Admin

Allmänheten: 

Tuberkulos ( TBC)

Sammanställd av Cecilia Brolinger Barnmorska på INFPREG. Reviderad 2023 av Barnmorska Mikaela Stadig Docent Marianne Forsgren och Överläkare Inger Julander  Utvärdering (antal: 0)


 1. Vad är TBC?

  Tuberkulos (förkortas ofta TBC) orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis. En närbesläktad bakterie som sprids från nötkreatur kan också orsaka tuberkulos men den är mycket ovanlig i Sverige.

   

 2. Var finns Tuberkulos idag?

  Tuberkulos är en av de vanligaste infektionssjukdomarna i världen och bland de tre vanligaste orsakerna till död bland kvinnor i åldrarna 15 till 44 år. En fjärdedel av jordens befolkning är troligen smittad. WHO uppskattade antalet nya sjukdomsfall till 10,6 miljoner och antalet dödsfall till 1,6 miljoner år 2021. Förekomsten är högst bland jordens fattiga. Det är vanligt att en tuberkulos-smittad person även har HIV, framför allt i Afrika söder om Sahara. År 2021 beräknades 450 000 personer ha insjuknat i multiresistent tuberkulos, d.v.s. tuberkulos som är motståndskraftig mot traditionell behandling.

   

  I Sverige anmäldes 386 fall av tuberkulos 2022. Det största antalet personer som insjuknar i tuberkulos är födda i länder där tuberkulos är vanligt. Förekomsten av tuberkulos i Sverige, liksom fördelningen av patienternas födelseländer, är i hög grad beroende av hur flyktingströmmarna till Sverige ser ut.

   

 3. Hur smittar Tuberkulos?

  Tuberkulos är en luftburen smitta. Det betyder att en person med tuberkulos i lungorna och luftvägarna kan smitta andra genom hosta och nysningar. Bakterierna kan hålla sig svävande i luften i flera timmar och personer som finns i den omedelbara närheten kan andas in bakterien och bli smittad. Personer med tuberkulos är olika smittsamma, en del mer än andra. En person som behandlas för tuberkulos med en känslig stam och begränsad utbredning av sjukdomen bedöms vara smittfri efter ca 14 dagars behandling om symtomen samtidigt förbättras.

   

  Tuberkulos kan även finnas i andra delar av kroppen men då smittar det inte. En kvinna som är gravid kan smitta sitt foster, men det är mycket ovanligt. Tuberkulos smittar endast genom bröstmjölk om kvinnan har en aktiv tuberkulos i bröstkörtlarna.

   

 4. Vilka är symtomen vid Tuberkulos?

  En infekterad person får oftast inga eller lindriga luftvägssymtom direkt efter att ha blivit smittad. Långvarig hosta med eller utan upphostningar av slem och ibland blod är det vanligaste symtomet. Ibland får den smittade personen allmänsymtom som viktnedgång och feber. Även smärta i bröstkorgen, uttalad trötthet, nedsatt aptit och nattliga svettningar kan förekomma.

   

  Hos majoriteten av de personer som smittats går den tuberkulösa infektionen över i ett vilande skede, latent tuberkulos. Den vilande tuberkulosinfektionen kan bryta ut längre fram och detta sker hos ca 1 av 10 personer. Risken för aktiv tuberkulos är störst under de första åren efter smittillfället, men kvarstår hela livet. Smittillfället kan alltså ligga tiotal år bakåt i tiden.

   

  Tuberkulos kan ha ett långsamt förlopp hos vuxna. Lungtuberkulos är vanligast, men de flesta av kroppens organ kan angripas. Symtomen kommer då från organet som är drabbat och personen har då inte hosta.

   

 5. Tuberkulos hos den gravida kvinnan:

  Det är inte lättare att få tuberkulos under graviditet än annars. Däremot finns det en risk att en vilande (latent) tuberkulos bryter ut efter förlossningen. Om man har en redan pågående tuberkulos blir man oftast sämre efter förlossningen.

   

 6. Tuberkulos hos fostret och det nyfödda barnet:

  Immunförsvaret hos nyfödda barn är inte färdigutvecklat. Därför är nyfödda mycket känsligare och kan ofta bli allvarligt sjuka i tuberkulos om de utsätts för smitta. Spädbarn får inte samma symtom som vuxna av tuberkulos utan blir oftare allvarligt sjuka med mer allmänna sjukdomsymtom.

   

 7. Hur stor risk är det för att barnet smittas?

  Om mamman skulle ha en obehandlad spridd tuberkulos kan fostret smittas under graviditet och förlossning, barnet har oftast då tecken på en allvarlig infektion efter födelsen. Smitta från mor till foster före och under förlossningen är mycket ovanligt i Sverige.

   

  Det flesta barn som utvecklar tuberkulos smittas efter förlossningen av sin mamma eller annan person med smittsam tuberkulos i barnets närhet t.ex. familj eller vänner.

   

 8. Hur påvisas tuberkulos hos den gravida kvinnan?

  Vid misstänkt tuberkulos under graviditet ska utredning och provtagning ske på infektions- eller lungklinik. Med hjälp av sjukdomshistoria och lungröntgen kan diagnosen lungtuberkulos ställas. Ytterligare prover som kan ställa diagnosen tuberkulos är upphostningsprov, blodprov, tuberkulintestning. Om det finns misstanke om tuberkulos i andra organ än lungorna tas prov från respektive organ.

   

  Om det misstänks att en gravid tidigare haft tuberkulos, eller har en latent tuberkulosinfektion skall hon remitteras till lungläkare/infektionsläkare.

   

  Vid inskrivning på mödrahälsovården så ska gravida kvinnor screenas för om de blivit utsatta för risk att ha blivit smittade av tuberkulos. Till exempel på grund av att de kommer från ett land där tuberkulos är vanligt. Om så är fallet rekommenderar Socialstyrelsen riktad hälsokontroll för tuberkulos under graviditet.

   

 9. Hur påvisas tuberkulos hos det nyfödda barnet?

  Vid misstanke om att ett nyfött barn blivit smittad av tuberkulos under graviditeten eller förlossningen görs flera noggranna undersökningar. Även moderkakan och navelsträngen brukar provtas eftersom de också kan vara angripna.

   

 10. Vad finns det för behandling av Tuberkulos?

  Den viktigaste förebyggande åtgärden är att hitta och behandla tuberkulos hos mamman och andra närstående.

   

  Risken att insjukna i tuberkulos efter att man blivit infekterad minskar kraftigt om man direkt får behandling med förebyggande mediciner.

   

  Vid aktiv tuberkulos måste den gravida få behandling minst två veckor före förlossningen för att minska risken att barnet också blir smittat. Om modern inte hunnit få behandling så kan det vara nödvändigt att separera mor och barn för att minska risken att den nyfödda blir allvarligt sjuk.

   

  Ett nyfött barn som utsatts för säkerställd smitta eller starkt misstänkt smittsam tuberkulos får förebyggande behandling och följs med kontroller. Barnet ska inte vaccineras mot tuberkulos. Om barnet efter 8–12 veckor med förebyggande behandling inte har några symtom och alla prover är negativa så kan man konstatera att barnet inte är smittat. Då rekommenderas vaccination mot tuberkulos.

   

  Amning

   

  Mammor som inte är smittsamma kan amma även om hon får behandling mot tuberkulos. Det mediciner som används mot tuberkulos passerar inte över i bröstmjölken.

   

 11. Vaccin mot Tuberkulos:

  I Sverige vaccineras barn mot tuberkulos vanligen först vid 6 månaders ålder. De få barn som lider av en svaghet i immunförsvaret och riskerar en allvarlig infektion av vaccinet har då hunnits upptäckas och ska inte vaccineras.

   

  Barnläkaren kan vaccinera barn under 6 månader om barnet tillsammans med familjen skall resa till ett land med hög förekomst av TBC för att besöka släkt och vänner eller för att familjen kommer att bosätta sig där. Det kan också bli aktuellt om en anhörig eller annan person i närmiljön behandlas för TBC.

   

 12. Tuberkulos i Sverige:

  Tuberkulos är en av de sjukdomar i Sverige som Hälso- och sjukvården har anmälningsplikt på enligt smittskyddslagen. Tuberkulos klassificeras som en allmänfarlig sjukdom. Smittskyddslagen medför fördelar för den som smittas med tuberkulos i form av fri sjukvård och fria mediciner.

   

  År 2022 rapporterades 386 fall av aktiv tuberkulos i Sverige, varav 12 rapporterades vara gravida eller fött barn de senaste sex månaderna vid diagnos.

   

Sökord:  TBC
Uppdaterad:  2023-06-06

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt