Admin

Allmänheten: 

Influensa

Reviderat 2021 av barnmorska Helene Bernmark-Liikamaa
Vaccinationsrekommendation 2022 reviderad enligt professor Marie Studahl av Marianne Forsgren. Faktagranskad av med.dr Maria Rotzén Östlund
 Utvärdering (antal: 2)
Fråga-1:   5  
Fråga-2:   5  


 1. Vad är influensa?

  Det finns tre typer av influensavirus, A, B och C. Influensa A och B orsakar typiska influensasymtom medan influensa C ger övre luftvägssymtom. Eftersom det finns flera typer av influensavirus kan man insjukna flera gånger under livet.

  Influensavirus kan förändra sin yta och därför bli mer eller mindre oigenkännligt för immunsystemet. När detta händer får man epidemier då 5-10 % av befolkningen insjuknar. Influensa A kan emellertid förändras betydligt mer genom att hela delar av virus byts ut mot delar av influensavirus från andfåglar eller från gris någonstans i världen där djur och människor lever tätt ihop. Viruset är då så förändrat att det inte alls igenkänns av immunsystemet, även om en person tidigare i livet haft andra influensainfektioner.

  Om detta nya virus blir  smittsamt för människor, kan en världsomfattande epidemi uppstå, så kallad pandemi, då upp till 20-40 % av befolkningen kan insjukna. Under 1900-talet har vi haft tre stora pandemier (Spanska sjukan 1918-20, Asiaten 1957 och Hongkong 1968) samt ett par mindre 1948 och 1977. 2009 började en pandemi orsakad av influensavirus A(H1N1). Pandemin förklarades vara över av WHO den 11 augusti 2010. Troligen kommer viruset att fortsätta cirkulera i världen under flera år fram över, men kommer så småningom sannolikt mer att likna de säsongsinfluensavirus som finns sedan tidigare.

   

 2. Hur smittar och hur vanligt är influensa?

  Influensa är mycket smittsamt och smittar från person till person genom små droppar i luften. Barngrupper är de stora smittkällorna och det är ofta barn som för hem smitta till sina gravida mödrar.

  Det finns inget som tyder på att en gravid kvinna smittas lättare än icke-gravida.

  Tiden från smitta tills sjukdomen bryter ut är ungefär 1-3 dagar. Hur länge en person är smittsam varierar. Så länge man har feber och influensa symtom kan man räkna med att man är smittsam.

   

 3. Symtom vid influensa

  Symtomen är i typiska fall torrhosta, frysningar, hög feber, sjukdomskänsla med muskel- och huvudvärk. Halsont, kräkningar och diarré är vanliga symtom hos barn. En del får mycket lindriga symtom.
  Vanligtvis tillfrisknar man efter 5-7 dagar. Allmän trötthet kan emellertid kvarstå under flera veckor. Om man försämras eller inte tillfrisknar under denna period bör man kontakta sjukvården för information.
  Influensainfektion kan även förlöpa med mycket måttliga symtom eller vara helt utan sjukdomstecken.

  Vanliga komplikationer vid influensa hos barn är öroninflammation och hos vuxna bihåleinflammation, luftrörskatarr och lunginflammation. Dödsfall förekommer men risken är mycket låg, långt under 1 % av alla insjuknade. Äldre och personer med hjärt- och kärlsjukdom och vissa andra kroniska sjukdomar kan få allvarligare komplikationer med lunginflammation eller hjärtsvikt vid säsongsinfluensa och brukar erbjudas årlig influensavaccination.

   

   

 4. Influensa hos den gravida kvinnan

  Symtomen vid influensa hos en gravid är desamma som hos en icke-gravid person.

  Risken för svår influensasjukdom hos friska gravida kvinnor varierar beroende på graviditetslängd och influensatyp. Vid influensaepidemier har man inte sett någon ökad risk för svår influensa i tidig graviditet men under sista tredjedelen av graviditeten ökar risken för svårare sjukdomsbild, komplikationer och behov av sjukhusvård. 

   

   

 5. Influensa hos fostret och det nyfödda barnet

  Influensa har vad man hittills vet ingen fosterskadande effekt.

  Det nyfödda barnet skyddas bäst genom att den gravida kvinnan vaccineras enligt riktlinjer före förlossningen. Symtom hos nyfödda är vanligen slöhet och matningssvårigheter. Feber kan förekomma men behöver inte vara särskilt hög och symtom kan även visa sig i svårighet att hålla normal kroppstemperatur. 

   

   

 6. Hur stor är risken för att barnet skall smittas under graviditeten?

  Det finns ingen entydig kunskap angående om barnet kan smittas av influensa under graviditet.

  Risken för smitta till det nyfödda barnet minskar om kvinnan vaccineras enligt gällande riktlinjer. Dels är det mindre risk att hon själv smittar barnet med influensa efter födseln, dessutom bildar hon antikroppar efter vaccination som överförs till barnet via moderkakan. Det är emellertid osäkert hur länge och i vilken omfattning antikropparna skyddar det nyfödda barnet. 

   

 7. Hur påvisas influensa hos den gravida kvinnan?

  Diagnosen sannolik influensa ställs utifrån patientens symtom. Genom att ta prov från bakre delen av näsan kan man säkerställa om kvinnan har influensa eller ej. 

   

 8. Hur påvisas influensa hos barnet?

  Genom att undersöka prov taget från bakre delen av näsan. 

   

 9. Vad finns det för profylax och behandling?

  Vaccin

  Socialstyrelsen rekommenderar inför säsongen 2022-23 vaccinering av samtliga gravida kvinnor som passerat graviditetsvecka 12. 
   

  Från och med säsongen 2019-20 används i Sverige  uteslutande tetravalenta influensavacciner, dvs vaccinet skyddar mot fyra virusstammar.
   

  Med säsongens influensavaccin ingår skydd mot influensa A och B, inklusive A(H1N1)pdm09. 
  Oavsett tidigare vaccination med Pandemrix rekommenderas en dos av säsongsinfluensavaccinet. Vaccination sker enbart under den period då vaccinationskampanjen pågår, för säsongen 2022-23 med start den 8:e November. 

   

  De biverkningar som setts efter vaccination med Pandemrix i form av narkolepsi är enbart knutna till detta specifika vaccin och har aldrig observerats vid säsongsinfluensavaccination. I länder där annat pandemivaccin gavs under 2009 sågs inte narkolepsi. Det nuvarande säsongsinfluensavaccinet har givits till gravida i flera länder under många år med hög säkerhet.

   

  Antivirala läkemedel

  Det finns även antivirala läkemedel som kan användas för behandling av influensasjuka personer och även för att förebygga influensasjukdom.

   

   

   

 10. Vad kan man göra för att undvika att smittas?

  Gravida bör vara extra noggranna med handhygien och i möjligaste mån undvika närkontakt med infekterade personer och framförallt infekterade barn. 

   

 11. Amning

  Amning uppmuntras och bör prioriteras på grund av det skydd mot luftvägsinfektion som fås av bröstmjölk. Bröstmjölk från en smittad mamma anses inte kunna smitta barnet.

  Att tänka på för att minska risken för att smitta barnet:

  -  God handhygien före amning och skötsel av barnet.

  -  Tvätt av brösten och bröstvårtorna före amning rekommenderas inte eftersom
      exponeringen av det nyfödda barnet till moderns normala bakterieflora är viktigt
      för den normala koloniseringen av magtarmkanalen.

  -  Intag av antivirala läkemedel är inte något hinder för att amma eller ge barnet 
     mammans bröstmjölk.  

   

 12. Vart vänder man sig?

  Gravid kvinna med symtom på influensa bör omgående kontakta sjukvårdsupplysningen och bli hänvisad till läkare för ställningstagande till behandling med antiviral medicinering.

  Om ett nyfött barn uppvisar symtom på influensa bör sjukvårdsupplysningen kontaktas.

   

Sökord:  Influensa
Uppdaterad:  2022-10-20

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt