Admin

Hälso/Sjukvård:: 

Zikavirus

Professor Marie Studahl, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Docent Karin Pettersson, Överläkare Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Docent Lars Navér, Överläkare Neonatalverksamheten och Barnmedicin1, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Huddinge

Docent Marianne Forsgren, Klinisk Mikrobiologi/Virologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
 Utvärdering (antal: 0)

Innehållsförteckning
 1. Agens
 2. Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället
 3. Klinisk bild
 4. Infektion hos den gravida kvinnan
 5. Infektion hos fostret och det nyfödda barnet
 6. Överföringsrisk
 7. Laboratoriemetoder
 8. Diagnos av moderns infektion
 9. Diagnos av fostrets/barnets infektion
 10. Profylax
 11. Terapi
 12. Svenska erfarenheter
 13. Handläggning
 14. Referenser


 1. Agens

  Zikavirus är ett myggburet flavivirus som är närmast släkt med de virus som orsakar denguefeber, gula febern, japansk encefalit och west nile-feber.

   

  Virusstrukturen är till stora delar klarlagd.


  Identifierade zikavirusstammar tillhör tre genetiska ursprungsvarianter: två cirkulerar sedan länge i Afrika (isolerad 1947) och upptäcktes 30 år senare i Asien (den östafrikanska och västafrikanska) och den asiatiska-brasilianska som gav upphov till utbrott i Mikronesien-Polynesien och nu spridits till den amerikanska kontinenten, till Brasilien och vidare till Syd- och Centralamerika, Mexico, Karibien och Florida-södra Texas i USA.

   

  Alla stammar som hittills testats har samma antigena egenskaper vilket är ett bra utgångsläge för ett zikavaccin.

    2. Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

  Spridning av zikavirus sker framför allt via myggor av Aedes arten - Aedes aegypti och den mer svårutrotade Aedes albopictus (asiatisk tigermygga). Myggorna sticker mestadels dagtid och kan föröka sig i små vattensamlingar. Myggorna trivs inte på höga höjder, ovanför 2000 meter. 
  Dessa Aedes myggarter finns f n inte i Sverige.  Däremot är en introduktion av zikasmitta till södra Europa teoretiskt möjlig eftersom Aedes aegypti finns på Madeira och Aedes albopictus runt Medelhavet. 

  Apor förefaller vara en värd för zikavirus i naturen. Zikavirus isolerades första gången 1947 från rhesusapa i Zika forest, Uganda som ett bifynd vid studier av gula febern. Därefter kom serologiska data som visade att zika fanns i andra delar av Afrika och i Sydost Asien. Sporadiska rapporter förekom om lindriga sjukdomstillstånd vid zikainfektion hos människa utan större betydelse i flera delar av Afrika och Sydostasien (Indien, Thailand, Indonesien, Filippinerna). 

  Zikavirus hade alltså tidigare i Afrika och Sydostasien endast identifierats som orsak till synes harmlösa infektioner utan komplikationer. Smittrisken balanserades sannolikt av hög immunitet hos befolkningen.


  2007 spreds virus till ön Yap i Mikronesien och orsakade ett oväntat stort utbrott; >70 % av befolkningen >3 år infekterades. 2013-2014 kom ett stort utbrott i Franska Polynesien och zikavirus spreds därefter till Nya Kaledonien, Samoa och Fiji och nådde i maj 2015 Brasilien där smittspridningen exploderade under hösten och fortsatte sedan över den sydamerikanska kontinenten, till länder där de två Aedes myggarterna finns men zikasmitta inte identifierats tidigare: Centralamerika, Mexiko, Karibiska öarna och Florida och södra Texas i USA. Under 2016 rapporterade 48 länder/territorier i Amerika 532 000 fall (varav 1/3 laboratorieverifierade).


  I de nya utbrottsområdena hade zikavirus inte cirkulerat tidigare och hela befolkningen - barn som vuxna - var därför mottaglig. Infektionen fick därför stor spridning, även bland gravida kvinnor, särskilt i fattiga områden med ineffektiv myggbekämpning.

   

  I oktober 2015 kom den första rapporten om ett mycket kraftigt ökat antal fall av mikrocefali hos nyfödda barn i nordöstra Brasilien. Retrospektiva analyserade data visar även en ökad frekvens av mikrocefali efter utbrottet i Franska Polynesien 2013-2014. Nu har barn med mikrocefali fötts av zikavirusinfekterade mödrar även i andra områden dit zikavirus spritts. Prospektiva bevakningsprogram finns i flera områden ex vis i Colombia, Costa Rica och USA och 22 amerikanska länder/territorier som rapporterat 2 439 fall av Zika associerat kongenitalt syndrom. 

  Mot denna bakgrund är profylaktiska åtgärder mycket angelägna och möjliga smittvägar utforskas intensivt.

  Under utbrotten är människa virusreservoar.

  Nu identifierade smittvägar:

  • akut infekterad människa till blodsugande mygga
  • infekterad blodsugande mygga till människa
  • gravid kvinna via placenta till foster
  • sex (vaginala, orala, anala samlag)
  • via transfusion av blod/trombocyter från akut infekterad människa
  • via organtransplantation


  Virus RNA har dessutom påvisats i saliv och bröstmjölk utan att smittöverföring hittills kunnat konstateras.

   

  Under 2017 har spridningen av zika på de amerikanska områdena avtagit avsevärt.

  Zikavirus cirkulerar som tidigare i delar av Afrika och Sydostasien. Övervakningsprogram har etablerats - fall eller smärre utbrott har rapporterats i länder i västra Stillahavsregionen samt Sydostasien (bl a Filippinerna, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam) och även i Afrika (bland annat Angola, Guinea Bissau och Kap Verde).

  I dessa områden har fosterskador i samband med spridning av zikavirus tidigare inte noterats - trots en mycket omfattande turism. I samband med aktiv övervakning finns nu två fall av mikrocefali rapporterade i Thailand resp Vietnam)


  Flera faktorer skiljer situationen i dessa områden från den i Sydamerika. Virus har cirkulerat länge i Sydostasien och sannolikt infekterat befolkningen tidigt i livet. Det är därför troligt att gravida kvinnor som bor permanent i dessa områden i stor utsträckning inte är mottagliga men data är hittills ganska sparsamma. Vidare vet man inte om de virusstammar som cirkulerar i denna del av världen har fosterskadande potential. Uppföljning av zikavirusinfektioner hos gravida och nyfödda med mikrocefali pågår och enstaka (hittills två) fall kopplade till infektion med zikavirusinfektion hos modern har rapporterats. Närmare karakterisering av virusstammarna har inte varit möjlig.

   

  Bedömning av smittspridningen i aktuella länder med zikavirusaktivitet uppdateras kontinuerligt på
                      Den europeiska smittskyddsenheten ECDC hemsida ecdc.europa.eu                                  
                      Världshälsoorganisationen WHO
                      Den amerikanska snittskyddsmyndigheten CDC

    3. Klinisk bild

  Inkubationstiden är cirka 2 – 7 (-12) dagar.

  Zikavirusinfektion utan symtom förefaller vara vanligast, cirka 60-80 % av alla zikainfektioner. 
  Om man insjuknar är symtomen oftast milda med feber, makulopapulärt exantem, klåda, artralgi/artrit och konjunktivit. Sjukdomen varar vanligen några dagar upp till en vecka. 
  Sjukdomsbilden är ungefär densamma som vid andra flavivirusinfektioner, framför allt infektioner med denguevirus, som cirkulerar i många områden samtidigt.

  Komplikationer efter genomgången zikavirusinfektion är sällsynta men en liten ökning av Guillain-Barré syndrom iakttogs först vid utbrottet i Franska Polynesien och sedan i en rad olika områden med zikautbrott. I en fall-kontrollstudie konstaterades zikavirusinfektion hos patienterna i högre utsträckning än hos kontroller.
  Guillain-Barré syndrom (GBS) är en autoimmun reaktion, som kan utlösas av flera olika infektioner,  även Zika. GBS leder till utveckling av paralys.där det även finns risk för respiratorisk paralys


  Efter genomgången zikavirusinfektion – symtomatisk eller asymtomatisk - utvecklas immunitet. Immuniteten mot zikavirus förefaller vara långvarig kanske livslång. Däremot är det inte klart hur immunsvaret mot andra närbesläktade flavivirus (t ex denguevirus och andra flavivirus som är vitt spridda i samma områden som zikavirus) påverkar immunsvaret och sjukdomsförloppet vid en senare zikavirusinfektion. Detta måste utredas eftersom man vet att en infektion med en typ dengue inte skyddar mot en infektion med en andra denguetyp utan tvärtom kan bidra till svårare sjukdomsförlopp vid denna nya dengueinfektionen.

    4. Infektion hos den gravida kvinnan

  Om den kliniska bilden hos gravida kvinnor skiljer sig från icke-gravida är inte klarlagt. Enligt den information som finns tycks infektionen dock inte vara allvarligare hos den gravida kvinnan. 
  I en studie av 88 gravida kvinnor i Brasilien, där inklusionkriteriet var utslag, fann man att vid konstaterad zikavirusinfektion (n=72) var exantemet makulärt eller makulopapulärt och ofta associerat med klåda. Låggradig feber eller t o m avsaknad av feber noterades liksom artralgi, konjunktivit och lymfadenopati. 

  Kliniska fynd är inte karakteristiska för zikavirusinfektion – t ex ger samtidigt cirkulerande denguevirus en likartad klinisk bild. Säker diagnos kräver virologisk verifiering.

    5. Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

  Samband mellan zikavirusinfektion hos gravida och neurologisk sjukdom hos fostret/barnet har rapporterats från Franska Polynesien, Brasilien och därefter många länder dit zikasmittan spritts epidemiskt.
  Kongenital zikavirusinfektion är associerad med ett flertal avvikelser i CNS varav mikrocefali är en.
  I övrigt har rapporterats intrakraniella förkalkningar, hjärnatrofi och asymmetri, hydrocefalus, migrationsstörningar.  
  Symtom: hypertonicitet, hyperreflexi, irritabilitet, tremor, kramper och dysfagi.
  Rapporterade ögonförändringar: mikroftalmi, linssubluxation, katarakt, intraokulära förkalkningar, opticusatrofi och hypoplasi, korioretinit och korioretinal atrofi.
  Bland övriga fynd noteras överskottshud på skalpen, arthrogrypos och klumpfot, hörselskador och mikrocefali, sent debuterande vid uppföljning.


  De första rapporterna från Brasilien kom i slutet av 2015 då tusentals barn med mikrocefali iakttogs i efterförloppet till den pågående zikavirusepidemin. Orsakssambandet mellan mikrocefali och virusinfektionen var från början inte helt säkert eftersom såväl definition av mikrocefali som zikavirusdiagnos hos modern saknades i majoriteten av fallen.
  De mycket oroande uppgifterna initierade en intensiv forskningsaktivitet, granskning av inträffade fall, retrospektiv analys av observationer från tidigare utbrottsområden, liksom prospektiva studier i områden dit zikavirus spridit sig. Ny information följde i snabb takt.

  Studier visar nu att

  • mödrar till ett urval barn med mikrocefali i Brasilien haft zikavirusinfektion
  • risken att föda ett barn med mikrocefali varit ökad även under zikavirusutbrottet i Polynesien om modern haft zikavirusinfektion (risken skattades till cirka 1 %).
  • zikavirus kan infektera och passera placenta, zikavirus RNA har påvisats i amnionväska samtidigt som hjärnmissbildningar och mikrocefali fanns hos fostret
  • zikavirusgenom har påvisats i hjärnvävnad från foster och barn med mikrocefali, virusantigen har påvisats med immunofluorescens och viruspartiklar med elektronmikroskopi
  • mikrocefali efter maternell zikavirusinfektion har rapporterats i prospektiva studier från andra länder där zika spridits epidemiskt : Colombia, Costa Rica och USA mfl
  • experimentell infektion med den brasilianska zikavirusstammen i musmodell förs över placenta, infekterar fostret och orsakar intrauterin tillväxthämning och mikrocefali: celler i hjärnbarken (progenitorceller) infekteras vilket leder till celldöd genom apoptos med stark störning av hjärnans utveckling och tillväxt. Mus och människa har samma virusreceptor för zikavirus på nervceller i hjärnan.
  • humanmodell av olika stamcellsderiverade hjärnorganoider (mikro-organ) i vävnadskultur visar samma förödande cellpåverkan av zikavirusinfektion och hämning av cellväxt och differentiering som i musmodellen
  • experimentell zikavirusinfektion av dräktig svinmakak leder till placenta-fosterinfektion med en bild som liknar kongenitalt zikavirus-syndrom hos människa med bl a utbredda skador på vit hjärnsubstans och mikrocefali

  Dessa data, baserade på kliniska observationer och avancerad modern bioteknik, visar övertygande orsakssamband mellan zikavirusinfektion och de svåra fosterskadorna.

   

  Kunskapen om fosterpåverkan vid zikavirusinfektion under graviditet är än så länge begränsad till de mest påtagliga och svåraste följderna eftersom uppföljningstiden ännu är relativt kort. Ännu återstår många frågetecken rörande omfattning av risken under olika perioder av graviditeten.

  En brasiliansk studie av gravida kvinnor med verifierad zikavirusinfektion, visade med hjälp av ultraljudundersökning i 29 % (12/42) mikrocefali, cerebrala förkalkningar och även andra CNS - missbildningar liksom tecken på oligohydramnios eller anhydramnios.

  Ett spektrum av ögonförändringar som hotar synen fanns hos cirka en tredjedel av 29 studerade brasilianska barn med mikrocefali.

  Rättvisande risksiffror kan emellertid endast erhållas ur stora prospektiva studier. Sådan prospektiv kartläggning pågår nu i länder med epidemisk spridning baserade på virologisk diagnostik och definierade kliniska parametrar. En lång uppföljningsperiod krävs för att eventuella sena manifestationer och lindrigare symtom ska kunna överblickas. Information publiceras fortlöpande.

    6. Överföringsrisk

  Det är ännu inte helt klarlagt hur stor överföringsrisken är och inte heller risken för att fostret skadas av en zikavirusinfektion under olika delar av fosterutvecklingen.

  I en tidig brasiliansk undersökning dominerad av fall från nordöstra Brasilien beräknades skadefrekvensen hög - cirka 29 %. I en senare registerrapport från Brasilien, omfattande den andra vågen zika 2016 över stora delar av landet, såg en betydligt lägre överföringsrisk i paritet med de preliminära siffror som återfinns i registerrapport från USA: allmän risk av förmodad Zika under graviditet cirka 5-6 %, räknat på laboratorie-verifierade fall cirka 10% och av laboratorie-verifierade fall med insjuknande under första trimestern cirka 15% vilket skattas som 30 resp 50 ggr beräknad bakgrundsrisk. Data från långtidsuppföljning saknas ännu.

   

  Enligt observationer från Brasilien och Polynesien förefaller risken för mikrocefali och ögonförändringar vara störst under första trimestern vilket bekräftas i senare registerstudier. I registerstudierna finns inte dokumenterade fall av senare infektioner som leder till skada men i materialet finns åtskilliga fall där moderns infektion inte kan dateras.

  Fallrapporter dokumenterar också flest fall av mikrocefali/ögonskador under 7:e till 13:e graviditetsveckan men är beskrivna så sent som i 18:e veckan, fosterdöd har beskrivits i graviditetsvecka 6-32. 

  Rapporter om intrauterin uppföljning visar att mikrocefali kan manifesteras så sent som i 2:a eller t.o.m i 3:e trimestern och i några fall först vid flera månaders ålder efter maternell zikavirusinfektion i sista trimestern.


  Perinatal överföring

  Spädbarn kan infekteras perinatalt om mamman får zikavirusinfektion inom cirka två veckor före förlossningen. Det finns för närvarande två fallbeskrivningar av perinatal smittöverföring där modern sjuknat kort tid före partus: ett barn asymtomatiskt - det andra barnet hade trombocytopeni och exantem.   

  Överföringsrisk -bröstmjölk

  Inga rapporter finns idag om risken att överföra zikavirus vid amning, trots att stora mängder virus RNA har påvisats i bröstmjölk.

    7. Laboratoriemetoder

  Diagnostik av zikavirusinfektion utförs på Folkhälsomyndigheten (FoHM).
  Se FoHM handläggning av misstänkta fall av zikavirusinfektion  

  Detaljerade provtagningsanvisningar för zika RT-PCR och antikroppstester finns på FoHM:s hemsida  

   

  Påvisning av zikavirus RNA med RT-PCR är den säkraste diagnostiken när sjukdomstecken föreligger: 
  Prov: Blod (utan tillsats/alt med gel), urin, placenta.

  Virus RNA i serum kan påvisas upp till cirka 7(-10) dagar efter insjuknande – virus RNA något längre i urin.

  Hos gravid kvinna har förlängd utsöndring/viremi-fas beskrivits.

   

  Antikroppar av IgM och IgG klass utvecklas senare i infektionsförloppet.

  Prov: blod (utan tillsats/alt med gel)

  Antikroppssvaret av IgM och IgG klass kommer inom (3-)5 dagar och kan mätas med Elisa- respektive immunofluorescens -teknik. 

  Dessa serologiska metoder är behäftade med korsreaktivitet med andra flavivirus varför resultaten i vissa fall kan vara svårtolkade och ytterligare analyser behövas. 
  Neutralisationstest är det mest specifika antikroppstestet men är mer arbetskrävande.

   

  Intensivt utvecklingsarbete pågår för att få fram specifika tester som förenklar och snabbar upp diagnostiken.

   

  För tolkning av analysresultat se nedan och på Folkhälsomyndighetens websida http://www.folkhalsomyndigheten.se

    8. Diagnos av moderns infektion

  Penetrera reseanamnes.

  Prov tas på gravid kvinna om hon själv eller sexualpartner vistats i område med spridning av zikavirus under aktuell graviditet. Prov tas om möjligt på/i samråd med infektionsklinik eftersom utredningen och tolkningen av svaret kan vara svår och uppföljande prov kan behövas.


  Prov på exponerad gravid kvinnan tas oavsett om hon haft kliniska symtom eller inte för att även spåra eventuell subklinisk infektion.
  Sexualpartnern provtas som regel inte eftersom barriärskydd/avhållsamhet under hela graviditeten rekommenderas oavsett symtom hos partner.  

   

  Gravid kvinna med symtom inom senaste 14 dagarna 
  ta blod- och urin                       analyseras för       zika RT-PCR


  Om negativ:
  blod                                         
  analyseras för         zika IgM+IgG


  Förnyad provtagning efter 2-3 veckor                     zika IgM+IgG
  blod                                         
  analyseras för         zika IgM+IgG

   

   

   

  Gravid kvinna som sjuknat mer än 14 dagar efter symtomdebut

  eller mer än 32 dagar efter avslutad egen/partner exposition


  blod                                          analyseras för       zika IgM+IgG

   

  Ta samtidigt blod+urin som kan analyseras för zika RT-PCR om antikroppsresultaten är svårtolkade. 
  Efterlys då också om ev tidigare taget fruset serum taget på MVC för infektionsscreening finns..

  Tolkning av RT-PCR:

  Om positivt svar = konstaterad zikavirusinfektion.

  Om negativt prov- zikavirusinfektion är osannolik.

   

  Tolkning av antikroppsanalyserna:
   

  Pos IgM och pos IgG       – zikavirusinfektion sannolik
   

  Pos IgM och negativ IgG – zikavirusinfektion sannolik, analys av nytt prov efter 2-3 veckor för att bekräfta
   

  Neg IgM och negativ IgG – inget tecken på zikainfektion  

                                          prov taget mindre än 20 dagar efter symtomdebut: Nytt prov behövs 

                                          mer än 20 dagar efter symtomdebut utesluter zikainfektion

                                          mer än 1 månad efter avslutad exposition utesluter zikainfektion
   

  Neg IgM och pos IgG      –  tidigare genomgången zikavirusinfektion sannolik    
           

  Tolkning av antikroppsdiagnostiken av tidigare genomgången infektion kan vara svår pga korsreaktioner med antikroppar mot andra samcirkulerande flavivirus t ex dengue och efter gula febern vaccination. 
  Detta gäller speciellt vid diagnostik av subkliniska fall, då ett insjuknandedatum saknas. 
   

  Följande uppgifter är viktiga för bedömningen av analysresultaten och anges därför på remissen:

  • Reseanamnes med uppgift om vilka länder patienten vistats i under det senaste året.
  • Avresedatum från område där zikavirus sprids
  • Tidigare känd genomgången infektion med TBE (fästingburet encefalit-virus), dengue, west nile eller japansk encefalit-virus ska anges eftersom antikroppar från dessa infektioner kan inverka på diagnostiken av zikavirus-infektion.
  • Vaccination mot TBE, japansk encefalit och gula febern ska anges eftersom antikroppar från dessa vaccinationer också kan inverka på diagnostiken för zikavirus-infektion.
  • Graviditetsstatus inkl gestationsvecka
  • Uppgift om prov tidigare tagits för infektionsscreening och vilket lab där ev tidigare prov kan återfinnas

    

  ECDC har ett utmärkt schema som sammanfattar diagnostik på nuvarande kunskapsnivå https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/laboratory-tests-zika-virus-diagnostic

   

    9. Diagnos av fostrets/barnets infektion

  Barn till kvinna som vistats i område med zikavirusutbrott:

  Säkerställ moderns infektion (se ovan).

  Om moderns infektion är säker: remiss till specialmödravård.

  Amniocentes rekommenderas inte – kan innebära risk för överföring av virus från en viremisk gravid till ett inte infekterat foster, dessutom återfinns endast virus intermittent i amnionvätsska även om fostret är infekterat.

  Inför partus: direktkontakt med laboratoriet rekommenderas

  serum och urin för zika RT-PCR

  placenta för zika RT-PCR

  Serum: för zikavirus IgM/IgG

  Om lumbalpunktion utförs: CSF zika RT-PCR

  samt

  CSF tillsammans med serum: IgM/IgG zika virus

  om otillräcklig mängd likvor prioritera RT-PCR och CSF IgM.

    10. Profylax

  Vaccin eller annan förebyggande medicinering saknas. Intensivt utvecklingsarbete pågår. Mer än 20 vaccinprojekt pågår men vaccin kan knappast förväntas före 2020.

   

  Gravida

  Gravida bör avrådas från att resa till områden med utbrott av zikavirus.

  Eftersom uppgifter talar för att denna infektion kan vara skadlig under hela graviditeten gäller rekommendationen under hela graviditeten tills ytterligare kunskaper nås.

  Bedömning av smittspridningen i aktuella länder med zikavirusaktivitet uppdateras kontinuerligt på följande hemsidor

                      Den europeiska smittskyddsenheten ECDCs ecdc.europa.eu

                      Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/topics/zika
                      Den amerikanska snittskyddsmyndigheten CDC

                      Folkhälsomyndigheten http://www.folkhalsomyndigheten.se    sök på zika.
                      (Bland frågor och svar finns särskilt uppgift om läget i Thailand.)

   

  Om man är gravid och måste resa till områden med zika-virus utbrott ska man själv - liksom resesällskap - strikt iaktta skyddsåtgärder mot myggstick: täckande klädsel (långa ärmar och långa byxor), sova under myggnät, helst välja boende med luftkonditionering, och använda myggrepellanter som är utprövat ofarliga för gravida. Zikavirus sprids av myggor som är aktiva på dagtid, framför allt i gryning och skymning och för att skydda sig mot infektionen bör man använda myggstift på bar hud. I områden där malaria sprids kan man även behöva ta malariaprofylax.


  För en gravid kvinna eller kvinna som försöker bli gravid och som planerar att resa till länder där det finns risk för zikavirusinfektion och andra sjukdomar som inte sprids i Sverige, är det viktigt att söka och få individuell rådgivning och adekvata råd baserade på aktuell epidemiologisk information. Sådan information och rådgivning kan sökas på resemedicinsk- eller infektionsklinik.
   

  Fertila kvinnor

  Zikavirus RNA har påvisats i vaginal- och cervix-sekret hos zikavirusinfekterad kvinna och smittöverföring har beskrivits från kvinna till man. Vidare vet man att viremi kan vara finnas något längre i varje fall hos gravida kvinnor. Smittsamhetsperioden är dock kort och ny kunskap och erfarenhet har lett till nya rekommendationer från WHO

  Kvinnor i fertil ålder som vistas/vistats i områden med zikavirusutbrott bör inte påbörja graviditet under vistelsen och inte inom 2 månader efter utresa från sådant område alternativt efter smittspridning upphört i området.

  Om kvinnan rest tillsammans med manlige partnern bör de inte påbörja graviditet inom 3 månader jmfr nedan)

   

  Män 

  Zikavirus och virus RNA har påvisats i sädesvätska hos män. Uppgifter om sexuell smittöverföring finns från symptomatisk person innan start av symtom, under symtom och efter genomgången infektion. Överföring har även beskrivits när varken man eller kvinna haft kliniska symtom av sin zikavirus-infektion. 
   

  Hur länge virus kan vara smittsamt i sperma är inte fullständigt känt men data och erfarenhet vidgas successivt. Längst iakttagna smittöverföring via sperma är 44 dagar efter insjuknande, infektiöst virus har isolerats efter 69 dagar som längst. Fynd av virus RNA i sädesvätska, av oklar betydelse för smittsamhet, har påvisats längre period men klingar hos de flesta av kring 50 dag efter insjuknande.

  Dessa data utgör bakgrund till nya rekommendationer från WHO för säkrare sex i samband med zika och graviditet: 


  Män med eller utan symtom på zikavirusinfektion och som vistas i eller har vistats i områden med zikavirus-utbrott rekommenderas att använda kondom vid penetrerande sex med

  • kvinna som är gravid under hela graviditeten
  • kvinna som kan bli gravid under hela vistelsen i område med zikavirusutbrott
   och under 3 månader efter utfärd från området alternativt efter smittspridning upphört i området

    11. Terapi

  Specifik terapi finns inte. 

  Behandling är endast symtomatisk t ex antihistamin vid klåda. Acetylsalicylsyra och NSAID-preparat frånråds pga en eventuell risk för hemorragiskt syndrom som setts vid andra flavivirusinfektioner (liksom risk för Reye´s syndrom efter virusinfekioner hos barn och tonåringar). 

    12. Svenska erfarenheter

  Risken för zikavirusinfektion bland resenärer tycks vara ganska begränsad och få importfall har hittills konstaterats i Sverige

  Cirka hälften av zikafallen i USA är dock importfall bland turister.

    13. Handläggning

  Vid misstanke på exposition för zikavirus eller insjuknande med feber efter vistelse i områden med zikavirusutbrott hos gravid kvinna

   

  Kvinnan bör undersökas och provtas på infektionsklinik

  Provtagning se ovan avsnitt 8. Diagnos av moderns infektion

   

  Gravid kvinna med fastställd zikavirusinfektion 

  Kontakt med specialistmödravård på den förlossningsklinik kvinnan tillhör.

   

  Barn till kvinna som vistats i område med zikavirusutbrott under graviditeten 

  Säkerställ moderns infektion med provtagning, se ovan avsnitt 8. Diagnos av moderns infektion.

   

  Moderns infektion är fastställd 

  Provtagning av barnet se ovan avsnitt 9. Diagnos av fostrets/barnets infektion.

   

  Barn med konstaterad zikavirusinfektion eller fram tills zikavirusinfektion helt kan uteslutas: 

  Noggrann bedömning av allmäntillstånd

  Fyll i tillväxtdiagram inklusive huvudomfång

  Ultraljud hjärna, överväg MRT om misstänkta fynd vid ultraljudundersökning

  Ögonundersökning

  Hörseltest

  Barnet måste följas under många år framöver.

    14. Referenser

  Zikainformation kan sökas på

  Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se

  Se särskilt Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av zikavirusinfektion


  Den europeiska smittskyddsenheten ECDC ecdc.europa.eu


  Den amerikanska snittskyddsmyndigheten CDC


  Världshälsoorganisationen WHO

  Nya WHO guidelines om preventiva åtgärder för att hindra sexuell smitta:
  World Health Organization. WHO guidelines for the prevention of sexual transmission of Zika virus. Executive summary. [Internet]. Geneva: WHO, 2019. [citerad 18 mars 2019]. Hämtad från: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311026/WHO-RHR-19.4-eng.pdf?ua=1&ua=1. 

    

  Forskningsaktiviteten inom zikaområdet är intensiv och nya litteraturreferenser publiceras dagligen online. 
  Urval för denna lista är gjort den 23 oktober 2017 och fokuseras på aktuella översikter där primärdatareferenser kan sökas.

  Review

  Saiz J-C , Martín-Acebes MA, Bueno-Mari R et al. Zika virus what have we learnt since the start of the recent epidemic? Frontiers in Microbiology 2017 Aug 22;8:1554


  McArthur MA Zika Virus: Recent Advances towards the Development of Vaccines and Therapeutics

  Viruses. 2017 Jun 13;9(6). pii: E143.


  Agens

  Metsky H, Matranga CB, Wohl S et al. Zika virus evolution and spread in the Americas

  Nature 2017 (15 June); 546: 411-419


  Yuan L, Huang XY, Liu ZY et al. A single mutation in the prM protein of Zika virus contributes to fetal microcephaly.

  Science. 2017 Sep 28. pii: eaam7120. Epub ahead of print

   

  Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

  Olsen B, Lundkvist Å. Zikavirus - gammalt virus får nytt liv i nytt ekosystem- Mikrocefali och Guillain-Barre´s syndrom möjliga följder när bakgrundsimmunitet saknas hos befolkningen. Läkartidningen 2016; Mar 10; 113 pii: DX9X.


  Zanluca C, de Melo VC, Mosimann AL, et al. First report of autochthonous transmission of Zika virus in Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz 2015;110:569-72.


  Lim SK, Lim SK, Yoon IK. An Update on Zika Virus in Asia. Infect Chemother. 2017 Jun;49(2):91-100.


  Klinisk bild 

  Swartwout BK, Zlotnick MG, Saver AE et al. Zika Virus Persistently and Productively Infects

  Primary Adult Sensory Neurons In Vitro. Pathogens 2017, 6, 49


  Infektion hos den gravida kvinnan

  Brasil P, Pereira JP, Gabaglia CR et al. Zika virus infection in pregnant women in Rio de Janeiro-preliminary report. New Engl J Med 2016.


  Samband mellan zika och fosterskador

   

  Russo FB, Jungmann P, Baleeiro Beltrão‐Braga PC. Zika infection and the development of neurological defects. Cellular Microbiology. 2017;19:e12744.

  Cauchemez S, Besnard M, Bompard Pet al. Association between Zika virus and microcephaly in French Polynesia, 2013-15: a retrospective study. Lancet Published Online March 15, 2016 S0140-6736(16) 651-6.
   

  Xuyu Qian, Ha Nam Nguyen, Fadi Jacob et al. Using brain organoids to understand Zika virus-induced microcephaly. Development 2017; 144, 952-957


  Morrison TE, Diamond MS. J Virol. Animal Models of Zika Virus Infection, Pathogenesis, and Immunity. 2017 Mar 29;91(8). pii: e00009-17.

  Ögonförändringar

  de Paula Freitas B, Ventura CV, Maia M, Belfort R Jr. Zika virus and the eye. Curr Opin Ophthalmol. 2017 Nov;28(6):595-599

  Placentainfektion och överföringsrisk

  Schwartz DA. Viral infection, proliferation, and hyperplasia of Hofbauer cells and absence of inflammation characterize the placental pathology of fetuses with congenital Zika virus infection. Arch Gynecol Obstet 2017; 295:1361–1368.
   

  de Oliveira WK, Araújo de França GVA, Carmo EH et al. Infection-related microcephaly after the 2015 and 2016 Zika virus outbreaks in Brazil: a surveillance-based analysis. Lancet 2017: 390 (August 26), 861-870.

   

  Vital Signs: Update on Zika Virus–Associated Birth Defects and Evaluation of All U.S. Infants with Congenital Zika Virus Exposure — U.S. Zika Pregnancy Registry, 2016. Morb Mortal Wkly Rep.. 2017;6(13)


  Pregnancy Outcomes After Maternal Zika Virus Infection During Pregnancy - U.S. Territories, January 1, 2016-April 25, 2017

  Morb Mortal Wkly Rep. 2017 Jun 16;66(23):615-621.

   

  Diagnos av fostrets/barnets infektion

  Ribeiro BG, Werner H, Lopes et al. Central Nervous System Effects of Intrauterine Zika Virus Infection: A Pictorial Review. Radiographics. 2017 Oct;37(6):1840-1850

   

  Parra-Saavedra M, Reefhuis J, Piraquive, Pablo J et al. Serial Head and Brain Imaging of 17 Fetuses With Confirmed Zika Virus Infection in Colombia, South America. Obstet Gynecol. 2017 Jul;130(1):207-212


  Interim Guidance for the Diagnosis, Evaluation, and Management of Infants with Possible Congenital Zika Virus Infection — United States. Morb Mortal Wkly Rep. Oct 20, 2017;66(41):1089-1099


  Bhatnagar J; Rabeneck DB, Roosecelis B. Martines RB et al. Zika Virus RNA Replication and Persistence in Brain and Placental Tissue. Emerging Infectious Diseases. 2017;23(3):405-414.

   

  Profylax


  WHO. Prevention of sexual transmission of Zika virus.  Interim guidance update 6 September 2016 WHO/ZIKV/MOC/16.1 Rev 3 who.int http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204421/1/WHO_ZIKV_MOC_16.1_eng.pdf


  Zikavirusinfektion hos den gravida kvinnan

   

  Update: Interim Guidance for Health Care Providers Caring for Pregnant Women with Possible Zika Virus Exposure — United States (Including U.S. Territories), July 2017 Morb Mortal Wkly Rep. July 28, 2017;66(29):781-793


  Zikavirusinfektion hos barnet

  Interim Guidance for the Diagnosis, Evaluation, and Management of Infants with Possible Congenital Zika Virus Infection — United States. Morb Mortal Wkly Rep. Oct 20, 2017;66(41):1089-1099

   Sökord:  Zikavirus
Uppdaterad:  2023-09-22

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt