Admin

Hälso/Sjukvård:: 

Malaria

Anna Färnert, Professor, överläkare, Medicinsk enhet för Infektionssjukdomar, Tema Akut och Reparativ Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset samt Karolinska Institutet (Huvudansvarig)

Klara Sondén, Specialistläkare infektionssjukdomar, Med.dr., Karolinska Institutet

Katja Wyss; Specialistläkare infektionssjukdomar Med dr, Medicinsk enhet för Infektionssjukdomar, Tema Akut och Reparativ Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset

Redaktör Marie Studahl
 Utvärdering (antal: 0)

Innehållsförteckning
 1. Agens
 2. Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället
 3. Klinisk bild
 4. Infektion hos den gravida kvinnan
 5. Infektion hos fostret och det nyfödda barnet
 6. Överföringsrisk
 7. Laboratoriemetoder
 8. Diagnos av moderns infektion
 9. Diagnos av fostrets/barnets infektion
 10. Profylax
 11. Terapi
 12. Svenska erfarenheter
 13. Handläggning
 14. Referenser


 1. Agens

  Malaria orsakas av en parasit av släktet Plasmodium varav fyra arter P. falciparum, P. vivax, P. ovale och P. malariae har människan som sin naturliga värd. Vissa arter som infekterar apor, såsom P. knowlesi, kan även infektera människorParasiterna överförs av Anopheles-myggor. Efter utmognad i levern under minst en vecka kommer parasiterna ut i blodomloppet där de förökar sig i de röda blodkropparna. Blodcykeln tar 48 timmar för de flesta arterna förutom för P. malariae för vilken den tar 72 timmar och P. knowlesi som tar 24 timmar. Leverfasen är asymtomatisk. Symtom uppkommer först under blodfasen. Vissa parasiter utvecklas till sexuella stadier s.k. gametocyter som, om de tas upp i myggan, möjliggör fullbordan av livscykeln och kan  infektera vidare till andra människor.
   

  Vid P. vivax och P. ovale infektioner kan parasiten finnas kvar i levern i en vilande fas som s.k. hypnozoiter, som kan mogna ut och föröka sig i blodet efter månader upp till år och ge symtom s.k. relaps.
   

  P. falciparum är den malariainfektion som främst ger livshotande sjukdomstillstånd. Det som särskiljer P. falciparum mot övriga arter är att den förökar sig snabbare samt att de infekterade röda blodkropparna fäster vid kapillärerna i olika organ (s.k. sekvestrering) vilket kan leda till allvarlig malaria med organsvikt såsom tex cerebral malaria, acidos och njursvikt.

   

   

   

    2. Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

  Malaria förekommer i stora delar av världens tropiska och subtropiska områden. Enligt WHO uppskattades 241 miljoner sjukdomsfall av malaria och 627 000 dödsfall under 2020. Malaria sprids ffa i Afrika söder om Sahara men delar av Asien, Oceanien och Sydamerika är också drabbade. Risken att insjukna i malaria varierar mellan olika områden och även inom olika länder. I Sverige rapporteras årligen ca 100-200 fall av malaria efter vistelse i endemiska områden.

   

  Förutom smittspridning via Anopheles-myggan kan malariaparasiter spridas genom blodtransfusion varför särskilda bestämmelser gäller för blodgivning efter vistelse i malariaområden. Malaria kan även överföras till fostret under graviditet men kongenital malaria är mycket ovanligt. Människor som fått adekvat behandling för malariainfektion är botade.

   

  En genomgången infektion ger inget skydd mot nya infektioner. Individer som bor i malariaområden och kontinuerligt exponeras utvecklar en viss immunitet (så kallad semi-immunitet) som skyddar främst mot allvarlig malaria. Immuniteten kräver upprepad exponering och invandrare som flyttat från malariaområden löper ofta stor risk av att bli sjuka i malaria vid besök i malariadrabbade områden.

    3. Klinisk bild

  Inkubationstiden är vanligen 7-21 dagar men kan vara flera månader. Initialt ses influensaliknande symtom med feber, värk i kroppen och huvudvärk, men även andra symtom såsom hosta, kräkningar och diarréer kan förekomma. Feber och frossaattacker kan ibland komma med 48-timmars intervall vid P. vivax och P. ovale, och 72 timmar vid P. malariae, medan symtomen oftast är mer oregelbundna eller kontinuerliga vid infektioner med P. falciparum och P.knowlesi . Förhöjd kroppstemperatur uppmäts inte nödvändigtvis vid undersökning utan det räcker med feber i anamnesen för att malaria ska misstänkas.


  Allvarlig malaria yttrar sig i form av organsvikt i ett eller flera organ och inkluderar cerebrala symtom med koma och kramper, njursvikt, metabolisk acidos, anemi, disseminerad intravasal koagulation (DIC), blödningar, hypoglykemi, respiratorisk påverkan med lungödem eller ARDS och cirkulatorisk chock. Hög parasitemi (>2% infekterade röda blodkroppar) är en riskfaktor men allvarlig malaria förekommer även vid låga parasitemier.
   

  I kemlab-prover ses ofta trombocytopeni av varierande grad som dock sällan leder till blödningskomplikationer.  Hemoglobin (Hb) värdet är vanligen endast måttligt påverkat hos resenärer med akut malaria men anemin kan vara uttalad hos små barn och gravida som kommer från endemiska områden. LPK brukar vara normalt men kan öka något vid allvarlig malaria. Högt CRP kan ses vid malariainfektion men kan även vara tecken på sekundär bakteremi. Måttlig bilirubin-stegring och lätt hyponatremi är vanligt. Hypoglykemi är en kliniskt viktig komplikation särskilt hos gravida och små barn. Förhöjt plasmalaktat är en viktig markör vid allvarlig malaria varför venös eller arteriell blodgas rekommenderas. Undersökning av likvor vid cerebral malaria är vanligen normal med sällan mer än 10 celler/µl och möjligen förhöjt laktat och något förhöjd proteinkoncentration. 

   

  Asymtomatiskt bärarskap av parasiter är vanligt i populationer som bor i områden med hög malariatransmission, främst i Afrika. Dessa infektioner kan leda till anemi och är associerade med en ökad risk för tillväxthämmning hos fostret med påföljande låg födelsevikt och associerade komplikationer Till synes asymtomatiskt bärarskap av malariaparasiter kan även förekomma hos migranter från malariaområden, ibland flera månader och möjligen år efter utresa. I nuläget sker ingen screening av malaria hos migranter från malariaendemiska områden när de kommer till Sverige. Gravida kvinnor som nyligen emigrerat från sub-sahariska Afrika där tillväxthämning hos fostret och/eller avvikelser i placentan detekteras vid rutinundersökningar skall screenas för malaria och helst med PCR. 4. Infektion hos den gravida kvinnan

  Malaria under graviditet utgör en tydligt ökad risk för allvarlig sjukdom, särskilt med cerebral malaria, lungödem, hypoglykemi, och allvarlig hemolytisk anemi. Hypoglykemi kan vara missvisande asymtomatisk, särskilt vid kininbehandling - således indikation för täta B-glukos kontroller! Även postpartum har kvinnan en ökad risk för allvarligare malaria.
   

  Den ökade risken för allvarlig malaria vid graviditet gäller både svenska kvinnor och kvinnor som kommer från endemiska områden. Trots att kvinnor med ursprung i länder med hög transmission främst i Afrika kan pga. upprepad exponering ha uppnått ett relativt gott kliniskt skydd mot infektionen som vuxna, riskerar de att bli allvarligt sjuka under graviditet. Malariainfektionen kan även vara asymtomatisk hos dessa kvinnor men kan bidra till allvarlig anemi, särskilt vid samtidig folsyra- och järnbrist, samt påverka fostret och graviditeten.

   

  Noterbart för den kliniska presentationen är att lab-bilden med hemolys i blodbild, trombocytopeni och förhöjda leverenzymer överlappar mellan HELLP–syndrom och P. falciparum malaria. Dessutom är afrikanskt ursprung, i sig en riskfaktor för HELLP-syndrom. Således viktigt med obstetrikers observans på reseanamnes såväl som feber hos kvinnor som utreds för HELLP-syndrom.


   

  Malaria under graviditet uppskattas vara en starkt bidragande faktor till maternell mortalitet och anemi, låg födelsevikt och perinatal mortalitet i malariadrabbade område i Afrika. P. falciparum har en särskild benägenhet att fästa och föröka sig i placentan, vilket kan påverka placentas funktion och leda till låg födelsevikt, intrauterin tillväxthämning och intrauterin död. Malariaparasiter kan finnas rikligen i placentan utan att de påvisas i perifert blod.

   

  Påverkan på mamma och foster har även visats hos gravida kvinnor med importerad malaria i länder med hög sjukvårdsstandard. En studie med poolad data från 8 olika center med sammanlagt 631 gravida kvinnor med malariainfektion visade inga dödsfall ,men 16% allvarlig malaria och 50% av de 95 fall med tillgängliga data visade någon form av komplikation hos avkomman (ref Käser 2015).
   

  Om den gravida kvinnan är HIV- infekterad löper hon ännu större risk för allvarlig malaria och död. HIV-viremi ökar vid akut malaria varför man antagit att risken för HIV-transmission till barnet ökar men studier har visat motsägelsefulla resultat.

    5. Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

  Om en gravid kvinna drabbas av malaria föreligger risk för fostret i form av spontanabort, prematuritet och neonatal död. Fosterövervakning är viktig och särskilt vid allvarlig malaria. Malaria anses inte ha teratogena effekter. Ansamling av malariaparasiter i placenta leder till placentainsufficiens och tillväxthämning utan att fostret i sig är infekterat.  Tillväxthämning ses vid både P. falciparum och P. vivax infektioner (och troligen även övriga arter).
   

  Det är oklart hur ofta malariainfektioner överförs till fostret men troligen sker detta endast vid ruptur i placenta eller i samband med förlossningen. Har detta skett, drabbas det nyfödda barnet av feber, irritabilitet, anemi, trombocytopeni, hepatosplenomegali och ikterus. Kramper kan förekomma. Det kan dock ta tid innan symtom och parasiter uppträder hos det nyfödda barnet.
   

  Fetalt hemoglobin skyddar till viss del mot malaria och allvarlig malaria är ovanligt hos barn under 6 månaders ålder. I områden med hög transmission kan även maternella antikroppar ge visst skydd de första månaderna, men detta ger på inget sätt ett absolut skydd varför det är viktigt med malariaprofylax till samtliga spädbarn oavsett moderns ursprung.  
   

  Behandling av moderns infektion före förlossningen torde även bota eventuellt överförd malaria men för säkerhets skull bör spädbarnet undersökas för malaria efter förlossningen.
   

  Vid P. vivax och P. ovale infektioner kan parasiter finnas kvar i leverstadierna både hos modern och barnet trots att moderns infektion blivit behandlad. Detta föranleder normalt kompletterande behandling med primakin vilket dock är kontraindicerat hos gravida och under det första levnadsåret (om inte barnet är G6PD testat) p.g.a. risk för hemolys (se behandlings-rekommendation nedan).
   

  För resor till malariaendemiska områden rekommenderas alltid profylax till modern och även till små barn. Meflokin kan ges från 5 kg kroppsvikt. Dessutom skall små barn vid alla tidpunkter sova under myggnät.
   

  Malaria ska uteslutas vid feber och andra symptom (enligt ovan) hos samtliga spädbarn som vistats i malariadrabbade områden, oavsett om de intagit malariaprofylax eller ej.

    6. Överföringsrisk

  Vertikal transmission av malariaparasiter till fostret är ovanligt, särskilt över intakt placenta. Transmission är direkt relaterat till densitet och allvarlighetsgrad av moderns malariainfektion. Överföring kan inträffa vid infektioner av alla species. Endast enstaka fall av vertikal smitta finns rapporterade i Europa.

   

    7. Laboratoriemetoder

  Malariadiagnostik görs genom påvisning och typning av parasiter i perifert blod genom ljusmikroskopi av Giemsa- eller Fields-färgade blodutstryk och "tjock droppe". Detta utförs vanligen i parasitologiskt laboratorium eller på jourtid av infektionsläkare. Snabbtest (antigendetektionstest eller eventuellt molekylär snabbdiagnostik med t ex Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) är ett bra komplement men diagnosen ska alltid konfirmeras med mikroskopi. Snabbtesten ger inget mått på parasitemi dvs andel infekterade erytrocyter, och detekterar inte alla arter lika effektivt. Dessutom har det låg känslighet vid låga parasitemier och positivt prov kan kvarstå lång tid efter behandlad malaria. Den P. falciparum- specifika delen av antigendetektionstestet kan även vara falskt negativt vid höga parasitemier och i vissa regioner av världen förekommer parasitvarianter som ej detekteras med de vanliga snabbtesten.

   

  Trots ett negativt resultat från mikroskopi i perifert blod kan patienten vara infekterad med låggradig parasitemi i relativt tidigt skede. Dessutom kan viss fluktuation av parasitnivåer föreligga. Om misstanke kvarstår skall därför nytt prov tas för upprepad malariadiagnostik!

   

  Andra metoder såsom PCR används vid specifika frågeställningar och främst för arttypning vid låg parasitemi. Serologi finns att tillgå på Folkhälsomyndigheten och används främst för påvisning av nyligen genomgången infektion.

    8. Diagnos av moderns infektion

  Gravida kvinnor som vistats i malariaområde skall undersökas för malaria vid feber (oavsett andra symptom) inom 3 månader efter hemkomst. Malaria kan även behöva övervägas senare för semi-immuna kvinnor och för andra  arter än P. falciparum.
   

  Anemi och/eller splenomegali hos gravida kvinnor med ursprung i malariaområden kan vara tecken på malaria utan att feber föreligger. Malaria bör även uteslutas vid tillväxthämning, spontanabort, eller andra graviditetskomplikationer. Vid misstanke om malaria remitteras kvinnan till infektionsklinik.  

   

  Malariadiagnostiken görs enligt ovan. Påvisning av malariaparasiter under graviditet kan vara opålitlig, särskilt hos semi-immuna kvinnor som kan ha stort antal parasiter i placenta utan att de detekteras i det perifera blodet. PCR och snabbtest (antigendetektionstest) kan i dessa fall bidra till diagnostiken och i sällsynta fall kan serologi övervägas.

    9. Diagnos av fostrets/barnets infektion

  Överföring av malaria till fostret kan inte påvisas under graviditeten. Tillväxthämning kan vara tecken på malaria hos modern. Om det föreligger misstanke om infektion hos det nyfödda barnet utförs diagnostik av blodutstryk enligt ovan. Även analys av navelsträngsblod och placenta med mikroskopi och PCR bör övervägas.

    10. Profylax

  Gravida kvinnor bör om möjligt undvika onödiga resor till områden med malaria. Detta på grund av den högre risken för allvarlig sjukdom och graviditetskomplikationer vid malaria samt att gravida även löper andra risker i tropikerna; både med andra infektioner samt ofta sämre sjukvård i samband med eventuella obstetriska komplikationer. 
   

  Om kvinnan ändå väljer att resa är det extra viktigt med malariaprofylax och noggrant skydd mot myggstick genom att sova under impregnerade myggnät och andra skyddande åtgärder såsom användning av myggmedel. Kvinnan bör noga informeras om symtom vid malaria samt om det akuta behovet av att söka sjukvård för behandling även om hon intagit profylax. Vaccin mot malaria finns ej tillgängligt för resenärer.  

   

  Särskilt övervägande gäller för val av profylax till gravida och riskbedömningen skiljer sig från val av behandling. Avsaknad av kontrollerade studier av profylax hos gravida begränsar kunskapsläget varför rekommendationer utgår ifrån befintliga rapporter avseende behandling och profylax. Malariaprofylax till gravida bör diskuteras med infektionsspecialist!

   

  Rekommendationerna är skrivna för svenska förhållanden och följer våra nationella rekommendationer. I högendemiska länder ges istället ofta så kallad ”Intermittent preventive treatment in pregnancy” (IPTp) med tex singeldoser av malarialäkemedlet sulfadoxin-pyrimetamin vid varje månad från andra trimestern i samband med mödravårdsbesök. Detta gäller endast kvinnor som är boende och uppvuxna i endemiska områden. Icke-immuna kvinnor som flyttar till endemiska områden och kvinnor som återvänder till sina tidigare hemländer rekommenderas noggrann profylax såsom för tillfälliga resenärer.

   

  Sammanfattning avseende läkemedel för profylax under graviditet och amning:

   

  Meflokin är det enda alternativet för malariaprofylax under hela graviditeten. Efter många års användning och stora kliniska studier bedöms meflokin vara säkert för denna indikation under hela graviditeten.

   

  Tidigare var meflokin inte rekommenderat under första trimestern då läkemedlet varit teratogent när det givits i höga doser i djurmodeller. I en studie av Vanhauwere et al. 1998 gjordes en detaljerad genomgång baserad på 1627 kvinnor som intog meflokin (95 % som profylax) innan konception och/eller under första trimestern och någon ökad risk för missbildningar (4%) eller specifikt mönster av dessa noterades inte. Även en granskning av Gonzales et al 2014 av studier där meflokin givits som behandling eller profylax kunde inte finna några ökade risker för fostret om läkemedlet intagits under första trimestern.

  Meflokin kan användas av ammande kvinnor.

   

  Doxycyklin kan ges under första trimestern och till och med vecka 13 och inför planerad graviditet men bör undvikas under den andra och tredje trimestern. Doxycyklin är därför aktuellt som profylax för endast ett litet antal kvinnor då intaget bör vara avslutat innan 14:e graviditetsveckan (dvs inklusive intaget 4 veckor efter hemkomst). Tetracykliner, inkluderande doxycyklin, kan om de ges under den tid som barnets tänder mineraliseras, framkalla emaljhypoplasi och missfärgning av mjölktänderna. Några hållpunkter för äkta teratogen effekt av doxycyklin finns inte. De svenska rekommendationerna för malariaprofylax och Läkemedelsverket anser att doxycyklin kan ges fram till vecka 14 under graviditeten. WHO anser att doxycyklin är kontraindicerat under hela graviditeten. I produktresumén anges att substansen under sista hälften av graviditeten endast skall ges efter särskilt övervägande.

   

  Doxycyklin kan ges till ammande mödrar då mängden läkemedel som förväntas absorberas av barnet är mycket liten.

   

  Atovakvon och proguanil rekommenderas ej under graviditet och amning. Proguanil är säkert under graviditeten men det finns otillräckligt med information om atovakvon. Djurstudier av kombinationen atovakvon och proguanil har inte visat några tecken på teratogenicitet. En registerstudie i Danmark av Pasternak et al 2011 kunde inte påvisa en ökad risk för missbildningar bland ca 150 kvinnor som intagit atovakvon och proguanil under första trimestern, men studien var endast designad att hitta en minst trefaldig ökning av större missbildningar. Någon ökad risk för missbildningar har inte heller visats i en liten observationell studie om acidentellt intag av atovakvon och proguanil  under graviditet av Tan et al 2019 och ej heller i en nyligen publicerad sammanfattande meta-analys av Andrejko et al 2019. I en retrospektiv analys där födelsedata länkades till receptförskrivelse (Gutman et al 2019) sågs en icke statistiskt signifikant ökning av spontanabort /dödfödsel för kvinnor som förskrivits atovakvon och proguanil.  Sammanfattningsvis behövs mer data avseende säkerhet av atovakvon/proguanil för att kunna rekommenderas som profylax under graviditet.

   

  Klorokin är säkert under hela graviditeten och vid amning men är aktuellt som profylax för endast ett mycket begränsat antal resmål. 11. Terapi

  Behandling av malaria bör alltid ges akut även till synes opåverkade gravida patienter pga den stora risk som malaria innebär för mamman och fostret och för att förebygga utveckling av mer allvarlig sjukdom.

   

  Den osäkerhet som ibland finns avseende eventuell teratogenicitet eller andra biverkningar är i stort sett alltid underordnad det akuta behovet av behandling. Val av läkemedel är beroende av Plasmodium species, sjukdomens allvarlighetsgrad samt aktuellt resistensläge.

   

  Nedan följer en sammanställning av kunskapsläget avseende graviditet och amning för de läkemedel som används i Sverige för behandling av malaria, och följer de svenska behandlingsrekommendationerna (internetmedicin.se). För dosering av specifika preparat under graviditet vg se tabell nedan.

   

  Behandling av gravida med allvarlig P. falciparum malaria

   

  Artesunat intravenöst ges i full dos under hela graviditeten. Artesunat är mer effektivt jämfört med kinin vid allvarlig malaria. Trots att kunskapsläget avseende artesunat under första trimestern är begränsat rekommenderar WHO artesunat före kinin under hela graviditeten (WHO -2021). Om artesunat ej finns tillgängligt ges kinin intravenöst. Kinin anses inte fosterskadande men kan vid överdosering inducera uteruskontraktioner. Kinin kan ge uttalad hypoglykemi hos gravida kvinnor särskilt under andra och tredje trimestern.

   

  Behandling av allvarlig malaria får ej fördröjas varför tillgängligt läkemedel skall ges omgående. Intravenös artesunatbehandling skall alltid följas upp av tre dagars tablettbehandling med artemeter-lumefantrine.

   

  Patienter som behandlats med artesunat behöver följas upp med Hb kontroll efter 1-3 veckor pga risk för post-artesunat-hemolys som inte sällan är transfusionskrävande.


  Behandling av icke-allvarlig  falciparummalaria

   

  Kinin och klindamycin som kombinationsbehandling i 7 dagar rekommenderas av WHO som förstalinjesbehandling vid icke-allvarlig P. falciparum malaria under första trimestern och som ett av alternativen under den andra och tredje trimestern. Denna regim har besvärande biverkningar med bl a illamående och lomhördhet och hypoglykemi, men kan övervägas för kvinnor i tidig graviditet om artemeter-lumefantrin inte finns tillgängligt.

   

  Artemeter och lumefantrin i kombination är numera rekommenderat som behandling under hela graviditeten, efter att flera studier inklusive meta-analyser av Dellicour et al 2017 och  Moore et al 2016. Prospektiva studier av 700 kvinnor som behandlats under första trimestern har inte visat någon påverkan på graviditeten eller fostret. Randomiserade dubbelblinda studier av behandling i första trimestern saknas dock fortfarande. Behandlings-längden är 3 dagar. Behandlingseffekten av lumefantrinkomponenten kan dock vara något minskad under graviditet varför gravida bör följas noga med avseende på behandlingssvikt under den närmaste månaden efter avslutad behandling. Det finns visst stöd för förlängd behandling till 5 dagar men är ännu ej en allmän rekommendation. Artemeter-lumefantrin kan ges till ammande kvinnor.

   

  Meflokin är ett andrahandspreparat som kan övervägas i behandlingen av gravida. I WHOs senast uppdaterade  behandlingsrekommendationer 2021 anges att meflokin endast kan ges under andra och tredje trimestern (i kombination med artemisininderivat) men inte under den första trimestern. Några ökade risker för fostret om meflokin intagits under första trimestern kunde inte påvisas i en systematisk granskning av Gonzalez et 2014. Meflokin rekommenderas numera som profylax och behandling under hela graviditeten av tex amerikanska CDC.

   

  Atovakvon och proguanil bör undvikas under graviditet och amning för både behandling och profylax (se ovan).

   

  Behandling av gravida med P. vivax, P. ovale, P. malariae, P. knowlesi

   

  Klorokin anses säkert under graviditet och amning. Det finns inga rapporter på att klorokin skulle öka risken för missfall eller vara teratogent och preparatet har använts i många år till gravida kvinnor. Klorokin ges i första hand vid malaria av icke-falciparum art, men även artemeter-lumefantrin kan ges. Vid allvarlig malaria av dessa arter ges artesunat och vid osäker artbestämning ges behandling som för P. falciparum (se ovan). Vid misstanke om eventuell klorokinresistent P. vivax rekommenderas artemeter -lumefantrin enligt ovan.

   

  Primakin som ges för att förebygga relaps av P. vivax och P. ovale, är kontraindicerat under graviditet pga risk för hemolytisk anemi hos foster med brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD). Primakin kan ges till ammande kvinnor om G6PD brist uteslutits hos både kvinnan och barnet. Även tafenokvin (ett nytt alternativ till primakin som ges som engångdos) är kontraindicerat under graviditet och även under amning. Det finns ingen dokumentation av eventuell teratogenicitet för primakin hos djur eller människa. Gravida kvinnor med P. vivax eller P. ovale malaria behandlas med primakin efter att barnet är fött och informeras istället om att söka vid symptom på malaria då det finns en risk för relaps. Klorokinprofylax kan övervägas till gravida för att förebygga relaps av P. vivax eller och P. ovale.

   Tabell. Läkemedel och dosering för behandling av malaria i samband med graviditet

   

  Förstahandsval

   

  Typ av infektion

   

  Allvarlighet

   

  Preparat och dos

   

  P. falciparum

  Okomplicerad

  Kinin+klindamycin 3 ggr/dag i 7 dagar med 542 mg bas (= 650  mg salt) kinin, uppdelat på 3 doser per dag och klindamycin 20 mg bas/kg/dag (upp till 1800 mg) uppdelat på 3 doser per dag

   

  Eller

   

  Artemeter- lumefantrine (Riamet®) 2 ggr/dag i 3 dagar. VIKTIGT för p.o. upptag: måste intas med fet mjölk (1 dl) eller föda innehållande fett.

  4 tabl, upprepas efter 8, 24, 36, 48 och 60 tim

   

  Eller

   

  Meflokin (Lariam®) 250 mg tablett > 60 kg: 3 tabl, sedan 2 tabl efter 6-8 tim, sedan 1 tabl efter 6-8 tim

   

   

  P. falciparum

  P.vivax

   

   

  Allvarlig

  eller

  vid kräkningar

   

  Artesunate  2,4 mg/kg 0, 12, 24 timmar och sedan 2,4 mg/kg x 1 dagligen så länge den kliniska situationen kräver det. Följs alltid upp med hel per oral kur med något av alternativen ovan.

   

   

  P. vivax, P. ovale, P. malariae, P. knowlesi

  Okomplicerad

  Klorokina  10 mg bas/kg

  sedan 5 mg bas/kg efter 6, 24 och 48 tim

  totalt 25 mg bas/kg

   

  Eller

   

  Artemeter- lumefantrine (Riamet®) 2 ggr/dag i 3 dagar. VIKTIGT för p.o. upptag: måste intas med fet mjölk (1 dl) eller föda innehållande fett.

  4 tabl, upprepas efter 8, 24, 36, 48 och 60 tim

   

   

  Klorokinresistent P. vivax

   

  Okomplicerad

   

  Artemeter- lumefantrine (Riamet®) 2 ggr/dag i 3 dagar. VIKTIGT för p.o. upptag: måste intas med fet mjölk (1 dl) eller föda innehållande fett.

  4 tabl, upprepas efter 8, 24, 36, 48 och 60 tim

   

  Eller

   

  Kinin 3 ggr/dag i 7 dagar med 542 mg bas (= 650 mg salt) kinin

   

   

   

    12. Svenska erfarenheter

  En nationell studie av malariafall i Sverige 1995-2015 av Wångdahl et al 2019, visar en påtagligt ökad risk för allvarlig malaria hos gravida kvinnor. Graviditetskomplikationer med spontanabort inträffar. Kvinnor med ursprung i malariaendemiska länder kan vara bärare av malariaparasiter veckor och månader efter ankomst till Sverige trots avsaknad av kliniska tydliga symptom. Vid anemi, mjältförstoring, graviditetskomplikationer och låg födelsevikt bör infektion med malariaparasiter uteslutas i denna grupp.

   

  Frågeställningar inför resor till malariaområden är vanliga för kvinnor som är eller avser att bli gravida. Om kvinnan väljer att resa är det viktigt med följsamhet till profylaxrekommendationer.

    13. Handläggning

  Graviditet bör beaktas vid handläggning av malaria hos kvinnor i fertil ålder.

   

  Handläggning av malaria sker av eller i nära samråd med infektionsspecialist!

  Gravida kvinnor med malaria skall alltid bedömas av obstetriker.

   

  Om malaria misstänks skall utredningen alltid ske skyndsamt, även på jourtid. Om malaria påvisas ska kvinnan läggas in och samtliga organsystem monitoreras för att kunna fånga upp om allvarliga kriterier utvecklas. Medvetandegrad, blodtryck, andningsfrekvens, saturation, njurfunktion och urinproduktion, leverfunktion, blodstatus, koagulationsprover, laktat och syra-bas status, samt glukos ska kontrolleras i samband med diagnos och därefter fortsatt regelbundet under vårdtiden. Behandling med malarialäkemedel ska ges omgående enligt ovan. Försiktighet med iv rehydrering pga ökad risk för lungödem hos gravida med malaria. En ny beräkning av parasitemi ska göras 24 och 48 timmar efter insatt behandling. Om allvarlig malaria påvisas rekommenderas flytt till intensivvården.

   

  Efter korrekt malariabehandling är kvinnan botad. Uppföljning med nytt parasitprov och Hb-värde tas 1-3v efter avslutad behandling för kontroll av behandlingseffekt och hemolytisk anemi. Uppmana kvinnan att söka igen för feber en-två månader efter behandling för nytt malariaprov.

   

  Remittera gravida kvinnor som vistats i malariaområden till infektionsklinik vid feber (oavsett andra symtom), anemi, tillväxthämning och andra graviditetskomplikationer.

   

  Malaria bör uteslutas vid HELLP syndrom (hemolytisk anemi, förhöjda leverprover och trombocytopeni) hos kvinnor som vistats i malariaområden.

    14. Referenser

  Andrejko KL, et al. The safety of atovaquone-proguanil for the prevention and treatment of malaria in pregnancy: A systematic review. Travel Med Infect Dis. 2019;27:20-26.
   

  Askling HH, et al. Travellers returning to Sweden with falciparum malaria: Pre-travel advice, behaviour, chemoprophylaxis and diagnostic delay. Scandinavian Journal of Infectious Diseases. 2005; 37:760–765.
   

  Askling HH, et al. Malaria risk in travellers. Emerging Infectious Diseases. 2005; 11 (3):436-41.

   

  Brabin BJ et al. An analysis of anemia and pregnancy-related maternal mortality. J Nutr. 2001;131:604S-14S. Läs abstrakt (PubMed)
   

  Centers for Disease Control and Prevention: Health information for International Travel Yellow Book 2018. https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home
   

  D'Alessandro U et al. Treatment of uncomplicated and severe malaria during pregnancy. Lancet Infect Dis. 2018 Apr;18(4):e133-e146. doi: 10.1016/S1473-3099(18)30065-3. Epub 2018 Jan 31.
   

  Dellicour S et al. First-trimester artemisinin derivatives and quinine treatments and the risk of adverse pregnancy outcomes in Africa and Asia: A meta-analysis of observational studies. PLoS Med. 2017 May 2;14(5):e1002290.Folkhälsomyndighetens sjukdomsstatistik https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/malaria/ (besökt 2019-06-14)

   

  Fried M & Duffy PE. Adherence of Plasmodium falciparum to chondrotoin sulfate A in the human placenta. Science 1996;272(5267):1502-4. Läs abstrakt (PubMed)
   

  Färnert A, Wyss K, Dashti S, Naucler P. Duration of residency in a non-endemic area and risk of severe malaria in African immigrants. Clin Microbiol Infect 2015;21:494-501.
   

  González R, Hellgren U, Greenwood B, Menéndez C. Mefloquine safety and tolerability in pregnancy: a systematic literature review. Läs abstrakt 2014;13:75.

   

  Gutman JR, Hall C, Khodr ZG, Bukowinski AT, Gumbs GR, Conlin AMS, Wells NY, Tan KR. Atovaquone-proguanil exposure in pregnancy and risk for adverse fetal and infant outcomes: A retrospective analysis. Travel Med Infect Dis. 2019 Nov 17;101519.  Hellgren U, Rombo L. Alternatives for Malaria Prophylaxis During the First Trimester of Pregnancy: Our Personal View. Journal of Travel Medicine 2010; Volume 17 (Issue 2): 130–132
   

  Infektion.net Rekommendationer för malariaprofylax Infektion.net  http://infektion.net/wp-content/uploads/2019/08/rekommendationer_for_malariaprofylax_2019_190828.pdf
   

  Internetmedicin malaria. https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=596
   

  Kayentao K et al Comparison of intermittent preventive treatment with chemoprophylaxis for the prevention of malaria during pregnancy in Mali. J Infect Dis. 2005;191:109-16. Läs abstrakt (PubMed)

   

  Kayentao K, Garner P, van Eijk AM, Naidoo I, Roper C, Mulokozi A, et al. : Intermittent preventive therapy for malaria during pregnancy using 2 vs 3 or more doses of sulfadoxine-pyrimethamine and risk of low birth weight in Africa: systematic review and metaanalysis. JAMA 2013;309(6):594-604 Pubmed Journal

   

  Koren G, et al. DEET-based insect repellents: safety implications for children and pregnant and lactating women. CMAJ. 2003 169:209-12.
   

  Käser AK, et al. Imported malaria in pregnant women: A retrospective pooled analysis. Travel Med Infect Dis. 2015;13(4):300-10.
   

  Janusinfo. Läkemedel och graviditet www.janusinfo.org
   

  Lüthi B, et al. Risk factors associated with malaria deaths in travellers: a literature review. Travel Med Infect Dis. 2015;13(1):48-60.
   

  Läkemedelsverket (www.mpa.se)  Produktresumér (SPC)


  McGready R, Lee SJ, Wiladphaingern J, Ashley EA, Rijken MJ, Boel M, et al. : Adverse effects of falciparum and vivax malaria and the safety of antimalarial treatment in early pregnancy: a population-based study. The Lancet. Infectious diseases 2012;12(5):388-96 Pubmed Journal
   

  Moore KA et al. Quantification of the association between malaria in pregnancy and stillbirth: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health. 2017 Nov;5(11):e1101-e1112.

   

  Moore  KA et al, Safety of artemisinins in first trimester of prospectively followed pregnancies: an observational study. Lancet Infect Dis. 2016 May;16(5):576-583.

   

  Mosha D, Mazuguni F, Mrema S, Sevene E, Abdulla S, Genton B : Safety of artemether-lumefantrine exposure in first trimester of pregnancy: an observational cohort. Malaria journal 2014;13 197 Pubmed Journal

   

  Nosten F, McGready R, Simpson JA, Thwai KL, Balkan S, Cho T, et al. : Effects of Plasmodium vivax malaria in pregnancy. Lancet (London, England) 1999;354(9178):546-9 Pubmed
   

  Nosten F, et al. Antimalarial drugs in pregnancy: a review. Curr Drug Saf. 2006 Jan;1(1):1-15

   

  Onyamboko MA et al . A randomised controlled trial of three- versus five-day artemether-lumefantrine regimens for treatment of uncomplicated Plasmodium falciparum malaria in pregnancy in Africa. Antimicrob Agents Chemother. 2020; 64: e01140-e01219
   

  Pasternak B, Hviid A. Atovaquone-Proguanil Use in Early Pregnancy and the Risk of Birth Defects. Arch Intern Med. 2011;171(3):259-260
   

  Phillips-Howard PA, Wood D. The safety of antimalarial drugs in pregnancy. Drug Safety 1996;14(3): 131-145.
   

  Public Health England Advisory Committee on malaria prevention: Guidelines for malaria prevention in travellers from the UK 2018 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774781/ACMP_guidelines_2018.pdf
   

  Rekomendationer för malariaproflax 2019, Infektionsläkarföreningen s vårdprogram http://infektion.net/wp-content/uploads/2019/08/rekommendationer_for_malariaprofylax_2019_190828.pdf
   

  Ricke CH et al. Plasma antibodies from malaria-exposed pregnant women recognize variant surface antigens on Plasmodium falciparum-infected erythrocytes in a parity-dependent manner and block parasite adhesion to chondroitin sulfate A. J Immunol. 2000;165:3309-16.Läs abstrakt (PubMed)


  Roggelin L, et al. Malaria prevention in the pregnant traveller: a review. Travel Med Infect Dis. 2014;12(3):229-36 
   

  Rogerson SJ et al. Burden, pathology, and costs of malaria in pregnancy: new developments for an old problem. Lancet Infect Dis. 2018 Apr;18(4):e107-e118. doi: 10.1016/S1473-3099(18)30066-5.
   

  Rogerson SJ et al. Intermittent sulfadoxine-pyrimethamine in pregnancy: effectiveness against malaria morbidity in Blantyre, Malawi, in 1997-99. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2000 Sep-Oct;94(5):549-53.

   

  Saito et al. Deleterious effects of malaria in pregnancy on the developing fetus: a review on prevention and treatment with antimalarial drugs. Review Lancet Child Adolesc Health. 2020 Oct;4(10):761-774. doi: 10.1016/S2352-4642(20)30099-7.
   

  Samuel BU, Barry M. The pregnant traveler. Infectious Disease Clinics of North America 1998; 12 (2): 325-54.  Läs abstrakt (PubMed)
   

  Schulman C E et al Intermittent sulphadoxine-pyrimethamine to prevent severe anaemia secondary to malaria in pregnancy: a randomised controlled trial. Lancet 1999; 353:632-6.Läs abstrakt (PubMed)


  Silver HM. Malaria infection during pregnancy. Infections in Obstetrics 1997; 11 (1): 99-107. Läs abstrakt (PubMed) 
   

  Stekete RW et al. Malaria treatment and prevention in pregnancy: indications for use and adverse events associated with use of chloroquine or mefloquine. Am J Trop Med Hyg 1996; 55: 50-56 Läs abstrakt (PubMed)

   

  Tan KR, et al. A survey on outcomes of accidental atovaquone-proguanil exposure in pregnancy. Malar J. 2018;17(1):198.

   

  Taylor R, White NJ. Antimalarial Drug Toxicity. Drug Safety 2004; 27 (1): 25-61.
   

  Ter Kuile FO et al. The burden of co-infection with human immunodeficiency virus type 1 and malaria in pregnant women in sub-saharan Africa. Am J Trop Med Hyg. 2004;71S:41-54.Läs abstrakt (PubMed) 

   

  US Centers for Disease Control and Prevention https://www.cdc.gov/malaria/diagnosis_treatment/clinicians1.html#pregnant.  28 maj 2022
   

  Vanhauwere B et al. Post-marketing surveillance of prophylactic mefloquine (Lariam®) use in pregnancy. Am J Trop Med Hyg 1998; 58: 17-21Läs abstrakt (PubMed)
   

  WHO Malaria and Pregnancy 2008 http://www.rbm.who.int/


  WHO Guidelines for malaria 1st edition 2021. World Health Organisation
  https://www.who.int/publications/i/item/guidelines-for-malaria

   

  WHO International Travel and Health Chapter 7. Malaria. World Health Organization. Updates 2019. https://www.who.int/ith/2017-ith-chapter7.pdf
   

  WHO policy brief for the implementation of intermittent preventive treatment of malaria in pregnancy using sulfadoxinepyrimethamine (IPTp-SP)SP. Geneva: World Health Organization 2014; Web

   

  WHO. Recommendations on intermittent screening and treatment in pregnancy and the safety of ACTs in the first trimester. 2015 https://www.who.int/malaria/publications/atoz/istp-and-act-in-pregnancy/en/
   

  WHO World Malaria Report 2021. Geneva. World Health Organization; 2021 https://www.who.int/teams/global-malaria-programme/reports/world-malaria-report-2021
   

  Wyss K, Wångdahl A, Vesterlund M, Hammar U, Dashti S, Naucler P, Färnert A. Obesity and Diabetes as Risk Factors for Severe Plasmodium falciparum Malaria: Results from a Swedish Nationwide Study. Clin Infect Dis. 2017;65:949-958.
   

  Wångdahl A, Wyss K, Saduddin D, Bottai M, Ydring E, Vikerfors T, Färnert A. Severity of Plasmodium falciparum and non-falciparum malaria in travelers and migrants: a nationwide observational study over 20 years in Sweden. J Infect Dis 2019, Sep 13;220(8):1335-1345.

   

   Sökord:  
Uppdaterad:  2022-07-07

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt