Admin

INFPREG Nyheter

0Nationell kartläggning av symtomgivande kongenital toxoplasmos, kongenital CMV och neonatal herpesvirusinfektion


Kongenitala infektioner orsakar årligen bestående handikapp hos ett antal barn i Sverige.
En svensk studie, koordinerad från Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, med syfte att kartlägga förekomsten, symtombilden och prognosen hos barn med symtomgivande toxoplasmos, CMV och herpesinfektion i neonatalperioden har startats 2007-01-01 och kommer att pågå under 10 år. Målet är att öka kunskapen, skapa förutsättningar för förebyggande arbete samt att förbättra behandling och vård av barnen.

Symtomen vid kongenitala infektioner är ofta diskreta eller saknas helt i nyföddhetsperioden. Ett mindre antal barn är dock sjuka neonatalt. 

De symtom/fynd som bör leda tanken till kongenital toxoplasmos är hydrocefalus, chorioretinit och intrakraniella förkalkningar. Kongenital toxoplasmos är behandlingsbar. Det vanligaste resttillståndet är synnedsättning men mental retardation förekommer också.

Symtomen vid kongenital CMV är hepatosplenomegali och petechier. Tillväxthämning och  prematuritet kan någon gång förekomma. Det vanligaste handikappet är hörselnedsättning/dövhet vilken kan utvecklas under de första levnadsåren.

Den vanligaste sjukdomsbilden vid neonatal herpesvirus encefalit är kramp vid 2-3 veckors ålder. Endast hälften av barnen har påvisbara blåsor. Även om behandling sätts in snabbt är risken stor för neurologiska handikapp såsom CP, mental retardation och språkstörning.

För mer information om infektionerna hänvisas till www.infpreg.se

Etiskt tillstånd för studien har erhållits av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Vi hoppas att ni tycker att kartläggningen är angelägen och att ni är villiga att delta! För att kunna genomföra studien önskar vi att ni utser en kontaktperson som kan rapportera förekomsten av barn med dessa infektioner kvartalsvis. Tillstånden är ovanliga varför vi inte tror att det blir särskilt betungande. Begäran om rapportering från de virologiska laboratorierna ingår också i studieupplägget.

Föräldrainformation och övriga formulär kan skrivas ut från www.infpreg.se , tryck på texten Rapportering kongenitala infektioner ner till vänster på startsidan så kommer länkarna fram. Formulären insändes av behandlande läkare efter medgivande från vårdnadshavare till:
dr Mona-Lisa Engman, Astrid Lindgrens barnsjukhus B57, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 14186 Stockholm

Mona-Lisa Engman                                   

Gunilla Malm 

Lars Navér

Barnläkare 

Barnneurolog   

Neonatolog

mona-lisa.engman@ki.se  

gunilla.malm@karolinska.se      

lars.naver@ki.se