Admin

Allmänheten: 

Tuberkulos ( TBC)

Sammanställd av Cecilia Brolinger Barnmorska på INFPREG. Reviderad 2015 av Barnmorska Helene Bernmark-Liikamaa Docent Marianne Forsgren och Överläkare Inger Julander  Utvärdering (antal: 8)
Fråga-1:   4,8  
Fråga-2:   4  


 1. Vad är TBC?

  Tuberkulos (förkortas ofta TBC) orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis . En närbesläktad bakterie som sprids från nötkreatur kan också orsaka TBC men den är mycket ovanlig i Sverige genom att vi kontrollerar djurbesättningar och allmän pastörisering av mjölk.

 2. Var finns Tuberkulos idag?

  TBC är en av de vanligaste infektionssjukdomarna i världen och bland de tre vanligaste orsakerna till död bland kvinnor i åldrarna 15 till 44 år. En tredjedel av jordens befolkning beräknas vara smittad. WHO uppskattade antalet nya sjukdomsfall till 8,6 miljoner och antalet dödsfall till 1,3 miljoner 2012.  Förekomsten är högst bland jordens fattiga befolkningar och samtidig infektion med HIV är mycket vanligt, framför allt i Afrika söder om Sahara. År 2012 beräknas 450 000 personer ha insjuknat i multiresistent TBC, d.v.s. TBC som är motståndskraftig mot traditionell behandling.

  I Sverige anmäls årligen runt 600 fall. Det största antalet personer som insjuknar i TBC är i åldrarna 20 – 39 år, d.v.s. i fertil ålder och 2012 var 85 % utrikesfödda. Förekomsten av TBC i Sverige, liksom fördelningen av patienternas födelseländer, är i hög grad beroende av hur flyktingströmmarna till Sverige ser ut.

 3. Hur smittar Tuberkulos?

  En person med TBC i lungorna och luftvägarna kan smitta andra genom hosta och nysningar, luftburen smitta. Bakterierna kan hålla sig svävande i luften i flera timmar och personer som finns i den omedelbara närheten kan andas in bakterien och bli smittad. Personer med TBC är olika smittsamma, en del mer än andra. En person som behandlas för tuberkulos med en känslig stam och begränsad utbredning av sjukdomen bedöms vara smittfri efter ca 14 dagars behandling om symtomen samtidigt förbättras.

   

  Tuberkulos kan finnas i andra delar av kroppen men då smittar det inte. En kvinna som är gravid kan smitta sitt foster, men det är mycket ovanligt. Sjukdomen smittar inte via vardagsföremål eller i offentliga lokaler.

   

  Tuberkulos tillhör de sjukdomar som ska anmälas enligt smittskyddslagen.

 4. Vilka är symtomen vid Tuberkulos?

  En infekterad person får oftast inga eller lindriga luftvägssymtom i anslutning till infektionstillfället. Långvarig hosta med eller utan upphostningar av slem och ibland blod är det viktigaste symtomet. Ibland får den smittade personen allmänsymtom som viktnedgång och feber. Även smärta i bröstkorgen, uttalad trötthet, nedsatt aptit och nattsvettningar kan förekomma.

   

  Hos majoriteten av de personer som smittats går den tuberkulösa infektionen över i ett vilande skede, latent tuberkulös infektion. Den vilande tuberkulos infektionen kan bryta ut längre fram och detta sker hos ca 1 av 10 personer. Risken för aktiv TBC är störst under de första åren efter smittillfället, men kvarstår hela livet. Smittillfället kan alltså ligga tiotal år bakåt i tiden.

  TBC kan ha ett långsamt förlopp hos vuxna. Lungtuberkulos är den vanligaste diagnosen, men de flesta av kroppens organ kan angripas. Symtomen kommer då från organet som är drabbat och personen i fråga har då inte hosta. Kvinnor får ofta mindre symtom än män.

 5. Tuberkulos hos den gravida kvinnan:

  Det är inte lättare att få TBC under graviditet än annars. Däremot finns det en risk att en vilande TBC bryter ut efter förlossningen. Om man har en redan pågående TBC blir man oftast sämre efter förlossningen.

 6. Tuberkulos hos fostret och det nyfödda barnet:

  Det immunoologiska försvaret hos nyfödda barn är inte färdigutvecklat. Därför är nyfödda mycket känsligare än äldre och kan ofta bli allvarligt sjuk i TBC om det utsätts för smitta. Vid tuberkulos får inte spädbarn samma symtom som vuxna utan blir allvarligt sjuka med mer allmänna sjukdoms

 7. Hur stor risk är det för att barnet smittas?

  Om mamman skulle ha en obehandlad spridd tuberkulos kan fostret smittas under graviditet och förlossning, barnet har oftast då tecken på en allvarlig infektion efter födelsen. Smitta från mor till foster före och under förlossningen är mycket ovanligt i Sverige.

   

  Det flesta barn som utvecklar tuberkulos smittas efter förlossningen av sin mamma eller annan person med smittsam tuberkulos i barnets närhet t.ex. bland anhöriga eller vänner.

 8. Hur påvisas tuberkulos hos den gravida kvinnan?

  TBC bör misstänkas om den gravida kvinnan har symtom som långvarig hosta utan annan känd orsak, samt symtom som feberperioder, nattsvettningar, avmagring/dålig viktuppgång, bröstkorgssmärtor.

   

  Gravida kvinnor med misstänkt TBC skall utredas och lämna prover på infektions- eller lungklinik med erfaren personal som har kunskap om korrekt provtagning och samarbete med TBC-laboratorium. Med hjälp av kvinnans sjukdomshistoria och lungröntgen kan diagnosen lungtuberkulos ställas. Ytterligare prover som kan ställa diagnosen TBC är upphostningsprov, blodprov, tuberkulintestning. Om det finns misstanke om TBC i andra organ än lungorna så är det viktigt att odling utförs på provmaterial från respektive organ.

   

  Om man misstänker att den gravida kvinnan tidigare haft TBC, eller har en latent tuberkulos infektion skall hon också remitteras till lungläkare/infektionsläkare.

  Sjukdomen behöver i tidigt stadium inte ge uppenbara symtom varför riktade undersökningar mot individer med ökad risk för TBC är angelägna. Om den gravida kvinnan kommer från ett område med hög förekomst av TBC smittade eller om det finns misstanke om exponering så rekommenderar Socialstyrelsen riktad hälsokontroll för TBC under graviditet.

 9. Hur påvisas tuberkulos hos det nyfödda barnet?

  Vid misstanke om att ett nyfött barn blivit smittad av TBC bör man vara frikostig med provtagning på barn och moder. Om det finns en misstanke om att barnet blivit smittats under graviditeten så kan moderkakan och navelsträngen vara angripen. Vävnadsprov brukar då tas sedan tas även prov på fostervattnet.

   

 10. Vad finns det för behandling av Tuberkulos?

  Den viktigaste förebyggande åtgärden är att hitta och behandla TBC hos modern och andra närstående

   

  Risken att insjukna i TBC efter att man blivit infekterad minskar påtagligt om man behandlats med förebyggande mediciner efter smittotillfället. Förebyggande behandling av gravid kvinna med konstaterad vilande tuberkulös infektion rekommenderas under graviditeten om det är sannolikt att smittan skett under de senaste två åren eller fynd på lungröntgen som ger misstanke om TBC samt vid särskilda riskfaktorer såsom nedsatt immunförsvar. I övriga fall rekommenderas behandlingsstart så snart som möjligt efter förlossningen.

   

  Den blivande mamman måste få behandling minst två veckor före förlossningen för att minska risken för smitta till barnet vid tidpunkten för förlossningen. Om modern inte hunnit få behandling så kan det vara nödvändigt att separera mor och barn för att minska risken att den nyfödda smittas. Man behandlar med en kombination av olika mediciner, antibiotika och vitamin B6.

   

  Ett nyfött barn som utsatts för säkerställd smitta eller starkt misstänkt smittsam TBC får förebyggande behandling och följs med kontroller. Barnet ska inte vaccineras mot TBC. Om barnet efter 8-12 veckor med förebyggande behandling inte har några symtom och alla prover är negativa så kan man konstatera att barnet inte är smittat, då rekommenderas vaccination mot TBC.

   

  Amning

  Mammor som inte är smittsamma kan amma även om hon får behandling mot tuberkulos. Det mediciner som används mot tuberkulos passerar inte över i bröstmjölken.

 11. Vaccin mot Tuberkulos:

  I Sverige vaccineras barn mot tuberkulos vanligen först vid 6 månaders ålder. De få barn som lider av en svaghet i immunförsvaret och riskerar en allvarlig infektion av vaccinet har då hunnits upptäckas och ska inte vaccineras.

   

  Barnläkaren kan vaccinera barn under 6 månader om barnet tillsammans med familjen skall resa till ett land med hög förekomst av TBC för att besöka släkt och vänner eller för att familjen kommer att bosätta sig där. Eller om en anhörig eller annan person i närmiljön behandlas för TBC.

   

 12. Tuberkulos i Sverige:

  Tuberkulos hör till en av de sjukdomar i Sverige som Hälso- och sjukvården har anmälningsplikt på enligt smittskyddslagen. Tuberkulos klassificeras som en allmänfarlig sjukdom dvs. sjukdomen kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra allvarliga konsekvenser och det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade. Smittskyddslagen medför fördelar för den som smittas med tuberkulos i form av fri sjukvård och fria mediciner.

   

  Under åren 2010 till 2012 rapporterades 499 fall bland utlandsfödda kvinnor mellan 20 och 49 år. Hur många av dessa kvinnor som var gravida eller nyförlösta finns inte uppgift om. År 2005 - 2009 rapporterades 102 fall under graviditet eller inom 6 månader efter förlossning, vilket var 11.4 % av fallen bland kvinnor i fertil ålder under dessa 5 år. Det kan ha rört sig om fler fall då TBC hos en gravid kvinna inte alltid rapporteras. De flesta kvinnorna kom från Afrika och cirka hälften av dem var drabbade av Lungtuberkulos.

   

  Det har rapporterats 53 kvinnor med Tuberkulos i samband med graviditet eller förlossning under perioden 1997 till 2006. Under sista 30 åren har bara ett fall med allvarig Tuberkulos hos ett nyfött barn rapporterats men flera barn har behandlats.

Sökord:  TBC
Uppdaterad:  2015-01-22

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt