fetal virusinfektion. Patientmaterialet representerades av många olika fosterabnormaliteter varav de vanligaste var icke immunologisk hydrops, intrauterin tillväxthämning, tvillingtransfusions-syndrom och myokardit. Man undersökte prover från 303 patienter med PCR-teknik och kunde påvisa enterovirus RNA hos 22 av dessa vilket kan tala för att i enstaka fall kan en enterovirusinfektion hos ett foster orsaka en skada.

Under senare år har data framkommit, som tyder på att infektion under graviditet med vissa typer av HEV kan bidra till att barnet senare utvecklar diabetes. Sedan de första arbetena publicerades har det kommit flera nya studier med motstridiga resultat. Fler prospektiva studier behövs.

Infektioner hos barnet överförda från modern strax före, under eller efter partus kan däremot ge svår sjukdom hos barnet. Allvarligast sjuka blir barn, som smittas av en mor, som sjuknar vid eller dagarna före barnets födelse. Hennes antikroppssvar har då inte kommit i gång vid tidpunkten för förlossningen och barnet får då inget passivt skydd. Dessa barn kan insjukna inom den första levnadsveckan med svår sepsisliknande bild (pneumoni, myokardit, hepatit, meningo-encefalit). Prematuritet ökar riskerna.

Lindrigare sjukdom eller subklinisk infektion förekommer speciellt om ett fullgånget barn smittas postnatalt och sjuknar andra levnadsveckan eller senare.

Enstaka dödsfall inträffar trots intensivvård, annars förefaller det som om även flertalet svårt sjuka barn klarar sig utan framtida men. Systematiska långtidsuppföljningar är emellertid sparsamma och fall med leverskada liksom senare inlärningssvårigheter, krampsjukdom och spasticitet efter encefalit finns rapporterade. Prematurfödda barn som får enterovirusinfektion i CNS med neurologiska symtom löper risk för utveckling av vit substansskada och påföljande utveckling av periventrikulära cystor. På senare tid har detta beskrivits hos barn med neonatal meningoencephalit orsakad av både enterovirus och parechovirus. Noggrann utredning med ultraljud och MRT, liksom strukturerad neurologisk uppföljning bör utföras på dessa patienter.

Överföringsrisk

Vid enterovirusinfektion sprids virus ut i kroppen och når placenta. Överföring till foster kan ske, i synnerhet sent under graviditeten.

Kunskapen om eventuell fosterinverkan vid infektioner under tidig graviditet är ofullständig. Möjligen kan det även föreligga ett visst samband mellan vissa enterovirusinfektioner och ökad risk för spontanabort.

Frånvaro av uppenbara samband talar för att risken för fosterpåverkan vid de flesta av dessa vanliga infektioner är låg.

Laboratoriemetoder

1. Påvisande av enterovirus-RNA med PCR teknik

- likvor, faeces, svalg, nasofarynxaspirat, blåsinnehåll, serum, amnionvätska, placenta.

 

2. Typning vid positivt enterovirus-RNA.

-vid fynd i likvor och feces utförs alltid typning för att utesluta förekomst av poliovirus.  Vid fynd i övriga provmaterial kan typning utföras efter särskild överrenskommelse.

Diagnos av moderns infektion

 

Den okarakteristiska sjukdomsbilden hos modern gör att dessa infektioner kan vara svåra att känna igen. En noggrann genomgång av familje- och omgivningsanamnes är ofta av stort värde: sjukdomsfall med olika symtom såsom exantem, övre luftvägsinfektion, okarakteristiska buksymptom, herpangina, Bornholmssjuka, myokardit, meningit inom familjen eller i nära omgivning bör leda tanken till enterovirusinfektion hos den gravida kvinnan.

Om misstanken är väckt kan etiologisk diagnos fastställas genom att påvisa virus i svalgsekret, nasofarynxaspirat och faeces under akutskedet av infektionen. Virus återfinns ofta i likvor vid serös meningit och vid blåsformade utslag även i blåsinnehåll.

Analys av enterovirus -RNA med PCR teknik ger snabb diagnos med hög känslighet. Ett virusfynd i likvor/svalg/blåsmaterial ger klarast samband med aktuell sjukdom. Vid akut frågeställning kan svar erhållas inom ett dygn.

Diagnos av fostrets/barnets infektion

Barnets infektion i neonatalperioden kan förlöpa utan symtom, som lindrig febersjukdom eller måttlig till mycket svår sjukdom med sepsisliknande symptom med eller utan myokardit, leverpåverkan, pneumoni, meningoencefalit.

Vid sepsisliknande bild utan positivt fynd i blododling tänk på möjligheten att det kan vara enterovirusinfektion.

Analys av enterovirus-RNA med PCR teknik ger snabb diagnos med hög känslighet. Analys görs på likvor, faeces, svalgsekret, nasofarynxaspirat och serum. Vid akut frågeställning kan svar erhållas inom ett dygn. Fördelen med snabb virusdiagnostik är att antibiotika kan minimeras och det har visats att sjukhusvistelsen kan förkortas.

Vid positivt fynd av enterovirus kan bestämning av aktuell enterotyp (se ovan punkt 7) vara av värde exempelvis för att utreda smittvägar och för att erhålla mer kunskap kring sjukdomsbild och långtidsprognos efter olika typer av enterovirusinfektioner.

Intrauterin infektion diagnostiseras genom att påvisa enterovirus -RNA från amnionvätska. Vid icke immun hydrops, hand/fot missbildningar samt neuralrörsdefekter bör en utvidgad PCR-diagnostik inkluderande enterovirus övervägas.

Under akutskedet (främst första veckan efter insjuknande) av en enterovirusinfektion hos en gravid kvinna är smittöverföring till fostret genom amniocentes tänkbar.

Profylax

Aktiv profylax

Poliovaccination har varit mycket framgångsrik (se ovan punkt 2). Det är angeläget att gravida kvinnor (liksom övriga individer), som skall vistas i länder med endemisk poliosmitta har ett fullgott skydd mot polio.

Mot övriga enterovirustyper är framställning av effektivt vaccin teoretiskt möjligt. Det stora antalet sjukdomsframkallande virustyper, som ingår i enterovirusgruppen, samt den ofta oskyldiga karaktären av infektionerna gör dock att sådana vaccin inte prioriterats, med undantag för EV-A71.

Passiv profylax.

Enterovirus spridning ut i kroppen kan förhindras av neutraliserande antikroppar vilket ger en teoretisk möjlighet till passiv profylax.

I verkligheten är det svårt: enterovirus omfattar en mångfald enterovirustyper, standardiserade preparat finns inte att tillgå. Man har i stället försöksvis gett vanligt gammaglobulin i hopp om att förhindra sjukdom men någon säker effekt har aldrig visats.

Eventuell immunprofylax till kvinnan är oftast inte heller möjlig, eftersom smittsituationen som regel inte uppmärksammas i tid.

Exponerade barn t.ex.vid nosokomial smitta har försöksvis getts gammaglobulin im. Till prematura och sköra barn har även intravenöst immunglobulin getts. Rapporter om förmodat gynnsam effekt föreligger men väl utvärderbara prospektiva studier saknas.

Hygieniska åtgärder

Vid utbrott på daghem: skärpt handhygien. Handsprit och engångshanddukar  bör finnas lätt tillgängligt på daghem. För övrigt är som regel ingen åtgärd meningsfull. Lättast igenkänns ex.vis hand-foot-and-mouth disease, just dessa typer drabbar mest barn.

Kvinna med misstänkt eller säkerställd enterovirusinfektion skall isoleras från andra gravida kvinnor och nyfödda. Om modern insjuknat inom de sista veckorna före förlossningen bör man vara medveten om risken för intrauterin/perinatal infektion hos barnet och vara observant vad gäller symtom.
Om medicinska skäl finns för sjukhusvåd bör mor och barn isoleras tillsammans på eget rum med egen toalett på barnavdelning eller infektionsklinik. Barnet får ammas.

Vid utbrott bland barn på neonatal- eller intensivvårdsavdelning är risken för nosokomial spridning stor. Misstanke på enteroviros (smittsam "sepsis", en del barn kan även få exantem) hos ett eller flera barn bör föranleda omedelbar provtagning. Basala hygienrutiner är av största vikt såväl för mor som personal.

Om barnets tillstånd kräver intensivvård skall det isoleras från övriga barn genom vård i eget rum och noggrann följsamhet till basala hygienrutiner är viktig. Kohortvård rekommenderas Tänkbara smittvägar penetreras, smittutsatta mödrar och deras barn isoleras

Terapi

Effektiv antiviral terapi finns ännu inte. I slutet av 1990-talet upptäcktes i USA en substans med god antiviral effekt mot picornavirus som fick namnet Pleconaril. Preparatet har sedan dess varit under utprövning för såväl enterovirus- som rhinovirusinfektioner men har hittills inte blivit godkänt av FDA pga bristande effekt och finns inte registrerat. Pleconaril har vid enstaka fall av mycket svår neonatal infektion använts som licenspreparat i några länder. Då inga placebo-kontroller har funnits vid dessa behandlingssituationer är den eventuella effekten svår att utvärdera men det har inte rapporterats om några svåra biverkningar. En fas-II dubbelblind, placebokontrollerad studie för behandling av neonatal enterovirus sepsis pågår i USA. Några resultat har ännu inte publicerats.

Intravenöst immunglobulin har på försök getts till barn med neonatal enterovirusinfektion inom de två första levnadsveckorna. Hög neutraliserande aktivitet mot infekterande enterovirustyp minskar snabbt virusförökningen. Preparat standardiserade med avseende på neutraliserande antikroppsaktivitet mot de vanligaste enterovirustyperna finns dock inte att tillgå varför direkt stöd för att ge immunglobulin saknas.

Svenska erfarenheter

Neonatala enterovirusinfektioner med risk för svår sjukdom är ett väl omvittnat problem. Trots intensivvård inträffar enstaka dödsfall.

Tillförlitlig statistik över antalet fall saknas . I det löpande diagnostiska arbetet har en mångfald enterovirustyper identifierats som orsak till neonatala infektioner, antalet varierar år från år.

De flesta utbrott inträffar under sensommar- höst men neonatala epidemier har förekommit även vintertid. Från Virologiska Avdelningen i Malmö rapporterades fyra fall av allvarlig neonatal enterovirusinfektion inom ett halvår: två i augusti, ett i september och ett i januari nästkommande år, alla orsakade av skilda enterovirustyper. Alla fyra kvinnorna förlöstes med kejsarsnitt på grund av oklara bukbesvär och misstanke på placentaavlossning, som dock endast förelåg i ett av fallen. Samtliga fyra barn blev svårt sjuka, tre av barnen överlevde och utvecklas normalt. Prematuritet och sectioförlossning under akutskedet av moderns infektion bidrog sannolikt till barnens svåra sjukdom. Akuta sectioförlossningar pga misstänkt placentaavlossning där orsaken visat sig vara enterovirus har även rapporterats från andra delar av Sverige,

Ett mer systematisk utnyttjande av enterovirusdiagnostik för handläggning av såväl infektion hos den höggravida kvinnan som de nyfödda har visat sig vara av stort värde.

Systematiska studier saknas men enligt hittillsvarande erfarenhet från Stockholm har även svårt sjuka barn - liksom de överlevande barnen i Malmö - på kort sikt klarat sig utan men. Detta stämmer också med efteruppföljning av barn med neonatal coxsackie A14 meningit.

Den tidiga hemgång, som nu praktiseras, bör minska risken för nosokomiala infektioner på BB avdelningar. Dock finns, liksom tidigare, en smittrisk från syskon och andra anhöriga i hemmet.

Handläggning

All personal inom mödravård, förlossningsvård, perinatalvård bör göras medvetna om riskerna med enterovirus infektioner med stor benägenhet för nosokomiala infektioner. Årstiderna är vanligen, men inte uteslutande, sensommar-höst. Infektionsläkare och klinisk virolog vid det regionala viruslaboratoriet kan ge information om epidemiläget. 

Modern

 • Gravid kvinna med symtom såsom feber, muskelvärk, nackstelhet, huvudvärk, okarakteristiska gastroenterisymtom, utslag, blåsor i mun eller händer-fötter:

- tag prov för enterovirusdiagnostik (svalgprov, nasofarynxaspirat, faecesprov /alternativ rektalsvabb, likvor, blåsinnehåll, serumprov).

 • Gravid kvinna med mer "allmänna viros symtom", penetrera epidemiologin, om fall med ovanstående enterovirus-misstänkta symtom uppträtt i den nära omgivningen eller trakten:

- tag prov för enterovirosdiagnostik (se ovan).

- provtagning på vidare indikationer ju närmare förlossningen insjuknandet inträffar.

 • Kvinna med oklara bukbesvär i slutet av graviditeten:

- fråga patienten om hon själv haft misstänkta enterovirusinfektionssymptom (se ovan).
- eller om sådana fall uppträtt i omgivningen.

Rådgör med infektionsläkare, smittskyddsenheten och klinisk virolog vid det regionala viruslaboratoriet, som känner det epidemiologiska läget och kan optimera provtagning och analysgång.

Ett kejsarsnitt under akutskedet av en enterovirusinfektion kan bidra till svår sjukdom hos barnet om kejsarsnittet medför att barnet föds tidigare än vid en vaginal förlossning. Den tidigarelagda förlossningen kan då innebära att maternellt producerade antikroppar inte hinner bildas och gå över till barnet.

 • Kvinna med säkerställd eller starkt misstänkt enterovirusinfektion under den sista månaden som inkommer för förlossning:

- Isoleras tillsammans med barnet. Egen toalett
- Barnet får ammas
- Noggrann handhygien för modern och personalen

Barn

 • Barn med misstanke på enterovirusinfektion-tag serum, faeces, svalgprov, nasofarynxaspirat för enterovirusdiagnostik. Om kliniken talar för att LP ska göras skickas även likvor. Behandlingen är symtomatisk. I enstaka fall kan intensivvård av barnet behövas.

- Isolera mor och barn. Skärpt handhygien hos mor och personal
- Efterhör sjukdomssymptom hos modern eller i barnets nära omgivning
- Rådgör med klinisk virolog vid regionalt viruslaboratorium, som känner det epidemiologiska läget och kan optimera provtagning - diagnostik

 •   Om spridning sker till andra barn:

- Tänkbara smittvägar penetreras, smittutsatta mödrar och deras barn isoleras
- Om flertal fall inträffar kan intagningsstopp övervägas.
- Om flera fall inträffar på en neonatalvårdsavdelning kan det bli aktuellt med kohortvård, där speciell personal sköter de smittade barnen medan friska barn tas om hand av en annan personalgrupp
- Provtagning för enterovirusdiagnostik på vida indikationer

Vid utredning av intrauterin fosterdöd kan placenta och eventuellt fosterorgan (myocard, lever, hjärna) undersöks avseende EV.

 

Referenser

 1. Taxonomi för Picornaviridae: http://www.picornaviridae.com
 2. Cherry JD and Krogstad P. Enterovirus and Parechovirus infections. 2011. In: Remington JS. Klein JO, Wilson CB, Nizet V, Maldonado YA eds. Infectious diseases of the fetus and newborn infant, 7th ed.  pp 756-799. Elsevier Saunders, Philadelphia.
 3. Harvala H, Simmonds P. Human parechoviruses: Biology, epidemiology and clinical significance. Review. J Clin Virol 2009;45:1-9
 4. Piralla A, Mariani B, Stronati M, Marone P, Baldanti F. Human enterovirus and parechovirus infections in newborns with sepsis-like illness and neurological disorders. Early Hum Dev 2014;90 Suppl1:S75-7
 5. Tebruegge M, Curtis N. Enterovirus infections in neonates. Seminars in fetal and neonatal medicine 2009;14(4):222-7.
 6. Verboon-Maciolek MA, Krediet TG, Gerards LJ, Fleer A, van Loon TM.Clinical and epidemiologic characteristics of viral infections in a neonatal intensive care unit during a 12-year period. Pediatr Infect Dis J 2005;24:901-4
 7. Verma NA, Zheng XT, Harris MU, Cadichon SB, Melin-Aldana H, Khetsuriani N, Oberste SM, Shulman ST. Outbreak of life-threatening coxsackievirus B1 myocarditis in neonates. Clin Infect Dis 2009;49:759-63.
 8. Van den Veyver IB, Ni J, Bowles N, Carpenter RJ Jr, Weiner CP, Yankowitz J, Moise KJ Jr, Henderson J, Towbin JA. Detection of intrauterine viral infection using the polymerase chain reaction. Mol Genet Metab 1998;63:85-95
 9. Petrikovsky BM, Lipson SM, Kaplan MH. Viral studies on amniotic fluid from fetuses with and without abnormalities detected by prenatal sonography. J Reprod Med 2003;48:230-2
 10. Axelsson C, Bondestam K, Frisk G, Bergstrom S, Diderholm H. Coxsackie B virus infections in women with miscarriage. J Med Virol 1993;39:282-5
 11. Elving M, Svensson J, Oikarinen S, Jonsson B, Olofsson P, Sundkvist G, Lindberg B, Lernmark Å, Hyöty H, Ivarsson S-A. Maternal enterovirus infection during pregnancy as a risk factor in offspring diagnosed with type 1 diabetes between 15 and 30 years of age. Exp Diabetes Res 2008;2008: 271958
 12. Viskari HR, Roivainen M, Reunanen A et al.Maternal first-trimester enterovirus infection and future risk of type 1 diabetes in the exposed fetus. Diabetes 2002;51:2568-71.
 13. Dahlquist G, Forsberg J, Hagenfeldt L, Boman J, Juto P. Increased prevalence of enteroviral RNA in blood spots from newborn children who later developed type 1 diabetes. Diabetes Care 2004;27:285-6.
 14. Resic Lindehammer S, Honkanen H, Nix W A et al. Seroconversion to islet autoantibodies after enterovirus infection in early pregnancy. Vir Immunol 2012;25:254-61.
 15. Verboon-Maciolek MA, Groenendaal F, Cowan F, Govaert P, van Loon AM, de Vries LS. White matter damage in neonatal enterovirus meningoencephalitis. Neurology 2006;66:1267-9
 16. Gupta S, Fernandez D, Siddiqui A, Tong WCY, Pohl K, Jungbluth H. Extensive white matter abnormalities with neonatal parechovirus (HPeV) infection. Eur J Pediatr Neurol 2010;14:531-4
 17. Wu T, Fan X, Wang W, Yuan T. Enterovirus infections are associated with white matter damage in neonates. J Paediatr Child Health 2014;50:817-22.
 18. Tang JW, Bendig JW, Ossuetta I. Vertical transmission of human echovirus 11 at the time of Bornholm disease in late pregnancy. Pediatr Infect Dis J 2005;24:88-9
 19. Rittichier KR, Bryan PA, Bassett KE, Taggart EW, Enriquez FR, Hillyard DR, Byington CL. Diagnosis and outcomes of enterovirus infections in young infants. Pediatr Infect Dis J 2005;24:546-50
 20. Freund MW, Kleinveld G, Krediet TG, van Loon AM, Verboon-Malciolek MA. Prognosis for neonates with enterovirus myocarditis. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2010;95:F206-12
 21. Adams LL, Gungor S, Turan S, Kopelman JN, Harman CR, Baschat AA. When are amniotic fluid viral PCR studies indicated in prenatal diagnosis? Prenat Diagn 2012 Jan;32(1):88-93
 22. Abzug MJ. The enteroviruses: Problems in need of treatments. J Infect 2014;68 Suppl1:S108-14.
 23. Nagington J, Gandy G, Walker J and Gray JJ. Use of normal immunoglobuline in an echovirus 11 outbreak in a special-care baby unit. Lancet 1983;ii:443-6
 24. Pasic S, JanKovic B, Abinun M, Kanjuh B. Intravenous immunglobulin prophylaxis in an echovirus 6 and echovirus 4 outbreak. Pediatr Infect Dis J 1997;16:718-9.
 25. Galama JMD, Vogels MTE, Jansen GH, Gielen M, Haessen FWA. Antibodies against enteroviruses in intravenous Ig preparations; Great variation in titres and poor correlation with the incidence of circulating serotypes. J Med Virol 1997;53:273-6.
 26. Abzug MJ. Presentation, diagnosis and management of infections in neonates. Pedriatr Drugs 2004;6(1): 1-10.
 27. Bauer S, Gottesman G, Sirota L, Limanovitz I, Ashkenazi S, Levi I. Severe coxsackie virus B infection in preterm newborns treated with pleconaril. Eur J Pediatr 2002; 161: 491-3.
 28. Rentz AC, Libbey JE, Fujinami RS, Whitby FG, Byington CL. Investigation of treatment failure in neonatal echovirus 7 infection. Pediatr Infect Dis J 2006;25:259-62
 29. Eilard T, Kyllerman M, Wennerblom I, Eeg-Olofsson O, Lycke E. An outbreeak of coxsackie virus type B 2 among neonates in an obstetrical ward. Acta Paediatr Scand 1974;63:103-7
 30. Helin I, Widell A, Borulf S, Walder M, Ulmsten U. Outbreak of coxsackievirus A-14 meningitis among newborns in a maternity hospital ward. Acta Paediatr Scand 1987; 76:234-8
 31. Smitta i förskola. Socialstyrelsen Kunskapsöversikt. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-126-1
 32. Austin BJ, Croxson MC, Powell KFP, Grunn TR. the successful containment of coxsackie B4 infection in a neonatal unit. J Pediatr Child Health 1999;35:102-4
 33. Kusuhara K, Saito M, Sasaki Y, Hikino S, Taguchi T, Suita S, Hayashi J, Wakatsuki K, Hara T. An echovirus type 18 outbreak in a neonatal intensive care unit. Eur J Pediatr 2008;167:587-9.

 

 

 

Sökord: mul- och klöv sjuka, coxsackie, hand-foot and mouth disease, polio
Uppdaterad: 2015-09-08

Tillbaka

Gonorré

Med.dr Henning Thejls, Verksamhetschef, Kvinnokliniken Gävle Sjukhus (Huvudansvarig)
Doc. Hans Fredlund, Smittskyddsläkare, Laboratoriemedicinska länskliniken/Mikrobiolog och Nationella referenslaboratoriet för patogena Neisseria, Universitetssjukhuset Örebro
Professor Per Olcén, Laboratoriemedicinska länskliniken/Mikrobiologi och Nationella referenslaboratoriet för patogena Neisseria, Universitetssjukhuset Örebro,

Redaktör Berit Hammas

Agens

Gonokocken är en Gram-negativ diplokock med människa som enda värd.

Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

Gonokockinfektion smittar sexuellt samt vertikalt (mor till barn-smitta under förlossning). Gonorré är fortfarande en ovanlig infektion i Sverige. Totalt rapporterades i Sverige 842 fall år 2010 och 951 fall år 2011.Antalet fall ökar sedan början av 2000-talet då antalet fall var omkring 600 per år. Ökningen sker både bland heterosexuella personer och män som har sex med män.För mer detaljerade epidemiologiska data se Folhälsomyndigheten. Inga aktuella undersökningar av gonorréförekomst hos gravida finns. Den kliniska betydelsen av graviditetskomplikationer förorsakade av gonorré är negligerbar med den rådande låga prevalensen. Man bör dock bevaka utvecklingen då gonokockinfektion är vanlig på många semesterorter och i våra östliga grannländer. Risk för en ökning genom importfall och endogen spridning finns därför.Ett stort problem är den ökande antibiotikaresistensen.

Klinisk bild

Gonorré har en relativt kort inkubationstid (2-6 dagar). Män får vanligtvis uretrit men spridning till prostata och epididymis kan ske. Kvinnan får uretrit och cervicit med purulent flytning men kan även få salpingit med risk för infertilitet. Sjukdomen ger ofta lindriga eller inga symtom,framförallt hos kvinnor. Pharyngeal och rektal gonorré förekommer hos både kvinnor och män. Septikemi förekommer sällan. Dessa patienter får febertoppar, ofta ledengagemang och hudmanifestationer i form av pustler med eller utan hemorrhagiskt inslag.

Infektion hos den gravida kvinnan

Gravida kvinnor med gonorré är utan symtom i upp till 80% av fallen. Infektion i lilla bäckenet med gonorré under graviditet är extremt sällsynt men har beskrivits. I övrigt är symtomen som hos ickegravida. Flera studier har associerat gonorré under graviditet med chorioamnionit, för tidig vattenavgång och prematuritet. Materialen har dock varit små och retrospektiva och det har inte tagits hänsyn till andra patogener. I en prospektiv undersökning av 282 gravida med asymtomatisk gonorré fann man ingen ökad risk för prematuritet (Minkhoff 1983). Kvinnor som har gonorré vid förlossningen har ökad risk för postpartumendometrit.

Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

Förutom en misstänkt ökad risk för prematuritet (se ovan), ses hos det nyfödda infekterade barnet konjunktivit och keratit med risk för blindhet. Dissiminerad sjukdom är ovanligt.

Överföringsrisk

Smittoöverföring från en infekterad kvinna till fostret/barnet kan ske in utero (efter vattenavgång) samt under passagen i förlossningskanalen. I litteraturen anges att ca 30-35% av barnen som föds vaginalt av gonokock-infekterad moder får gonokock-konjunktivit.

Laboratoriemetoder

Odling med resistensbestämning rekommenderas. Modern molekylärbiologisk diagnostik med genetisk amplifiering av bakteriens nukleinsyra (DNA eller RNA) införs efterhand på flera laboratorier. De flesta av de metoderna har specificitetsproblem, särskilt betydelsefullt vid låg prevalens, vilket gör att ett positivt provsvar behöver konfirmeras med odling eller verifierande genetisk metod med annan målsekvens (Tabrizi et al 2011, 2012). Genetiska metoder ger heller inte samma möjlighet till resistensbestämning.

Diagnos av moderns infektion

Odling från uretra, cervix, rectum och svalg. Blododling vid misstanke på dissiminerad sjukdom.

Diagnos av fostrets/barnets infektion

Odling eller nukleinsyrapåvisning av konjunktivalsekret, svalgsekret,blod och ledvätska med ledning av den kliniska bilden. Direktmikroskopi av konjunktivalsekret kan ge snabb diagnos men har lägre sensitivitet och ger inte möjlighet till resistensbestämning.

Profylax

Upptäckt och behandling av den gravida kvinnan med gonorré är det mest effektiva sättet att förhindra neonatal gonokockinfektion. Förr gavs i Sverige den så kallade Credé-profylaxen (okulärt givet silvernitrat) till alla nyfödda. Denna gav dock upphov till irritation av konjunktivan och med tanke på att gonorré är mycket ovanlig i vårt land togs denna generella profylax bort. Silvernitrat är dessutom inte tillräcklig som behandling av manifest gonokockkonjunktivit.

Terapi

Känsligheten för antibiotika hos aktuellt isolat är direkt vägledande för valet. Gonorré som upptäcks under graviditet kan ur barnets synpunkt behandlas med engångsdos ceftriaxon eller spectinomycin. På grund av den alltmer tilltagande antibiotikaresistensen hos N. gonorrhoeae rekommenderas att val av antibiotikabehandling görs i samråd med venereolog som också ger råd om smittskyddsanmälan och utredning av smittvägen (Golparian et al 2010).Nyfött barn till moder med obehandlad gonorré och barn med tecken till gonokockinfektion behandlas med antibiotika som bakterien är känslig för, ett förstahandsalternativ kan vara intravenöst eller intramuskulärt ceftriaxon. Vid gonokock-konjunktivit ges dessutom buffrad saltlösning för ögonsköljning tills ögonsekretet är klart.

Svenska erfarenheter

Incidensen av gonorré under graviditet i Sverige är med all sannolikhet mycket låg. Inga aktuella undersökningar finns.

Handläggning

Fall av gonorré skall anmälas och handläggas enligt Smittskyddslagen, isamråd med venereolog.

Referenser

 1. Edwards LE, Barrada MI, Hamann AA, Hakanson EY. (1978). Gonorrhea in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 132; 637-641.
 2. Gravett MG, Holmes KK. (1983). Pregnancy outcome and maternal infection; The need for comprehensive studies. JAMA 250; 1751-1752.
 3. Minkoff H. (1983). Preamturity, Infection as an etiologic factor. Obstet Gynecol 62; 137-144.
 4. Minkoff H, Grunebaum AN, Schwartz RH, Feldman J, Cummings M, Crobleholme W, Clark L, Pringle G, McCormack WM. (1984). Riskfactors for prematurity and premature rupture of the membranes; A prospective study of the vaginal flora in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 150; 965-972.
 5. Hoyme UB, Kiviat N, Eschenbach DA. (1986). Microbiology and treatment of late endometritis. Obstet Gynecol 68; 226-32.
 6. Yip L, Sweeney PJ, Bock BF. Acute suppurative salpingitis with concomitant intrauterine pregnancy. Am J Emerg Med 1993; 11 (5): 476-9.
 7. Remington JS, Klein JO eds. Gonorrhae. Infectious Diseases of the Fetus and the Newborn Infant, 4th ed.1995. Philadelphia, WB Saunders Company. 1087-1100.
 8. Ament LA, Whalen E. (1996). Sexually transmitted diseases in pregnancy: diagnosis, impact and prevention. JOGNN 25; 657-666.
 9. Tapsall JW, Ndowa F, Levis DA, Unemo M. Meeting the public health challenge of multidrug- and extensively drug-resistant Neisseria gonorrhoeae. Expert Rev Anti Infect Ther 2009; 7(7):821-834.
 10. Ramus RM, Sheffield JS, Mayfield JA, Wendel GD Jr. A randomized trial that compared oral cefixime and intramuscular ceftriaxone for the treatment of gonorrhea in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2001; 185(3) 629-632.
 11. Berglund T, Fredlund H, Giesecke J. Epidemiology of the reemergence of gonorrhea in Sweden. Sex Trans Dis, 2001; 28(2)111-4. Läs abstrakt (PubMed).
 12. Tabrizi SN, Unemo M, Limnios A, Hogan TR, Hjelmevoll SO, Garland SM, Tapsall J. Evaluation of six commercial nucleic acid amplification tests for detection of Neisseria gonorrhoeae and other Neisseria species. J Clin Microbiol 2011; 49 (10): 3610-3615.
 13. Tabrizi SN, Hjelmovoll SO, Garland SM, Unemo M. Reply to “Routine confirmation of positive nucleic acid amplification test results for Neisseria gonorrhoeae is not necessary”. J Clin Microbiol 2012; 50 (1):209-210.
 14. Golparian D, Hellmark B, Fredlund H, Unemo M. Emergence, spread and characteristics of Neisseria gonorrhoeae isolates with in vitro decreased susceptibility and resistance to extended-spectrum cephalosporins in Sweden. Sex Transm Infect 2010; 86: 454-460.
 15. Velicko I, Unemo M. Recent trends in gonorrhoea and syphilis in Sweden: 2007-2011. Eurosurveillance 2012; 17 (29): 10-15.

Sökord:
Uppdaterad: 2012-08-29

Tillbaka

Grupp A Streptokocker (GAS)

Professor Inge Axelsson, överläkare, Barnkliniken, Östersunds sjukhus (huvudansvarig, inge.axelsson@miun.se)
Jessica Darenberg, Med Dr, Mikrobiolog, Folkhälsomyndigheten, Solna (jessica.darenberg@folkhalsomyndigheten.se)
Björn KG Eriksson, Med Dr, överläkare, Bitr. smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm(bjorn.k.eriksson@sll.se)
Professor Bo Jacobsson, överläkare, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg (bo.jacobsson@obgyn.gu.se)
Dr Inger von Rosen, sakkunnig läkare, smittskydd/infektion, Smittskyddsenheten, avdelningen för kunskapsstyrning, Socialstyrelsen (inger.andersson-vonrosen@socialstyrelsen.se)


Redaktör Karin Petersson

Agens

Grupp A Streptokocker (GAS, Streptococcus pyogenes) är grampositiva kocker. Eftersom de på en blodagarplatta hemolyserar erytrocyter kallas de betahemolytiska.
GAS växer både aerobt och anaerobt och är fortfarande alltid känsliga för vanligt penicillin.
Med hjälp av proteiner på bakteriens yta (s.k. M- och T-antigen) kan GAS sub-grupperas, vilket man använder sig av i epidemiologiska undersökningar. M-proteinet är en viktig virulensfaktor som ger upphov till ett typspecifikt immunsvar. På senare tid har man visat att T-proteinet
utgör en pilus-struktur (Mora 2005). De traditionella serologiska T- och M-typningen av bakterien har idag ersatts av s.k. emm-typning som innebär sekvensering av delar av emm-genen, vilken kodar för M-proteinet. Antalet beskrivna emm-typer är över 150.

Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

GAS är vanligt förekommande och koloniserar framför allt svalget. Spridning sker främst hos småbarn och skolbarn där 10-20 % eller flera kan vara asymtomatiska bärare. Bland vuxna är bärarfrekvensen som regel lägre. Allvarliga infektioner är ovanliga.

I västvärlden har man sedan mitten av 1980 registrerat ett ökande antal fall av invasiva GAS-infektioner. Folkhälsomyndigheten publicerar nationell statistik över invasiv GAS-infektion på sin hemsida. År 2012 inträffade i Sverige 13 eller 14 rapporterade fall av barnsängsfeber (invasiv GAS-infektion hos nyförlöst kvinna), och omkring 25 fall 2013 (årsrapporter från Folkhälsomyndigheten). Under 2012 noterades en markant ökning av antalet fall av invasiv GAS-sjukdom jämfört med tidigare år, med en ytterligare ökning under 2013. Andelen emm1/T1 isolat ökade då återigen och utgjorde under 2012 ca 30 % av de typade isolaten, följt av emm89 (16 %) och emm28 (14 %). 2013 ökade emm1 ytterligare och utgjorde 28 % av de typade isolaten (Darenberg 2013; Folkhälsomyndighetens årsrapporter).

I Sverige var i slutet av 80-talet 70 % av alla typade GAS-isolat av typ 1, men under 2003-2004 utgjorde de endast 10% (invasiva isolat 12 % och icke-invasiva 8 %). De ’nya’ emm-typerna 89 och 81 var då de vanligaste och utgjorde nästan hälften av alla svenska GAS-isolat (invasiva isolat 30 % och icke-invasiva 19 %) (Darenberg 2007).

En europeisk studie visar bland annat också att invasiv GAS-typfördelning kan vara olika mellan länder under samma tidsperiod (StrepEuro 2003-2004, Luca-Harari 2009).

 

Klinisk bild

GAS orsakar fr.a. lindriga infektioner som impetigo (svinkoppor) hos mindre barn och tonsillit/faryngit hos skolbarn och vuxna, samt ytliga sårinfektioner. Dessa tillstånd brukar klassificeras som icke-invasiva eftersom infektionen inte invaderar underliggande vävnad.
Invasiva infektioner är betydligt ovanligare. Vanligast är hudinfektioner, t.ex erysipelas (rosfeber). Om infektionen sitter djupare ner mot fascia och muskel talar man om nekrotiserande fasciit och myosit, som är allvarliga och ofta livshotande (”flesh-eating disease”; se Christensson 2014).
Andra invasiva infektioner är bl.a pneumoni, septisk artrit och meningit. Sepsis (blod-förgiftning) uppkommer oftast från en infektion i hud-och mjukdelar, sällan från svalginfektion.
Invasiva infektioner utvecklas ibland till livshotande tillstånd med septisk chock och svikt av vitala organ, som kallas för Streptococcal Toxic Shock Syndrome (STSS). Mortaliteten vid STSS är hög, varierande mellan ca 30 % och 80 % i olika undersökningar. Streptokockerna behöver inte finnas i blodet utan kan växa i t.ex. en lokal mjukdelsinfektion

Infektion hos den gravida kvinnan

 

Puerperalsepsis är en sedan länge välkänd sjukdom och noterades i ökande omfattning efter att förlossning på sjukhus blivit vanligare (se historisk översikt av Charles och Larsen 1986). Sambandet med smitta överförd via sjukvårdspersonal upptäcktes av Ignaz Semmelweis i Wien under 1840-talet i klassiska undersökningar.
Uppåtstigande infektion ger endometrit, ibland endomyometrit och ibland spridning av infektionen till peritoneum och blod. Komplikationer i form av septisk tromboflebit (i bäckenvener), peritonit, bäckenabscess eller cellulit/erysipelas i bäcken- eller bukvägg kan inträffa.
Den kliniska bilden vid GAS-infektion beror på huruvida infektionen är lokaliserad eller generellt spridd i form av en sepsis, samt om komplikationer har uppstått. Vid GAS-infektion kan allvarlig sjukdom utvecklas, såsom STSS med hög mortalitet även vid adekvat behandling.

Typiska symptom vid endometrit är:

 • Buksmärtor, ofta diffusa och varierande
 • Ömhet över livmodern (en klinisk observation är att en GAS-endometrit ofta är något mindre öm än endometrit orsakad av andra agens)
 • Feber
 • Ev. illaluktande avslag (en klinisk observation är att en GAS-endometrit ofta har mindre illaluktande avslag än endometrit orsakad av andra agens)

Sällsynta fall av allvarliga GAS-infektioner tidigare under graviditeten, i form av bl.a nekrotiserande fasciit med STSS och hög mortalitet, finns beskrivna under senare år.
Även sällsynta fall med misstänkt hematogen spridning av GAS till uterus och foster finns beskrivet, med död hos mor och foster som följd. Några instruktiva fall ur litteraturen finns samlade i tabellen.

Tabell 1. Fall av allvarlig GAS-infektion hos mödrar under graviditet och puerperium.
Exemplen visar hur diffusa de initiala symtomen är och vikten av snabb och intensiv terapi med antibiotika, intensivvård och kirurgi. 


Land, referens

Invasiv GAS-infektion hos mor

Hela världen: Yamada 2010

Systematisk litteraturstudie: 55 fall av invasiv GAS-infektion under graviditet. Riskfaktorer och symtom: Multipara 83 %, 3:e trimester 90 %, vinter-vår 75 %, hög feber 94 %, öli 40 %, GI 49 %. Chock 91 %, värkar 73 %. Mortalitet 58 % (mor) och 66 % (barn). Högre överlevnad hos de som fick antibiotika eller IVIG.

Norge: Alnaes-Katjavivi 2005

2:a barnet. PN. 60h post partum feber (38.1o) utan symtom.
Nästa morgon tecken till lokal peritonitretning nedtill, takykardi, rodnad, erytem. ABX iv. CRP 315.
Laparaskopi: Salpingit (ensidig). Skrapning: Mikroskopi visade streptokocker. ABX byttes till ampicillin + metronidazol + klindamycin.
GAS växte från uterus och cervix; inte i blod.
Snabbt tillfrisknande. Barnet fick inte infektion.

Yorkshire, England: Barnham 2001

En perinatal GAS-blodinfektion per 11,000 graviditeter, ofta hos både mor och barn.
Klinisk bild hos 5 mödrar: Feber, stelhet, öm uterus, gult eller vattnigt avslag, peritonit, endometrit, sepsis, nekrotiserande fasciit perinealt, STSS.

USA: Crum 2002

5 fall av STSS under graviditet med mycket hög mortalitet (29-34 gestationsveckor; mortalitet 4/5 mödrar och 5/5 barn) och 15 fall under puerperiet (1-4d post partum; 2 fall efter 2v; mortalitet 4/15 mödrar).

Eget fall: Efter 34v graviditet: Influensasymtom, feber, frysningar; smärta suprapubiskt och i ryggslutet. Diffus palp.ömhet nedtill i buken; mild indirekt ömhet. Takykardi (127/min), hypotension (104/64). Odlingar. ABX.
Katastrofsectio pga deccelerationer. Apgar 0/0.
(Barnet dog efter 2v med svåra hjärnskador, utan infektionstecken.) Modern drabbades av ARDS, DIC, njur- och leversvikt. Blododling x2 + odling från placenta visade GAS.
19d i respirator, 25d med hemodialys. Nu frisk.

Canada: Davies 1996

Förekomst av puerperal GAS sepsis: 1 på 20,000 förlossningar (STSS: 1 på 50,000 förlossningar).

Danmark: Helmig 2000

Tångförlossning, fullgången, Apgar ua.
2d post partum magont, 37.7o, diffust öm, CRP-stegring. ABX. Explorativ laparotomi: Sparsamt fibrin på uterus; misstänkt perforation vid vagina. Odlingar. Postop: DIC, multiorgansvikt. 18d på IVA. Odlingar från vagina, cervix, peritoneum: GAS.
Reoperation efter 1v: 5-10 ml vätska med gammalt blod; hematom retroperitonealt.
Efter 30d frisk, hem.

Barnet: Koloniserat med GAS, CRP-stegring, välmående. Fick ABX i 7d.

Tyskland: Schummer 2002

Fall 1:PN.
3d post partum: Feber, utslag. Fick NSAID och sändes hem med diagnosen mässling.
7d post partum: Åter med septisk chock: petekier, hypotension, takykardi, takypne, feber. Odlingar, ABX. Hysterektomi. GAS i blod och buk. DIC, njursvikt, myokardit, polyneuropati. Överlevde.

Fall 2:PN.
3d post partum: hv + smärta i alla lemmar + feber. NSAID. 6d post partum: stuporös. Till IVA med misstänkt meningit. Respirator. GAS i blod och vagina. Diagnosen ändrades till TSS. DIC; hjärt-, lung-, njursvikt.
Dog av massiv hjärnblödning.

Författarnas kommentarer: Det finns misstanke på att NSAID förvärrar TSS. Hysterektomi är sällan viktig. Vår kommentar: Eriksson et al. (2003) fann inget samband mellan NSAID och STSS.PN=partus normalis; pp=post partum; ABX=antibiotika; STSS= streptococcal toxic shock syndrome.


 

Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

I de flesta fall av postpartum-endometrit hos modern sker ingen transmission av infektionen till det nyfödda barnet. I vissa fall kan dock barnet smittas, ofta i form av kolonisering av GAS i naveln eller tecken till omphalit. I sällsynta fall får barnet en allvarlig sjukdom med livshotande sepsis.
I Tabell 2 visas förekomsten av neonatal sepsis/meningit orsakad av GAS:

Tabell 2. Förekomst av GAS-sepsis/meningit hos nyfödda barn

Land, referens

Invasiv GAS-infektion hos barn

Sverige: Dödsorsaksregistret, EpC, www.sos.se (diagnos P36.1)

2010: 4 nyfödda döda av bakterier, därav 1 fall av GBS, men inget fall specificerat som GAS.

2009: Inga kända dödsfall av streptokocker men 6 nyfödda barn döda av ospecificerad bakteriell septikemi.

2008: 7 nyfödda döda av bakterieinfektion, därav 2 fall av GBS men inget fall specificerat som GAS.

Hela världen: Miyairi 2004

Vid en systematisk litteraturgenomgång finner man beskrivningar av 39 fall (inkl. 1 eget fall)

Danmark: Gaïni 2004

En 11d gammal, fullgången flicka överlevde GAS-meningit och GAS–sepsis

Wales: Griffiths 2005

Nekrotiserande fasciit i en nyfödds skalp vid 24h ålder och bäckenabscess hos modern 5v post partum; GAS växte hos båda.

Italien: Ruga 2006

En 24 d gammal, preterm (född efter 34 v graviditet) pojke insjuknade i odlingsverifierad GAS-sepsis med ensidig svullnad och värme vid käkvinkel och öga. Respiratorvård. Överlevde utan skador.

Canada: Davey 2006

Nekrotiserande fasciit i skalpen utgick från skalpelektrod. Odlingar från barnet och från mors blod och vagina innehöll samma GAS-stam.

USA: O´Loughlin 2011

Förekomst av invasiv GAS-infektion 2000-2004: 5.3 fall/100 000 spädbarn

 

Från tabellens data kan man uppskatta förväntad incidens av neonatal GAS-sepsis i Sverige till 2-3 fall/år, inkluderande 7-10 dödsfall per årtionde. I fattiga länder är incidensen betydligt högre.

I en studie från 2004 (Miyairi et al) hittades följande allmänna symptom på neonatal sepsis hos 39 patienter:

Ospecifika tecken: slö, matvägrar, kräks, buk utspänd

54 %

Andningssvårigheter

44%

Feber

41%

Utslag

26%

Ofta fanns en fokal GAS-härd (Miyairi 2004):

Pneumoni/empyem

31%

Mjukdelsinfektion

23%

Endast sepsis, inget fokalt

21%

Djup infektion (osteomyelit,nekrotiserande fasciit, peritonit)

13%

Meningit

13%

Toxic Shock-like syndrome (TSLS, dvs. samma som STSS)

13%

 

Mortaliteten var 31% (12/39). Vid ”early onset cases” (<5 dagars ålder) hade oftast även mödrarna GAS-sepsis (62%; 15/24), ibland med moderns död som följd. Invasiv GAS-infektion hos mor eller barn ska därför medföra noggrann observation av både barnet och mamman och man bör överväga att behandla båda med antibiotika.

Ett fall av utbredd men icke invasiv GAS-infektion finns beskrivet från Tyskland: En flicka med partus normalis hade vid födelsen utbredda hudförändringar. Flera odlingar visade GAS. Okomplicerad utläkning med PcG. Inga tecken på invasiv infektion. Hög feber hos mor gick över med antibiotika (Ruggeberg 2006).

Sammanfattnigsvis är invasiva, neonatala GAS-infektioner sällsynta, orsakar en vanligen typisk klinisk sepsisbild, och GAS alltid är känslig för vanliga kombinationer av antibiotika. Prevalensen av GAS i vagina eller rectum hos kvinnor i sen graviditet var endast 0.03% i en studie i USA medan grupp B streptokocker (GBS) förekom hos 20.1 % av kvinnorna (Mead 2000). Screening för GAS är inte aktuell.

GAS-infektion i familjen medför av allt att döma en försumbar risk för den nyfödde, om man iakttar god handhygien (Luby 2005).

 

Överföringsrisk

Smittspridning kan ske dels vertikalt från mor till barn, dels från smittsam nyförlöst kvinna, nyfött barn eller smittsam personal (med sår-, svalg- eller näsinfektion/kolonisering).
Smitta till andra mödrar och barn sker vanligen via händer.

Spridning via duschmunstycken på bidéduschar och liknande finns beskrivet.

Vid upptäckt av ett eller flera fall av GAS-infektion på BB-avdelning kan en betydande spridning av bakterierna redan ha skett.

Laboratoriemetoder

Isolering av GAS sker med konventionella bakteriologiska metoder

Alla isolat bör analyseras vidare med T- eller M-typning och molekylärbiologiska metoder (t.ex. emm-typning eller pulsfältgelelektrofores, PFGE), jämför ovan under 1

Serologi har inget värde.

 

Diagnos av moderns infektion

Definition av ett postpartum-fall av GAS-infektion är fynd av GAS i odling tagen inom en vecka efter förlossningen. Hos nyförlösta kvinnor bör infektionen misstänkas vid:

alla fall av feber
oklar allmänpåverkan
eller tecken till endometrit (se ovan)

Snar verifiering bör ske kliniskt med gynekologisk undersökning och odling (inte snabbtest) från:

cervix/avslag
blod
urin
operationsssår efter kejsarsnitt eller annan hudskada.
Överväg svalgodling.

Ta alltid cervixodling vid misstänkt endometrit. Man kan dessutom testa sekret med Strep-A eller annat snabbtest för GAS för att få ett preliminärt besked om förekomst av GAS (ett undantag från regeln ovan om att undvika snabbtest).


Sjukvårdspersonal bör vara observanta på tänkbar GAS-infektion i form av t.ex tonsillit, scharlakansfeber, impetigo, erysipelas etc. hos alla kvinnor och familjemedlemmar som kommer till förlossningsavdelningen, liksom all personal i patientnära arbete.

Om man misstänker GAS-infektion (inte bara chorioamnionit eller endometrit) hos gravida och nyförlösta kvinnor bör man odla från:

cervix, avslag, urin, blod (även vid feber utan frossa)
svalg (vid kliniska tecken på halsinfektion)
främre näsöppningar,
operationssår efter kejsarsnitt eller andra sår.

Mödrar till koloniserade barn bör odlas från främre näsöppningarna, svalg och cervix.

 

Diagnos av fostrets/barnets infektion

Vid allvarlig sjukdom odlas från blod och likvor, ev. urin.

Ytlig odling (inte snabbtest) kan tas från navel, främre näsöppningar, hörselgång och eventuell hudskada. Ytliga odlingar påverkar sällan behandlingen men kan vara av visst värde för hygienåtgärder (se avsnitt 13). Vid misstänkt nekrotiserande fasciit kan man dock testa sekret med Strep-A eller annat snabbtest för GAS för att få ett preliminärt besked om förekomst av GAS.

 

Profylax

Noggrann hygien och hygienrond. 

Post partum-vård vid misstänkt GAS-infektion bör ges på enkelrum.

Specifik förebyggande behandling i form av t.ex. immunglobulin eller vaccin saknas.

Däremot avråds från att leta efter asymptomatiska bärare av GAS bland patienter och personal för behandling med penicillin.

 

Terapi

Behandling inleds med bredspektrumantibiotika till dess odlingsresultat föreligger.
När GAS framodlats kan penicillin insättas.
Oralt penicillin V kan vara tillräckligt för en nyförlöst kvinna som är opåverkad men vid misstanke om invasiv infektion ska man inte avvakta utan ge penicillin G + klindamycin intravenöst. Nyfödda ska behandlas med antibiotika i.v. på grund av osäkert upptag p.o.

Är patienten svårt sjuk med tecken till chock och/eller multiorgansvikt bör intensivvård inledas snarast.


[BE1] Nekrotiserande fasciit (NF) sitter hos nyfödda oftast vid naveln men kan också utgå från balanit, mammit eller skalpelektroder. Den viktigaste framgångsfaktorn för överlevnad vid NF är snabb debridering (kirurgen skär bort död vävnad tills man kommer in i frisk, blödande vävnad) [Jamal 2011]. I en studie av barn med NF (citerad av Jamal 2011) fanns alla dödsfall bland de som inte fick tidig debridering. Vid NF orsakad av GAS bör behandlas med pc + klindamycin som är effektivare än enbart pc. Man måste från början också ge antibiotika med effekt på stafylokocker och anaeroba bakterie eftersom NF hos barn ofta innehåller flera bakteriearter.

Tryckkammarbehandling (hyperbar syrgas) har använts vid NF. Det finns dock inga kontrollerade studier till stöd för detta.

Svenska erfarenheter

Svenska studier, som visar storleksordningen på GAS problemen:

Under 11 dagar hösten 1996 på BB, Danderyds sjukhus, fann man GAS i 4 fall av endometrit, 1 fall av mastit och 1 fall av sårinfektion efter sectio. Bland dessa mödrars barn var naveln i 3 fall koloniserad med GAS och 2 barnmorskor hade GAS i svalget. (Gonzales-Rey et al.2003)

I en nationell studie under 12 månader 1996/97 noterades 144 patienter med iGAS-infektion varav 16 (11 %) hade puerperalsepsis, 1 fall med dödlig utgång (Eriksson et al, 2003).

Folkhälsomynrighetens (fd Smittskyddsinsitutets) statistik: Se avsnitt 2.

 

Handläggning

Handläggning på förlossningsavdelningen och BB

Se avsnitt 8. På indexpatient med invasiv GAS-infektion bör prov tas från svalg, främre näsöppningar, operationssår efter kejsarsnitt eller andra sår, cervix, avslag, urin, blod (vid kliniska tecken på sepsis).

Ett enda fall av GAS-infektion hos en nyförlöst kvinna eller barn på BB bör föranleda vårdhygienisk utredning.
Följande förslag till riktlinjer kan lämnas. Med odling menas just odling – inte snabbtest.

 • Postpartum-vård bör ske i enkelrum.
 • Rekommendera familjemedlemmar att ta svalgodling och ev. sårodling på vårdcentralen.
 • Alla ska vara noga med att tvätta händer efter toalettbesök och när barnet sköts.

Nyfödda: Alla barn bör odlas från främre näsöppningarna, naveln, yttre hörselgången och eventuell hudskada.
Mödrar till koloniserade barn bör odlas från främre näsöppningarna, svalg och cervix.

Personal: All förlossningspersonal, inklusive läkare, undersöks avseende anamnes på GAS infektion samt eventuella sår, impetigo eller annan möjlig smittkälla. Odling bör tas från främre näsöppningarna, svalg samt eventuella eksem eller andra hudlesioner. Om inga fynd av GAS görs bör möjligheten av analt bärarskap övervägas.
Vid fynd av GAS i odling avstängs vederbörande från patientvårdande uppgifter och antibiotikabehandling inleds. Återgång i arbete sker först efter 2-3 dagars antibiotika.

Utrustning. Smitta via duschmunstycken, i synnerhet om bidé-duschar används, bör hållas i åtanke. Odling bör tas såväl ifrån handtag som ut- och insidan av duschmunstycket. Glöm inte att skruva bort kransen på duschmunstycket för att komma åt under!

Hygienåtgärder[i1] . Basala hygienrutiner med handdesinfektion med 70 % sprit eller motsvarande ska tillämpas av all vårdpersonal [i2] och föräldrar.
Navlar kan gnidas in med 4 % klorhexidin två gånger dagligen under minst 5 dygn.

Personal med infekterade sår på händer, underarmar och/eller ansikte ska inte delta i vårdarbete eller livsmedelshantering.

Utrustning, t.ex. bord, leksaker, duschmunstycken etc. bör desinfekteras med ett alkoholinnehållande desinfektionsmedel.
Mjuka gosedjur bör undvikas i gemensamma utrymmen.

Bidéduschar bör, om möjligt, avlägsnas från de förlossnings-/ vårdavdelningar för nyförlösta kvinnor och ersättas med duschar av traditionell modell.

Tvätt och sopor behandlas som vanlig, inte smittförande tvätt/sopor. Tvättsäck och soppåse tillsluts inne på rummet.

Använd ytsprit för punktdesinfektion av ytor som förorenats av kroppsvätskor.

Vid omfattande smitta bör man överväga stängning av vårdavdelningen.

Referenser

PubMed söktes i februari 2015 med söktermerna "Streptococcus pyogenes/pathogenicity"[Mesh] Limits: Newborn: birth-1 month, Humans’ (24 träffar) respektive "Streptococcus pyogenes/pathogenicity"[Mesh] AND pregnancy” (20 träffar).
The Cochrane Library har sökts med sökordet ‘streptococc*’.

1. Alnaes-Katjavivi P, Kahn J. Postnatal group A Streptococcal infection in the upper genital tract. Acta Obstet Gynecol Scandinavia 2005;84:1212-1213.

2. Axelsson I. Cochrane-översikt om att förebygga navelinfektioner: Antiseptisk lösning är onödig i i-länder, men livräddande i u-länder. Läkartidningen 2002;99(14):1563-1566.

3. Barnham MRD, Weightman NC. Bacteraemic Streptococcus pyogenes infection in the peri-partum period: Now a rare disease and prior carriage by the patient may be important. J Infect 2001;43:173-176.

4. Belfrage E, Anzen B, Jorbeck H, Sterner G, Marland M. Streptococcal infections in late pregnancy and labor. Scand J Infect Dis Suppl 1990; 71: 79-85.

5. Charles D, Larsen B. Streptococcal puerperal sepsis and obstetric infections: a historical perspective. Rev Infect Dis 1986; 8: 411-22.

6. Christensson B. Erysipelas – rosfeber. Internetmedicin.se 2014. www.internetmedicin.se

7. Claesson BE, Claesson UL. An outbreak of endometritis in a maternity unit caused by spread of group A streptococci from a showerhead. J Hosp Infect 1985; 6: 304-11.

8. Crum NF, Chun HM, Gaylord TG, Hale BR. Group A streptococcal toxic shock syndrome developing in the third trimester of pregnancy. Infect Dis Obstet Gynecol 2002;10:209-216.

9. Darenberg J, Henriques-Normark B, Lepp T, Tegmark-Wisell K, Tegnell A, Widgren K.

Increased incidence of invasive group A streptococcal infections in Sweden, January 2012-February 2013. Euro Surveill. 2013 Apr 4;18(14):20443.

 

10. Darenberg J, Luca-Harari B, Jasir A, Sandgren A, Pettersson H, Schalén C, Norgren M, Romanus V, Norrby-Teglund A, Normark BH. Molecular and clinical characteristics of invasive group A streptococcal infection in Sweden. Clin Infect Dis. 2007 Aug 15;45(4):450-8.

11. Davey C, Moore AM. Necrotizing fasciitis of the scalp in a newborn. Obstet Gynecol 2006;107:461-463.

12. Davies HD, McGeer A, Schwartz B et al. Invasive group A streptococcal infections in Ontario, Canada. N Engl J Med 1996;335:547-554.

13. Ekelund K, Darenberg J, Norrby-Teglund A, Hoffmann S, Bang D, Skinhøj P, Bossen Konradsen H. Variations in emm Type among Group A Streptococcal Isolates Causing Invasive or Noninvasive Infections in a Nationwide Study. J Clin Microbiol 2005;43:3101-3109.

14. Eriksson BKG, Norgren M, McGregor K, Spratt BG, Normark BH. Group A streptococcal infections in Sweden: A comparative study of invasive and noninvasive infections and analysis of dominant T28 emm28 isolates. Clin Infect Dis 2003;37:1189-1193.

15. Folkhälsomyndigheten. Invasiva grupp A streptokocker – årsrapport 2013. Stockholm 2015.

16. Gaïni S, Juvonen PO. Neonatal meningitis og sepsis med hæmolytiske streptokokker gruppe A. Ugeskrift for Læger · 21. juni 2004, nr. 26-31

17. Gaworzewska E, Colman G. Changes in the pattern of infection caused by Streptococcus pyogenes. Epidemiol Infect 1988; 100: 257-69.

18. Gonzales-Rey C, Belin AM, Jörbäck H et al. RAPD-PCR and PFGE as tools in the investigation of an outbreak of beta-haematolytic Streptococcus group A in a Swedish hospital. Comp Immun Microbial Infect Dis 2003;26:25-35.

19. Gordon G, Dale BA, Lochhead D. An outbreak of group A haemolytic streptococcal puerperal sepsis spread by the communal use of bidets. Br J Obstet Gynaecol 1994; 10: 447-8.

20. Greitz Y, Hedin G, Sjögren A. Utredning och vård av nyförlöst kvinna med endometrit orsakad av β-hemolyserande streptokocker grupp A (GAS). Vårdhygien Stockholms län, Karolinska Universitetssjukhuset 2006.

21. Griffiths AN, Sudhahar AA, Ashraf M. Neonatal necrotising fasciitis and late maternal pelvic abscess formation. A late complication of group A Streptococcus. Journal of Obstetrics & Gynaecology 2005;25(2):197 – 198.

22. Helmig RB, Arpi M. Life-threatening puerperal sepsis caused by group A streptococci [Article in Danish]. Ugeskr Laeger 2000;162:2891-2892.

23. Jamal N, Teach SJ. Necrotizing fasciitis. Pediatr Emerg Care. 2011 Dec;27(12):1195-9.

24. Jasir A, Schalén C, Strep-ERUO study group. Strep-EURO: progress in analysis and research into severe streptococcal disease in Europe, 2003-2004. Euro Surveill. 2005;10(5):pii=2635

25. Luby SP, Agboatwalla M, Feikin DR, Painter J, Billhimer W, Altaf A, Hoekstra RM Effect of handwashing on child health: a randomised controlled trial. Lancet 2005;366:225-233.

26. Luca-Harari B, Darenberg J, Neal S, Siljander T, Strakova L, Tanna A, Creti R, Ekelund K, Koliou M, Tassios PT, van der Linden M, Straut M, Vuopio-Varkila J, Bouvet A, Efstratiou A, Schalén C, Henriques-Normark B; Strep-EURO Study Group, Jasir A.

Clinical and microbiological characteristics of severe Streptococcus pyogenes disease in Europe. J Clin Microbiol. 2009 Apr;47(4):1155-65.

27. McHenry CR, Azar T, Ramahi AJ, Collins PL. Monomicrobial necrotizing fasciitis complicating pregnancy and puerperium. Obstet Gynecol 1996; 87: 823-6.

28. McIntyre DM. An epidemic of Streptococcus pyogenes puerperal and postoperative sepsis with an unusual carrier site-the anus. Am J Obstet Gynecol 1968; 101: 308-14.

29. Mead PB, Winn WC. Vaginal-Rectal Colonization With Group A Streptococci in Late Pregnancy. Infect. Dis. Obstet. Gynecol. 8:217-219, 2000.

30. Miyairi I, Berlingieri D, Protic J, Belko J. Neonatal invasive group A streptococcal disease: case report and review of the literature. Pediatr Infect Dis J 2004;23:161-165.

31. Mora M, Bensi G, Capo S, Falugi F, Zingaretti C, Manetti AG, Maggi T, Taddei AR, Grandi G, Telford JL. Group A Streptococcus produce pilus-like structures containing protective antigens and Lancefield T antigens. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005 Oct 25;102(43): 15641-6.

32. Nathan L, Peters MT, Ahmed AM, Leveno KJ. The return of life-threatening puerperal sepsis caused by group A streptococci. Am J Obstet Gynecol 1993; 169: 571-2.

33. O´Loughlin RE, Roberson A, Cieslak PR et al. The epidemiology of invasive group A streptococcal infection and potential vaccine implications: United States, 2000-2004. Clin Infect Dis.2007 Oct 1;45(7):853-62.

34. Ruga EM, Farina F, D’Elia R. Neonatal invasive Streptococcus pyogenes disease: Case report. ESPID annual meeting, Basel 2006, abstract 302. www.espid.org

35. Ruggeberg JU, Hadzik B, Tenenbaum T, Mayatepek E, Schroten H, Hoehn T. Group A streptococcal infection at birth: Extensive skin disease without systemic signs of illness. ESPID annual meeting, Basel 2006, abstract 303. www.espid.org

36. Schummer W, Schummer C. Two cases of delayed diagnosis of postpartal streptococcal toxic shock syndrome. Infect Dis Obstet Gynecol 2002;10:217-222.

37. Smittskyddsinstitutet (SMI): Epidemiologisk årsrapport 2012. SMI 2013.

38.
Stevens DL, Tanner MH, Winship J, et al. Severe group A streptococcal infections associated with a toxic shock-like syndrome and scarlet fever toxin A. N Engl J Med 1989; 321: 1-7.

39. Stevens DL. Streptococcal toxic-shock syndrome: spectrum of disease, pathogenesis, and new concepts in treatment. Emerg Infect Dis 1995; 1: 69-78.

40. Strömberg A, Romanus V, Burman LG. Outbreak of group A streptococcal bacteremia in Sweden: an epidemiologic and clinical study. J Infect Dis 1991; 164: 595-8.

41. Yamada T, Yamada T, Yamamura MK,et al. Invasive group A streptococcal infection in pregnancy..J Infect. 2010 Jun;60(6):417-24.

 

Sökord:
Uppdaterad: 2015-10-05

Tillbaka

Grupp B Streptokocker (GBS)

Docent Bo Jacobsson, Överläkare, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Stellan Håkansson, Överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Norrlands Universitetssjukhus

Redaktör Karin Petersson

Agens

GBS är en grampositiv kock som växer under aeroba och anaeroba förhållanden. Grupptillhörigheten definieras av ett cellväggsantigen av polysackarid – grupp B-antigen. Ett flertal proteinantigen i cellväggen har också identifierats. GBS omges av en polysackaridkapsel som definierar bakteriens serotyp och antikroppar mot kapselantigen skyddar mot infektion. Hittills har tio olika serotyper kunnat särskiljas, benämnda Ia, Ib, II – IX.   De vanligaste serotyperna som orsakar neonatala infektioner är Ia, III och V, men serotyperna Ib och II förekommer också. Typerna IV, VI och VII orsakar mer sällan klinisk infektion. Typ VIII förekommer främst i Japan.

GBS anses vara generellt känsliga för penicillin och cefalosporinpreparat. Under den senaste 10-årsperioden har man sett en ökande resistensutveckling mot makrolider, särskilt erythromycin. I olika material är 15 - 20 % av isolaten numera resistenta mot detta antibiotikum, ett något mindre andel stammar har utvecklat resistens mot klindamycin.. GBS är i regel resistenta mot aminoglykosider, men en viss synergistisk effekt kan uppnås med en kombinationsbehandling med penicillinpreparat, särskilt i form av ampicillin och gentamicin.

För att optimera möjligheten att isolera GBS från en komplex bakterieflora i t.ex. vagina eller rektum används selektiva odlingsmetoder. Laboratoriet måste därför få uppgift om den specifika frågeställningen och inte bara en begäran om ”Allmän odling”.

Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

GBS finns huvudsakligen hos människa i tarmfloran, ofta med samtidig kolonisering av urogenital slemhinna. Både män och kvinnor är koloniserade med GBS och överföring mellan individer kan ske genom sexuell kontakt.
Omkring 30 % av gravida kvinnor är koloniserade med GBS i slidan/rektum och koloniseringen hos en individ kan variera över tid. Prevalensen av GBS-kolonisering varierar vilket kan ha sin bakgrund i geografiska skillnader mellan populationer och/eller varierande metodik för att påvisa bakterierna.
Ett optimalt odlingsresultat för att fastställa GBS-kolonisering under graviditet kräver att odling tas både från rektum och nedre delen av vagina (ej cervix).

Cirka 70 % av barnen till kvinnor som är bärare av GBS genitalt blir koloniserade i samband med vaginal förlossning.

Klinisk bild

Risken för en individ att drabbas av en bakteriell infektion sammanhänger direkt med expositionsgrad och specifika virulensfaktorer hos bakterierna, och indirekt med individens infektionsförsvar. Situationen rörande neonatala GBS-infektioner illustrerar dessa samband särskilt tydligt.

GBS kolonisering är som regel inte förenad med några symtom men kan ge upphov till urinvägsinfektion (UVI) hos den koloniserade individen.

Infektion hos den gravida kvinnan

Den gravida kvinnan får inga symtom av att hon är koloniserad med GBS förutom om hon drabbas av UVI. Även asymtomatisk bakteriuri med GBS förekommer.

Vid långvarig vattenavgång kan den födande kvinnan drabbas av peripartal GBS-infektion i form av intra-amniotisk infektion, endometrit eller sepsis, men detta är ovanligt.

ne

Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

GBS utgör idag den vanligaste orsaken till allvarliga bakteriella infektioner hos nyfödda.

GBS kan överföras till fostret före partus, även utan föregående värkarbete eller vattenavgång, och orsaka intrauterin infektion och fosterdöd.

Vanligast är dock att överföringen sker under förlossningen. Omkring 30 % av alla gravida kvinnor är koloniserade vaginalt/rektalt med GBS. Knappt 70 % av barn till kvinnor som är bärare av GBS blir koloniserade under förlossningen. Bakterier i förlossningskanalen sprids till barnet sedan förlossningen startat. Bakterierna kan infektera barnet via andningsvägarna med eventuell spridning till blodbanan som kan ge upphov till sepsis och meningit.

Incidensen av GBS-sepsis i olika studier varierar mellan 0,2 till 2 fall/1000 levande födda. Tidigt debuterande neonatal GBS-infektion inträffar enligt definitionen inom första levnadsveckan, oftast i form av pneumoni och/eller sepsis.
Omkring 90% av fallen insjuknar dock inom de första 24 timmarna. Mortaliteten bland nyfödda är idag cirka 5 %, och är väsentligt högre bland för tidigt födda än bland fullgångna barn.

Symtombilden vid neonatal GBS-infektion kan initialt vara svårtolkad. De första symptomen vid tidigt debuterande infektion kommer ofta från luftvägarna på grund av bakomliggande pneumoni efter aspiration av koloniserat fostervatten. Det kan resultera i ökad andningsfrekvens och kvidande exspirium - ”grunting”. Den kan mycket snabbt progrediera till en fulminant sepsisbild och chock som kräver kvalificerad neonatal intensivvård med stöd av vitala funktioner. Spridningen av bakterier kan också leda till meningit, osteomyelit eller arthrit. I fall med långvarig vattenavgång kan barnet vara allvarligt sjukt omgående efter födelsen.

Sent debuterande GBS-sepsis (debut dag 7-90) har inte samma uppenbara koppling till vaginal kolonisering.  Infektionen anses kunna överföras genom kontaktsmitta mellan mor och barn eller via kontakt med vårdpersonal. Överföring via bröstmjölk finns också dokumenterad. Vid sent debuterande infektion dominerar serotyp III starkt och det är vanligt att denna typ av infektion kompliceras med meningit.

Överföringsrisk

Hos en GBS-koloniserad kvinna medför obstetriska komplikationer en ökad risk för infektion hos barnet, särskilt
  - förtidsbörd (<37 veckor),
  - långvarig vattenavgång (>18 timmar) och
  - maternell feber intrapartum (>38C).
Ett tidigare barn med allvarlig GBS-infektion eller bakteriuri/UVI orsakad av GBS under aktuell graviditet innebär också en ökad risk för barnet.

Av de barn som drabbas har drygt hälften en identifierbar riskfaktor enligt ovan, medan övriga insjuknar utan att några sådana omständigheter föreligger.

Grundförutsättningen för att barnet skall exponeras för GBS vid förlossningen är att den gravida kvinnan är koloniserad. Höggradig vaginal kolonisering ökar risken för barnet ytterligare.

Omfattande epidemiologiska studier har visat att obstetriska komplikationer, som ökar den tid barnet är exponerat, sammanhänger med ökad risk för neonatal GBS infektion.
Vid förlossning genom kejsarsnitt elimineras i praktiken risken för neonatal infektion om ingreppet sker före påbörjat värkarbete och hinnbristning. I sällsynta fall kan dock bakterierna penetrera intakta fosterhinnor innan värkarbete påbörjats och ge upphov till intrauterin fosterdöd.

Förtidsbörd ökar risken för GBS-infektion hos barnet. Risken ökar i omvänd proportion till graviditetslängden. Här samverkar obstetriska faktorer som långvarig vattenavgång och chorioamnionit. Därtill är det för tidigt födda barnets infektionsförsvar dåligt utvecklat, både avseende cellulära och humorala mekanismer. Överföringen av antikroppar mot GBS från mor till barn över placenta accelererar under den tredje trimestern och många för tidigt födda barn har av fysiologiska skäl generellt låga antikroppsnivåer.

 Långvarig vattenavgång är en viktig enskild faktor som ökar risken för neonatal GBS-infektion. Redan efter 12 timmar kan en statistisk riskökning konstateras i observationsstudier. Risken ökar därefter i direkt proportion till vattenavgångens längd.

Maternell feber intrapartum (≥38°C) är en annan vedertagen riskfaktor som är förknippad med ökad risk för GBS-infektion. Febern sammanhänger i vissa fall med utvecklingen av chorioamnionit. Även den födande kvinnan kan drabbas av peripartal GBS-infektion i form av intra-amniotisk infektion, endometrit eller sepsis, men detta är ovanligt

Fynd av GBS i urinen under graviditet, oavsett bakterietal, är ett tecken på höggradig vaginal kolonisering, vilket i sig medför en ökad risk för att barnet skall drabbas av infektion. UVI och asymtomatisk bakteriuri behandlas enligt gällande rutiner för dessa tillstånd. För övrigt finns inga belägg för att asymtomatisk GBS-kolonisering under graviditet skall behandlas. Peroral antibiotikabehandling eliminerar inte vaginal/rektal GBS-kolonisering och behandlingen kan ge upphov till ogynnsamma ekologiska störningar av vaginalfloran.

Laboratoriemetoder

På den gravida kvinnan

Odling     - vagina
               - uretra
               - rektum
               - urin

nyfödd med misstänkt infektion

               - blod
               - ev. likvor
               - ev. nasopharynx  
               - ev öron

För att optimera möjligheterna att isolera GBS från en komplex bakterieflora i t.ex. vagina eller rektum används selektiva odlingsmetoder. Laboratoriet måste därför få uppgift om den specifika frågeställningen och inte bara en begäran om "Allmän odling".

PCR-teknik för att identifiera GBS bed-side finns och en fransk studie har visat att tekniken är i det närmaste lika säker som konventionell odling. En svensk studie har också visat att den skulle kunna användas på svenska förlossningsavdelningarna.

Diagnos av moderns infektion

Tidpunkten liksom odlingslokalen är viktiga för förutsägbarheten av GBS-kolonisering vid partus.

Ett optimalt odlingsresultat för att fastställa GBS-kolonisering under graviditet kräver att odling tas både från rektum och i nedre delen av vagina (inte cervix).

Vid odling från vagina, uretra och rektum 2-4 veckor före förlossningen kvarstår en positiv odling hos ungefär 85%. Av de GBS-negativa kvinnorna blir ca 5% positiva vid partus. Vid längre intervall mellan odling och partus försämras prediktionen.

Diagnos av fostrets/barnets infektion

Vid misstänkt infektion hos det nyfödda barnet tas odling från blod och ev. likvor.
Odling från munslemhinna, ventrikelaspirat, hörselgång, navel eller ljumske kan ibland ge stöd för misstanken om GBS-infektion men är inte konklusivt.
Förekomst av GBS-antigen i urinen kan också ge visst stöd för diagnosen. Provet bör tas med genom blåspunktion för att minska risken för ett falskt positivt svar.

Barnet undersöks av barnläkare efter förlossningen och behovet av särskild observation på neonatalavdelning får bedömas från fall till fall.

Positiva laboratorieprover kan stödja misstanken om neonatal infektion, men negativa prover kan aldrig utesluta diagnosen. Upprepade prover är av värde för att se förändringar över tid.

Stöd för diagnosen i det akuta skedet är:

    * stigande CRP, leukopeni (<5x109/L) med ökad andel omogna granulocyter, s.k. bandformer (>20 %) i perifert blod,

    * trombocytopeni (<100 x 109/L) och

    * påvisande av GBS-antigen i steril kroppsvätska, vanligen urin.

    * blododling kan bekräfta diagnosen, men också detta prov, vanligen taget vid ett tillfälle och med en mindre blodmängd än vad som  brukar tas från större barn och vuxna, har en förhållandevis låg sensitivitet.

    * hos nyfödda kan positiv odling eller snabbdiagnostik från aspirerat ventrikelinnehåll ge stöd för misstanke om infektion.

    * lumbalpunktion med sedvanlig likvor-diagnostik och odling kan vara indicerad då 5-10 % av fall med tidigt debuterande GBS-sepsis också anges ha meningit.

Det är väsentligt att specifik diagnostik bedrivs så långt som möjligt eftersom tidigt debuterande GBS-infektion hos barnet påverkar handläggningen av nästkommande graviditet.

Profylax

Den vertikala spridningen av GBS från modern till barnet under förlossningen, och barnets insjuknande, kan i hög grad förhindras genom att den födande kvinnan behandlas med intrapartal antibiotika profylax (IAP).

Olika strategier har utvecklats för att försöka identifiera de kvinnor vars barn löper ökad risk att insjukna och genom IAP minska förekomsten av neonatala GBS-infektioner.

 

   * Den riskbaserade strategin förordar behandling med IAP till kvinnor med utvalda riskfaktorer för GBS sepsis hos barnet oavsett mammans GBS-status.

   * Screening-baserad strategi innebär behandling med IAP till alla gravida som är GBS-koloniserade i slutet av graviditeten (35-37) samt till dem som föder för tidigt, före screening. 

I USA är den officiella policyn från 2002 att ”screena” för GBS under slutet av graviditeten och behandla alla kvinnor med positiv odling i vecka 35-36 med antibiotika under förlossningen.

I England/Irland har man nyligen genomfört en nationell studie om förekomsten av neonatala GBS-infektioner, och med ledning av denna undersökning valt att bibehålla den riskbaserade profylaxmodellen.

Socialstyrelsen tillsatte en expertgrupp 2004 som arbetat fram ett underlag för nationella riktlinjer som senare Socialstyrelsen antog och lade fram våren 2008. Den strategi som man rekommenderar baseras på identifierade riskfaktorer enligt den dokumentation som hänvisas till i referensförteckningen.

Den ”screening”-baserade profylaxstrategin, med behandling av alla GBS-positiva kvinnor, anses kunna förhindra fler fall av neonatal infektion än den riskbaserade. Underlaget för denna slutsats bygger dock på retrospektiva data, vilket inte har högt evidensvärde. Man har i USA med ”screening”-baserad strategi lyckats komma ner till samma nivå av neonatala infektioner som vi har i Sverige. Dock har man inte sett någon ytterligare minskning av antal neonatala GBS-fall under den senaste 5-årsperioden då screeningbaserad profylax konsekvent förordats . Man måste också beakta riskerna med ett omfattande antibiotikabruk intrapartum och att ett stort antal kvinnor (250-300) måste behandlas för att förebygga ett fall av neonatal GBS-infektion. Det finns också farhågor för att en omfattande tillämpning av IAP kan öka risken för neonatala infektioner som orsakas av andra bakterier än GBS och för utveckling av antibiotikaresistens. För närvarande bedöms det inte aktuellt att införa allmän screening för GBS i Sverige.

För att spridningen av bakterier från mor till barn skall kunna förhindras påbörjas behandlingen vid förlossningens början och pågår med intermittent dosering tills förlossningen är avslutad.

Behandlingen skall, för att vara effektiv, ha påbörjats minst två och helst fyra timmar innan barnet föds.

Kunskapen om att neonatal GBS-infektion kan förhindras med antibiotika intrapartum (IAP) utgör basen för utformningen av förebyggande behandling.


Den riskbaserade profylaxstrategin baseras på följande riskkriterier:

a) Förtidsbörd (<37 fullgångna graviditetsveckor)

b) Långvarig vattenavgång (>18 timmar)

c) Feber intrapartum (>38°C)

d) Barn från tidigare graviditet som drabbats av neonatal GBS-infektion.

e) Bakteriuri/UVI orsakad av GBS under aktuell graviditet 


a, b, c)  Enligt internationella erfarenheter skall IAP ges om en eller flera av dessa riskfaktorer finns i samband med förlossningen, också i de fall där kvinnans koloniseringsstatus är okänt.

d) Om tidigare barn drabbats av allvarlig GBS-infektion anses det indicerat att ge IAP vid efterkommande förlossning oavsett om kvinnan under den aktuella graviditeten är GBS-koloniserad eller ej.

e) Alla fynd av GBS i urin (oavsett bakterietal) under den aktuella graviditeten motiverar behandling med IAP. UVI orsakad av GBS behandlas enligt gängse principer.

    * När indikation för IAP föreligger ges i första hand PcG, 3 gram IV initialt och därefter 3 g IV var 6:e timme fram till förlossning   Vid Pc-allergi kan klindamycin eller erthromycin användas. Man ger då klindamycin 900mg var 8:e timma fram till förlossning eller erythromycin 1 g var 8 timme.

    * Behandlingen påbörjas vid förlossningens början och för att ha avsedd effekt (förhindra överföring av bakterier till barnet) 2-4 timmar före partus. Om behandlingen skett under kortare tid är behandlingen otillräcklig, vilket bör beaktas vid handläggningen avseende barnet efter födelsen. Om förlossningen börjar med PROM påbörjas IAP när värkarna är så kraftiga att man bedömmer att den aktiva förlossningen har börjat.

    * Om maternella riskfaktorer föreligger finns anledning till extra vaksamhet och eventuell antibiotikabehandling till barnet. Detta gäller särskilt vid kombinationen av prematuritet och ytterligare riskfaktorer.

    * Överväg diagnostisk provtagning och antibiotikabehandling till de barn vars mödrar av olika anledningar inte fått adekvat IAP trots att det hade varit indicerat.

    * Om ett av barnen i en flerbörd drabbas av tidigt debuterande GBS-infektion skall samliga barn i börden behandlas.

Terapi

GBS är känsliga för bensylpenicillin och cefalosporinpreparat.

Vid överkänslighet kan klindamycin eller erytromycin ges.

    * Om maternella riskfaktorer föreligger finns anledning till extra vaksamhet. Detta gäller särskilt vid kombinationen av förtidsbörd och ytterligare riskfaktorer.

    * Överväg diagnostisk provtagning och antibiotikabehandling till de barn vars mödrar av olika anledningar inte fått adekvat AIP trots att det hade varit indicerat.

    * Om ett av barnen i en flerbörd drabbas av tidigt debuterande GBS-infektion skall samliga barn i börden behandlas.

Svenska erfarenheter

I en studie som baserades på nationella registerdata (Medicinska födelseregistret) inventerades alla fall med diagnosen neonatal GBS-sepsis under perioden 1973 – 85. Under perioden såg man en ökande incidens motsvarande omkring 0,7/1000 under det sista undersökta året 1985. Mortaliteten i detta material var totalt 15 %. Bland barn med födelsevikt <2500 g var mortaliteten 29 %. För barn med födelsevikt >2500 g var motsvarande siffra 9%.

Man gjorde om en liknande studie 1997-2001 och incidensen av verifierad GBS sepsis var 0,40, klinisk sepsis var 0,33 och pneumoni 0,41 per 1000 levande födda. Mortaliteten var 7,5%, 0,7% respektive 2,2% i respektive grupp. Alla barn som dog hade åtminstone en riskfaktor för neonatal GBS sepsis enligt ovan.

I en prospektiv studie under perioden 1981-1985 i Stockholmsregionen var incidensen av neonatal GBS-sepsis 1,4/1000. I Västsverige har man nyligen studerat förekomsten av GBS-infektioner i befolkningen och fann en incidens av neonatal sepsis på drygt 0,9/1000.

I internationella rapporter varierar incidensen av neonatala GBS-infektioner mellan 0,2 och 2/1000. Mortaliteten är i senare undersökningar i genomsnitt omkring 5 %. För tidigt födda barn har väsentligt högre mortalitet än fullgångna.

Aktuella registerdata från Sverige talar för att mortaliteten har sjunkit och idag ligger på motsvarande nivå.

År 2004 tillsatte Socialstyrelsen en expertgrupp för att utarbeta ett underlag och förslag till svenska rekommendationer. Gruppen levererade sina rekommendationer under 2007 och Socialstyrelsen antog dem våren 2008. Hela texten kan läsas på "Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda – Rekommendationer för riskbaserad profylax baserade på underlag från experter"

Som ett led i arbetet att ta fram underlaget till riktlinjerna gjorde gruppen tillsammans med landets alla förlossningsenheter en koloniseringsstudie hösten 2005. Man odlade alla patienter och barn som föddes under en vecka.
Det visade sig att cirka 30% av alla födande kvinnor i landet var koloniserade med GBS.
Hos GBS positiva mammor som inte fått IAP koloniserades 68% av barnen som föddes vaginalt med GBS. 
30% av barnen som föddes med akut kejsarsnitt och 0% av barnen som föddes med elektivt kejsarsnitt.
Man såg inga regionala skillnader i koloniseringsfrekvens.

Man planerar också starta en prospektiv registrering av alla GBS-sepsis/-pneumonifall i landet. Dessutom planeras en undersökning om antibiotika-använding under graviditet.
En multicenter studie pågår också där man undersöker om PCR-baserad bed-side teknik kan minska användandet av IAP hos patienter med riskfaktorer för neonatal sepsis.

Handläggning

Profylax

Indikationer för antibiotika intrapartum:

1.  Hotande förtidsbörd (<37 v)

2.  Långvarig vattenavgång (> 18 tim)

3.  Feber intrapartum (> 38 o C)

4.  Tidigare barn drabbat av en allvarig GBS-infektion eller intrauterin fosterdöd orsakad av GBS (även om odlingsprov för GBS under aktuell graviditet är negativ): Ge IAP

5.  Bakteriuri / UVI med växt av GBS under aktuell graviditet: Ge

IAP                                               

IAP intrapartum ges om en eller riskfaktor föreligger. Om flera riskfaktorer ökar risken för neonatal infektion.

  Som Intrapartal Antibiotika Profylax ges i första hand

    * PcG, 3 gram IV initialt och därefter 3 g IV var 6:e timme fram till förlossning

       Vid Pc-allergi ges klindamycin 900 mg IV var 8:e timme fram till förlossningen eller erythromycin 1 g  var 8:e timme.                         

För handläggning och behandling av barnet se ovan under punkterna 9-11

 

Referenser

 1. Håkansson S, Axemo P, Bremme K, Bryngelsson AL, Wallin MC, Ekström CM, Granlund M, Jacobsson B, Källén K, Spetz E, Tessin I; Swedish Working Group For The Prevention of Perinatal Group B Streptococcal Infections.Group B streptococcal carriage in Sweden: a national study on risk factors for mother and infant colonisation. Acta Obstet Gynecol Scand. 2008;87:50-8
 2. Håkansson S, Källén K. Impact and risk factors for early-onset group B streptococcal morbidity: analysis of a national, population-based cohort in 1997-2001. BJOG. 2006;113:1452-8
 3. Socialstyrelsens rekommendationer rörande GBS profylax: Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda. Rekommendationer för riskbaserad profylax baserade på underlag från experter http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-130-7
 4. Prevention of perinatal group B streptococcal disease. Revised Guidelines from CDC. MMWR Recomm Rep 2002;51(RR-11):1-22  www.cdc.gov/mmwr/PDF/RR/RR5111.pdf
 5. Baker C J., Edwards M S. Group B streptococcal infections. In: Remington J, Klein JO, (eds). lnfectious Diseases of the Fetus and Newborn lnfant. 5:th ed. pp. 1091-1156. W B Saunders, Philadelphia 2001. ISBN 0-7216-7976-5.
 6. Benitz WE, Gould JB, Druzin ML. Risk factors for early-onset group B streptococcal sepsis: Estimation of odds ratios by critical literature review. Pediatrics 1999;103 (6):e78.
 7. Heath PT, Balfour G, Weisner A, et al. Group B streptococcal disease in UK and Irish infants younger than 90 days. Lancet 2004;363:292-4.
 8. Schrag SJ, Zell ER, Lynfield R et al. A population-based comparison of strategies to prevent early-onset group B streptococcal disease in neonates. N Engl J Med 2002;347:233-9.
 9. Schrag SJ, Zywicki S, Farley M, et al. Group B streptococcal disease in the era of intrapartum antibiotic prophylaxis.N Engl J Med 2000;342:15-20.
 10. El Helali N, Nguyen JC, Ly A, et al. Diagnostic Accuracy of a Rapid Real-Time Chain Reaction Assay for Uneiversal Intrapartum Group B Streptococcus Screening. Clin Infect Dis 2009;49:417-23.läs här

Sökord:
Uppdaterad: 2011-04-06

Tillbaka

Hepatit A

Epidemisk gulsot

Med.dr Gudrun Lindh, Överläkare Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (Huvudansvarig)
Med.dr Gunilla Ajne, Överläkare Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Docent Björn Fischler, Medicinskt ansvarig leversjukdomar, Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Anders Eilard, Överläkare, Infektionskliniken, Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Professor Magnus Lindh, Överläkare, Klinisk virologiska laboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Redaktör Lars Navér

Agens

Picornavirus med RNA genom och storlek 27nm. Upptäcktes 1973.

Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

Smittämnet utsöndras genom tarmen och smittoöverföring sker fekalt/oralt - person till person eller indirekt genom nedsmittade födoämnen.&nbsp;Handhygienen, inte minst vid toalettbesök samt vid all mathantering, är A och O när det gäller att komma till rätta med fortsatt smittspridning.

Inkubationstiden är 2-6 veckor. Smittsamhetsperiod är 2 veckor före samt 2 veckor efter ikterus (gulhet) debut.

Hepatit A virus (HAV) är spritt över hela världen. Högendemiska områden är alla subtropiska och tropiska områden, områden söder och öster om medelhavet samt östeuropeiska områden.

Hepatit A (HA) är i Sverige enanmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslag.

De senaste fem åren har det rapporteras cirka 68-135 fall/år. Majoriteten har vistatsutomlands. Inhemsk spridning har dock förekommit kring daghem och imissbrukargrupper.Epidemier bland intravenösa missbrukare är cykliskt återkommande i sedan många år i Sverige och ger då upphov till toppar med mer än 600 fall/år.

 

Klinisk bild

Kliniken är likartad för samtliga hepatiter men andelen asymtomatiska fall, duration av preikterisk fas och risk för kronicitet skiljer sig.

HA är oftast symtomfri hos barn <5 år, men tenderar att bli mer symtomgivande hos den vuxne (75%).Sjukdomen börjar oftast med en kort fas med influensaliknande symtom Ikterisk (gulhets) fas varar ofta 1-3 veckor.Risken för fulminant - livshotande sjukdom är liten (<1%). Risken för svår HA kan vara ökad för patienter med som är kroniska bärare av hepatit B eller C.HA leder aldrig till kronisk sjukdom.

Genomgången sjukdom ger livslång immunitet.

 

Infektion hos den gravida kvinnan

Risk för spontanabort, prematurbörd och låg födelsevikt kan öka vid akut infektion liksom vid andra akuta infektionssjukdomar. Fallrapporter med fulminant leverpåverkan finns, liksom vid övriga akuta virusinfektioner med möjlig leverpåverkan. Man har i övrigt inte noterat något allvarligare sjukdomsförlopp hos gravida kvinnor med akut hepatit A

 

Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

HA hos barn <5 år är oftast asymtomatisk.

Överföringsrisk

Risk för smittoöverföring finns endast om modern befinner sig i smittsam fas av sin HA i samband med förlossningen (vgs under smittsamhet).

Det finns idag inga belägg för att nyförlöst kvinna med akut HA behöver avrådas från att amma.

Laboratoriemetoder

Serologisk påvisning av antikroppar mot HAV - anti-HAV av IgM(akut) och IgG (genomgången) klass.

Diagnos av moderns infektion

Akut infektion diagnostiseras genom påvisande av anti-HAV IgM.

Diagnos av fostrets/barnets infektion

Akut infektion hos barnet diagnosticeras genom påvisande av anti-HAV IgM.

Intrauterin smitta är sannolikt mycket ovanlig, men enstaka fallrapporter finns.

 

Profylax

Vaccin mot hepatit A är ett avdödat virusvaccin som nu har använts i så stor omfattning att risken med vaccinering under graviditet måste betraktas som försumbar. Vaccinering mot hepatit A har övervägande fördelar jämförelse med att ge gammaglobulin. Gravida som inte har eller tidigare har haft hepatit A och som löper risk för att exponeras eller som utsatts för smitta kan vaccineras. Om reell smittrisk med hepatit B samtidigt föreligger kan kombinationsvaccin mot hepatit A och B ges. Vid längre tids vistelse i endemiskt område bör både hepatit A och hepatit B vaccin ges även till gravida kvinnor.

Vid den ovanliga situationen att den gravida kvinnan har akut hepatit A veckorna före eller vid partus ska gammalglobulin ges till barnet enligt dosering i FASS.

Hepatit A vaccin kan också användas som postexponeringsprofylax om givet inom 14 dagar efter exponering. Aktiv immunisering med 2 doser av Hepatit A vaccin ger ett skydd som räcker minst 20 år.

 

 

Terapi

Symtomatisk.

Svenska erfarenheter

Se ovan.

Handläggning

Säkerställd HA ska anmälas, smittspårning och hygieninformation ske av behandlande/diagnostiserande läkare enligt Smittskyddslag.

 

Kliniskt omhändertagande sker oftast via infektionsklinik. Kontakta närmaste infektionsklinik om behov av klinisk bedömning och om ytterligare råd behövs.

Se lokala hygienanvisningar för fekal/oral smitta om modern är i smittsam fas i samband med förlossning. Se även Smittskyddsläkarnas informationsblad

Referenser

 1. Folkhälsomyndigheten.

  Koff RS. Hepatitis A. Seminar. Lancet 1998;351:1643-49.

  Craig AS, Schafner W. Prevention of hepatitis A with the Hepatitis A Vaccine. N Engl J Med 2004;350:476-81.

  Widell A, Hansson BG, Moestrup T, Nordenfelt E.Increased occurence of hepatitis A with cyclic outbreaks among drug addicts in a Swedish community. Infection 1983;11:198-200.  (PubMed).

  Lemon SM, Margolis H eds. Viral hepatitis and liver disease. Baltimore:Wiliams &amp;Wilkins, 1991:76-8.

  Vento S, Garofano T, Renzini C. Fulminant hepatitis associated with hepatitis A virus superinfection in patients with chronic hepatitis C. NEJM 1998;338:286-90. Läs abstrakt (PubMed).

  Erkan T, Kutlu T, Cullu F, Tumay GT. A case of vertical tranmsmision of hepatitis A virus infection. Acta Pediatr 1998; 87:1008-9. Läs abstrakt (PubMed).

  Prevention of hepatitis A through active or passive immunization: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR Morb Mortal Wkly Rep (United States) 1999;48:1-37.

  Update on prevention and treatment of viral hepatitis in children. Curr Opin Pediatr (United States) 1999;11:384-389.

  Victor JC, Monto AS, Surdina TY, Suleimenova SZ, Vaughan G, Nainan OV, Favorov MO, Margolis HS, Bell BP. Hepatitis A Vaccine versus Immune Globuline for postexposure prophylaxis NEJM 2007;357:1685-94

  Moro PL, Museru OI, Niu M, Lewis P, Broder K. Reports to the Vaccine Adverse Event Reporting System after hepatitis A and hepatitis B vaccines in pregnant women. Am J Obstet Gynecol 2014, e-publ.Jeong S.-H· Lee H.-S.Hepatitis A: Clinical Manifestation and Management. Intervirology 2010;53:15–19   

   

Sökord: hepatit, epidemisk gulsot, A
Uppdaterad: 2014-10-22

Tillbaka

Hepatit B

Med.dr Gudrun Lindh, Överläkare Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (Huvudansvarig)

Docent Björn Fischler, överläkare, Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Univ.sjukhuset, Huddinge
Anders Eilard, Överläkare, Infektionskliniken, Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Med dr Gunilla Ajne, Överläkare Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Professor Magnus Lindh, Överläkare, Klinisk virologiska laboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Redaktör Lars Navér

Agens

Hepadna virus med DNA genom som upptäcktes 1968. Ett flertal olika genotyper är identifierade. Genotyp kan ha betydelse avseende risk för intrauterin smitta, utläkning samt behandlingssvar.

Hepatit B virus (HBV) har förmåga att mutera (förändras), vilket kan skapa förutsättningar för viruspersistens (kronisk sjukdom) och medföra resistensutveckling mot läkemedel.

Leverskadan vid kronisk hepatit B anses i första hand vara immunmedierad

 

Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

Smittspridning sker parenteralt genom kontakt med infekterat blod: blod-blod, via sexkontakt, via intravenöst missbruk och från mor till barn (vertikalt). Inkubationstiden är 2-6 månader.

 

Virusproduktionen hos en patient kan variera kraftigt. Samma mängd smittämne kan finnas såväl i en miljondels ml som i 100 l blod. Risk för smitta vid sticktillbud anses variera mellan 2-40%.

Smittsamhetsperiod vid akut hepatit B varar från 4-6 veckor före ikterusdebut till 3-4 månader därefter. Vid kronisk infektion är smittsamheten varierande. . Globalt finns mer än 350 miljoner kroniskt hepatit B infekterade. Prevalensen varierar i olika delar av världen. De högsta siffrorna (5-20%) noteras i Asien, Afrika och i en del Östeuropeiska länder. I Sverige är prevalensen totalt sett låg, 0.05-0.1%, men den är högre i grupper med ursprung i länder med högre prevalens. Hepatit B är i Sverige en anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen.


Vid blodgivarscreening diagnostiseras cirka 15-30 fall årligen

I Sverige har man under den senaste femårsperioden sett en sjunkande trend med 125-78 fall per år av akut infektion .De vanligaste smittvägarna är intravenöst missbruk samt sexuell smitta.Mellan åren 2009-2013 nyrapporterades årligen 1300-1600 fall med kronisk hepatit B. Majoriteten är smittade före ankomst till Sverige.

Årligen anmäls 0-3 fall av hepatit B bland sjukvårdspersonal efter yrkesexponering. 

 

Klinisk bild

Kliniken vid akut hepatit B hos vuxna liknar den vid andra akuta virushepatiter. Ca hälften är asymptomatiska.
Den preikteriska fasen är som regel lång med immunkomplexreaktioner såsom urticaria och ledvärk. Risk för utveckling av fulminant hepatit är liten (<1%). Risk för kronisk hepatit är avhängig ålder vid smittotillfället, kön samt immunkompetens hos individen: Vid perinatal smitta >90%, i småbarnsåldern 20-40% och hos en vuxen immunkompetent <5%.

Sjukdomsförloppet vid kronisk hepatit B kan indelas i olika fyra immunologiska faser:
1) en immuntoleransfas där virusförökningen är hög men med ingen eller minimal leverinflammation samt normala leverprover
2) en immunaktivering/reaktiveringsfas där virusförökningen är minskande/fluktuerande, mutationer kan uppträda och risk för utveckling av ärrbildning finns om inflammationen blir utdragen
3) en immunologisk övervakningsfas där virusförökningen är låg och leverskadan kan visa sig i form av fibros (bindväv). Risk för utveckling av hepatocellulär cancer finns framför allt i ärromvandlad lever
4) patienter i fas 3 kan reaktivera med stegrade virusnivåer och sjukdomssymtom eller övergå i en resolutionsfas med HBsAg negativitet och icke-detekterbart virus

 

Infektion hos den gravida kvinnan

Risk för spontanabort, prematurbörd och låg födelsevikt kan öka vid akut infektion liksom vid andra akuta infektionssjukdomar. Man har  i övrigt som regel  inte noterat något allvarligare sjukdomsförlopp hos gravida kvinnor med akut hepatit B. Fall med fulminant förlopp finns beskrivet.

Vid kronisk hepatit B brukar graviditetsförloppet som regel inte påverkas. Hepatit B infektionen förefaller inte heller påverkas under själva graviditeten. Kvinna som på grund av hepatit B utvecklat levercirros har dock ökad risk för komplikationer under  graviditeten. Kvinna med levercirros bör ha prekonceptionell rådgivning inför en ev. graviditet. Det finns  fall beskrivet med aktivering av kronisk hepatit B virus infektion under graviditet och därmed följande risk för fulminant hepatit, men detta är ovanligt.

Efter partus kan leverinflammationen öka, varför det är viktigt med uppföljning för att kartlägga eventuellt behov av behandling. Se även under terapi.

Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

Hepatit B under graviditeten verkar inte vara förenat med ökad risk för missbildningar.

Barn som smittas med hepatit B intrauterint eller i samband med förlossningen är som regel asymptomatiska, men har stor risk att utveckla kronicitet. 
Det finns å andra sidan, när barnet är ett par månader gammal, en lätt ökad risk för utveckling av fulminant hepatit om modern är anti-HBe positiv och har ett muterat virus.

 

Överföringsrisk

Utan profylaktisk åtgärd är överföringsrisken vid kronisk hepatit B upp till 90% beroende på moderns smittsamhetsgrad. Den vanligaste transmissionstidpunkten är i samband med förlossning, men intrauterin smitta kan förekomma. Med rätt vald profylax kan infektionsrisken reduceras till några procent. Prevention för att hindra vertikal smitta är således avgörande för att minska både individuell och global sjuklighet i kronisk hepatit B infektion.

Nu mer ses endast något enstaka anmält fall av mor-barn smitta per år i Sverige. Den totala mängden virus som överförs är av betydelse för infektionsrisken. Antiviral behandling under tredje trimestern är aktuell för utvalda grupper med hög virusbörda. Mätning av mängden virus i blod har betydelse för val av profylax postpartum. Se profylax.
Teoretiskt finns också en risk för smittoöverföring vid invasiva ingrepp t.ex. chorionvillibiopsi, amniocentes och yttre vändning framförallt hos mödrar med hög smittsamhet. Risken för mikrotransfusion tycks vara ökad om ett ingrepp sker genom placenta. Den vanligaste transmissionstidpunkten är dock i samband med förlossningen. Hos kvinna med hög smittsamhet tyder studier på ökad risk för smittoöverföring vid långvarig vattenavgång innan partus samt invasiv fosterövervakning. Rutinmässigt sectio av mödrar med hög smittsam hepatit B verkar inte minska överföringsrisken.

Vid akut hepatit B under graviditet, speciellt under den tredje trimestern, föreligger en betydande risk för överföring till barnet om inte adekvat postexponeringsprofylax ges.

 

Laboratoriemetoder

Påvisande i blod av:

Antigen

1)  HBsAg (hepatitis B surface antigen)

2)  HBeAg (hepatitis B e antigen). Fyndet talar starkt för hög smittsamhet.

Antikroppar

1)  Anti-HBs (hepatitis B surface antibody)

2)  Anti-HBc (hepatitis B core antibody, IgM och IgG klass)

3)  Anti-HBe (hepatitis Be antibody).

HBV DNA (PCR)

Påvisning av HBV-DNA i blodet sker med kvantitativa metoder och är numera ett basalt test för att bedöma kliniskt stadium samt behov av behandling av kronisk hepatit B.Tolkning av hepatit-B markörer
 

HBsAg

HBeAg

anti-HBe

anti-HBs

anti-HBc

HBV-DNA

tolkning

+

+

-

-

+

>106 IU/mL

 

Indikerar hög smittsamhet

+

-

+

-

+

>106 IU/mL

 

HBeAg-negativ infektion, med hög smittsamhet

+

-

+

-

+

<106 IU/mL

 

HBeAg-negativ infektion, med låg eller måttligsmittsamhet

 

+

+/-

+/-

-

+

105 – 107 IU/mL

 

Fluktuerande HBeAg status, oftast hög smittsamhet

 

-

-

+

+

+

 

Negativ

 

Genomgången hepatit B virusinfektion

 

-

 

 

 

+

-

 

 

Vaccinerad

 

 

Diagnos av moderns infektion

Diagnosen akut hepatit B ställs genom påvisande av IgM antiHBc, oftast med samtidigt påvisande av HBsAg.

Vid genomgången hepatit B har HBsAg försvunnit, antiHBc kvarstår och om påvisbart antiHBs är individen immun. 

Vid kronisk hepatit B kvarstår HBsAg under mer än 6 månader samt antiHBc är påvisbart. 

Det finns genetiska varianter med muterat (förändrat) virus framförallt i Medelhavsområdet och i Sydostasien som inte kan bilda HBeAg. Observera att dessa patienter ofta är höggradigt viremiska och därmed smittsamma, trots avsaknad av HBeAg. Med hjälp av PCR test påvisas detta.

För bedömning av smittsamhet utförs analys av HBeAg, anti-HBe och kompletteras med HBV-DNA kvantifiering. Aktuellt prov för kvantifiering av HBV-DNA inför/i början av graviditeten rekommenderas.   

 

 

Diagnos av fostrets/barnets infektion

Det nyfödda barnets infektion diagnosticeras genom påvisande av HBsAg samt IgM antiHBc. Passivt överfört maternellt antiHBc IgG kvarstår till omkring 18 månaders ålder

 

 

Profylax

Från 2005 genomförs i Sverige hepatit B vaccination till barn vars närmaste omgivning härstammar från område med > 2 % kroniskt infekterade . Sedan 2011 sker dessutom ett successiv införande av hepatit B vaccin i det allmänna vaccinprogrammet i flera landsting. Socialstyrelsen har 2012 tillstyrkt införande av allmän hepatit B vaccination till spädbarn. Frågan om genomförande av detta beslut utreds av regeringen.

Flera studier på barn till HBeAg positiva mammor med hög virusmängd visar på hög transmissionsrisk, trots adekvat genomförd postexpositionsprofylax. Antiviral behandling med nukleosidanalog som påbörjas under sista trimestern och fullföljs 1-2 månader postpartum har i flera studier reducerat denna risk. Indikation för sådan behandling föreligger hos HBeAg positiv moder med HBV-DNA nivå över 20 miljoner IU/mL. Sannolikt bör antiviral behandling rekommenderas till HBeAg negativ moder med HBVDNA nivå över 1 miljon IU/ml. Vid dessa nivåer rekommenderas därför kontakt med infektionsspecialist tidigt i graviditeten för att möjliggöra insättande av antiviral behandling fr.o.m. graviditetsvecka 32 för att minska överföringsrisken.

 

 

 

 

Terapi

Allmänt: För allmänna rekommendationer hänvisas till Europeiska guidelines (se EASL i referenslista). I Sverige har Läkemedelsverket tillsammans med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) och experter i ämnet utarbetat behandlingsrekommendationer för kronisk hepatit B. Se webbadresser i slutet av kapitlet

Inför graviditet: Socialstyrelsen har i riktlinjer (SOSFS 2009:32) beslutat att assisterad befruktning bara får erbjudas de par där risken för transmission av blodsmitta till barnet är ”osannolik”. F.n. bedömer behandlande klinik inom reproduktionsmedicin detta tillsammans med infektionsklinik. Prekonceptionell antiviral behandling ger möjlighet att uppfylla dessa krav.

Den gravida kvinnan: HBeAg positiva gravida kvinnor, som oftast har hög virusmängd i början av graviditeten remitteras till infektionsspecialist för ställningstagande till antiviral terapi från graviditetsvecka 32 (se punkt 9 - Profylax). Vid behandling under graviditet måste även infektionsspecialist göra ett aktivt ställningstagande angående behov och typ av antiviral behandling postpartum. Även för kvinnor med lägre virusnivå är det angeläget att en uppföljning och bedömning av behandlingsindikation görs cirka 6-12 månader postpartum på infektionsklinik.

Barn: Avseende behandling av barn hänvisas till nyligen publicerade Europeiska rekommendationer 

 

Svenska erfarenheter

Se Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) (webbadress i slutet av kapitlet)

 

Handläggning

Sedan 2004 gäller socialstyrelsens föreskrift om hepatit B screening av alla gravida (SOSFS 2004:13). Föreskriften kan läsas på Socialstyrelsen hemsida.

Modern:  

Vid hepatit B diagnos ska anmälan, smittspårning och hygieninformation ske av behandlande/diagnostiserande läkare enligt Smittskyddslag, för detaljer se instruktioner från respektive smittskyddsläkare.

Gravid kvinna med smittsam hepatit B tas om hand i samråd mellan mödrahälsovård, infektionsklinik och förlossningsenhet. Analys av virusnivå bör göras för bedömning av smittsamhet– se punkt 9 – Profylax. Kontakta närmaste infektionsklinik om hjälp med klinisk bedömning och ytterligare råd behövs.

Ingrepp under graviditet: Rutinmässig framförallt transplacentär amniocentes liksom andra ingrepp som innebär risk för feto-maternell blodöverföring bör undvikas hos gravid kvinna med hög&nbsp;smittsamhet, dvs HBeAg positiv/hög nivå HBV DNA.

Patienter med f.f.a. histologiskt verifierad leverskada till följd av kronisk HBV-infektion riskerar allvarligare förlopp om de drabbas av hepatit A jämfört med leverfriska personer. Av denna anledning rekommenderas hepatit A vaccination till dessa individer om indikation finns. Se även Läkemedelsverkets rekommendationer. Avseende ev. vaccinering för hepatit A under graviditet: v.g. se Infpregkapitel ”Vaccinationer”.

Förlossningssätt: Enstaka rapporter talar för att överföringsrisken minskas vid sectio, trots adekvat övrig profylax till det nyfödda barnet. Detta motsägs dock av flertalet andra studier, varför rutinmässigt sectio inte förordas idag

Vid hög virusmängd bör följande beaktas: Vid vattenavgång utan värkar i fullgången tid rekommenderas att förlossning startas. Försiktighet bör om möjligt iakttas avseende invasiva åtgärder under förlossning. Detta med tanke på att man ser en ökad smittsamhet från mor till barn vid hög virusbörda, trots att adekvat postexpositionsprofylax har getts. Man bör dock vara medveten om att f.n. saknas utförda studier som jämför transmissionsrisken vid prematur vattenavgång i relation till moderns virusmängd.

Profylax till barnet: Barnet ges hepatit B vaccin och i förekommande fall immunoglobulin på förlossningsavdelningen. Immunglobulin ges om modern bedöms vara höggradigt smittsam. Se vidare rekommendationer från RAV samt lokala riktlinjer.

Om barnet är fött före 35 veckors gestationsålder eller har en födelsevikt under 2 kg ges både vaccin och immunglobulin, detta oavsett moderns HBeAg status. Båda dessa produkter ges så snart det nyfödda barnets tillstånd så tillåter.

Amning: Barnet får ammas, även vid pågående antiviral behandling hos modern

Barn till höggradigt smittsamma mödrar ska provtas vid födseln avseende HBsAg och antiHBc för att värdera förekomst av intrauterin infektion.

Vid 18 månaders ålder tas prov för antiHBs (utvärdera vaccineffekt) och HBsAg och antiHBc (detektera eventuell infektion).

Personal som utsatts för möjlig smittrisk: Personal som arbetar inom förlossningsvård rekommenderas hepatit B vaccination.

Vid incidenter där personal utsatts för smittrisk påbörjas postexponeringsprofylax med hepatit B vaccin enligt snabbschema om det råder osäkerhet avseende aktuellt skydd mot Hepatit B. Beroende på riskbedömning ges ibland även tillägg av immunglobulin. Se rekommendationer från RAV och  lokala riktlinjer som ska finnas till hands vid alla ställen där patienter tas om hand. 

Aktuella länkar:

 1. Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad (SLF)

 2. Folkhälsomyndigheten (Folkhälsomyndigheten)

 3. Referensgruppen för AntiViral terapi (www.folkhalsomyndigheten.se/rav)

 4. Läkemedelsverket (www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/)

 5. Antiretroviral Pregnancy Register APR http://www.apregistry.com

 

Referenser

  1. Eriksson M, Jarmar K, Weiland O, Westgren M Blodexponering i samband med förlossningsverksamhet. Vanlig smittrisk som lätt kan minskas. Läkartidningen 1997;94:1302-4.

   Hawkins AE, Gilson RJC, Beath SV et al. Novel application of a point mutation assay: Evidence for transmission of hepatitis B virus with precore mutation and their detection in infants with fulminate hepatitis B. J Med Virol 1994;44:13-21.

   Sangfelt P, Reichard O, Lidman K, von Sydow M, Forsgren M. Prevention of hepatitis B by immunization of the newborn infant - a long-term follow-up study in Stockholm, Sweden. Scand J Dis 1995;27:3-7. 

   Implementation of Newborn Hepatitis B Vaccination --- Worldwide, 2006 November 21, MMWR Morb Mortal Wkly Rep.  2008 / 57(46);1249-1252 

   Wallis DE, Boxall EH. Immunisation of infants at risk of perinatal transmission of hepatitis B: retrospective audit of vaccine uptake. BMJ 1999;318:1112-13.

   Xu DZYan YP, Choi BC et al. Risk factors and mechanism of transplacental transmission of hepatitis B virus: A case-control study. J Med Virol 2002;67:20-6.

   Updated U.S Public Health Service Guidelines for the Management of Occupational Exposure to HBV, HCV, and HIV and recomendations for Postexposure prohylaxis MMWR Morb Mortal wkly 2001;50:1-52 Appendix 2005, 2006

   Yang J, Zeng XM, Men YL, Zhao LS. Elective caesarean section versus vaginal delivery for preventing mother to child transmission of hepatitis B virus-a systematic review Virol J 2008 Aug 28;5. 

   Söderström A, Norkrans G, Lindh M. Hepatitis B virus DNA during pregnancy and post partum- aspects on vertical transmission Scand J infect Dis  2003;35:814-19 

   Lee Chuangfang et al. Effect of hepatitis B immunisation in newborn infants of mothers positive for hepatitis B surface antigen:systemic review and meta-analysis. BMJ 2006;332:328-336

   Bortolotti F, Cuido M, Bartolacci S et al. Chronic hepatitis B in children after e antigen seroclearance : Final report of a 29-year longitudinal study. Hepatology 2006;43:556-62.

   Borg MJ ter et al Exacerbation of chronic hepatitis B after delivery J Viral hepatitis 2008;15: 37-41

   Safir A, et al. Maternal hepatitis B virus or hepatitis C virus carrier status as an independent risk factor for adverse perinatal outcome. Liver international 2010:765-70.

   Jonas MM. Hepatitis B and pregnancy: an underestimated issue. Liver Int 2009; 29(Suppl. 1): 1–9.

   Cheung KW, et al. Towards complete eradication of hepatitis B infection from perinatal transmission: review of the mechanisms of in utero infection and the use of antiviral treatment during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013 e-publ.

   Jonas MM, et al. Treatment of children with chronic hepatitis B virus infection in the United States: patient selection and therapeutic options.Hepatology 2010;52:2192-2205

   Borgia G, Carleo MA, Gaeta GO, Gentile I. Hepatits B in pregnancy. World J Gastroenterol 2012 September 14; 18(34): 4677-4683

   Song YM, Sung J, Yang S, et al. Factors associated with immunoprophylaxis failure against vertical transmission of hepatitis B virus. European Journal of Pediatrics 2007;166:813–8.

   Sokal EM, Paganelli M, Wirth S, Socha P, Vajro P, Lacaille F, Kelly D,Mieli-Vergani G. Management of chronic hepatitis B in childhood: ESPGHAN clinical practice guidelines: consensus of an expert panel on behalf of the European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. J Hepatol 2013;59:814-29.

   Insulander M, Hökeberg I, Lind G, von Sydow M, Lindgren S, Petersson IFischler B.  Evaluation of a new vaccination program for infants born to HBsAg-positive mothers in Stockholm County. Vaccine 2013;31:4284-6.

   Calvin Q. Pan, Huai-Bin Zou, Yu Chen, Xiaohui Zhang, Hua Zhang, Jie Li, and Zhongping Duan. Cesarean Section Reduces Perinatal Transmission of Hepatitis B Virus Infection From Hepatitis B Surface Antigen–Positive Women to Their Infants clinical gastroenterology and hepatology 2013;11:1349-1355

  Yali Hu1,5†, Jie Chen1†, Jian Wen2, Chenyu Xu, Shu Zhang, Biyun Xu and Yi-Hua Zhou. Effect of elective cesarean section on the risk of mother-to-child transmission of hepatitis B virus. BMC Pregnancy and Childbirth 2013, 13:119-23

  EASL,Clinical Practice Guidelines management of chronic hepatitis B. Journal of Hepatology 2009;50:227-242

  Greenup AJ, Tan PK, Nguyen V, Glass A, Davison S, Chatterjee U, Holdaway S, Samarasinghe D, Jackson K,Locarnini SA, Levy MT. Efficancy and safety of tenofovir disoproxil fumarate in pregnancy to prevent perinatal transmission of hepatitis B virus. J Hepatol 2014 Sep;61(3):502-7

  Lin Fan, Kwame Owusu-Edusei Jr., Sarah F. Schillie, and Trudy V. Murphy Antiviral Treatment among Pregnant Women with Chronic Hepatitis B Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology Volume 2014, Article ID 546165, 7 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/546165

  Stephan Ehrhardt, Chan Xie, Nan Guo, Kenrad Nelson, and Chloe L. Thio Breastfeeding While Taking Lamivudine orTenofovir Disoproxil Fumarate: A Review of the Evidence VIRAL HEPATITIS • CID 2015:60:275-78

   

   

   

   Sökord:
Uppdaterad: 2014-10-22

Tillbaka

Hepatit C

Med.dr Gudrun Lindh, Överläkare Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (Huvudansvarig)
Med dr Gunilla Ajne, Överläkare Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Docent Björn Fischler, Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Univ.sjukhuset, Huddinge
Anders Eilard, Överläkare, Infektionskliniken, Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Docent Anders Widell, Överläkare Klin. Mikrobiologiska lab. Universitetssjukhuset Malmö

Redaktör Lars Navér

Agens

Hepatit C virus (HCV) är ett flavi virus med RNA genom och 35-40nm storlek som beskrevs 1989. Idag är 6 olika huvudgenotyper (1-6) kända. 

 

Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

Smittoöverföring sker parenteralt genom kontakt med infekterat blod: blod-blod, via intravenöst missbruk, sexuellt och från mor till barn (vertikalt). Inkubationstiden är 6-8 (2-12) veckor.

Virusmängden i blod kan variera både mellan infekterade individer och hos den enskilde individen över tid.  Virusmängden i sig samt co-faktorer såsom pågående menstruation, hematuri, annan sexuellt överförbar sjukdom, pågående annan hepatit eller samtidig HIV infektion påverkar smittsamhetsrisken. Risken för sexuell smitta är generellt låg.

Risk för smittöverföring vid sticktillbud inom vården uppskattas till 3 procent.

HCV förekommer i hela världen. Globalt uppskattas prevalensen till 2.2-3% och att det finns cirka 170 miljoner infekterade. De högsta siffrorna ses (liksom för hepatit B) i Asien, Afrika och i en del östeuropeiska länder.

I Europa känner man till cirka 4 miljoner hepatit C bärare.

Hepatit C är i Sverige en anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslag sedan 1991.
I Sverige är prevalensen 0.1-0.5 procent. I Sverige beräknas att det finnas cirka 50000 personer som är infekterade med hepatit C.

2012 anmäldes 1097 nya fall av hepatit C, vilket motsvarar samma nivå som de senaste åren.

Från 1993 och framåt har endast ett fåtal fall bland sjukvårdspersonal anmälts som möjlig yrkesexponering.

De vanligaste smittvägarna är intravenöst missbruk samt transfusionssmitta som skett före 1992. Från och med 1 juli 1991 screenas alla blodgivare i Sverige, vilket innebär en mycket liten risk för transmissionsmitta idag.

 

Klinisk bild

Hepatit C ger i ca 60-80% av fallen en kronisk infektion som oftast är asymptomatisk under många år. Först vid avancerad leverskada ses kliniska symptom/tecken. 
Hos vuxna kommer 20-30 procent av patienterna med kronisk hepatit C att inom en 10-årsperiod utveckla en leverskada. I avsaknad av andra riskfaktorer kan leverskadan progrediera mycket långsamt, med fibrosutveckling som tar flera decennier, medan förekomst av riskfaktorer, såsom alkohol, manligt kön eller co-infektion (HIV, hepatit B) medför betydligt snabbare progress.  Ärrbildning kan klassificeras med hjälp av leverbiopsi eller med någon icke invasiv metod, exempelvis fibroscan. Risk för utveckling av hepatocellulär cancer finns framför allt i ärromvandlad lever.

Eftersom hepatit C infekterade barn saknar riskfaktorn alkohol tycks progressen avseende leverskada långsammare hos dessa. I en italiensk multicenter studie avseende 332 barn och ungdomar med kronisk hepatit C noterades mer avancerad fibros ju äldre patienterna var. Dekompenserad cirrhos med behov av levertransplantation utvecklades före 15 års ålder hos 6 av 332 (1,8%), varav 5 var vertikalt smittade. I leverbiopsistudier på barn med bakomliggande grundsjukdom (tex behandlad malignitet och kongenitala hjärtfel) tycks påtaglig ärrbildning utvecklas redan inom 5-10 år efter smittotillfället.

 

Infektion hos den gravida kvinnan

Man har inte noterat något allvarligare sjukdomsförlopp hos gravida kvinnor med akut hepatit C. Vid en kronisk hepatit C virus infektion brukar graviditetsförloppet som regel inte påverkas. Virusnivån förefaller inte heller öka under graviditet. Kvinna som på grund av hepatit C utvecklat levercirros har ökad risk för komplikationer under en graviditet. Detta p.g.a. försämrad leverfunktion och inte p.g.a. hepatitvirus i sig. Kvinna med levercirros bör ha prekonceptionell rådgivning inför en ev. graviditet.

Det har rapporterats att intrahepatisk cholestas under graviditet (ICP) förefaller vanligare hos patienter med kronisk hepatit C. Vid ICP och okänt hepatit C status rekommenderas därför kontroll av hepatit C markörer. Epidemiologiska data antyder att gravida med hepatit C har en riskökning för att utveckla gravididitetsdiabetes, föda för tidigt samt föda barn med låg födelsevikt. Dessa fynd tycktes inte vara beroende av förekomsten av intravenöst missbruk. Oral sockerbelastning (OGTT) och fetal tillväxtkontroll kan övervägas under graviditeten.

 

Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

Det finns inte noterat någon ökad risk för fosterskada.

Risk för fosterdöd finns dock om modern insjuknar i fulminant hepatit C under tredje trimestern.

Överföringsrisk

Flera internationella studier har visat att risken för vertikal smitta är cirka 5 procent. Egna och andras svenska erfarenheter är att överföringsrisken sannolikt är ännu lägre
Risken för transmission till barnet är ökad till cirka 15 procent om modern har en obehandlad samtidig HIV infektion. Vidare är transmissionsrisken ökad om modern har en akut hepatit C under slutet av graviditeten eller om modern är kronisk hepatit C bärare och har en hög virusmängd (hög HCV-RNA titer) vid partus. F.n. finns ingen absolut lägsta titernivå av HCV-RNA som definierar lägre risk för smitta. Avsaknad av HCV-RNA i två konsekutiva prover med minst 3 månaders mellanrum talar för att kvinnan läkt ut sin hepatit C och att transmissionsrisken upphört.  

Det finns inget stöd för riskökning om modern fött smittat barn förut.

Man har hos 30 procent av de smittade barnen kunnat påvisa HCV-RNA i serum direkt vid födseln, vilket innebär att transmission kan förekomma in utero. Teoretiskt finns också en risk för smittoöverföring vid invasiva ingrepp tex chorionvillibiopsi, amniocentes och yttre vändning framförallt hos mödrar med hög virusmängd.
Sammantaget tycks dock den vanligaste transmissionstidpunkten vara i samband med förlossningen. Kliniska studier tyder på viss ökad risk för smittoöverföring vid långvarig vattenavgång innan partus samt invasiv fosterövervakning. Trots detta verkar rutinmässigt sectio av mödrar med hepatit C inte minska överföringsrisken.

 

Laboratoriemetoder

Påvisande av antikroppar mot hepatit C (anti HCV) samt konfirmerande test RIBA. Med PCR teknik kan HCV-RNA kvantifieras (pågående infektion).

Detta test används för att verifiera kronisk infektion samt
vid monitorering av behandling.

Ett negativt PCR-test talar för att patienten sannolikt läkt ut sin hepatit C virusinfektion och är smittfri. Nytt prov bör dock tas vid nyligen exposition och därmed misstanke på möjlig akut hepatit C.

Immunitetstest saknas idag

 

Diagnos av moderns infektion

Var god se under laboratoriemetoder.

Diagnos av fostrets/barnets infektion

Var god se under laboratoriemetoder samt under handläggning.

Profylax

Inget förebyggande vaccin finns idag tillgängligt. Det finns ingen tillgänglig behandling för att minska risken för smittoöverföring under graviditeten.

Terapi

Allmänt: Det sker för närvarande en snabb utveckling av direktverkande antivirala substanser (DAAs). Läkemedelsverket har tillsammans med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) och experter i ämnet utarbetat behandlingsrekommendationer för vuxna och barn. Dessa finns tillgängliga på RAV:s  eller Läkemedelsverkets hemsida och snabbsök rekommendationer. Se webbadresser i slutet av kapitlet

Inför graviditet: Alla läkemedel som idag används vid behandling mot hepatit C är kontraindicerade vid graviditet. De nya direktverkande antivirala läkemedel som är på gång kommer sannolikt inte att godkännas för gravida under överskådlig tid. Ribavirin har dokumenterad teratogen effekt i djurstudier. Kvinnor som stått på ribavirin får inte bli gravida inom fyra månader från behandlingens avslutande och motsvarande tid för män är sju månader. Socialstyrelsen har i riktlinjer (SOSFS 2009:32) beslutat att assisterad befruktning bara får erbjudas de par där risken för transmission av blodsmitta till barnet är ”osannolik”. F.n. bedömer behandlande klinik inom reproduktionsmedicin detta tillsammans med infektionsklinik. Prekonceptionell antiviral behandling ger möjlighet att uppfylla dessa krav.

Den gravida kvinnan: Behandling under graviditet är för närvarande inte aktuell.

Barn: Läkemedelsverket har tillsammans med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) och experter i ämnet utarbetat behandlingsrekommendationer för barn. Dessa finns tillgängliga på RAV:s  eller Läkemedelsverkets hemsida och snabbsök rekommendationer. Se webbadresser i slutet av kapitlet

 

 

Svenska erfarenheter

Se ovan. 

Handläggning

Allmän mödravårdsscreening har hittills inte ansetts vara indicerad ur barnets synpunkt eftersom någon etablerad behandling för att minska smittöverföring inte är tillgänglig. Däremot kan graviditetsscreening vara lämplig för att identifiera relativt unga människor med hepatit C som kan komma ifråga för den numera allt effektivare antivirala behandlingen

Prov tas vid anamnes på tidigare eller aktuellt intravenöst missbruk, erhållna blodprodukter före 1992 eller enligt kvinnans eget önskemål.

Överväg även testning av gravida vars partner har intravenöst missbruk eller har hepatit C.

Modern: När diagnosen hepatit C upptäcks och säkerställts ska anmälan, smittspårning och hygieninformation ske av behandlande läkare enligt Smittskyddslag.

Remittera nyupptäckt patient till infektionsklinik för klinisk bedömning. Vid PCR negativitet under graviditet kan lägre smittskyddsrutin tillämpas. Se även smittskyddsläkarnas informationsblad.

Gravid kvinna med hepatit C bör tas om hand i samråd mellan mödrahälsovård, infektionsklinik och förlossningsenhet

Vid diskussion angående ev. invasiv fosterdiagnostik får nytta vägas mot risk, möjliga alternativ med icke invasiv fosterdiagnostik lyftas fram och ett informativt samtal föras med den gravida kvinnan så att ett så välgrundat val som möjligt kan göras.

Angående eventuell övervakning under själva graviditeten; v.g. se ovan under ”Infektion hos den gravida kvinnan”.

Avseende ev. vaccinering för hepatit A och/eller B under graviditet: v.g. se Infpregkapitel ”Vaccinationer”. Patienter med kronisk HCV-infektion riskerar allvarligare förlopp om de drabbas av hepatit A eller B jämfört med leverfriska personer. Av denna anledning rekommenderas hepatit A- och hepatit B-vaccination till dessa individer om indikation finns. 

 

Förlossningssätt: : Det finns för närvarande inget som stöder rutinmässigt planerat sectio vid hepatit C. Vid vattenavgång utan värkar i fullgången tid rekommenderas att förlossning startas. Försiktighet bör iakttas avseende invasiva åtgärder under förlossning. Applikation av skalpelektrod eller blodprovstagning på barnet bör ske på snäv obstetrisk indikation.  Övervägande för användande av sugklocka/tång under förlossningens slutskede får anpassas till situationen men skiljer sig i princip inte från övriga förlossningssituationer.

Vid co-infektion hepatit C/HIV förlöses kvinnan enligt rekommendationer avseende HIV-status (se även Infpreg kapitel HIV)

Amning: Även om HCV-RNA påvisas i bröstmjölk tycks detta inte påverka transmissionrisken. Studier av stora kohorter barn till HCV infekterade mödrar visar ingen skillnad i överföringsfrekvens mellan ammade och flaskuppfödda barn. Sammantaget rekommenderas att barnet kan ammas om modern inte har samtidig HIV infektion.

Uppföljning av barnet

1) Antikroppstestning (anti-HCV) vid 15-18 månaders ålder är tillförlitligt och enkelt genomförbart. Negativt prov i den åldern utesluter vertikal transmission. Positivt prov talar för infektion, men behöver bekräftas med PCR-prov för HCV-RNA . Fram till 12-15 månaders ålder detekteras passivt överförda antikroppar från modern.

2) PCR: Om behov finns för tidigare diagnostik kan PCR-prov i blod övervägas. Dock bör noteras att enstaka negativt prov inte helt utesluter infektion, utan behöver upprepas..

Personal som utsatts för möjlig smittrisk: Vid incidenter hos personal innebärande smittrisk t.ex. vid nålstick med kontaminerat blod vid omhändertagandet av patienter med hepatit: se lokalt PM  som ska finnas till hands vid alla ställen där patienter tas om hand.

Aktuella länkar:

Smittskyddsläkarföreningen smittskyddsblad Smittskyddsläkarföreningen 

Smittskyddsinstitutet Folkhalsomyndigheten

Referensgruppen för AntiViral terapi www.folkhalsomyndigheten.se/rav

Läkemedelsverket Läkemedelsverket


Referenser

 1. Lin H.H. Least microtransfusion from mother to fetus in elective cesarean delivery Obstetrics & Gynecology 1996;87:244-8. 

  Weiståhl R, Widell A, Norkrans G. HCV-RNA levels increase during pregnancy in women with chronic hepatitis C. Scand J Infect Dis 1998;30:111-13.

  Takano S, Yokosuka O, Imazeki F, Tagawa M, Omata M. Incidence of hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis B and C: a prospective study of 251 patients. Hepatology 1995; 21:650-5.&nbsp;

  European paediatric hepatitis C network. Effects of mode of delivery and infant feeding on the risk of mother-to-child transmission of hepatitis C virus. Br J Obstetr Gynaecol  2001;108:371-7.

  Polywka S, SchroterM, Feucht HH, Zollner B, Laufs R. Low risk of vertical transmission of hepatitis C virus by breastmilk Clin Infect dis 1999;29:1327-9.

  Steininger C, Kundi M, Jatzko G, Kiss H, Lischka A, Holzmann H. Increased risk of mother-to-infant transmission of hepatitis C virus by intrapartum infantile exposure to maternal blood.  J Infect Dis. 2003;187:345-51

  Mizerski J. Amniocentesis as a possible risk factor for mother-to-infant transmission of hepatitis C virus. Hepatology 2001;33:1341-2.

  Jara P, Resti M, Hierro L et al. Chronic hepatitis C virus infection in childhood: Clinical patterns and evolution in 224 white children. Clin Infect Dis 2003;36:275-80)  European Paediatric Hepatitis C Virus Network. When does mother-to-child transmission of hepatitis C virus occur? Arch Dis Child 2005;90:F156-F160.

  European Paediatric HCV Network The management of HCV infected pregnant women and their children, J Hepatol 2005;43:515-25.

  European Paediatric HCV Network  A Significant Sex—but Not Elective Cesarean Section—Effect on Mother-to-Child Transmission of Hepatitis C Virus Infection JID 2005:192 (1 December)

  Pembrey L et al The management of HCV infected pregnant women and their children Journal of Hepatology 43 (2005) 515–525

  Bortolotti, F. et al. Long-term course of chronic hepatitis C in children: from viral clearance to end-stage liver disease. Gastroenterology 134, 1900–1907 (2008).

  Pergam SA, Wang CC, Gardella CM, et al. Pregnancy complications associated with hepatitis C: data from a 2003-2005 Washington state birth cohort. Am J Obstet Gynecol 2008;199:38.e1-38.e9.

  Jabeen T, et al. Pregnancy and pregnancy outcome in hepatitis C type 1b.

  QJM. 2000 Sep;93(9):597-601.

  Mast EE, Hwang LY, Seto DS, et al. Risk factors for perinatal transmission of hepatitis C virus (HCV) and the natural history of HCV infection acquired in infancy. J Infect Dis 2005;192: 1880–1889

  Prasad MR, Honegger JR. Hepatitis C Virus in Pregnancy. Am J Perinatol 2013;30:149–160.

   

Sökord:
Uppdaterad: 2014-10-22

Tillbaka

Hepatit D

Med.dr Gudrun Lindh, Överläkare Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (Huvudansvarig)
Med.dr Susanne Lindgren, Överläkare Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Docent Björn Fischler, Sektionschef, Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Professor Antal Nemeth, Överläkare Barnens Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Redaktör Lars Navér

Agens

Hepatit D virus (HDV) upptäcktes 1977 och är ett inkomplett virus som behöver närvaro av hepatit B virus för att kunna föröka sig. Det är således alltid associerat med en hepatit B virus infektion. HDV har ett RNA genom med storlek 35nm

Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

Smittoöverföring sker parenteralt (se i övrigt under hepatit B). Inkubationstiden är 3-12 veckor. Hepatit D virus infektion förekommer i hela världen och är vanligt i Medelhavsområdet. Hepatit D är i Sverige en anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslag. I Sverige diagnosticeras 10-15 fall årligen framförallt hos invandrare och missbrukare.

Klinisk bild

En person smittas antingen samtidigt med hepatit B och hepatit D d.v.s. en dubbelinfektion (co-infektion ) eller också kan en hepatit B bärare smittas i ett senare skede (superinfektion). Om en person får en dubbelinfektion med både hepatit B och hepatit D virus innebär detta oftast ett 2-puckligt förlopp, där man ser såväl högre bilirubinvärde som högre ALAT värden än vid enbart hepatit B infektion. Risken för fulminant hepatit blir också ökad. Däremot läker den akuta dubbelinfektionen ut lika bra d.v.s risken för kronisk infektion är <5 procent för en vuxen immunkompetent person. Den kroniska hepatit B bäraren som får en superinfektion med hepatit D virus får ett skov av akut hepatit och blir därefter som regel fortsatt hepatit B och hepatit D bärare. Den pålagrade hepatit D virus infektionen påskyndar och ökar risken för utveckling av allvarlig leverskada - cirrhos.

Infektion hos den gravida kvinnan

HD tycks inte leda till någon ökad morbiditet och mortalitet. OBS dock den högre risken för fulminant hepatit jämfört med hepatit B.

Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

Barn som insjuknar under spädbarnsåldern är som regel asymtomatiska. Om modern har ett muterat virus föreligger dock risk för fulminant hepatit hos det nyfödda barnet.

Överföringsrisk

Utan profylaktisk åtgärd - immunisering- är risken upp till 98% beroende på moderns smittsamhetsgrad. Med rätt vald profylax postpartum kan denna risk reduceras till några procent. Fortfarande kvarstår en liten risk (cirka 5%) att barnet kan smittas intrauterint. Teoretiskt finns också en risk för smittoöverföring vid invasiva ingrepp tex amniocentes.

En dubbelinfektion med samtidig hepatit B kan innebära att de båda smittämnena interfererar och virusreplikationen kan påverkas.

Laboratoriemetoder

I rutin används påvisning av antikroppar mot hepatit D - anti-delta (anti HDV). Det finns också PCR för påvisande av HDV-RNA.

Diagnos av moderns infektion

Se under laboratoriemetoder samt under hepatit B.

Diagnos av fostrets/barnets infektion

Se under hepatit B.

Profylax

Se profylax mot hepatit B.

Terapi

Interferonbehandling är möjlig men kräver högre doser än vid behandling av patienter med enbart hepatit B virus infektion. Behandlingssvaret är även sämre.

Svenska erfarenheter

Handläggning

Se under hepatit B.

Referenser

 1. Weiland O. Hepatiter. In. Infektionsmedicin: epidemiologi, klinik och terapi. Eds. Sten Iwarson & Ragnar Norrby. Säwe förlag, Borås,1995:317-344
 2. Folkhälsomyndigheten. hepatit D sjukdomsbeskrivning läs här och statistik läs här
 3. Zannetti AR, Ferroni P, Magliano EM, Privano P, Lavarini C, Masso AL, Gavinelli R, Fabris C, Rizzetto M. Perinatal transmission of the hepatitis B virus and of the HBV-associated delta agent from mothers to offspring in northern Italy. J Med Virol 1982; :139-148 Läs abstrakt (PubMed)
 4. Rizzetto M. Hepatitis D: the comeback? Liver Int. 2009 Suppl 1:140-2. Läs abstrakt (PubMed)
ee">read herene

Sökord:
Uppdaterad: 2009-03-03

Tillbaka

Hepatit E

Med.dr Gudrun Lindh, Överläkare Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (Huvudansvarig)
Med.dr Susanne Lindgren, Överläkare Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Docent Björn Fischler, Sektionschef, Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Professor Antal Nemeth, Överläkare Barnens Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Redaktör Lars Navér

Agens

Hepatit E virus (HEV) är ett toga virus med RNA genom och storleken 30 nm. HEV upptäcktes 1990.

Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

Smittoöverföring sker fekalt-oralt. Person-person smitta anses lägre än vid hepatit A. Inkubationstiden är 2-9 veckor. Framförallt vanligt i Sydostasien, Mellanöstern, No/Vä Afrika och Mexico. Relaterad till hygienisk standard. Vanligast förekommande vid vattenburna epidemier. Hepatit E är i Sverige en anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslag. I Sverige diagnosticeras endast ett fåtal fall årligen.

Klinisk bild

Liknar mycket hepatit A, men risken för fulminant hepatit är högre (5-10 procent). Hepatit E leder aldrig till kronisk sjukdom.

Infektion hos den gravida kvinnan

Mortaliteten är ökad till 20-30 procent.

Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

Enstaka fallrapporter finns med fatal hepatit hos det nyfödda barnet. Se i övrigt hepatit A.

Överföringsrisk

Se hepatit A.

Laboratoriemetoder

Påvisande av antikroppar mot HEV (antiHEV). Det finns också möjlighet att påvisa HEV-RNA i feces med PCR teknik. Indikation för testning är en utlandsresenär med akut hepatit och negativa hepatitmarkörer för hepatit A, B och C.

ine

Diagnos av moderns infektion

Se under laboratoriemetoder.

Diagnos av fostrets/barnets infektion

Se under laboratoriemetoder.

Profylax

Saknas.

Terapi

Symtomatisk.

Svenska erfarenheter

Handläggning

Se hepatit A.

Referenser

 1. Weiland O. Hepatiter. In. Infektionsmedicin: epidemiologi, klinik och terapi. Eds. Sten Iwarson & Ragnar Norrby. Säwe förlag, Borås,1995:317-344
 2. Smittsamma sjukdomar i Sverige 2003. Smittskyddsinsitutet Epidemiologiska Enhetens Årsrapport
 3. Denis F, Ranger-Rogez S, Nicot T. New hepatiis viruses "E", "GB" Transf Clin Biol 1996;3(1):19-25. Läs abstrakt (PubMed)
 4. Arora NK, Panda SK, Ansarai IH, Joshi S, Dixit R, Bathla R. Hepatitis E infection in children: study of an outbreak. J Gastroenterol 1999;14:572-7.
 5. Khuroo MS, Kamili S, Jameel S. Vertical transmission of hepatitis E virus. Lancet 1995;345:1025-26 Läs abstrakt (PubMed)
 6. Smith JL A review of hepatitis E virus. J Food Prot 2001;64:572-86. Läs abstrakt (PubMed)
 7. Jaiswal SP, Jain AK, Naik G, Soni N, Chitnis DS Viral hepatitis during pregnancy Int J Gyneacol Obstet 2001;72:103-8. Läs abstrakt (PubMed)

Sökord:
Uppdaterad: 2009-03-31

Tillbaka

Herpes simplex

Nationell studie om neonatal Herpes - Föräldrainformation och övriga formulär kan skrivas ut från INFPREG:s startsida, tryck på texten Rapportering kongenitala infektioner ner till vänster.

Med.dr Mona Lisa Engman, Bitr överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (Huvudansvarig)
Docent Karin Petersson, Överläkare Sektionschef Obstetrik Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Docent Ilona Lewensohn-Fuchs, Överläkare Klinisk Mikrobiologi/virologi/, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Professor Tomas Bergström, Klinisk mikrobiologiska laboratoriet Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med.dr Elisabeth Aurelius, Överläkare Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Docent Marianne Forsgren, Klinisk Mikrobiologi/virologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Redaktör Lars Navér

Agens

Herpes simplex virus (HSV) hör till gruppen humana herpesvirus, som ger upphov till latenta infektioner. Virus smittsamhet förstörs lätt t ex av tvål och vatten och olika desinfektionsmedel. Virus tål inte heller intorkning eller värme (>50C).

Herpes simplex virus finns av två typer - typ 1 och 2 (HSV-1, HSV-2). De bägge typernas virioner har till stor del identisk sammansättning men vissa skillnader i DNA-sekvens och proteinsammansättning ger en rad biologiska olikheter som på laboratoriet utnyttjas för att typa herpesvirusstammar från patienter. Inom typerna finns ytterligare variationer mellan olika herpesvirusstammar som kan användas vid utredning av smittvägar: endast patientstammar som överförts direkt från en individ till nästa (t.ex. mor-barn, sexualpartner) är identiska.
 
Virusförökning startas i epidermis och dermisceller. 

Smittspridning sker huvudsakligen genom att infektiöst sekret från blåsor eller sår överförs till slemhinnor eller skadad hud.

Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

Inkubationstiden vid genital eller oral herpes smitta anges från 1-7 dagar. 
Smittsamheten är störst vid en förstagångsinfektion och kvarstår då t ex vid samlag många veckor efter klinisk utläkning av genital herpes.
Vid recidivinfektion är en immunkompetent individ smittsam endast några dagar, smittsamheten kvarstår som regel inte när blåsorna-ulcerationer torkat in. 

Tyst utsöndring kan förekomma av och till 
 
Förekomsten av HSV1-antikroppar är ca 70% bland gravida och förekomsten av HSV2-antikroppar ca 15-30%. 
 
Trots den vanliga förekomsten av genital och oral herpes hos gravida kvinnor är neonatal herpes simplex infektion lyckligtvis sällsynt. Från olika länder rapporteras ett HSV-infekterat barn på 2.500 - 35.000 födda. Skillnaderna i frekvens är dock svårvärderade. 
 
I Stockholmsregionen har vi identifierat 28 herpesbarn på 15 år(cirka 1:13 000). Se vidare Svenska erfarenheter nedan.

Klinisk bild

Förstagångsinfektion hos vuxna (primär infektion)

Patienten har inte tidigare haft infektion med någon typ herpes simplex virus infektion

Oral
 • gingivostomatit och faryngit är de vanligaste kliniska manifestationerna
 • typiska fall: blåsor i munnen, feber, allmänsymtom, svårigheter att äta, irritabilitet och cervikala lymfadeniter
 • orsakas oftast av herpes typ 1

Genital

 • blåsor/sår på yttre genitalia är oftast bilaterala
 • smärta, klåda, dysuri, flytning från urethra och cervix och ömmande inguinala körtlar
 • blåspares kan förekomma
 • bland feber, huvudvärk, allmänsymtom och muskelvärkmeningit är inte ovanlig
 • svåra infektionsbilder är mer ovanliga - men bör ihågkommas: cervicit (ibland nekrotiserande), allmänsymtom, buksmärtor, leverpåverkan
 • hos mer än 80% av kvinnor är cervix och urethra samtidigt infekteradekan orsakas såväl av herpes typ 2 som av typ 1

Bägge HSV-typerna kan infektera centrala nervsystemet (CNS).

 • HSV-1 kan i sällsynta fall orsaka allvarlig encefalit
 • HSV-2 infektion kan lokaliseras till meningerna: meningit är en vanlig komplikation till primär genital herpes. Meningitförloppet är godartat men recidiv kan förekomma hos vissa individer.

Herpesinfektionen åtföljs dock långtifrån alltid av sjukdom eller blåsor. En primärinfektion - oral eller genital- förlöper oftast med inga eller lindriga symtom som förbises eller inte känns igen. 
Antingen kliniska symtom uppkommer eller inte, förökar sig virus tillräckligt för att infektera sensoriska och autonoma nerver. Spridning sker till regionens ganglier (trigeminus eller sakral-ganglier) och ger där upphov till en latent infektion. 

Virus kan senare aktiveras och föras längs nervcellernas axoner till hud eller slemhinna och ge upphov till recidiv med perifera lesioner eller enbart virusutsöndring. Brännande, kliande känsla kan föregå utbrotten (cirka hälften av fallen). Trigger mekanismen är inte känd i sin helhet men man vet att hormonella faktorer (t.ex. menstruation), ultraviolett ljus och gastrointestinala störningar kan bidra. 
Immunsvaret vid den primära infektionen spelar stor roll för värdens fortsatta försvar. En tidigare infektion modifierar virusutsöndringen och den kliniska bilden vid reaktivering av latent virus. 

Recidivinfektioner kan ge:

 • karakteristiska blåsor, som uppträder inom samma område eller
 • små okarakteristiska sår-skråmor eller
 • endast tyst utsöndring.
  
Immunsvaret mot en av herpesvirustyperna hindrar inte infektion med den andra typen men minskar kliniska symtom och i någon grad även virusutsöndringen:
Antikroppsaktivitet överförda från mor till barn kan också bidra till att blåsbildning på ett herpesinfekterade barnet uteblir och sjukdomsbilden blir mer okarakteristisk.

Anamnesen är inte pålitlig:
 • en "typisk" positiv anamnes på genital eller oral herpes är oftast – men inte alltid - rätt;
 • endast en liten andel av typ 2 infekterade kvinnor med genital herpes har kännedom om sin infektion.
 • frånvaro av tidigare förändringar behöver inte betyda att den första igenkända herpesbilden är en primärinfektion: en asymtomatisk primärinfektion kan följas av senare symtomatisk herpes. 

Bägge virustyperna kan infektera hud och slemhinnor i alla lokalisationer och ge upphov till kliniskt identiska sjukdomssymtom. Reaktiveringsfrekvensen är emellertid beroende av lokalisation och typ av virus. 

Genital HSV-2 reaktiveras dubbelt så ofta som genital HSV-l och kliniska skov är 8-10 ggr vanligare vid typ 2 infektion än vid typ 1. 

Oro-labial HSV-l infektion däremot recidiverar betydligt oftare än oro-labial HSV- 2 infektion.
Följaktligen blir

 • recidiverande typ 1 infektion oftare lokaliserad till slemhinna eller hud ovan midjan - oral herpes vanligast
 • recidiverande typ 2 infektion oftare lokaliserad nedom midjan - genital lokalisation vanligast 

Samtidig HSV-utsöndring från cervix sker endast i 5-10% av fallen. I viss frekvens utsöndras virus från vulva/vagina/cervix även utan synliga förändringar.

Infektioner på händerna, som orsakas ofta av HSV-2: direktöverföring från genitala lesioner sannolik.
HSV-2 är en vanlig orsak till recidiverande paronychi!

Infektion hos den gravida kvinnan

Infektionssymtomen skiljer sig troligen inte från symtomen hos den icke-gravida.


Prospektiva undersökningar visar att 

endast cirka 1/3 av primära genitala infektioner under graviditet har igenkännbara symtom. 

Herpesrecidiv kan möjligen vara vanligare hos gravida men ändå kan man räkna med att 

högst 1 av 5 kvinnor med genital recidiv herpes har symtom som de känner igen.
uppemot hälften
kan ha okarakteristiska symtom som varken patient eller doktor kan kan särskilja som herpes:

 • skråmor i vulva eller perianalt.
 • cervicit dysuri fluor.
 • klåda / irritation i vulva eller perianalt.

Övriga kvinnor tycks inte ha några symtom alls.

Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

Klinisk bild hos det nyfödda barnet.

HSV-infektionerna indelas vanligen utifrån spridningsgrad:

 1. lokaliserad till hud, ögon, mun (lokal).
 2. generaliserad med allvarliga, sepsisliknande symtom (disseminerad).
 3. lokaliserad till hjärnan med eller utan hudengagemang (encephalit).

Inkubationstiden har angivits från 2 till 26 dagar, ännu senare fall har nu observerats. Den är längre (medeltal 13-16 dagar) vid HSV lokaliserad endast till hjärnan än de andra typerna av infektion (medeltal 6-7 dagar).
Det är viktigt att känna till att en stor del av barnen saknar blåsformat utslag.
I vårt svenska uppföljningsmaterial saknade såväl mor som barn iakttagna blåsor i nästan hälften av fallen.
Neonatal herpes måste ingå i differentialdiagnostiken vid klinisk bild innefattande matningssvårigheter, slöhet, kramper och/eller blåsor under de sex första veckorna efter födelsen. 

Om barnet klarar den allmänna infektionen avgör graden av encefalit långtidsprognosen för barnet. 

Vid uppföljning visar det sig att även några av barnen (cirka 15 %) med neonatalt lindrig infektion, skenbart endast lokaliserad till huden, får följdsymtom från CNS. Av detta skäl är det viktigt att så tidigt som möjligt behandla varje barn med HSV infektion som inträffar inom de första månaderna efter födelsen (för prematura barn måste prematuritetstiden läggas till) med antivirala medel (se nedan).

Mortalitet och skadefrekvens har varit hög vid obehandlad sjukdom. Ögonförändringar med synnedsättning, oftast kortikal, är vanliga hos de handikappade barnen. Antiviral terapi har förbättrat prognosen men viss mortalitet föreligger fortfarande och neurologiska handikapp, bland annat mental retardation och cp-skador kvarstår fortfarande hos mer än hälften av barnen. 

Encefalitrecidiv cirka 10%, kan förekomma inom första månaderna, framför allt hos prematurt barn. 

Hos den nyfödda kan bägge typerna ge upphov till allvarlig CNS sjukdom med svåra sequele, men prognosen för ett barn med en HSV-1 CNS-sjukdom har visat sig vara något bättre än HSV-2 encefalit.

Överföringsrisk

Den dominerande smittkällan är modern.
Hon kan ha kliniska herpessymtom, men det är vanligt att hon inte har igenkännbara tecken på sin pågående herpesinfektion (se ovan).
Överföringsrisken varierar beroende på den maternella herpesinfektionens karaktär och lokalisation.

Primär genital herpes i tidig graviditet har satts i samband med ökad frekvens spontanaborter. Orsakssambandet är emellertid inte helt klart. Intrauterint förvärvad herpesinfektion med fosterskada är mycket sällsynt – ett litet antal fall är beskrivna i litteraturen men det finns inte prospektiva studier stora nog för att ange någon frekvenssiffra eller ev. riskfaktorer hos modern.
Senare i graviditeten kan sannolikt transplacentär överföring förekomma i viss utsträckning, ibland åtföljt av prematur födsel. I uppföljningsmaterial från USA beräknas cirka 5 % av barnen med neonatal herpes ha smittats intrauterint.
Den främsta faran för barnet är smittöverföring kring partus och under den första levnadsmånaden hos ett fullgånget barn (lägg till eventuell prematuritetstid). Smittkälla är vanligen infekterat sekret i förlossningskanalen från en pågående herpes infektion hos modern.

Primärinfektion hos modern i anslutning till partus förekommer sällan men smittrisken är mycket hög eftersom stor mängd virus kan finnas i hela förlossningskanalen.

Även om modern insjuknar med primär oral eller genital herpes infektion efter partus är det stor risk att barnet smittas.

Vid recidivinfektion hos modern är smittdosen lägre och lokaliserad till perifera lesioner men även cervixutsöndring av virus kan ske av och till. Överförd maternal antikropp kan ge barnet ett visst skydd vid en måttlig exposition. Men om expositionen blir höggradig och långvarig kan smittsamt sekret masseras in i barnets ögon eller tränga upp i nasofarynx. Hud som skadats t ex av skalpelektrod eller sugklocka kan också bli inkörsport. Herpesvirus kan då spridas neurogent direkt till hjärnan, vilket inte förhindras av barnets antikroppsskydd. 

Smittrisken vid pågående genital recidivinfektion beräknas vara i storleksordningen <1-3 %. 

Risken kan tänkas vara något högre om det är ett recidiv efter en primärinfektion hos modern under sista halvåret före partus; recidivbenägenheten hos modern är då mycket stor och moderns antikroppssvar ofullständigt.

Oral infektion: Primär oral herpes hos modern i slutet av graviditeten och under neonatalperiod innebär hög smittrisk.
Oral recidivinfektion hos modern under och efter partus innebär sannolikt ringa smittrisk.

Överföring av HSV-infektion från personer i omgivningen till ett spädbarn kan förekomma. Både nosokomiala infektioner mellan barn och från annan smittkälla finns beskrivna. 
Ett barn vars mor tidigare haft HSV har ett visst antikroppsskydd överfört från modern. 
Har hon däremot inte haft herpes är barnet helt mottagligt. 
Nära kontakt med sekret via händer eller munblåsor från individer med bristande hygien i moderns och barnets omgivning innebär smittrisk särskilt för ett sådant oskyddat barn.

Laboratoriemetoder


Viruspåvisning


HSV-DNA analys
med PCR-teknik. 

Påvisning av herpes DNA med PCR teknik är en mycket känslig teknik, som används som rutin för påvisning och typning. 

Förvara provet i kylskåp i avvaktan på första möjliga transport.

Vid provtagning och tolkning av positiva PCR resultat är det viktigt att ta hänsyn till den höga känsligheten. 

Rådgör gärna med laboratoriet om indikationer, provtagning, tidsåtgång och tolkning.

Serologiska metoder
Det finns bestämningsmetoder både för typgemensam antikroppsaktivitet och för typspecifik aktivitet.

Se vidare anlitat laboratoriums provtagningsanvisningar och kontakta aktuellt laboratorium vid behov av akut analys.

Diagnos av moderns infektion

Herpesinfektioner ger ofta inte typiska symtom. 

Laboratoriediagnostik är ofta nödvändig för korrekt diagnos och ökar möjligheten att känna igen herpesinfektionens brokiga symtombild.
Det finns principiellt två olika möjligheter att säkerställa en herpesvirusinfektion.
Den ena möjligheten är att påvisa herpes simplexvirus DNA i sekret/cellskrap från blåsor, slemhinnesår eller i andra kroppsvätskor (likvor, amnionvätska).
Den andra möjligheten är att påvisa antikroppssvar mot herpesvirus hos patienten genom serologisk undersökning.

Vid en primär infektion bildar patienten herpes-specifik antikroppsaktivitet av klass IgM och IgG cirka en vecka efter insjuknandet. IgM-aktiviteten avklingar inom någon till några månader. 

IgG-aktivitet kvarstår däremot sannolikt livslångt och kan användas för att bestämma om en patient tidigare genomgått herpes simplex infektion eller inte.

Vid recidiv infektion bildas som regel inte IgM och IgG-aktiviteten är oförändrad och hög. 
Notera att antikroppsanalys därför inte kan ersätta påvisning av virus för diagnostik av en aktuell infektion av recidivkaraktär. 

Serologisk undersökning är däremot tillräcklig då endast information om tidigare genomgången herpes önskas.
Antikroppsanalys utgör således ett viktigt komplement då man skall avgöra om en patient utan säker herpes anamnes har en primär eller sekundär herpes infektion.

Infektionen hos en kvinna som noterar HSV blåsor för första gången:

·   om IgG-antikroppsaktivitet påvisas mot den HSV-typ som detekterats med PCR är det en recidivinfektion

·   om inte någon antikroppsaktivitet påvisats mot den HSV-typ som detekterats med PCR är det en första gångs infektion (primär infektion).

Vid herpes diagnostik hos gravid kvinna eller hos nyfött barn: Klargör alltid frågeställningen på remissen till laboratoriet.
Serum taget tidigt i graviditeten för hepatit B/HIV analys  och under eventuell tidigare graviditet kan vara av avgörande värde för bedömningen av en aktuell frågeställning. 
Sådana sera ska finnas frysbevarade på det laboratorium som anlitats av den mödravårdscentral, som kontrollerar kvinnans graviditet. För att laboratoriet ska kunna lokalisera dessa sera var god ange på remissen när och var sådant prov har tagits. 

Utvecklingen av laboratoriemetoder sker i snabb takt, det är möjligt att vid akuta frågeställningar få svar med hög träffsäkerhet inom ett dygn - ofta inom några timmar. 

Direktkontakt med laboratoriet är en förutsättning för adekvat och snabb handläggning vid akuta frågeställningar.

Diagnos av fostrets/barnets infektion

Fosterinfektion.

Vid intrauterin herpesinfektion kan herpes virus påvisas genom DNA analys (PCR) på amnionvätska eller obduktionsmaterial. En bakomliggande herpesinfektion hos modern kan ofta spåras vid serologisk undersökning.

Herpes hos det födda barnet.

1. Vid klinisk misstanke bör en bred virologisk utredning utföras. 
I alla fall av oklara blåsor under neonatalperioden måste herpessimplex alltid hållas i åtanke och prov tas påvida indikationer. Var speciellt vaksam och observant på blåsor kring platsen för eventuell skalpelektrod eller sugklocka
Förutom virologisk diagnostik bör leverenzymer, blodbild och kreatinin i blod samt celler och protein i likvor undersökas.
I första hand tas virusprov för PCR diagnostik från följande lokalisationer:
 • hudblåsor
 • nasopharynx
 • konjunktiva
 • svalg
 • blod och likvor 

Vid encefalit ses vanligen pleocytos med mononukleär övervikt, förhöjt proteininnehåll och röda blodkroppar, som kan vara tecken på hemorragisk nekros snarare än stickblödning.

EEG och neuroradiologisk utredning bör övervägas.
Förändringar ses tidigast på
EEG 2-3 dagar efter första symtomen
Datortomografi vanligen inte förrän efter 4-6 dagar
MR efter 2-3 dagar

Infektion lokaliserad endast till hjärnan utan hudengagemang är svårast att känna igen och också att diagnostisera. Barnets initiala symtom kan vara diffusa med bla matningssvårigheter, trötthet och subfebrilitet följt av kramper. När kramper väl har debuterat har viruset etablerat sig i CNS och prognosen är sämre än om barnet har en meningit.
Vid CNS engagemang är den diagnostiska träffsäkerheten cirka 90% om man letar efter herpes DNA med PCR i såväl blod som likvor. Negativt fynd utesluter således inte diagnosen helt. Om klinisk misstanke kvarstår bör förnyad virologisk utredning, upprepade EEG och neuroradiologisk undersökning utföras.

Leverpåverkan är ett tecken på disseminerad infektion. Virus återfinns då ofta från blod, likvor (vid CNS engagemang), blåsor, NPH, svalg och/eller konjunktiva med PCR teknik. 

Desto fler lokaler som provtas desto större chans att diagnostisera infektionen.
Om herpes simplex påvisas i någon lokalisation är det av största vikt att i samtliga fall göra lumbalpunktion och undersöka likvor avseende förekomst av herpes DNA samt cell/protein innehåll. I enstaka fall kan barnet ha en till synes lokaliserad ytlig infektion men herpesinfektion kan ha nått CNS utan att det ger sig tillkänna kliniskt. Vid påvisande av HSV DNA i likvor behandlas barnet enligt riktlinjer för neonatal herpesvirus encefalit. 

2. Tag även serumprov på modern

Vid disseminerad infektion finner man inte sällan en bakomliggande primär herpesinfektion vid serologisk undersökning om moderns aktuella serumprov jämförs med graviditetsserum.
Vid lokaliserad infektion och vid encefalit är moderns infektion ofta av recidiv natur. Undersökningen av hennes aktuella och ev. tidigare sera visar vanligen stationär antikroppsaktivitet mot påvisad virustyp.  

3. Även barn med klar misstanke på eller säker exposition för herpes simplex under förlossningen skall följas kliniskt och virologiskt. Detaljerat provtagnings- och uppföljningsschema för barn finns nedan under avsnittet handläggning.

4. Om man hos ett äldre barn misstänker att neonatal herpes är orsak till oklar hjärnskada kan man få en viss vägledning av serologisk herpes undersökning av barnet efter ett års ålder. 

Har barnet antikroppsaktivitet mot herpes typ 2 är en neonatal herpes sannolik orsak. 

Har barnet däremot antikroppsaktivitet mot herpes typ 1 är tolkningen svårare, eftersom barn redan tidigt i livet inte så sällan får en vanligen oskyldig herpes typ 1 från omgivningen. 

Diagnosen neonatal herpes kan vidare fastställas i några men inte alla fall genom herpes DNA analys av barnets PKU lapp, taget för metabolisk screening vid cirka 5 dagars ålder.

5.Om ett barn har en säkerställd neonatal herpes. För att följa incidensen är det önskvärt med en centraliserad uppföljning av neonatal herpes infektion. Be därför föräldrarna om tillåtelse att sända in epikris (Mona Lisa Engman – B57, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm).

Profylax

Immunprofylax
Vaccin mot HSV-1/HSV-2 finns ännu inte trots att men utvecklingsarbete pågått länge.Herpes specifikt immunglobulin finns inte tillgängligt
Åtgärder för att förebygga smitta vid förlossningen
Anamnes på genital herpes hos den blivande modern och fadern noteras i MVC journalen så att detta är klarlagt i god tid  före förlossningen.´

1.Identifiering av kvinna med ökad risk för primär infektion
Gravid kvinna utan egen herpesanamnes, som har en partner med känd genital herpes, bör erbjudas serologisk undersökning (inklusive HSV-1 och HSV-2 specifik aktivitet). Vanligen i (fyra fall av fem) har även kvinnan fått del av partnernshon HSV-2 infektion utan att veta om det.Men om hon är seronegativ bör information ges hur man förebygger smittöverföring. 
Under sista månaden är kondom definitivt att rekommendera även om mannen för tillfället är symtomfri. 
 
2. Identifiering av tyst utsöndring vid partus
Rutinmässig virusodling före förlossningen vid recidivherpes i syfte att spåra subklinisk utsöndring är utsiktslöst som preventiv åtgärd.
Virusdiagnostik är däremot av största vikt för att

 • säkerställa herpesdiagnos,
 • avgöra om första tillfället av genital herpes hos modern verkligen är en primär herpesinfektion eller inte
 • spåra utsöndring efter primär herpes simplex och vid själva förlossningen
 • för att upptäcka eventuell exposition av barn och övervaka barnet.

3. Suppressionsbehandling för att förebygga smittrisk vid förlossningen
Lokal applikation av antivirala medel har försökts för att minska smittrisk vid skov av recidiv herpes men har inte pålitlig effekt vid genital herpes. Även oral terapi har begränsad effekt.Herpesrecidiv kan däremot förebyggas genom oral långtidsbehandling: utbrott kan förhindras och virusutsöndring undertryckas - dock inte helt. Genombrott kan förekomma speciellt vid långvarig behandling.
Resistensutveckling mot det antivirala medlet förekommer, men har hittills inte utgjort problem hos immunkompetenta individer. 
  Aciklovir och valaciklovir är effektiva för suppressionsbehandling. Erfarenhet av suppressionsbehandling under graviditet med aciklovir är bäst dokumenterad.Viss osäkerhet råder fortfarande om utformning och värdet av profylaktisk behandling. Detta gäller främst behandling vid recidiverande genital herpes.  I publicerade och pågående studier har virusutsöndring vid partus nedbringats och sectio frekvensen rapporteras ha minskat vid recidiverande genital herpes.
Tillräckligt stora studier som tillåter slutsats om frekvensen neonatal herpes också nedbringas finns däremot inte och kommer sannolikt inte att kunna åstadkommas.  Överföring av herpesinfektion till barnet trots suppressionsbehandling av modern har rapporterats, virusstammarna var i de flesta av fallen inte aciklovirresistenta.
Resistensutveckling mot det antivirala medlet förekommer, men har hittills inte utgjort något stort problem hos immunkompetenta individer. I mor-barn sammanhang finns fallrapporter med resistens stam vid dissiminerad fatal neonatal herpes – oklart om resistent stam överförts från modern.  I de övriga fallen har resistensutveckling skett under behandling av herpesinfekterat prematurt barn respektive efter oral långtidsbehandling.

4. Sectio
Vid ställningstagande till sectio på grund av genital herpes måste bedömning av den förmodade risken för överföring av smitta hos barnet balanseras mot risken med ett kejsarsnitt.Vid en pågående genital primärinfektion är smittrisken mycket hög (30-50 %). Sectio före vattenavgång är i ett sådant fall ett odiskutabelt led i preventionen och har en skyddande effekt mot överföring från pågående herpesinfektion i förlossningskanalen. Undantag förekommer dock, orsakerna är inte klarlagda. God effekt uppnås även inom flera timmar efter vattenavgång, vid lokaliserad genital herpes sannolikt även efter längre tid. Underliggande data är mycket begränsade.Vid pågående genital herpes infektion av recidivkaraktär är risken för överföring låg (sannolikt i storleksordningen 1-3%).Det har tidigare ifrågasatts om sectio är indicerat på grund av herpesrecidiv oavsett var förändringar finns. Nya data talar dock för att sectio bör övervägas men på mycket snäva indikationer: pågående herpesrecidiv i akut skede i den direkta förlossningskanalen.
Under alla förhållanden får ett barn som exponerats för herpes vid förlossningen inte släppas utan att barnläkaren varskos för skärpt observans och virologisk provtagning. Om tveksamhet råder om iakttagna förändringar verkligen är herpes eller inte rekommenderas provtagning, vaginal förlossning och information till barnläkaren om ev. virologisk och klinisk uppföljning av barnet.

5. Invasiva åtgärder
Hos kvinna med känd eller misstänkt genital herpes kring förlossningen eller anamnes på frekventa recidiv bör applikation av skalpelektrod och blodprovstagning på barnet ske på snäv obstetrisk indikation.

6. Hygieniska åtgärder och information tiden efter partus
Primär oral herpes eller genital herpes
 -tiden efter partus innebär smittrisk till barnet.  Modern behandlas med aciklovir, instrueras om god handhygien och låta bli att pussa barnet. Amning tillåts.Risken för överföring av en recidivinfektion från moder till eget barn är däremot minimal men nära kontakt med andra nyfödda på avdelningen skall definitivt undvikas.Kvinna som har pågående genital herpesinfektion bör ha egen toalett, om möjligt egen dusch. Personer i den nära familjen, personal med pågående oral herpes av recidivnatur i akut stadium, som har nära kontakt med mödrar och nyfödda, ges instruktion om noggrann handhygien och att undvika att pussa barnet och modern. 
Vänner och släktingar  med munsår/herpes på händerna  uppmanas återkomma när blåsor/sår läkt.

Terapi

Flera antivirala medel har god effekt på herpes simplex infektion.
Medlen har snabb effekt på virusförökningen; är virusinfektionen redan etablerad kan däremot den latenta infektionen inte förhindras eller påverkas.Antiviral terapi förkortar sjukdomsförlopp och virusutsöndring vid primär herpesinfektion och terapi kan sättas in så länge symtom kvarstår.

Den gravida kvinnan:

Primär infektion under graviditet bör behandlas. Dosering är densamma som för den icke gravida kvinnan. Vid svår sjukdom rekommenderas intravenös tillförsel, som ger hög och jämn plasmakoncentration. Rekommenderad dos aciclovir är (7,5-)10 mg/kg kroppsvikt var 8:e timme som 1 timmes infusion. Vid mindre allvarlig sjukdom är oral aciklovir medikation tillräcklig (200 mgx5 eller 400 mgx4). Alternativt valaciklovir 500 mgx2.

Erfarenhet av antiherpesbehandling av gravida kvinnor samt uppgifter om farmakokinetik och inverkan på foster föreligger främst för aciklovir: publicerat aciklovirregister omfattar 1002 fall varav 652 i första trimestern. Redovisade erfarenheter av uppföljningstudier av valaciklovir-behandling är mindre omfattande (94 patienter). Erfarenhet av övriga antivirala medel mot herpes är däremot begränsade. Biverkningar av aciklovir har varit få. Negativa effekter på foster som kan tillskrivas aciklovir har inte iakttagits. Publicerade data från långtidsuppföljning saknas dock.
Utöver dessa studier finns stor klinisk erfarenhet eftersom många tidigt gravida kvinnor avsiktligt eller oavsiktligt behandlats med aciklovir eller valaciklovir utan att någon negativ fostereffekt rapporterats. Erfarenheten ökar successivt av såväl aciklovir som alternativa preparat. Vår åsikt är attprimär herpes infektion bör behandlas oavsett tidpunkten i graviditeten för att mildra förloppet hos den gravida kvinnan och om möjligt förebygga den lilla risken för överföring av virus till fostret.

Barnet:

Ett barn med säkerställd eller starkt misstänkt neonatal herpes behandlas med högdos aciklovir i.v. (20mg/kg kroppsvikt x 3). Behandlingslängd:

 • Lokal infektion: Aciklovir 20 mg/kg kroppsvikt iv x 3 i 2 veckor
 • Disseminerad infektion och CNS-infektion: Aciklovir20mg/kg kroppsvikt iv x 3 i 3 veckor
 • Dosintervallet kan behöva förlängas hos det mycket prematura barnet (med hjälp av kreatininclearance).

Vid CNS-engagemang skall HSV-PCR på likvor utföras innan behandling avslutas. Om HSV-PCR då är positiv bör behandlingen förlängas. Det finns ett visst vetenskapligt stöd för att barn med disseminerad och/eller CNS-infektion får en förbättrad prognos om den intravenösa behandlingen efterföljs av en 6 månaders per oral behandling med aciklovir (se nedan under handläggning).
Benmärgsdepression med neutropeni kan uppstå under behandlingen och föranleder att blodstatus inkl B-celler bör kontrolleras 2 gånger per vecka. Dosjustering kan bli aktuell. Även nefrotoxicitet har iakttagits– i behandlingsstudien från USA i 6 %, till vilken även den svåra herpesinfektionen kan ha bidragit.

Svenska erfarenheter

Epidemiologiska bakgrundsdata - herpesinfektioner hos gravida:

HSV1-antikroppar återfinns hos ca 60 – 70 % av de gravida kvinnorna i Sverige, och HSV2-antikroppar hos ca 15-30 %.
Ca en fjärdedel av kvinnorna har varken haft herpes typ 1 eller typ 2 och deras barn är oskyddade mot herpessmitta från omgivningen. Enligt en undersökning i Stockholm på 1980 talet var nästan alla genitala herpes blåsor hos gravida orsakade av recidiverande herpes typ 2. Alla virusstammar från genitala blåsor från 101 gravida kvinnor utgjordes av herpes typ 2. 97 av kvinnorna hade recidivinfektion, 4 av kvinnorna hade tidigare haft herpes typ 1 och nu fått herpes typ 2 för första gången. Ingen av kvinnorna hade en primär herpesinfektion (d.v.s. herpes infektion hos en kvinna som inte haft någon typ av herpes tidigare). En hög andel av barnaföderskorna har alltså varit och är latent infekterade med herpes simplex typ 2, en indikator på genital herpes. Neonatal herpes inträffar trots detta sällan i vår befolkning och är alltså dessbättre en mycket ovanlig komplikation. Genital herpes typ 1 har emellertid även orsakat neonatal herpes: neonatal typ 1 infektion orsakades i uppföljningsmaterialet nedan i två fall av genital herpes typ 1 av recidivnatur och 3 mödrar hade primär herpes typ 1 med genitalt lokaliserade förändringar.Nyare sammanställningar av herpes hos gravida saknas men i laboratorie- diagnostiken av genital herpessjukdom hos unga är primär herpes typ 1 orsak till en påtaglig andel. Om och hur detta kommer att påverka herpespanoramat hos gravida kvinnor är inte klart.

Vad vi vet om herpes hos foster och barn i Sverige:

Primär herpes simplex infektion tycks vara en mycket ovanlig orsak till intrauterin död. I en sammanställning av samtliga fall av intrauterin fosterdöd i Stockholm 1998-2010 fann man inte ett enda fall av herpes simplexorsakad fosterdöd hos någon av de ca 1000 fallen. Under 30 års studier har vi endast identifierat enstaka barn med hjärnskada beroende på tidig intrauterin infektion. Ytterligare ett sådant svårt skadat barn har diagnostiserats för något år sedan i Västsverige.

Neonatal herpes: mellan ett och två barn per år har diagnostiserats i Stockholmsregionen (med cirka 20-25 000 födda barn per år). I övriga landet diagnostiseras sporadiska fall, säker statistik saknas.En närmare studie av 44 Stockholms barn med neonatal herpes och deras mödrar genomfördes under perioden 1972-1991 i Stockholmsregionen.Prognos:Långtidsuppföljning av 36 av dessa barn visar på den allvarliga prognosen: endast 12 var helt friska;
7 barn dog
19 hade mer eller mindre svåra skador.
Neuropsykologisk utredning av 9 aciklovirbehandlade barn med neonatal herpes med CNS-engagemang födda i Stockholmsregionen 1989-2000 visade att en hög andel hade, förutom CP-skada, begåvningshandikapp, koncentrationssvårigheter och språksvårigheter. De flesta dödsfallen inträffade innan man hade tillgång till aciklovir terapi. Även under senare period har några dödsfall inträffat. Den kliniska bilden hos barnet hade då inte känts igen som neonatal herpes.

Av de 44 Stockholmsbarnen var 11 infekterade med herpes typ 1 och de övriga med herpes typ 2.Några enstaka barn var smittade från omgivningen.I övriga fall var modern smittkälla. I nära hälften av fallen hade varken mor eller barn blåsor.Igenkännbara symtom på herpessjukdom (blåsor) hos modern fanns hos sju mödrar: -hos två kvinnor strax före förlossningen - hos fem mödrar dagarna efter förlossningen.Infektionssymtom, som inte kändes igen som herpes fanns hos sju mödrar: - 4 strax före och 3 vid förlossningen. Alla dessa mödrar hade primär infektion med herpes typ 1 eller typ 2.Anamnes på recidiverande genital herpes fanns hos 5 av de 44 kvinnorna. En av dessa fem hade haft skov inom veckorna före och en vid förlossningen.Dessa data får ställas mot antalet kvinnor med latent genital herpes i Stockholm som förlösts under samma tidsperiod: cirka 150 000. Högst en femtedel av dessa kvinnor är medvetna om sin genitala herpes infektion d.v.s. man bör under dessa 20 år ha förlöst uppskattningsvis 30 000 kvinnor med kliniskt igenkänd recidiverande genital herpes.

Handläggning

Provtagning för virologisk diagnostik och samarbete med kliniskt virologiskt laboratorium är oftast en förutsättning för adekvat handläggning. Kontakta ditt anlitade labratorium för provtagningsanvisningar.

Avsnittet omfattar vårt förslag till handläggning baserat på nuvarande kunskap och har delats upp i tre delar.Detta avsnitt behandlar 
I Herpesinfektion hos den gravida kvinnan och åtgärder för att förhindra att barnet blir herpesexponerat  

Nästa handläggningsavsnitt (nedan)
II Det herpes exponerade barnet
III Det herpes infekterade barnet

Varje avsnitt ger fristående information – gå därför direkt till aktuellt avsnittI. Herpesinfektion hos den gravida kvinnan och andra åtgärder för att förhindra att barnet blir herpesexponerat
Profylaktiska åtgärder för att förebygga att barnet exponeras för herpes

Åtgärdernas omfattning måste ställas i proportion till beräknad risk och överföring – sjukdom hos barnet.


Genital herpes
eller herpeslika förändringar hos modern under graviditet, förlossning eller neonatalperiod

1. Herpesdiagnos tidigare klarlagd eller ”typisk” herpesanamnes

 1. Om diagnosen inte tidigare säkrats genom laboratoriediagnostik tag prov från förändringar i akut skede och blodprov
 2. Planera vaginal förlossning
 3. Ingen rutinmässig provtagning för herpes före partus
 4. Aciklovir profylax kan övervägas vid flera utbrott under graviditetens sista månader: 200mgx4 eller 400 mgx3 10 dagar före beräknad partus och över förlossningen. Alternativt valaciklovir 500 mgx2
 5. Vid förlossning: inspektera förlossningskanalen. Vid akuta herpesförändringar i den direkta förlossningskanalen kan kejsarsnitt övervägas.

2. Den gravida kvinan har ingen eller oklar anamnes på genital herpes

 1. Inspektera vulva/vagina/cervix
 2. Ta prov för herpes-PCR
 3. Ta blodprov för serologisk analys.

Om patienten har antikroppar mot den detekterade herpes typen har hon en recidivinfektion (handläggning se ovan A).

Om PCR resultatet är positivt samtidigt som patienten saknar antikroppar mot den detekterade herpes simplex typen föreligger en primärinfektion och vidare åtgärder är viktiga speciellt i slutet av graviditeten.

A. Primärinfektion före 35:e veckan

 1. Behandla med aciklovir p.o. 200 mg x 5 eller 400 mg x 4 i 7-10 dagar, alternativt valaciklovir 500 mgx2. Vid allvarlig sjukdom kontakta infektionsläkare och starta i.v. behandling.
 2. Antiviral profylax ges före och över partus oavsett om tidigare behandling givits eller inte. Aciklovir p.o. 200 mg x 5 eller 400 mg x 3 fr.o.m. 10 dagar före beräknad förlossning tills barnet är fött. Alternativt valaciklovir 500 mgx2.
 3. Vid förlossning inspektera förlossningskanalen.
 4. Vaginal förlossning om inga synliga förändringar finns.
 5. Ta prov för herpes-PCR från vulva/vagina-cervix samt blodprov (serologi) vid förlossningen.
 6. Barnet skall följas kliniskt och virologiskt (se nedan).
 7. Amning tillåten

B. Primärinfektion fr.o.m. vecka 35 fram till förlossningen.

 1. Behandla p.o. aciklovir 400 mgx4 i en vecka, därefter 400 mgx3 över förlossningen. Alternativt valaciklovir 500 mgx2. Vid allvarlig sjukdom kontakta infektionsläkare och starta behandling i.v.10 mg/kg kroppsvikt x 3
 2. Kontrollera utläkning, gärna med prov för herpes PCR veckovis från utbrottsställe och cervix. Blodprov tas samtidigt för kontroll av typspecifik antikroppsproduktion.
 3. Patienten skall instrueras att kontakta förlossningen omedelbart vid tecken på begynnande värkarbete eller vattenavgång.
 4. Ta prov för herpes-PCR diagnostik från vulva/vagina-cervix vid förlossningen.
 5. Förlös med kejsarsnitt.
 6. Varsko barnläkaren. Barnet skall följas kliniskt och virologiskt (se nedan)
 7. Amning tillåten

C. Nyupptäckt herpes vid förlossningen eller oklara förändringar vid partus med eller utan anamnes

 1. Ta prov för herpes-PCR diagnostik från förändringar och cervix samt blodprov för antikroppsanalys, märk som akutanalys och se till att proven når laboratoriet snarast. Kontakta gärna ansvarig virolog.
 2. Förlös vaginalt om patienten inte samtidigt är allmänsjuk som vid primär herpes.
 3. Barnet följes kliniskt och virologiskt om herpesdiagnosen bekräftas
 4. I samtliga fall: Varsko barnläkare om moderns herpesinfektion och vidta åtgärder för skärpt kontroll av barnet.
 5. Om patienten har symtom som vid primär herpes kan behandling av barnet övervägas. Diskutera helst med kollega som har erfarenhet av dessa speciella frågeställningar.

D. Herpeslika genitala förändringar eller annan herpessuspekt bild hos nyförlöst kvinna

Riktlinjer som vid oral herpes, se nedan.

E. Den gravida kvinnan har ingen anamnes på genital herpes men partner har anamnes på genital herpes

Ta serumprov från den gravida kvinnan för analys av herpesantikroppsaktivitet

 1. Positiv HSV-2- vanligt -handlägg som recidivherpes se ovan
 2. Kvinnan helt negativ mot herpes typ 1 och 2 eller saknar herpes typ 2 aktivitet - instruera paret om åtgärder att förhindra smittöverföring (se ovan under avsnitt 10 profylax)Oral herpes under graviditet och puerperium

1.  Anamnes på oral herpes

Under graviditet och förlossning: ingen åtgärd

Under puerperium: hygieniska åtgärder, skärpt handhygien, pussa inte barnet. Får amma (undantag om synliga herpesförändringar finns på brösten).
Kvinnan skall ha
 • egna handdukar,
 • instruktion om god handhygien,
 • undvika nära beröring med andra nyförlösta,
 • inte handha andra nyfödda.

2. Ingen anamnes på oral herpes

 • ta herpes-PCR och serologi

Om modern är antikroppspositiv mot isolerad typ har modern en recidivinfektion - endast hygienåtgärder enligt ovan.


Om modern är antikroppsnegativ mot isolerad typ = primärinfektion.

Åtgärd för gravid kvinna
Behandla med aciklovir per os. 200mgx5 eller 400mgx4 i 7-10 dagar om modern är sjuk av sin herpesinfektion. Alternativt valaciklovir 500 mgx2. Vid allvarlig sjukdom kontakta infektionsläkare och starta i.v.behandling 10 mg per kg kroppsvikt x 3.
 • Kontrollera utläkning.
 • Vid infektion under den sista månaden före förlossningen: varsko barnläkare för virologisk och klinisk  övervakning av barnet.
 • Mor får amma.

Åtgärd för förlöst kvinna
Behandla med aciklovir 400mg x 4 p.o. i 7-10 dagar, alternativt valaciklovir 500 mgx2.
Vid allvarlig sjukdom kontakta infektionsläkare och starta i.v.behandling 10 mg per kg kroppsviktx3.

 • Mor och barn isoleras tillsammans från andra nyförlösta och deras barn.
 • Mor får amma.
 • Varsko barnläkare för virologisk och klinisk övervakning av barnet.


Oral herpes eller handinfektioner hos personal på BB-avdelning eller anhöriga
Vid munsår hos personal ska man försäkra sig om att denne/a är väl medveten om smittrisk vid direktkontakt - handöverföring och förstår vikten av att iaktta sedvanlig noggrann handhygien
 • Tillfälligt byte till arbetsuppgifter utan direkt patientkontakt ska eftersträvas för personal med vätskande herpesförändringar i ansikte eller på händer - paronychi kan orsakas av herpes - som arbetar med individer som kan bli svårt sjuka vid herpessmitta t ex inom neonatal/förlossningsvård. 

 • Personer med munsår eller paronychi i den nära familjen ges instruktion om noggrann handhygien, att undvika pussar och nära beröring med mor och barn.

 • Vänner och släktingar utan tvingande ärende uppmanas återkomma när munsåren läkt.

Handläggning

Del 2

II. Det herpes exponerade barnet

Uppföljning av nyfödd, som har eller misstänks ha exponerats för herpes vid partus.

1. Modern har en kliniskt misstänkt genital herpesinfektion vid partus
vaginalförlossning med herpeslika genitala förändringar direkt i förlossningskanalen ingen profylax given: Ordna snabbast möjliga diagnostik med telefonsvar!

 • hör efter anamnes hos mor och far
 • säkerställ herpes diagnos hos modern: tag prov från blåsor-sår
 • prov från cervix
 •  blodprov från modern för antikroppsundersökning
 • ett första serologisvar kan erhållas snabbare genom analys av graviditetsserum om det finns frysbevarat på laboratoriet
 • kontakta laboratorieläkare – ordna säker och snabb transport

Vid bevisad tidigare genital herpes eller säker alternativt mycket sannolik anamnes hos modern är smittrisken till barnet låg!

Om säker eller sannolik anamnes hos modern saknas gör en bedömning av moderns sjukdomsbild: ensidiga perifera förändringar utan allmänsymtom är vanligen recidivinfektion. Smittrisk till barnet låg!

Vid bilaterala mer omfattande förändringar i synnerhet om allmänsymtom föreligger är det större risk att modern har en primär infektion. Smittrisk till barnet stor!

När herpesdiagnos hos modern klarnat följ barnet enligt 2 nedan.

2. Modern har en säkerställd genital herpesvirusinfektion vid/i anslutning till partus

A. Modern har sjuknat strax före eller under förlossningen och saknar antikroppsaktivitet mot påvisad herpes typ = primär obehandlad infektion

Mycket stor risk för överföring till barnet (risksiffror cirka 50%).

Tag prov för herpes-PCR vid 24- 48 timmars ålder från

 • svalg
 • nasopharynx,
 • konjunktiva

Sätt in profylaktisk behandling: i.v. terapi med aciklovir 20 mg/kg kroppsvikt x 3 tills situationen klarnat.

Till ett prematurt barn ges samma dos men doseringsintervallet kan behöva förlängas beroende av njurfunktion (med ledning av koncentrationsbestämning alternativt kreatinin clearance)
Rådgör vidare med kollega speciellt insatt i frågeställningarna.

B. Modern har antikroppar mot isolerad herpestyp = obehandlad recidiverande infektion hos modern.

Låg risk för herpesinfektion hos barnet.Tag prov för herpes-PCR vid 24-48 timmars ålder från

 • svalg, nasopharynx, konjunktiva
 • observation och inspektion av barnet
 • informera föräldrarna om den ringa risken och möjlighet att behandling finns om barnet mot all förmodan skulle smittats.

Instruera föräldrarna att höra av sig om barnet är svårmatat, får feber eller om de skulle se blåsor eller kramper hos barnet.

Om exposition av barnet bedöms ha varit intensiv tag ny PCR och odling från samma stationer dag 5-6 och dag 10-14 med noggrann inspektion av barnet.

Om provsvar visar att barnet smittats se vidare behandling och uppföljning ovan.

C. Modern har antikroppar mot isolerad herpestyp = recidiverande infektion hos modern som behandlats före partus

Sannolikt ringa risk för överföring till barnet.

Tag prov för Herpes-PCR diagnostik från svalg, nasofarynx och konjunktiva på 1-2:a levnadsdygnet, observation och inspektion av barnet.


III Herpes infektion hos barnet

1. Barnet har misstänkt herpesblåsa lokaliserad till hud – öga- mun eller konjunktivit. F.ö. inga symtom

Herpesblåsor kommer vanligen under första 7-10 levnadsdygnen med lokalisation runt skalpelektrod och eller/vid märke efter sugklocka. Kan dock i enstaka fall finnas redan vid födelsen.

Var frikostig med provtagning på oklara blåsor – hellre en gång för mycket än en gång för litet!

Åtgärd

tag prov för herpes PCR diagnostik från

 • vesikler
 • svalg,
 • nasofarynx
 • konjunktiva.
 • tag herpesanamnes mor och far
 • blodprov på modern för herpesserologisk undersökning

Tag kontakt med viruslaboratoriet för snabb handläggning.

OBS!! snabbt insatt behandling-bättre prognos hos barnet.

Om misstanken är stark påbörja aciklovir behandling intravenöst (20 mg/kg kroppsvikt x 3) Till ett prematurt barn ges samma dos men doseringsintervallet kan behöva förlängas beroende av njurfunktion (med ledning av koncentrationsbestämning).

Det är då viktigt att göra LP och ta blodprov för analys av herpes DNA, celler och albumin i likvor innan behandlingen påbörjas.

Amning tillåtenOm herpesdiagnos bekräftas: tag blodstatus, leverstatus. EEG, MRT hjärna, ev ultraljud skalle.

Prov för herpes PCR från cervix och vulva på mor

Om inga hållpunkter finns för herpesinfektion i CNS (HSV DNA kan inte påvisas i likvor; EEG och MRT hjärna/ultraljud skalle u.a.) eller tecken till disseminerad infektion (lever eller lungengagemang)  fortsätt i.v behandlingen 14 dagar.

Om herpes DNA återfinns i barnets likvor eller man har andra hållpunkter för CNS infektion: behandla och följ upp barnet enligt encefalit nedan under 2.

2. Barn med misstänkt encefalit, som insjuknat mellan 7 dagars- och 6 veckors ålder med matningssvårigheter, subfebril temp, slöhet och kramper bör alltid föranleda utredning av herpesgenes.

Differentialdiagnostik av enterovirus infektioner bör göras.
Åtgärd

 • lumbalpunktion för bestämning av celler och protein i likvor
 • HSV DNA analys med PCR i likvor och samtidigt taget blodprov. (OBS- negativt PCR fynd utesluter inte herpesdiagnos; falskt negativa fynd i både blod och likvor i cirka 10%).
 • Blod och likvor sparas på laboratoriet om andra analyser blir aktuella.
 • EEG och MRT hjärna, eventuellt  ultraljud skalle
 • leta efter vesikler- finns endast hos hälften av barnen. Om vesikler finns: tag prov för PCR diagnostik
 • tag alltid prov för PCR diagnostik från svalg, nasofarynx och konjunktiva. herpesanamnes från mor och far. OBS- mor oftast asymtomatisk även om det rör sig om herpes.
 • tag prov för PCR diagnostik från cervix o vulva på modern samt blodprov för serologi.

Vid misstanke om herpesencefalit påbörjas snarast behandling med aciklovir intravenöst i 21 dagar (20 mg/kg kroppsvikt x 3). Snabbt insatt behandling- bättre prognos hos barnet! Tag urea och kreatinin/s före och efter behandlingen.

Amning tillåten

Samma prov med tillägg av faecesprov kan utnyttjas för differentialdiagnostik av enterovirusinfektion.

Uppföljning: EEG, MR skalle (förändringar tidigast efter 2-3 dagar)
Vid planerad utsättning av i.v. terapi:

tag nytt blodprov och gör lumbalpunktion för ny HSV DNA analys med PCR.
Om herpes PCR är positiv förläng behandlingen.

Viss risk för encefalitrecidiv föreligger inom första månaderna, framförallt hos prematurt barn. Vid blåsrecidiv rekommenderas ny LP för analys av HSV DNA.


Det finns ett visst vetenskapligt stöd för att barn med neonatal herpesvirus infektion får en förbättrad prognos avseende psykomotorisk utveckling om den intravenösa behandlingen efterföljs av en 6 månaders per oral behandling med acyklovir. Baserat på nuvarande kunskap kan 6 månaders behandling med Aciclovir (mixt Zovirax) 300 mg/m2/dos x 3 rekommenderas. Eftersom neutropeni är en känd biverkan bör blodbild kontrolleras 2 veckor respektive 4 veckor efter behandlingsstart och därefter en gång per månad. Vid blåsrecidiv rekommenderas Zovirax 20 mg/kg x 4 i 5 dagar.

Vid användande av en ny behandlingsstrategi är det angeläget att kartlägga och följa upp fördelar och nackdelar med behandlingen. Det är därför önskvärt med rapportering av alla nydiagnostiserade fall av neonatal herpesvirusinfektion och behandlingsstrategi ( se nedan).  Kontakta gärna Mona-Lisa Engman på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge för diskussion.

3. Sepsisliknande bild under första levnadsveckan med disseminering och engagemang av t ex lungor, lever, DIC.

Disseminerad herpes är en ovanlig orsak till sepsisbild jämfört med bakteriell sepsis och andra virusinfektioner, t.ex. enterovirusinfektioner.

Smittkälla är ofta en mor med en primärinfektion (feber, uvi-symtom eller asymtomatisk), barnet ev. prematurfött.

För att hitta herpesinfektion:

 • leta efter vesikler. Om vesikler finns: tag prov för PCR diagnostik
 • tag prov för PCR diagnostik från svalg, nasofarynx och konjunktiva
 • pulm-rtg
 • EEG
 • ultraljud skalle
 • leverprover, blodstatus
 • herpesanamnes på mor och far
 • tag prov på modern

                 o    för PCR från cervix o vulva samt

                 o    blod för herpesantikroppsanalys.

 • Amning tillåten

Starkt misstänkt eller säkerställd infektion behandlas med aciklovir intravenöst (20 mg/kg kroppsvikt x 3) i 21 dagar.

Till ett prematurt barn ges samma dos men doseringsintervallet kan behöva förlängas beroende av njurfunktion (med ledning av koncentrationsbestämning).Neurologiska sequelae beroende på cerebralt engagemang.

Det finns ett visst vetenskapligt stöd för att barn med neonatal herpesvirus infektion får en förbättrad prognos avseende psykomotorisk utveckling om den intravenösa behandlingen efterföljs av en 6 månaders per oral behandling med acyklovir. Baserat på nuvarande kunskap kan 6 månaders behandling med Aciclovir (mixt Zovirax) 300 mg/m2/dos x 3 rekommenderas. Eftersom neutropeni är en känd biverkan bör blodbild kontrolleras 2 veckor respektive 4 veckor efter behandlingsstart och därefter en gång per månad. Vid blåsrecidiv rekommenderas Zovirax 20 mg/kg x 4 i 5 dagar.

Vid användande av en ny behandlingsstrategi är det angeläget att kartlägga och följa upp fördelar och nackdelar med behandlingen. Det är därför önskvärt med rapportering av alla nydiagnostiserade fall av neonatal herpesvirusinfektion och behandlingsstrategi till INFPREG.


Uppföljning av barn med CNS eller disseminerad herpesinfektion efter neonatalperioden.

Följ barnet avseende psykomotorisk utveckling och tidiga tecken till neurologisk funktionsstörning till skolåldern.

Om barnet har recidiverande blåsor efter utsatt terapi kan acyklovir (Zovirax) 20 mg/kg x 3 i 5 dagar övervägas.

Blåsor kan komma under många år.

Om barnet har recidiverande blåsor efter utsatt terapi kan acyklovir (Zovirax) 20 mg/kg x 3 i 5 dagar övervägas.

Ingen kontraindikation att låta barnet gå på dagis. Täck blåsor med tejp, iakttag god handhygien.

Registrering av fallen

En nationell kartläggning pågår av bla neonatal herpesvirus infektion sedan 2007. Blanketter kan skrivas ut nedan eller från ikonen ”rapportering kongenitala infektioner” till vänster längst ner på startsidan och sändas in till INFPREG (Mona-Lisa Engman, ALB B57, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge) efter att föräldrarnas godkännande har inhämtats.


Föräldrainformation

Rapporteringsblankett


Vid eventuella frågor kontakta Dr Mona-Lisa Engman eller Dr Jonas Ekwall ALB, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge eller Dr Hanna Hobell, St Görans Sjukhus.

Referenser

Neonatal herpes – översiktsartiklar

 1. Guttierez KM, Whitley RJ, Arvin AM: Herpes simplex virus infections. In Infectious diseases of the fetus and newborn infant 7th ed. Remington, JS, Klein JO, CB, Wilson MD, Nizet V, Maldonado (eds) Elsevier Saunders, Philadelphia 2011. pp 813-833.
 2. Malm G. Neonatal herpes simplex virus infection. Semin Fetal Neonatal Med. 2009 Aug;14(4):204-8.
 3. Corey L, Wald A. Maternal and neonatal herpes simplex virus infections. N Engl J Med. 2009 361(14):1376-8.
 4. Gardella C, Brown Z. Prevention of neonatal herpes. BJOG. 2011;118(2):187-92.
 5. Kimberlin DW, Whitley RJ, Wan W, Powell DA, Storch G, Ahmed A, Palmer A, Sánchez PJ, Jacobs RF, Bradley JS, Robinson JL, Shelton M, Dennehy PH, Leach C, Rathore M, Abughali N, Wright P, Frenkel LM, Brady RC, Van Dyke R, Weiner LB, Guzman-Cottrill J, McCarthy CA, Griffin J, Jester P, Parker M, Lakeman FD, Kuo H, Lee CH, Cloud GA; National Institute of Allergy and Infectious Diseases Collaborative Antiviral Study Group. Oral acyclovir suppression and neurodevelopment after neonatal herpes. N Engl J Med. 2011 Oct 6;365(14):1284-92. Editoreal: Gershon AA. Neonatal herpes simplex infection and the Three Musketeers. N Engl J Med. 2011 Oct 6;365(14):1338-9.
 6. Thompson C, Whitley R. Neonatal herpes simplex virus infections: where are we now? Adv Exp Med Biol. 2011;697:221-30.

Genital herpes

 1. Bryson Y, Dillon M, Bernstein DI, Radolf J, Zakowski P, Garratty E Risk of acquisition of genital herpes simplex virus type 2 in sex partners of persons with genital herpes: a prospective couple study. J Infect Dis 1993;167:942-6. Läs abstrakt (PubMed)
 2. Hensleigh PA, Andrews WW, Brown Z, Greenspoon J, Yasukawa L, Prober CG Genital herpes during pregnancy: inability to distinguish primary and recurrent infections clinically. Obstet Gynecol 1997;89:891-5. Läs Abstrakt (PubMed)
 3. Reyes M, Shaik NS, Graber JM, Nisenbaum R, Wetherall NT, Fukuda K, Reeves WC;Task Force on Herpes Simplex Virus Resistance. Acyclovir-resistant genital herpes among persons attending sexually transmitted disease and human immunodeficiency virus clinics. Arch Intern Med. 2003;163:76-80. Läs abstrakt (PubMed)    
 4. Danve-Szatanek C, Aymard M, Thouvenot D, Morfin F, Agius G, Bertin I, Billaudel S, Chanzy B, Coste-Burel M, Finkielsztejn L, Fleury H, Hadou T, Henquell C, Lafeuille H, Lafon ME, Le Faou A, Legrand MC, Maille L, Mengelle C, Morand P, Morinet F, Nicand E, Omar S, Picard B, Pozzetto B, Puel J, Raoult D, Scieux C, Segondy M, Seigneurin JM, Teyssou R, Zandotti C. Surveillance network for herpes simplex virus resistance to antiviral drugs: 3-year follow-up. J Clin Microbiol. 2004;42:242-9. Läs abstrakt (PubMed)
 5. Tronstein E, Johnston C, Huang ML, Selke S, Magaret A, Warren T, Corey L, Wald A. Genital shedding of herpes simplex virus among symptomatic and asymptomatic persons with HSV-2 infection. JAMA. 2011 Apr 13;305(14):1441-9.
 6. Johnston C, Saracino M, Kuntz S, Magaret A, Selke S, Huang ML, Schiffer JT, Koelle DM, Corey L, Wald A. Standard-dose and high-dose daily antiviral therapy for short episodes of genital HSV-2 reactivation: three randomised, open-label, cross-over trials.Lancet. 2012;379(9816):641-7.
  Erratum in: Lancet. 2012;379(9816):616.

Genital herpes hos den gravida kvinna

 1. Young EJ, Chafizadeh E, Oliveira VL, Genta RM. Disseminated herpesvirus infection during pregnancy. Clin Infect Dis 1996;22:51-8. Läs abstrakt (PubMed)
 2. Frenkel LM, Garratty EM, Shen JP, Wheeler N, Clark O, Bryson YJ Clinical reactivation of herpes simplex virus type 2 infection in seropositive pregnant women with no history of genital herpes. Ann Intern Med 1993; 118: 414-418. Läs Abstrakt (PubMed)
 3. Boggess KA, Watts DH, Hobson AC, Ashley RL, Brown ZA, Corey L Herpes simplex virus type 2 detection by culture and polymerase chain reaction and relationship to genital symptoms and cervical antibody status during the third trimester of pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1997;176:443-51. Läs abstrakt (PubMed)
 4. Brown ZA, Selke S, Zeh J, Kopelman J, Maslow A, Ashley RL, Watts DH, Berry S, Herd M, Corey L. The acquisition of herpes simplex virus during pregnancy. N Engl J Med 1997;337:509-15. Läs abstrakt (PubMed)

Överföring - riskfaktorer

 1. Brown ZA, Benedetti J, Ashley R, Burchett S, Selke S, Berry S, Vontver LA, Corey L. Neonatal herpes simplex virus infection in relation to asymptomatic maternal infection at the time of labor. N Engl J Med 1991;324:1247-52. Läs abstrakt (PubMed)
 2. Ashley RL, Dalessio J, Burchett S, Brown Z, Berry S, Mohan K, Corey L. Herpes simplex virus-2 (HSV-2) type-specific antibody correlates of protection in infants exposed to HSV-2 at birth. J Clin Invest 1992;90:511-4. Läs abstrakt (PubMed)
 3. Peng J, Krause PJ, Kresch M. Neonatal herpes simplex virus infection after cesarean section with intact amniotic membranes. JAMA 1993;270:77-82.
 4. Hagadorn JI, Bogin FJ, Rasmussen CA. Vesicular neonatal rash at the site of vacuum application. Obstet Gynecol 1996;87:879
 5. Brown ZA, Wald A, Morrow RA, Selke S, Zeh J, Corey L. Effect of serologic status and cesarean delivery on transmission rates of herpes simplex virus from mother to infant. JAMA. 2003;289:203-9. Läs abstrakt (PubMed)
 6. Kohelet D, Katz N, Sadan O, Somekh E. Herpes Simplex Virus Infection after Vacuum-assisted Vaginally Delivered Infants of Asymptomatic Mothers. J Perinatol. 2004;24:147-9. 

Vaccin

 1. Review: Johnston C, Koelle DM, Wald A. HSV-2: in pursuit of a vaccine. J Clin Invest. 2011;121(12):4600-9.

Antiviral suppressionsbehandling och andra preventiva åtgärder

 1. Review: Sheffield JS, Hollier LM, Hill JB, Stuart GS, Wendel GD. Acyclovir prophylaxis to prevent herpes simplex virus recurrence at delivery: a systematic review. Obstet Gynecol. 2003 ;102:1396-403.
 2. Review: Hollier LM, Wendel GD. Third trimester antiviral prophylaxis for preventing maternal genital herpes simplex virus (HSV) recurrences and neonatal infection. Cochrane Database Syst Rev. 2008 23; CD004946.
 3. Review: Reiff-Eldridge R, Heffner CR, Ephross SA, Tennis PS, White AD, Andrews EB. Monitoring pregnancy outcomes after prenatal drug exposure through prospective pregnancy registries: a pharmaceutical company commitment. Am J Obstet Gynecol 2000;182:159-63. Läs abstrakt (PubMed)
 4. Frenkel LM, Brown ZA, Bryson YJ, Corey L, Unadkat JD, Hensleigh PA, Arvin AM, Prober CG, Connor JD. Pharmacokinetics of acyclovir in the term human pregnancy and neonate. Am J Obstet Gynecol 1991;164:569-76. Läs abstrakt (PubMed)
 5. Haddad J, Langer B, Astruc D, Messer J, Lokiec F. Oral acyclovir and recurrent genital herpes during late pregnancy. Obstet Gynecol 1993;82:102-104. Läs Abstrakt (PubMed)
 6. Wald A, Corey L, Cone R, Hobson A, Davis G, Zeh J. Frequent genital herpes simplex virus 2 shedding in immunocompetent women. Effect of acyclovir treatment. J Clin Invest 1997;99:1092-7.  Läs abstrakt (PubMed)
 7. Mertz GJ, Loveless MO, Levin MJ, Kraus SJ, Fowler SL, Goade D, Tyring SK Valaciclovir versus aciclovir in patient initiated treatment of recurrent genital herpes: a randomised, double blind clinical trial. International Valaciclovir HSV Study Group. Genitourin Med 1997;73:110-6.
 8. Kimberlin DF, Weller S, Whitley RJ, Andrews WW, Hauth JC, Lakeman F, Miller G. Pharmacokinetics of oral valacyclovir and acyclovir in late pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1998;179:846-51. Läs abstrakt (PubMed)
 9. Watts DH, Brown ZA, Money D, Selke S, Huang ML, Sacks SL, Corey L. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of acyclovir in late pregnancy for the reduction of herpes simplex virus shedding and cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol. 2003 ;188:836-43. Läs abstrakt (PubMed)
 10. Ratanajamit C, Vinther Skriver M, Jepsen P, Chongsuvivatwong V, Olsen J,Sorensen HT. Adverse pregnancy outcome in women exposed to acyclovir during pregnancy: a population-based observational study. Scand J Infect Dis. 2003;35:255-9. Läs abstrakt (PubMed)
 11. Pasternak B, Hviid A. Use of acyclovir, valacyclovir, and famciclovir in the first trimester of pregnancy and the risk of birth defects. JAMA. 2010 Aug 25;304(8):859-66. Comments JAMA. 2010 Nov 24;304(20):2242-3; author reply 2243.
  Evid Based Med. 2011 Feb;16(1):30. JAMA. 2010 Aug 25;304(8):905-6.
 12. Neonatal Herpes Disease following Maternal Antenatal Antiviral Suppressive Therapy: A Multicenter Case Series. Pinninti SG, Angara R, Feja KN, Kimberlin DW, Leach CT, Conrad DA, McCarthy CA, Tolan RW Jr. J Pediatr. 2012 Feb 14. [Epub ahead of print]
 13. Arvin AM, Hensleigh PA, Prober CC Au DS, Yasukawa LL, Wittek AE, Palumbo PE, Paryani SG, Yeager AS. Failure of antepartum maternal cultures to predict the infant´s risk of exposure to herpes simplex virus at delivery. N Engl J Med 1986;315:796-800.
 14. Randolph AG, Washington AE, Prober CG. Cesarean delivery for women presenting with genital herpes lesions. Efficacy, risks, and costs. J Perinatol 1996;16:397-99.
 15. Major CA, Towers CV, Lewis DF, Garite TJ. Expectant management of preterm premature rupture of membranes complicated by active recurrent genital herpes. Am J Obstet Gynecol. 2003;188:1551-4; discussion 1554-5. Läs abstrakt (PubMed)

Neonatal herpes: laboratorie diagnostik

 1. Lanouette JM, Duquette DA, Jacques SM, Qureshi F, Johnson MP, Berry SM. Prenatal diagnosis of fetal herpes simplex infection. Fetal Diagn Ther 1996;11:414-6.Läs abstrakt (PubMed).
 2. Kimura H, Futamura M, Kito H, Ando T, Goto M, Kuzushima K, Shibata M, Morishima. Detection of viral DNA in neonatal herpes simplex virus infections: frequent and prolonged presence in serum and cerebrospinal fluid. J Infect Dis 1991;164:289-93.Läs abstrakt (PubMed)
 3. Kimberlin DW, Lakeman FD, Arvin AM, Prober CG, Corey L, Powell DA, Burchett SK,Jacobs RF, Starr SE, Whitley RJ and National Institute of Allergy Infectious Diseases Collaborative Antiviral Study Group. Application of the polymerase chain reaction to the diagnosis and management of neonatal herpes simplex virus disease. J Infect Dis 1996;174:1162-7.Läs abstrakt (PubMed)
 4. ¤Malm G, Forsgren M. Neonatal herpes simplex virus infections: HSV DNA in cerebrospinal fluid and serum. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1999;81:F24-9.Läs abstrakt (PubMed)
 5. Diamond C, Mohan K, Hobson A, Frenkel L, Corey L. Viremia in neonatal herpes simplex virus infections. Pediatr Infect Dis J 1999;18:487-9 Läs abstrakt (PubMed)
 6. Kimura H, Ito Y, Futamura M, Ando Y, Yabuta Y, Hoshino Y, Nishiyama Y, Morishima T. Quantitation of viral load in neonatal herpes simplex virus infection and comparison between type 1 and type 2. J Med Virol  2002;67:349-53. Läs abstrakt (PubMed)   
 7. ¤Lewensohn-Fuchs I, Forsgren M, Malm G. Detection of herpes simplex virus DNA in dried blood spots making a retrospective diagnosis possible. J Clin Virol. 2003;26:39-48.Läs abstrakt (PubMed)

Neonatal herpes: klinisk bild, terapi och långtidsprognos

 1. Egawa H, Inomata Y, Nakayama S, Matsui A, Yamabe H, Uemoto S, Asonuma K, Tanaka K. Fulminant hepatic failure secondary to herpes simplex virus infection in a neonate: A case report of successful treatment with liver transplantation and perioperative acyclovir. Liver Transpl Surg 1998;4:513-5.Läs abstrakt (PubMed)
 2. ¤Azazi M, Malm M, Forsgren M. Late ophtalmologic manifestations of neonatal herpes simplex virus infection. Am J Ophthalmol 1990;109:1-7.
 3. ¤Malm G, Forsgren M, Azazi M, Persson A. A follow-up study of children with neonatal herpes simplex virus infections with particular regard to late nervous disturbances. Acta Paed Scand 1991;80:226-34. Läs abstrakt (PubMed)
 4. ¤Bergström T, Trollfors B. Recurrent herpes simplex virus type 2 encephalitis in a preterm neonate.Favourable outcome after prolonged acyclovir treatment. Acta Paediatr Scand 1991;80:878-81. Läs abstrakt (PubMed)
 5. ¤Malm G, Berg U, Forsgren M. Neonatal herpes simplex: clinical findings and outcome in correlation to type of maternal infection. Acta Paediat 1995;84:256-60. Läs abstrakt (PubMed).
 6. Kimberlin DW, Lin CY, Jacobs RF, Powell DA, Frenkel LM, Gruber WC, Rathore M, Bradley JS, Diaz PS, Kumar M, Arvin AM, Gutierrez K, Shelton M, Weiner LB, Sleasman JW, de Sierra TM, Soong SJ, Kiell J, Lakeman FD, Whitley RJ; National Institute of Allergy and Infectious Diseases Collaborative Antiviral Study Group. Natural history of neonatal herpes simplex virus infections in the acyclovir era. Pediatrics 2001;108:223-9.Läs abstrakt (PubMed)
 7. Kimberlin DW, Lin CY, Jacobs RF, Powell DA, Corey L, Gruber WC, Rathore M, Bradley JS, Diaz PS, Kumar M, Arvin AM, Gutierrez K, Shelton M, Weiner LB, Sleasman JW, de Sierra TM, Weller S, Soong SJ, Kiell J, Lakeman FD, Whitley RJ; National Institute of Allergy and Infectious Diseases Collaborative Antiviral Study Group. Safety and efficacy of high-dose intravenous acyclovir in the management of neonatal herpes simplex virus infections. Pediatrics 2001;108:230-8.Läs abstrakt (PubMed)
 8. Mandyla H, Anagnostakis D, Koutsovitis P, Siahanidou T, Youroukos S. Late recurrence of herpes simplex virus meningoencephalitis in two infants. Eur J Pediatr 2001;160:732-5 Läs abstrakt (PubMed)
 9. Levin MJ, Weinberg A, Leary JJ, Sarisky RT. Development of acyclovir-resistant herpes simplex virus early during the treatment of herpes neonatorum. Pediatr Infect Dis J 2001;20:1094-7.
 10. Tod M, Lokiec F, Bidault R, De Bony F, Petitjean O, Aujard Y. Pharmacokinetics of oral acyclovir in neonates and in infants: a population analysis. Antimicrob Agents Chemother 2001;45:150-7.Läs abstrakt (PubMed)
 11. Kurtz J, Anslow P. Infantile herpes simplex encephalitis: diagnostic features and differentiation from non-accidental injury. J Infect. 2003;46:12-6. Läs abstrakt (PubMed)  
 12. Kimura H, Futamura M, Ito Y, Ando Y, Hara S, Sobajima H, Nishiyama Y, Morishima T. Relapse of neonatal herpes simplex virus infection. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2003;88:F483-6.  Läs abstrakt (PubMed)
 13. ¤Engman M-L, Adolfsson I, Lewensohn-Fuchs I, Forsgren M, Mosskin M, Malm G. Neuropsychological outcome in children with neonatal herpes encephalitis. Pediatr Neurol. 2008;38:398-405. Läs abstrakt (PubMed)

Svenska erfarenheter

Se de 7 svenska studierna ovan (¤)

 1. Forsgren M, Skoog E, Jeansson S, Olofsson S, Giesecke J. Prevalence of antibodies to herpes simplex virus in pregnant women in Stockholm in 1969, 1983 and 1989: implications for STD epidemiology. Int J STD and AIDS 1994;5:113-6. Läs abstrakt (PubMed)
 2. Berntsson M, Tunbäck P, Ellström A, Krantz I, Löwhagen GB. Decreasing prevalence of herpes simplex virus-2 antibodies in selected groups of women in Sweden. Acta Derm Venereol. 2009;89(6):623-6.
 3. Anderson R, Lundqvist A, Bergström T. Successful treatment of generalized primary herpes simplex type 2 infection during pregnancy. Scand J Infect Dis. 1999;31(2):201-2.
 4. Törnhage CJ, Burian P, Bergström T. Fatal intrauterine infection by herpes simplex virus type 2 in an infant from a mother lacking seroreactivity to glycoprotein G. Scand J Infect Dis. 2007;39(5):449-53.
 5. Forsgren M, Roth-Brandel U, von Sydow M, Tham A, Vinberg P. Opublicerade data. Ahlfors K, Grillner L, Zweygberg-Wirgart B, Linde A. Bergström T. Juto P, Thiringer K., Löwhagen GB, Personligt meddelande.

 

Sökord:
Uppdaterad: 2012-04-04

Tillbaka

HIV

Docent Lars Navér, Överläkare Neonatalverksamheten och Barnmedicin1, Astrid
Lindgrens Barnsjukhus Huddinge (Huvudansvarig)
Docent Karin Pettersson, Överläkare Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Med.dr Susanne Lindgren, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
Docent Katarina Westling, Överläkare Infektionskliniken Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge.
Med. Dr. Aylin Yilmaz, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra.
Professor Anders Sönnerborg Infektionskliniken, Överläkare Klinisk virologiska
laboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Agens

HIV och det besläktade apviruset Simian Immunodeficiency Virus (SIV) tillhör en grupp virus inom retrovirusfamiljen kallade lentivirus. Både HIV-1 och HIV-2 har överförts från apor till människor. HIV-1 liknar mest SIVcpc från schimpanser som också lever i de områden där samtliga HIV-1 subtyper identifierats.

Hiv infekterar celler som uttrycker CD4-receptorn på sin yta, framför allt T-hjälparceller/lymfocyter och celler i monocyt/makrofaglinjen. HIV är ett retrovirus med RNA i arvsmassan. Efter att målcellen infekterats genereras en dubbelsträngad DNA-kopia via omvänd transkription. Denna integreras i värdcellens genom vilket leder till att nya viruspartiklar produceras, och kan kvarstå vilande under lång tid till dess värdcellen aktiveras. Med progressiv HIV-sjukdom minskar antalet och funktionen försämras hos immuncellerna och immundefekt uppstår. Obehandlad HIV-infektion ger upphov till Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).

Omsättningen av virus i kroppen är mycket hög, liksom mutationsfrekvensen vilket är grunden till den risk för resistensutveckling som finns vid antiretroviral terapi (ART). Stor virusmängd medför risk för snabb destruktion av immunförsvarets celler och snabbare sjukdomsprogress. Virus tar sig tidigt till lymfsystemet och bildar en reservoar av vilande minnesceller. Denna virusreservoar kvarstår även efter mycket tidigt insatt ART.

Två huvudtyper kan urskiljas, HIV-1 och HIV-2, varav HIV-1 är den i särklass vanligast förekommande. HIV-1 indelas i tre grupper: M (main), O (outlier) och N (non-M-non-O). Av dessa är M-gruppen den mest betydande och indelas i sin tur i subtyper kallade A1, A2, B, C, D, F1, F2, G, H, J och K. Flera rekombinantformer mellan olika subtyper har nått sådan spridning att de klassificerats som cirkulerande rekombinantformer (CRF).

Det är inte belagt att olika HIV-1 subtyper eller CRF skiljer sig åt beträffande patogenicitet.

Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

Hiv smittar via infekterat blod och kroppsvätskor. Smitta kan ske via sexuellt umgänge, intravenöst missbruk med delade sprutor, transfusion med infekterat blod eller blodprodukter, stick/skärskador i vården och från mor-barn under graviditet, förlossning och amning. Sexuell överföring av virus är globalt den vanligaste smittvägen, följd av mor-barn transmission. Inkubationstiden är ca 1-6 veckor.

Sedan introduktionen av HIV-testning av blodprodukter har ingen smittats i Sverige på detta sätt. Smittsamheten är generellt högre vid hög virusmängd. Hos obehandlade varierar smittsamheten under HIV-infektionens förlopp, med högre nivåer vid primärinfektion och avancerad sjukdom/AIDS. Risken för sexuellt överförd HIV-1 är större vid samtidig annan STD, som t.ex. genital herpesinfektion.

Vid adekvat behandlad HIV-infektion med odetekterbart virus i plasma är smittrisken vid samlag minimal, förutsatt att inte andra STD föreligger.

Den globala HIV-epidemin verkar nu ha stabiliserats. Antalet nysmittade ökade årligen fram till slutet av 1990-talet, men har därefter stadigt minskat. Det är också färre som dör i AIDS på grund av en ökad tillgång till ART. Även om antalet nysmittade minskar förekommer dock en betydande smittspridning, ffa från människor som inte vet om sin HIV-infektion och inte har tillgång till ART. På grund av minskningen i mortalitet ökar antalet människor som lever med hiv globalt.

Under 2012 uppskattade UNAIDS att 35,3 miljoner människor i världen levde med HIV, varav ungefär hälften var kvinnor. Antalet nyinfekterade barn via mor-barn smitta var 260.000 och stadigt minskande. Orsaken till det är att allt fler av väldens HIV-infekterade gravida får tillgång till ART i profylaktiskt syfte, samt i ökande grad också för fortsatt egen behandling efter graviditeten och amningsperioden.

Störst spridning har sjukdomen i Afrika söder om Sahara men flera länder i Sydostasien och forna Sovjetunionen har också en förhållandevis hög förekomst.

Antalet HIV-infekterade som lever i Sverige beräknades 2013 till drygt 6400. Av dessa var ungefär 155 barn och ungdomar upp till 18 år.

Klinisk bild

Klinisk primärinfektion med feber, svullna lymfkörtlar, halsont och hudutslag som vanligaste symptom förekommer hos ca 50 %. Kronisk HIV-infektion förlöper oftast helt utan eller med diffusa symptom under många år, men den HIV-infekterade är ändå hela tiden smittsam.

Exempel på HIV-associerade symtom är uttalad trötthet, svettning, viktnedgång, candidainfektioner, recidiverande bakteriella lunginflammationer och kroniska infektioner med herpesgruppens virus. För diagnosen AIDS krävs opportunistiska infektioner såsom pneumocystis jiroveci pneumoni, cerebral toxoplasmos, generaliserad CMV-infektion, lymfom och Kaposis sarkom. Cervixcancer är också en AIDS-definierande diagnos.  Utan behandling med antiretrovirala läkemedel har ca 50 % av vuxna insjuknat i AIDS efter 10 år och dött inom ca 2 år från AIDS-diagnosen.

Sedan 1996 finns effektiv kombinationsbehandling mot HIV-infektion. Där ekonomiska, politiska och medicinska krafter samverkar på ett förnuftigt sätt är HIV med hjälp av ART en kronisk sjukdom med möjlighet till ett gott liv och en levnadsålder i nivå med förväntad hos icke HIV-infekterades.

 

Infektion hos den gravida kvinnan

HIV är idag med adekvat behandling en kronisk livslång sjukdom, med minimal smittrisk till partner, möjlighet till ett normallångt liv, god livskvalitet och att den HIV-infekterade bildar familj och skaffar egna barn.

Avancerad HIV-sjukdom förefaller kunna öka risken för spontanabort och prematurbörd. Ökad risk för prematurförlossning finns också vid pågående intravenöst missbruk, sociala svårigheter samt vid uppåtstigande genitala infektioner som kan leda till prematur vattenavgång och korioamnionit. Förekomsten av allvarliga graviditetskomplikationer vid välbehandlad HIV är dock låg.

 Hos symptomfria kvinnor med lätt – måttligt påverkat immunförsvar har inte någon negativ effekt av graviditet på HIV-1-infektionen kunnat påvisas, men det finns inga uppföljningar som har utvärderat om graviditet som enskild faktor påverkar HIV-förloppet på längre sikt.

Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

En viss ökad risk för spontanabort vid HIV-infektion har setts i studier från Afrika, men motsvarande finns inte rapporterat från västvärlden. Vare sig undersökning av abortmaterial eller kliniska observationer tyder på att HIV har teratogena effekter. Missbildningsrisken tycks inte vara ökad för barn födda av HIV-infekterade kvinnor. Inte heller tycks HIV ge upphov till intrauterin tillväxthämning.

Nyfödda HIV-infekterade barn är vanligtvis asymtomatiska, oavsett om de smittats med HIV under graviditet eller förlossningen. Innan effektiv behandling fanns utvecklade 20 % av HIV-infekterade barn i Europa AIDS före ett års ålder och 40 % före fyra års ålder. Tio procent dog före ett års ålder och 30 procent före fem års ålder. Ett mindre antal perinatalt smittade barn överlever även utan antiretroviral behandling till vuxen ålder utan att utveckla allvarlig immundefekt.

 

Överföringsrisk

Utan antiretroviral behandling anges risken för HIV-överföring från kvinna till foster/barn vara mellan 15 och 40 % under graviditet, förlossning och amning. Amningen bidrar med en risk på ca 15 %. Den högre risken för överföring är korrelerad till mer avancerad HIV-infektion, AIDS, låga CD4-celltal, hög virusmängd, och prematuritet. Korioamnionit är också en riskfaktor. Hög virusmängd hos modern är den enskilt viktigaste riskfaktorn. Hos de barn som smittas sker HIV-överföringen till barnet (till icke ammande mödrar) i 40 % av fallen intrauterint och i 60 % i samband med själva förlossningen. Det är mycket sällsynt med smittöverföring under första trimestern medan ungefär 2-5 % av de barn som smittas blir detta under andra trimestern och merparten av de som smittas intrauterint blir det sent i tredje trimestern.

I en multicenterstudie fann man 1994 att zidovudin (Retrovir) givet som enda läkemedel oralt till mamman under graviditet, med start i ca graviditetsvecka 26, intravenös tillförsel av zidovudin under förlossningen och oralt till barnet i 6 veckor reducerade transmissionsfrekvensen från 25 % till 8 %, hos icke ammande kvinnor. Nevirapin (Viramune) givet till kvinnan i engångsdos vid förlossning liksom till barnet en gång vid 48-72 timmars ålder har också visats minska transmissionen. Nevirapin har fått en stor plats i framför allt utvecklingsländerna på grund av enkelheten och det låga priset, men medför stor risk för snabb resistensutveckling vid monoterapi. Effektiv kombinationsbehandling som sänker virusnivån hos den gravida kvinnan till HIV RNA < 50 kopior/ml har lett till att mycket låg smittöverföringsfrekvens uppnåtts.

Planerat kejsarsnitt som ensam åtgärd minskar risken för transmission till barnet med ca 50 %. Transmissionsfrekvensen är 0,4 – 1 % om kvinnan utöver planerat kejsarsnitt behandlas med antiretroviral kombinationsterapi (minst tre preparat) och har mycket låg eller icke detekterbar virusnivå i blodet. Jämförbara låga transmissionfrekvenser har setts i kohorter med vaginalförlösta kvinnor behandlade med kombinationsbehandling och med HIV-RNA < 50 kopior/ml.

På grund av den mycket låga risken för HIV transmission till barnet för kvinnor med antiretroviral behandling och HIV RNA < 50 kopior/ml har det för denna grupp inte gått att visa om planerat kejsarsnitt, jämfört med vaginal förlossning, ytterligare medför en fördel ur transmissionssynpunkt. Kejsarsnitt innebär en viss ökad risk för komplikationer hos kvinnan, såsom trombos, infektion och blödning. För kejsarsnitt talar att HIV kan finnas i förlossningskanalen även om det inte är påvisbart i plasma. Vidare kan risken för smittöverföring öka i samband med komplicerade vaginala förlossningar, till exempel vid behov av instrumentella ingrepp, långdraget värkarbete eller lång tid mellan vattenavgång och förlossning. Dessa komplikationer är vanligare hos förstföderskor. Praktiska överväganden, såsom möjlighet till planering, förlossning dagtid och tillgång till van personal är andra faktorer som har betydelse vid val av förlossningssätt.

HIV-överföring via amning har påvisats i flera kliniska studier. I den enda randomiserade studien var överföringsfrekvensen efter 24 månader 20,5 % hos flaskuppfödda och 36,7 % bland ammade barn. Den uppskattade risken för HIV-överföring via amning var 16,2 % vid 24 månaders ålder. I en metaanalys bedömdes tilläggsrisken för smitta via amning vara 16 % och amningens bidrag till total mor-barn smitta bedömdes vara 47 %.

Både profylaktisk behandling till modern under amning och till barnet minskar risken för mor-barn smitta via amning. Det är inte klarlagt i vilken utsträckning kvinnor med effektiv kombinationsbehandling och odetekterbart virus i plasma löper risk att föra över virus till sina barn via bröstmjölk.

Om invasiva åtgärder på barnet, förlossningsduration eller vaginaltvätt under värkarbete kan innebära skillnad i överföringsrisken är oklart. Oberoende av förlossningssätt bör målet vara att minimera kontakten mellan moderns blod, andra kroppsvätskor och barnet. Vid vaginal förlossning rekommenderas undvikande av invasiva åtgärder.

Hur stor risken för HIV-överföring är vid amniocentes är okänt men det bör undvikas i möjligaste mån och ultraljud för nackuppklarning och biokemiska markörer (KUB) bör analyseras i första hand, om kvinnan är i en ålder som medför ökad risk för Mb Down eller av andra skäl har oro för detta. Om amniocentes därefter är starkt indicerat skall kombinationsbehandling ges med syfte att uppnå HIV RNA < 50 kopior/ml före ingreppet för att minska risken. Fallrapporter finns där amniocentes utförts på ett litet antal kvinnor med kombinationsbehandling utan att barnen blev hiv-infekterade.

 

Laboratoriemetoder

HIV-diagnos ställs via påvisande av antikroppar mot virusproteiner. Standardmetod för diagnos hos äldre barn och vuxna är en kombinerad antikropps/antigentest. Känsligheten och specificiteten är hög. Ett positivt test ska alltid konfirmeras med ett nytt prov för standardtest och konfirmationstest (Western Blot, RIBA eller likvärdigt).

På grund av hög känslighet i screeningtest erhålls reaktiva resultat i ca 1/1000 tester. De konfirmerande antikroppstesterna kan då ibland också ha viss reaktivitet utan att uppfylla kriterier för säker HIV diagnos, varför ett nytt blodprov tas efter 2-4 veckor för uteslutande eller bekräftande av tidig, primär HIV-infektion.

För tidig diagnostik av barn till HIV-infekterade mödrar används direkt viruspåvisning med PCR metodik. Vanligen en kvantitativ HIV RNA test, se vidare under 9. Diagnos av fostrets/barnets infektion.

Hos en infekterad individ kan virus DNA påvisas från celler och virus RNA från blod och andra kroppsvätskor med hjälp av PCR-teknik. HIV RNA-nivån i plasma används för att utvärdera effekt av behandling och målet vid behandling är odetekterbar virusnivå (HIV RNA < 20 kopior/ml). Antalet CD4+ lymfocyter används för bedömning av immunstatus och för ställningstagande till när det är lämpligt att påbörja ART.

Diagnos av moderns infektion

HIV-diagnos ställs enligt föregående stycke med ett antikroppstest. Vid konfirmerad antikropps-positivitet skall information och omhändertagande ske snabbt och svaret på kontrollprovet bör ges inom 1-2 dygn. Vid osäkerhet om huruvida kvinnan är HIV- infekterad eller inte kan oron vara stark. Psykologiskt stöd och snabbt svar på förnyade analyser är viktigt under väntetiden på det slutgiltiga resultatet.

Kännedom om kvinnans HIV-infektion så tidigt som möjligt under graviditeten är av värde, för att hon ska kunna fatta beslut om fortsatt graviditet, och för att vid fortsatt graviditet minska överföringsrisken av HIV till barnet. Vid fastställd HIV-diagnos under graviditeten, skall kvinnan tas om hand av ett multidisciplinärt team enligt tidigare rekommendation. Vid klinisk bild som vid primär HIV-infektion skall kvinnan omedelbart genomgå provtagning och via HIV-kunnig läkare och erhålla terapi vid bekräftad diagnos.

För kvinnor med befarad risk för HIV-exposition under graviditeten rekommenderas förnyad HIV-test senare under graviditeten. Ett sätt att förebygga nysmitta under graviditet är att också erbjuda HIV-testning till den osmittade kvinnans partner om han har ökad risk för HIV-infektion.

 

Diagnos av fostrets/barnets infektion

Diagnos av HIV hos foster

Utförs inte.

Diagnos av HIV hos det nyfödda barnet.

Antikroppstester är inte diagnostiskt användbara hos spädbarn födda av HIV-infekterade mödrar eftersom IgG-antikroppar mot HIV förs över från modern till barnet under graviditeten. Mediantiden tills de försvinner från oinfekterade barns cirkulation är tio månader. I stället utförs upprepad provtagning med ett direkt viruspåvisningstest med PCR-teknik, vanligen kvantitativt HIV RNA.

Om viruspåvisningstest är negativt i två prov, ett taget efter en månads ålder och ett taget vid fyra månaders ålder med minst en månads intervall, är barnet med stor sannolikhet oinfekterat förutsatt att det inte ammats. Detsamma gäller vid negativt hiv-antikroppstest efter 20 månaders ålder. Om viruspåvisningstest är positivt i två olika prov eller om HIV-antikroppstest är positivt efter 20 månaders ålder är barnet hivinfekterat.

Klinisk kontroll och provtagning utförs vid:

0–3 dagar:   HIV RNA, Hb, LPK, TPK. Navelsträngsblod används inte p.g.a. risk för kontamination från moderns blod. Provtagningen kan med fördel utföras i samband med PKU-provtagning vid > 48 timmars ålder för att minimera antalet provtagningstillfällen.

6 veckor:      HIV RNA, Hb, LPK, TPK.

4 månader: HIV RNA

20–24 mån:                       HIV-ak

Vid tveksamhet om tolkningen av HIV RNA test bör även HIV DNA analyseras. Uppföljningsschemat gäller barn med obestämbart eller negativt infektionsstatus. På konstaterat eller misstänkt HIV-infekterade barn behövs ställningstagande till behandling och tätare uppföljning och provtagning. Det är viktigt att eventuellt infekterade barn identifieras så tidigt som möjligt för att ställningstagande till adekvat behandling ska kunna ske.

Profylax

Profylax mot mor-barnsmitta innefattar effektiv antiretroviral läkemedelsbehandling av den gravida kvinnans HIV-infektion, val av förlossningssätt och profylax med antiretrovirala läkemedel till barnet. Amning inte är tillåten enligt Socialstyrelsens föreskrift från 1986, på grund av risken för smittöverföring.

Se under följande stycke, Terapi.

Terapi

11. Terapi

För en än mer detaljerad information av behandling under graviditet med syftet att minska mor-barnsmitta av HIV hänvisas till www.rav.nu. Handläggningen är komplex och ett antal olika faktorer påverkar valet av behandling varför den bör utföras av personer med erfarenhet av handläggning av HIV under graviditet.

Profylaktiska åtgärder mot mor-barn smitta riktade till den gravida kvinnan:

Förlossningssätt

 • Vaginal förlossning är ett alternativ för kvinnor, som har välfungerande ART, HIV RNA < 50 kopior/ml vid prov taget < 2 veckor före partus, graviditetslängd > 34 veckor och som saknar obstetriska riskfaktorer. Skalpelektrod för fosterövervakning och skalpprovtagning är i princip kontraindicerat. Förlossning med sugklocka/tång skall ske på snäva obstetriska indikationer.
 • Vid HIV RNA > 50 kopior/ml rekommenderas elektivt kejsarsnitt 1-2 veckor före beräknad förlossning för att minska risken för spontan förlossningsstart och akut kejsarsnitt.
 • Om en kvinna som planerats föda med elektivt kejsarsnitt inkommer till förlossningsavdel­ningen i aktivt förlossningsarbete bör akut kejsarsnitt övervägas, om inte förlossningen framskridit alltför långt. Dock får varje fall bedömas individuellt beroende på indikationen för elektivt sectio.
 • I de fall en kvinna inkommer för förlossning utan att tidigare testats för HIV bör HIV-test med snabbsvar erbjudas på förlossningsavdelningen. Vid positivt test, handläggning enlig följande.
 • Om HIV-infektion upptäcks i sam­band med förlossningen genomförs om möjligt ett akut kejsarsnitt före etablerat värkarbete och vattenavgång
 • Antibiotikaprofylax ges på samma indikationer som för kvinnor utan HIV.

HIV-läkemedel till kvinnan som prevention mot HIV-transmission från mor till barn

 • Antiretroviral kombinationsbehandling ges till kvinnan under graviditeten i syfte att minska risken för HIV-transmission från mor till barn.
 • HIV-infekterade kvinnor som blir gravida under pågående effektiv antiretroviral behandling rekommenderas i de allra flesta fall fortsätta med pågående behandling. Behandlingen startas i allmänhet i graviditetsvecka 14-18 om kvinnan inte har behandling mot HIV sedan tidigare, för att uppnå behandlingsmålet HIV RNA < 50 kopior/ml före förlossningen.
 • I första hand rekommenderas abakavir/lamivudin i fast kombination tillsammans med atazanavir/r eller darunavir/r alternativt abakavir/lamivudin eller tenofovir/emtricitabin i fasta kombinationer tillsammans med efavirenz
 • Om abakavir ska ingå i behandlingen ska modern testas för HLA B*5701 före insättandet.
 • Raltegravir kan rekommenderas som ett alternativ vid avancerad resistens samt som tillägg till standardbehandling till kvinnor som diagnosticeras med HIV i sen graviditet för att snabbt sänka virusnivån och uppnå behandlingsmålet HIV RNA < 50 kopior/ml före förlossningen.
 • Kvinnan rekommenderas ta sina antiretrovirala tabletter under förlossning samt inför kejsarsnitt även om hon fastar inför operationen.
 • Om kvinnan har HIV RNA i plasma < 50 kopior/ml vid förlossning i graviditetsvecka > 34
  • Barnet kan födas vaginalt om inte obstetriska kontraindikationer föreligger.
  • Intravenöst zidovudin eller per os nevirapin behöver inte ges oavsett förlossningssätt.
 • Om kvinnan har HIV-RNA > 50 kopior/ml inför förlossningen och/eller vid prematurförlossning < graviditetsvecka 34
  • Förlossning med kejsarsnitt.
  • Intravenöst zidovudin under förlossningen som preexpositionsprofylax till barnet.
  • Nevirapin po till kvinnan i engångsdos 4–12 timmar före barnets beräknade födelse som preexpositionsprofylax till barnet.
 • HIV-infektion hos kvinna som upptäcks i sam­band med förlossningen
  • Kvinnan ges omedelbart läkemedel som passerar placenta som preexpositionsprofylax till barnet: Zidovudin intravenöst, och nevirapin 200 mg x 1 per os (se faktaruta 2), tenofovir 245 mg 2 x 1 per os och raltegravir 400 mg per os (Rekommendationsgrad D).
  • Om möjligt genomförs ett akut kejsarsnitt före etablerat värkarbete och vattenavgång (Rekom­men­da­tions­grad D).
  • Blodprov tas för senare analys av HIV RNA, CD4-tal och resistens.
  • Efter förlossningen skall infektionsklinik kontaktas för val av fortsatt anti­retro­viral behandling av kvinnan.
 • I specialfall som inte tas upp här t.ex. HIV-2, co-infektion med hepatit B och C rekommenderas vidare läsning på www.rav.nu

Läkemedelsprofylax till barnet

Barnet ska inte ammas.

Normalfall

 • Mixtur zidovudin monoterapi till barnet så snart som möjligt och senast vid 4 timmars ålder.
 • Profylaktisk behandling till barn ges i 4 veckor.

Vid prematurförlossning < gestationsvecka 34 och HIV RNA < 50 kopior/ml.

 • Nevirapin per os till modern i engångsdos 4–12 timmar före barnets beräknade födelse i syfte att läkemedlet ska passera placenta till barnet.
 • Nevirapin per os som engångsdos till barnet vid 48–72 timmars ålder.
 • Om kvinnan inte hunnit få nevirapin > 2 timmar före förlossningen (tillräcklig mängd har inte hunnit passera över placenta) ges en extra dos till barnet omedelbart efter födelsen.
 • Mixtur Zidovudin monoterapi till barnet så snart som möjligt och senast vid 4 timmars ålder.

Kvinnans HIV RNA > 50 kopior/ml inför förlossningen och/eller vid prematurförlossning < gestationsvecka 34

 • Intravenös infusion med zidovudin till modern i samband med kejsarsnittet/förlossningen.
 • Nevirapin per os till modern i engångsdos 4–12 timmar före barnets beräknade födelse.
 • Nevirapin per os som engångsdos till barnet vid 48–72 timmars ålder.
 • Om kvinnan inte hunnit få nevirapin > 2 timmar före förlossningen (tillräcklig mängd har inte hunnit passera över placenta) ges en extra dos till barnet så snart som möjligt men senast vid 4 timmars ålder.
 • Kombinationsterapi med två preparat (utöver engångsdos nevirapin) som postexpositionsprofylax till barnet. I första hand ges zidovudin och lamivudin. Påbörjas inom 4 timmar efter för­lossningen och ska pågå i 4 veckor.
 • Vid känd eller misstänkt läkemedelsresistens hos moderns virus ges profylaktisk behandling till barnet efter individuell bedömning.

Åtgärd som medfört ökad risk för exponering för moderns blod hos kvinna med HIV RNA < 50 kopior/ml och förlossning > graviditetsvecka 34

Om åtgärd som medfört ökad exponering för moderns blod skett (t.ex. skalpelektrod, skalpblodprovstagning, sugklocke-/tång-förlossning med hudavskavning eller accidentell snittskada i samband med kejsarsnitt) övervägs, trots maternellt HIV RNA < 50 kopior/ml, postexpositionsprofylax med en dos nevirapin till barnet så snart som möjligt men senast vid 4 timmars ålder och en dos vid 48-72 timmars ålder samt ytterligare två preparat i 4 veckor.

 • I de fall där kvinnans HIV-diagnos uppdagas först efter barnets födelse

 • Ovanstående handläggning beträffande profylax till barnet följas upp till 48 timmar efter barnets födelse.

Läkemedelsdosering till kvinnan:

Zidovudin Vid påbörjat värkarbete ges intravenös infusion med Retrovir® 2 mg/kg under 1 timme, därefter 1 mg/kg/timme tills barnet är fött. Vid kejsarsnitt startas infusionen 4 timmar före beräknat ingrepp. Retrovir® iv ges alltid (även vid zidovudinresistens hos moderns virus).

Nevirapin     Tablett Viramune® 200 mg alternativt 20 ml mixtur 10 mg/ml per os i engångsdos 4–12 timmar före barnets beräknade födelse

 • Passerar snabbt placenta och ger adekvat uppladdning i barnet
 • Endast som tillägg, inte som monoterapi

Tenofovir       Tablett Viread® 245 mg, 2 tabletter x 1 per os

Läkemedelsdosering till barnet:

Zidovudin (mixtur 10 mg/ml)

 • Barn födda > gestationsvecka 35:
  • Zidovudin 4 mg/kg × 2 per os i 4 veckor.
  • Om per oral behandling inte är möjlig ges zidovudin 3 mg/kg intravenöst x 2.
  • Behandlingsstart inom 4 timmar efter födelsen.
 • Barn födda gestationsvecka 30-34:
  • Zidovudin 2 mg/kg x 2 per os eller 1,5 mg/kg x 2 intravenöst under dag 1-14.
  • Efter 14 dagars ålder dosändring till 3 mg/kg x 2 per os eller 2,3 mg/kg x 2 intravenöst.
  • Behandlingsstart inom 4 timmar efter födelsen.
  • Total behandlingstid 4 veckor.
 • Barn födda < gestationsvecka 30:
  • Zidovudin 2 mg/kg x 2 per os eller 1,5 mg/kg intravenöst i 4 veckor.

Nevirapin (mixtur 10 mg/ml)

 • Om moderns HIV RNA vid förlossningen > 50 kopior/ml eller vid prematurförlossning < gestationsvecka 32 och modern fått nevirapin innan partus enligt ovan ges nevirapin 2 mg/kg per os till barnet som engångsdos vid 48-72 timmars ålder. Om modern inte hunnit få nevirapin > 2 timmar före förlossningen (tillräcklig mängd har inte hunnit passera över placenta) ges dessutom en dos om 2 mg/kg till barnet omedelbart efter födelsen.

Lamivudin (mixtur 10 mg/ml)

 • Lamivudin 2 mg/kg × 2 per os i 4 veckor.

Abakavir (mixtur 20 mg/ml)

Abakavir 2 mg/kg × 2 per os i 4 veckor.

Didanosin (tuggtablett 50 mg, som delas)

 • Didansosin 60 mg/m2 × 2 per os i 4 veckor.
 • Förstahandsval vid kombinationsprofylax tillsammans med zidovudin.

Tenofovir (pulver 33 mg/g)

 • Tenofovir 13 mg/kg som engångsdos.

Lopinavir/r (mixtur 80 mg lopinavir/20 mg ritonavir/ml)

 • Nyfödda < 14 dagar gamla:
  • Stor försiktighet på grund av fallrapporter om misstänkt toxicitet hos fr.a. prematurfödda barn (övergående binjurebarksvikt, livshotande bradyarrytmi, hjärtpåverkan, laktacidos, akut njursvikt, påverkan på centrala nervsystemet och andningsdepression. Toxiciteten kan bero på själva läkemedlet och/eller propylenglykol 15,3%, och etanol 42,4% som ingår i mixturen)(FDA ref). Om preparatet p.g.a. avsaknad av alternativ ges till barn < 14 dagar gamla och/eller yngre än motsvarande gestationsvecka 42 bör detta göras inneliggande under noggrann observation (Rekommendationsgrad D).
  • Lopinavir/r 300 mg lopinavir/75 mg ritonavir/m2 × 2 per os.

Svenska erfarenheter

Svenska erfarenheter

Fr.o.m. 1 februari 2005 gäller en föreskrift från Socialstyrelsen, att vårdgivaren ska erbjuda alla gravida kvinnor provtagning för hepatit B, HIV och syfilis så tidigt i graviditeten att det är möjligt att vidta adekvata medicinska åtgärder i syfte att skydda barnet mot sjukdom. (SOSFS; 2004:13).

HIV-testning av gravida kvinnor har inom mödravården och på abortmottagningar har erbjudits i Sverige sedan 1987. Den geografiska fördelningen av positiva fynd är ojämn med Stockholm som dominerande diagnosort följt av övriga storstadsområden. Erbjudande om HIV-testning på abortmottagning är vanligare i storstäderna men sker totalt sett i betydligt mindre utsträckning än på MVC. Flertalet HIV-infekterade kvinnor som föder barn i Sverige har känd diagnos före graviditet..

 

I Sverige minskade smittöverföringen från 25 % till 8 % när rutinmässig zidovudinprofylax infördes 1994. Fortsatt minskad smittöverföring sågs från 1998 relaterat till ökande andel elektiva kejsarsnitt och användande av antiretroviral kombinations­behandling. Under de senaste tio åren har tre barn som fötts av kvinnor med känd HIV-infektion, smittats med HIV. Årligen föds 60-80 barn av HIV-infekterade kvinnor i Sverige indikerande en överföringsfrekvens på < 0,5 %.

 

Sedan 1996 då effektiv kombinationsbehandling blev tillgänglig har den dramatiskt förbättrade prognosen för den HIV-infekterade och den minskade risken för överföring till det kommande barnet lett till att allt fler vågat bli föräldrar och färre valt att avbryta graviditeten på grund av HIV-infektion.

Handläggning

Handläggning

HIV är i Sverige klassad som en allmänfarlig sjukdom och är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen (SML). Information om graviditet, risker för smittöverföring till barnet, och tillgängliga profylaktiska åtgärder bör ges till alla HIV-infekterade kvinnor och män i fertil ålder. HIV-infekterade kvinnor får av smittskyddsskäl inte amma sina barn.

En förutsättning för förebyggande åtgärder mot smittöverföring från mor till barn är att kvinnans HIV-infektion är känd under graviditeten. Därför ska alla gravida kvinnor i Sverige enligt Socialstyrelsens föreskrifter erbjudas HIV-test och rådgivning angående skydd mot smitta och smittöverföring av HIV, vid varje graviditet.

Gravida HIV-infekterade kvinnor bör få komma till rådgivning gällande graviditeten och överföringsrisk till barnet snarast möjligt. Hennes aktuella immunstatus måste undersökas och eventuella symptom och sannolika utveckling av HIV-infektionen diskuteras, med hjälp av den tidigare bilden av stabilitet eller progress. Om kvinnan redan har antiviral behandling före graviditeten, bör den vanligtvis fortsättas oförändrad, men i vissa fall ändras eller kompletteras.

Vid nyupptäckt HIV-diagnos inom mödravården under en önskad graviditet uppkommer speciella och oftast större svårigheter vid omhändertagandet av kvinnan/paret än vid tidigare kännedom om HIV-infektionen. Krisreaktion vid diagnos, och den medicinskt och psykosocialt komplicerade rådgivningssituationen kräver mycket tid och stor kunskap från inblandad personal. Kvinnans immunstatus och virusmängd måste klarläggas och har betydelse för fortsatt rådgivning och handläggning. Hos tidigare obehandlade kvinnor där indikation finns för behandling kan starten av medicineringen oftast vänta till början av andra trimestern.

Den blivande barnafaderns och tidigare barns HIV-status bör också klarläggas snarast. Mannens inställning till graviditeten bör komma fram, vilket oftast sker med parets samtidiga deltagande vid samtalen. Vid ny diagnos måste information om HIV/AIDS och smittskydd ges, anmälan och kontaktspårning enligt Smittskyddslagen göras. Täta kontroller, god kontinuitet och nära samarbete mellan de olika vårdgivarna är nödvändigt för att ge optimalt omhändertagande oavsett graviditetsval och utfall. Många av dessa aspekter gäller också vid HIV-diagnos vid abortmottagning.

Vid fortsatt graviditet ska kvinnan kontrolleras kliniskt och laboratoriemässigt enligt gängse rutiner, både hos HIV-specialist och hos gynekolog. För att förebygga uppåtstigande infektioner som kan ge prematur vattenavgång, korioamnionit och endometrit rekommenderas också provtagning för och behandling av andra STI än HIV, i första hand klamydia, gonorré och syfilis. Kontroll av hepatit B- och C-bärarskap bör göras.

Fosterdiagnostik kan ibland bli aktuell och om ultraljud avseende nackuppklarning i kombination med biokemiska markörer visar en hög risk för kromosomskada kan invasiv åtgärd övervägas. Om fostervattenprov görs bör kvinnan dessförinnan ha fått kombinationsbehandling för att virusnivåerna skall bli så låga som möjligt före ingreppet för att i möjligaste mån minska överföringsrisken till foster/barn (se under 6. Överföringsrisk ovan).

Mödravården av HIV-infekterade kvinnor bör ske på specialistmödravårdsenhet. För att medicinskt och psykosocialt bäst följa den gravida HIV-infekterade kvinnan och hennes partner bör detta ske genom nära och väl organiserat samarbete i ett multidiscip­linärt team bestående av HIV-kunnig gynekolog/ob­stetriker, barnmorska, barnläkare, HIV-specialiserad infektionsläkare och HIV-sjuksköterska. Vidare be­hövs också nära kontakt med kurator samt vid särskilda behov även HIV-kunnig psykolog och psykiater.

På enheter med få HIV-infekterade gravida kvinnor är det viktigt att utveckla kontaktvägar till centra med större patientflöde och erfarenhet. Här kan det webbaserade systemet InfCareHIV vara till hjälp.

Kvinnan bör få hjälp att etablera kontakt med barnavårdscentralen (BVC) innan förloss­ningen.

HIV är mindre smittsamt än hepatit, men de hygieniska skyddsåtgärder som skall vidtas i sjukvården vid HIV-infektion är desamma som vid smittsam hepatit, och PM om dessa skall finnas till hands på alla ställen där patienter tas om hand. Vid incidenter hos personal innebärande smittrisk såsom vid nålstick med kontaminerat blod vid omhändertagandet av patienter med HIV-infektion, ges numera trippelbehandling med HIV-läkemedel i förebyggande syfte, alltid efter bedömning av grad av exposition. Dessa läkemedel bör sättas in snarast efter den inträffade händelsen och skötas av HIV-specialist. På motsvarande sätt kan tidig behandling ges efter t.ex. "kondomhaveri" med känt smittad partner.

På Referensgruppen för antiviral terapis (RAV) websida www.rav.nu finns nu gällande svenska behandlingsrekommendationer:

Profylax och behandling vid graviditet hos HIV-1 infekterade kvinnor, 2013 och

Antiretroviral behandling av HIV-infektion, 2013               

Referenser

Föreskrifter 

 1. Socialstyrelsens föreskrifter om infektionsscreening av gravida. Socialstyrelsens författningssamling 2004:13. http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2004-13 
 2. Socialstyrelsens föreskrifter om användning av bröstmjölk m.m. Socialstyrelsens författningssamling 1987:8. http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1987-8

Svenska behandlingsrekommendationer

 1. Naver L, Albert J, Belfrage E, Flamholc L, Gisslen M, Gyllensten K, et al. Prophylaxis and treatment of HIV-1 infection in pregnancy: Swedish Recommendations 2010. Scand J Infect Dis2011; 43:411-23.
 2. Referensgruppen för antiviral terapi. Profylax och behandling vid graviditet hos HIV-1 infekterade kvinnor, 2013. http://www.folkhalsomyndigheten.se/referensgruppen-for-antiviral-terapi/rekommendationer/hiv/antiretroviral-behandling-av-hiv-infektion/ 2013
 3. Referensgruppen för antiviral terapi. Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2013, uppdaterad version.  
  http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/projektwebbar/rav/rekommendationer/antiretroviral-behandling-hiv-v140210.pdf; 2013

Epidemiologi

 1. UNAIDS. Global Report - UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic  2012. http://www.unaidsorg/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2012/gr2012/20121120_UNAIDS_Global_Report_2012_with_annexes_enpdf 2012:Accessed December 26, 2013.

Översiktsartiklar

 1. Legardy-Williams JK, Jamieson DJ, Read JS. Prevention of mother-to-child transmission of HIV-1: the role of cesarean delivery. Clin Perinatol 2010; 37:777-85, ix.
 2. Read JS. Prevention of mother-to-child transmission of HIV: antiretroviral strategies. Clin Perinatol 2010; 37:765-76, viii.
 3. Mepham SO, Bland RM, Newell ML. Prevention of mother-to-child transmission of HIV in resource-rich and -poor settings. BJOG 2011; 118:202-18.
 4. Anderson J. Women and HIV: motherhood and more. Curr Opin Infect Dis 2012; 25:58-65.
 5. Cadilla A, Qureshi N, Johnson DC. Pediatric antiretroviral therapy. Expert Rev Anti Infect Ther 2010; 8:1381-402.
 6. Martin F, Navaratne L, Khan W, Sarner L, Mercey D, Anderson J, et al. Pregnant women with HIV infection can expect healthy survival: three-year follow-up. J Acquir Immune Defic Syndr 2006; 43:186-92.

HIV och fosterdiagnostik

 1. Coll O, Suy A, Hernandez S, Pisa S, Lonca M, Thorne C, et al. Prenatal diagnosis in human immunodeficiency virus-infected women: a new screening program for chromosomal anomalies. Am J Obstet Gynecol 2006; 194:192-8.
 2. Mandelbrot L, Jasseron C, Ekoukou D, Batallan A, Bongain A, Pannier E, et al. Amniocentesis and mother-to-child human immunodeficiency virus transmission in the Agence Nationale de Recherches sur le SIDA et les Hepatites Virales French Perinatal Cohort. Am J Obstet Gynecol 2009; 200:160 e1-9. 

Mor-barn transmission

 1. Ioannidis JP, Tatsioni A, Abrams EJ, Bulterys M, Coombs RW, Goedert JJ, et al. Maternal viral load and rate of disease progression among vertically HIV-1-infected children: an international meta-analysis. Aids 2004; 18:99-108.
 2. Tubiana R, Le Chenadec J, Rouzioux C, Mandelbrot L, Hamrene K, Dollfus C, et al. Factors associated with mother-to-child transmission of HIV-1 despite a maternal viral load <500 copies/ml at delivery: a case-control study nested in the French perinatal cohort (EPF-ANRS CO1). Clin Infect Dis 2010; 50:585-96.
 3. Connor EM, Sperling RS, Gelber R, Kiselev P, Scott G, O"Sullivan MJ, et al. Reduction of maternal-infant transmission of human immunodeficiency virus type 1 with zidovudine treatment. Pediatric AIDS Clinical Trials Group Protocol 076 Study Group. N Engl J Med 1994; 331:1173-80.
 4. The International Perinatal HIV Group.The mode of delivery and the risk of vertical transmission of human immunodeficiency virus type 1--a meta-analysis of 15 prospective cohort studies. The International Perinatal HIV Group. N Engl J Med 1999; 340:977-87.
 5. Giaquinto C, Ruga E, De Rossi A, Grosch-Worner I, Mok J, de Jose I, et al. Mother-to-child transmission of HIV infection in the era of highly active antiretroviral therapy. Clin Infect Dis 2005; 40:458-65.
 6. Townsend CL, Cortina-Borja M, Peckham CS, de Ruiter A, Lyall H, Tookey PA. Low rates of mother-to-child transmission of HIV following effective pregnancy interventions in the United Kingdom and Ireland, 2000-2006. Aids 2008; 22:973-81.
 7. Warszawski J, Tubiana R, Le Chenadec J, Blanche S, Teglas JP, Dollfus C, et al. Mother-to-child HIV transmission despite antiretroviral therapy in the ANRS French Perinatal Cohort. Aids 2008; 22:289-99.
 8. Boer K, England K, Godfried MH, Thorne C, Newell ML, Mahdavi S, et al. Mode of delivery in HIV-infected pregnant women and prevention of mother-to-child transmission: changing practices in Western Europe. HIV Med2010; 11:368-78.
 9. Graham SM, Holte SE, Peshu NM, Richardson BA, Panteleeff DD, Jaoko WG, et al. Initiation of antiretroviral therapy leads to a rapid decline in cervical and vaginal HIV-1 shedding. Aids2007; 21:501-7.
 10. Naver L, Lindgren S, Belfrage E, Gyllensten K, Lidman K, Gisslen M, et al. Children born to HIV-1-infected women in Sweden in 1982-2003 - Trends in epidemiology and vertical transmission. Jaids-J Acq Imm Def 2006; 42:484-9.
 11. Tariq S, Townsend CL, Cortina-Borja M, Duong T, Elford J, Thorne C, et al. Use of zidovudine-sparing HAART in pregnant HIV-infected women in Europe: 2000-2009. J Acquir Immune Defic Syndr 2011; 57:326-33.
 12. Nielsen-Saines K, Watts DH, Veloso VG, Bryson YJ, Joao EC, Pilotto JH, et al. Three postpartum antiretroviral regimens to prevent intrapartum HIV infection. The New England journal of medicine 2012; 366:2368-79.   
 13. Townsend CL, Byrne L, Cortina-Borja M, Thorne C, de Ruiter A, Lyall H, et al. Earlier initiation of ART and further decline in mother-to-child HIV transmission rates, 2000-2011. Aids 2014;

HIV och amning

 1. The Kesho Bora Study Group. Triple antiretroviral compared with zidovudine and single-dose nevirapine prophylaxis during pregnancy and breastfeeding for prevention of mother-to-child transmission of HIV-1 (Kesho Bora study): a randomised controlled trial. Lancet Infect Dis 2011; 11:171-80.
 2. Chasela CS, Hudgens MG, Jamieson DJ, Kayira D, Hosseinipour MC, Kourtis AP, et al. Maternal or infant antiretroviral drugs to reduce HIV-1 transmission. N Engl J Med 2010; 362:2271-81.
 3. Coovadia HM, Brown ER, Fowler MG, Chipato T, Moodley D, Manji K, et al. Efficacy and safety of an extended nevirapine regimen in infant children of breastfeeding mothers with HIV-1 infection for prevention of postnatal HIV-1 transmission (HPTN 046): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2012; 379:221-8.

Sökord:
Uppdaterad: 2014-09-25

Tillbaka

HPV-infektion (Humant Papillom Virus)

Kondylom

Professor, överläkare Sonia Andersson Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Professor Joakim Dillner, Karolinska Universitetslaboratoriet
Med.dr. Anders Strand, Hudkliniken Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Biträdande överläkare Nicolas Pejovic, Sachsska barnkliniken, Södersjukhuset
Överläkare, Med.dr. Lena Dillner, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Redaktör Kristina Broliden

Agens

Hittills har mer än 200 olika typer av humant papillomvirus (HPV) kartlagts. De är numrerade efter den ordning som de har karaktäriserats. Omkring 30 olika HPV-typer infekterar genitalområdet.
Beteckningen Hög Risk (HR)-HPV används för de HPV-typer som formellt klassificerats som cancerframkallande (onkogena) av WHOs cancerorgan IARC (International Agency for Research on Cancer). Idag finns det 12 HPV-typer för vilka det anses finnas tillräckligt med data för att kunna klassa dem som cancerframkallande: HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59. HPV66 klassades förut som cancerframkallande, men nya data har gjort att den inte längre klassas som etablerat carcinogen.  De olika cancerframkallande typerna har mycket olika cancerrisker. I synnerhet infektion med HPV16 innebär mycket högre risk än för någon annan HPV-typ. En HPV-infektion betyder inte nödvändigtvis att cancer kommer att utvecklas då andelen infektioner som läker ut spontant är mycket hög. Mediantid till utläkning är cirka åtta månader och cirka 90 %  av infektionerna är utläkta inom tre år.
  
Riskfaktorer för utveckling av cervixcancer (förutom HPV-smitta) är: persisterande HPV-infektion, höga virusmängder, HPV-typ 16 eller 18, rökning, HIV-infektion, vissa HLA-alleler (i synnerhet HLA DR15/DQ6) samt troligen även långvarig användning av p-piller och samtidig infektion med Chlamydia. 

Infektion med HPV är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för utveckling av cervixcancer. Mer än 99 % av skivepitelcancer i cervix innehåller HPV. I infekterade celler uttrycker HPV två transformerande proteiner (E6 och E7) som åstadkommer en nedbrytning av tumörsuppresssorproteinet p53 och en hämning av suppressorproteinet Rb, varigenom HPV-infekterade celler immortaliseras.

 

Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

I Sverige är risken för att få kondylom innan 45 års ålder cirka 11 % för kvinnor. Det skedde en kraftig riskökning i början av 1980-talet. Kvinnor födda 1958-1963 har en kumulativ kondylomrisk innan 45 års ålder på under 10 %, men för senare födelsekohorter har risken varit cirka 14 %. Det förefaller inte ha skett några större förändringar i Sverige på senare år, vilket skiljer sig från många andra länder där risken fortsatt öka hela tiden. Ett exempel är Island, som hade en kumulativ kondylomrisk före 24 års ålder på 3 % för kvinnor födda 1958-1963, men där risken fortsatt att öka hela tiden och är uppe i 20 % för kvinnor födda 1979-1986.

HPV smittar sexuellt och de flesta sexuellt aktiva kvinnor kommer att ha fått HPV någon gång under livet.  Kvinnor som lever i homosexuellt förhållande löper också risk att smittas med HPV. Risken för smitta är direkt relaterad till antalet partnerbyten. Användning av kondom under hela samlaget har en viss skyddseffekt, som dock inte verkar vara fullständig. Risken för smitta vid enstaka samlag med en infekterad partner är hög, cirka 80 %.

Prevalensen av HPV i åldersgruppen 16–25 år är i Sverige 20–30%. Vid 35 års ålder är cirka 8 % positiva och vid 55 års ålder cirka 5 %. Ett negativt HPV test inom organiserad screening ger ett högt och långvarigt negativt prediktivt värde: de kvinnor som är HPV negativa vid 30 års ålder har mycket liten risk att utveckla dysplasi och cancer under de närmsta 6 åren. 

Över hela världen finns det idag HPV-typningsresultat rapporterade för >115,000 kvinnor. Över hela världen är HPV16 den vanligaste infektionen och andelen testade som är positiva för HPV16 är störst hos kvinnor med invasiv cervixcancer > andelen hos kvinnor med höggradiga cervixlesioner >andelen hos kvinnor med låggradiga cervixlesioner. Lägst andel HPV 16 ses hos friska kvinnor.  Det ses endast smärre skillnader mellan olika regioner i världen.


Klinisk bild

HPV angriper hud och slemhinnor och ger upphov till exofytiska (”spetskondylom”), papulösa eller makulösa genitala vårtor. ”Platta kondylom” eller subkliniska HPV infektioner diagnostiseras bäst med förstoringsinstrument och efter pensling med ättiksyra (3-5%).
HPV infektioner kan vara kosmetiskt störande och/eller or