Salmonella
Skriv ut artikel
 
Informationen sammanställd av barnmorska Marie Sjödin, INFPREG. Reviderad 2012 av barnmorska Cecilia Brolinger, INFPREG
Faktagranskad av med dr. Lars Navér ,docent Marianne Forsgren och docent Bo Svenungsson
Utvärdering (antal: 125)
Fråga-1:    4.3
Fråga-2:    4.1
 1. Salmonella är en bakterie som orsakar tarminfektion av olika svårighetsgrad.
  Det finns cirka 2500 olika varianter så kallade serotyper av salmonellabakterien.
  De vanligaste förekommande typerna av salmonella i Sverige är Salmonella Enteritidis och Salmonella Typhimurium.

 2. Smittan sker via avföring som kan förorena huvudsakligen livsmedel som intas via munnen. Person till person smitta förekommer (huvudsakligen inom familjen).Salmonella är en zoonos vilket innebär att den är en sjukdom som kan smitta både människor och djur.Smitta kan också ske från husdjur, framför allt från reptiler.En smittad person eller ett djur utsöndrar bakterien i avföringen.
  Smittsamheten är störst i det akuta skedet, när man har diarré, men smittan finns kvar så länge bakterien kan påvisas i avföringen.Bakterien tål kyla och intorkning men dör vid upphettning >+70 C*.
  Salmonella är en anmälningspliktig sjukdom och räknas som en allmänfarlig sjukdom enligt vår smittskyddslag.
  I Sverige rapporteras årligen cirka 4000 fall av salmonella.
  De allra flesta rapporterade fall (cirka 80 %) har smittats utomlands.
  De har då smittats i våra vanliga turistmål som Thailand, Indonesien, Indien, Egypten och Turkiet,men infektion med salmonellabakterier är vanligt över hela världen.

 3. Har man smittats med salmonella insjuknar man vanligen akut inom 1-3 dygn med feber, buksmärtor och diarréer, ibland även kräkningar. Infektionen läker oftast av sig självt inom 7- 10 dygn. Man bär sen på smittan i tarmen vilket innebär att smittan finns kvar i flera veckor och i enskilda fall upp till ett år. Hos barn är smittbärarskapet av salmonellabakterien ofta längre. Salmonella kan ibland orsaka en allvarligare infektion genom att bakterien invaderar blodbanan (sepsis).
  Salmonella kan få allvarligare sjukdomsförlopp hos nyfödda, äldre och hos personer som har ett nedsatt immunförsvar eller andra underliggande sjukdomar t.ex. diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Man kan också ha en subklinisk infektion, dvs. man har bakterien i tarmen men inga sjukdomssymtom.

 4. Salmonella ger samma symtom hos den gravida kvinnan som hos den icke gravida. Se ovan. Om bakterien invaderar blodbanan (sepsis), vilket är förhållandevis ovanligt, finns en något ökad risk för missfall.

  ne
 5. Förekomst av salmonella hos nyfödda är i Sverige mycket låg och i de fall det inträffar har mamman oftast varit bärare av salmonella utan att ha några symtom.
  Skulle det nyfödda barnet få salmonella kan det få ett allvarligare förlopp än hos den vuxne individen.
  Amning: Smitta från mor till barn sker via avföringen och det föreligger därför inga hinder för amning om god handhygien och personlig hygien kan upprätthållas. Det finns dock enstaka fall beskrivna i världslitteraturen där mycket späda barn tros ha smittats via bröstmjölken.


 6. Att fostret smittas under graviditeten är mycket sällsynt.
  Vanligast överförs smittan från mamman till barnet under förlossningen eller nyföddhetsperioden.

 7. Salmonella påvisas genom odlingsprov från avföring.
  Vid allvarligare sjukdomsbild kan ytterligare odlingsprov tas från blod och urin.

 8. Salmonella påvisas genom odlingsprov från avföring.
  Vid allvarligare sjukdomsbild kan ytterligare odlingsprov tas från blod och urin.

 9. Antibiotika för att förebygga turistdiarré rekommenderas inte. Lindrig salmonellainfektion behandlas med vätskeersättning (vätska och salter) för att vätske- och saltbalansen skall upprätthållas i kroppen och infektionen läker ofta av sig själv. Vid en okomplicerad salmonellainfektion bör man undvika att behandla med antibiotika. Detta för att behandling endast har marginell effekt på symtomen och även kan medföra risk för ett förlängt bärarskap av bakterien i tarmen. Frikostig antibiotikabehandling kan dessutom leda till att bakterierna kan utveckla resistens d.v.s. att antibiotika inte längre biter på salmonellabakterierna. Vid en allvarlig infektion av salmonella ges  efter stora övervägande behandling med antibiotika.

 10. Inget vaccin finns mot salmonella.

  • God hygien- livsmedelshygien och handhygien är viktiga förebyggande åtgärder för att undvika att bli smittad.
  • Mat som kokas, steks eller upphettats ordentligt smittar inte.
  • Förebyggande råd avseende mat och dryck mot turistdiarré när man är utomlands är att man skall välja mat som är ordentligt upphettad eller om man sköter maten själv steka, koka samt skala frukt och grönsaker.

  I tropiska länder är risken större att insjukna i salmonella och andra tarminfektioner. Tillgången till god sjukvård kan därtill vara bristfällig varför det kan vara lämpligt att avstå från resor under graviditeten eller till dess barnet lämnat spädbarnsåret.
  Om man ändå avser att resa rekommenderas att man söker råd inför resan av infektionsspecialist.

  Mer information om Salmonella finns att läsa på  www.smittskyddsinstitutet.se och www.slv.se

Sökord: Samonella
Uppdaterad: 2013-04-24
Början Gå till början

Utvärderings funktionen är borttagen tillfälligt. Utvärdering kan skickas via mail till INFPREG om så önskas.

 
Om du inte fann informationen i kapitlet tillfredställande, kontakta oss på infpreg@karolinska.se

Kunskapscentrum för infektioner under graviditet - INFPREG.
Webredaktion: se Kontakta INFPREG.
©1998 MedSciNet AB. All rights reserved. Legal notices. Privacy statement.