Admin

Allmänheten: 

Malaria

Informationen reviderad 2022 av barnmorska Helene Bernmark-Liikamaa och professor Marie Studahl INFPREG. Faktagranskad av Anna Färnert.  Utvärdering (antal: 0)


 1. Vad är malaria?

  Malaria är en sjukdom som främst sprids i tropikerna och orsakas av en parasit. Det finns fem olika arter som infekterar människan (Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P.malariae och P. knowlesi).

  Parasiten överförs vid stick från myggor. Efter en mognadsfas i levern kommer parasiten ut i blodbanan där den förökar sig i de röda blodkropparna. Vissa arter kan ligga och vila under flera år i levern, för att sedan mogna och komma ut i blodbanan.

  I Sverige förekommer endast så kallade importfall av malaria, det vill säga hos människor som kommer från malariaområden eller som besökt malariaområden.

   

 2. Hur smittar och vilken spridning har malaria?

  Malaria förekommer i stort sett i alla tropiska områden. Den sprids framförallt i Afrika i områden söder om Sahara, men stora delar av Asien och Sydamerika är också drabbade. Risken att insjukna i malaria varierar kraftigt mellan olika områden. Se karta över spridning enligt WHO: https://www.who.int/publications/i/item/9789240040496
   

  Enligt WHO uppskattades 241 miljoner sjukdomsfall av malaria och 627 000 dödsfall under 2020. I Sverige rapporteras årligen 100-200 fall av malaria hos människor efter vistelse i malaria-drabbade områden. 

  Människor som fått rätt behandling för malaria är botade. Däremot har man inget skydd mot nya infektioner utan man kan få ny malariainfektion.

   

 3. Vilka är symtomen vid en malariainfektion?

  Inkubationstiden för malaria är vanligen en till tre veckor men kan i sällsynta fall sträcka sig upp till flera månader och år.

  Symtomen är vanligen influensaliknande med feber, värk i kroppen och huvudvärk, kräkningar och diarré kan också förekomma. Febern kan vara regelbundet återkommande, men så är det inte alltid. Infektion med den allvarligaste formen P. falciparum malaria kan ge svår ibland livshotande sjukdom med koma, och organsvikt.

  Om man har malaria är det därför mycket viktigt att så snart som möjligt komma under behandling.

   

  Vid insjuknande med feber efter vistelse i tropikerna måste malaria alltid misstänkas - även om febern inte är hög - och patienten måste tas om hand akut. Malaria skall behandlas omgående.

  Malaria ska uteslutas vid feber som uppstår upp till 3 månader (men kan behövas även senare) efter vistelse i malaria-område, även om malariatabletter intagits. Även bäraraskap av malariaparasiter kan behöva uteslutas hos immuna kvinnor flera månader efter vistelse i malariaområden

   

 4. Malariainfektion hos den gravida kvinnan.

  Gravida som insjuknar i malaria riskerar att bli mer allvarligt sjuka än icke gravida, med betydande risker för barnet. Det är ovanligt med gravida malariapatienter i Sverige. Frågor angående skydd mot malaria inför resor till tropikerna är dock relativt vanliga hos kvinnor som är gravida eller planerar att bli gravida. Förebyggande råd är angelägna. Eftersom gravida också löper andra risker i tropikerna, med andra infektioner samt ofta sämre sjukvård i samband med gynekologiska komplikationer, avrådes från onödiga resor till malariaområden under graviditet.

 5. Malariainfektion hos fostret och det nyfödda barnet.

  Om en gravid kvinna får malaria finns risk för missfall, att barnet föds för tidigt, är underviktigt eller att barnet dör. Malarian kan också överföras till fostret vilket kan leda till ett flertal olika komplikationer hos det nyfödda barnet. Barnet kan bland annat få mjält- och leverförstoring, blodbrist, feber, kramper och låga blodplättar.

 6. Hur stor är risken för att barnet skall smittas under graviditeten?

  Det är ovanligt att malaria smittar från den gravida kvinnan till fostret men det förekommer. Faran för fostret är främst dålig blodförsörjning om modern har malaria vilket påverkar moderkakans funktion. Risken för att parasiterna överförs till fostret beror troligen på hur allvarlig malaria den gravida kvinnan har. Behandling av moderns infektion före förlossningen botar oftast även eventuell malaria hos fostret.

   

 7. Hur påvisas malariainfektion hos den gravida kvinnan?

  Vid misstanke om malariainfektion tas blodprov för påvisning av parasiter antingen med mikroskopisk undersökning, PCR eller snabbtest.

 8. Hur påvisas malariainfektion hos fostret?

  En eventuell överföring av malaria till fostret kan inte påvisas under graviditeten.

 9. Hur påvisas malariainfektion hos barnet?

  Malaria påvisas såsom hos modern genom blodprov.

 10. Vad finns det för behandling?

  Behandling av malaria bör skötas av infektionsspecialist.

  Vilken typ av läkemedel man skall ha beror på vilken typ av malaria man har, i vilket område/land man varit och förekomst av läkemedelsresistens. Vissa malarialäkemedel måste dock undvikas eftersom de inte är lämpliga att inta under hela eller vissa delar av graviditeten.

  Har man fått rätt behandling är man botad från malaria. Eventuella övergående biverkningar av malarialäkemedel skall givetvis inte hindra behandling. Att avstå behandling innebär en avsevärd större risk både för mor och barn.

   

 11. Vad kan man göra för att undvika att bli smittad?

  Man bör om möjligt inte åka till områden med malaria under graviditeten.

  Om man ändå måste resa till malariaområden skall man kontakta läkare - infektionsspecialist eller obstetriker (förlossningsspecialist) - för att få råd inför resan.

   

  • Då gravida oftare får allvarlig malaria är det särskilt viktigt med malariaprofylax.

   

  • Malariaprofylax innebär att äta läkemedel mot malaria i förebyggande syfte.

   

  • Det finns olika sorters malariaprofylax (förebyggande läkemedel)beroende på vart man skall resa och när under graviditeten man reser.  Man skall som regel börja ta profylax innan resan och fortsätta efter hemkomsten. Tiden för profylax är olika för olika läkemedel. Påpekas bör att man trots intag av profylax kan insjukna i malaria då det finns en utbredd motståndskraft (resistens) hos parasiterna mot ett flertal malarialäkemedel.

   

  • Det är även viktigt att skydda sig mot myggstick.

   

  • De myggor som överför malaria sticker främst efter skymning och under natten.

   

  • Myggstick undviks därför genom att sova under impregnerade myggnät samt att använda myggstift och heltäckande kläder.

   

  Vaccin finns inte tillgängligt.

  Även om profylax intagits noggrant ska man söka akut vid feber efter vistelse i malariaområden!

   

Sökord:  Malaria
Uppdaterad:  2022-09-11

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt