Admin

Allmänheten: 

Hepatit C

Informationen sammanställd av barnmorska Marie Sjödin och prof. Babill Stray-Pedersen.
Reviderad av Cecilia Brolinger 2010 och 2015 av barnmorska Helene Bernmark-Liikamaa Faktagranskad av med.dr. Lars Navér
 Utvärdering (antal: 10)
Fråga-1:   4,6  
Fråga-2:   4,4  


 1. Vad är hepatit C?

  Hepatit C orsakas av ett virus som kan ge en kronisk infektion i levern med risk för framtida leverskador.

 2. Hur smittar Hepatit C och vilken spridning har den?

  Hepatit C smittar framförallt genom kontakt med infekterat blod och blodprodukter, via intravenöst missbruk, sexuell kontakt, samt från mor till barn under graviditet och förlossning. Innan det fanns möjlighet att testa givarblod för hepatit C förekom smitta via blodtransfusion. Den vanligaste smittvägen i Sverige idag är via intravenöst missbruk. Risken för smitta vid sexuell kontakt bedöms som liten. Smittsamheten kan variera beroende på hur hög virusmängden är i blodet hos den enskilde individen.

  Hepatit C virus förekommer över hela världen och man räknar med att det finns minst 170 miljoner bärare av Hepatit C. I Europa finns det ca 4 miljoner Hepatit C bärare och i Sverige finns cirka 50000 smittade.

 3. Vilka är symtomen vid hepatit C?

  Inkubationstiden är 6-8 veckor. De flesta har inga symtom i samband med insjuknandet. Ett fåtal känner sig trötta och endast 15 % har gulsot. Av dem som får Hepatit C-infektion får ca 80 % en kronisk leverinfektion med risk för att efter cirka 10 år utveckla leverskada och framtida allvarlig leversjukdom. En Hepatit C- infektion kan också läka ut. Med blodprov kan man idag påvisa om en person bär på hepatit C och är smittsam eller inte.

 4. Hepatit C hos den gravida kvinnan.

  Graviditet verkar inte påverkas av hepatit C infektion eller medföra ett allvarligare sjukdomsförlopp hos den gravida kvinnan. Om kvinnan bedöms ha hög smittsamhet bör man undvika ingrepp såsom fostervattenprov och skalpblodprovtagning då detta kan innebära en risk för smittöverföring till fostret. Kvinnan kan amma sitt barn, då man inte sett någon ökad smittrisk vid amning jämfört med flaskmatning.

 5. Hepatit C hos fostret och det nyfödda barnet.

  Det finns ingen risk för skada på fostret om modern har en Hepatit C. Däremot kan Hepatit C-infektion föras över till fostret eller barnet från modern under graviditeten eller förlossningen. Om barnet smittats med Hepatit C är infektionen hos barnet oftast utan symtom. Den kan läka ut men det är också vanligt att den blir kronisk.

 6. Hur stor är risken för att barnet skall smittas under graviditeten?

  Risken för att modern skall smitta fostret eller barnet är låg, mindre än fem procent och risken är störst under själva förlossningen. Risken är något ökad om modern har akut Hepatit C- infektion med leverpåverkan under slutet av graviditeten och/eller om hon har höga virusmängder. Risken för smittöverföring är också högre om kvinnan har samtidig HIV-infektion.

 7. Hur påvisas hepatit C- infektion hos den gravida kvinnan?

  Hepatit C påvisas genom blodprov. På Hepatit- positiv kvinna görs tester för att bedöma om hon är smittsam (har virusmarkörer i blodet).

 8. Hur påvisas hepatit C- infektion hos fostret?

  Påvisning av Hepatit C hos fostret under graviditet utförs inte.

 9. Hur påvisas hepatit C- infektion hos det nyfödda barnet?

  Barnet undersöks med blodprov. Virusmarkörer kan av och till påvisas i blodet hos smittade barn de första månaderna efter födelsen. Vanligen kan man inte slutligen avgöra om barnet smittats eller inte förrän vid 1-1,5 års ålder, eftersom antikroppar från modern finns kvar hos barnet upp till 18 månaders ålder.

 10. Vad finns det för behandling?

  Vaccin finns inte. Det finns idag möjlighet att behandla Hepatit C med ett flertal olika läkemedel men behandling under graviditet och förlossning är för närvarande inte aktuell. Hepatit C- infektion kan även läka ut spontant. Ibland behandlas Hepatit C infekterade barn med Interferon.

 11. Vad kan man göra för att undvika att barnet blir smittat?

  Prov för Hepatit C tas inte rutinmässigt på mödravårdscentralerna. Gravid kvinna som vill testa sig eller som tidigare har missbrukat eller har pågående missbruk bör testas. Om kvinnan fått blodtransfusion utomlands skall testning övervägas. Om man har Hepatit C skall behandlande läkare göra anmälan enligt smittskyddslagen samt se till att smittspårning görs. Kvinnan skall få hygieninformation och råd. Omhändertagandet sker oftast på infektionsklinik.

   

Sökord:  Hepatit C
Uppdaterad:  2015-09-02

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt