Admin

Allmänheten: 

Zikavirus

Informationen sammanställd av Docent Marianne Forsgren och Barnmorska Helene Bernmark-Liikamaa Faktagranskad av Docent Karin Pettersson  Utvärdering (antal: 0)


 1. Vad är Zikavirus

  Zika är ett myggburet virus som närmast är släkt med de virus som orsakar denguefeber, gula febern, japansk encefalit och west nile-feber.

 2. Hur smittar och vilken spridning har Zikavirus?

  Spridning och smitta sker framför allt vid bett av viss sorts myggor (vissa Aedes arter), som finns i varmare länder och som bär på zikavirus. Dessa myggor sticker främst dagtid och kan föröka sig i små vattensamlingar. Klimatet i norra Europa och Sverige är inte lämpligt för dessa myggor.

  Zikavirus har länge varit spritt i Afrika och delar av Asien. Virus spreds sedan till Mikronesien-Polynesien och har nu spritts vidare till Brasilien och sedan vidare till Syd-Centralamerika/Mexico/Karibien/Florida där samma sorts myggor finns. Eftersom zikavirus sannolikt inte funnits i dessa områden tidigare var alla mottagliga för smittan.Under 2017-2018 har spridningen av zika på de amerikanska områdena avtagit avsevärt. 

  Zikavirus kan spridas från

  - en mygga, som sticker en människa som nyligen har fått zikavirusinfektion och har smittan i blodet 
  - infekterad blodsugande mygga, som sticker en människa som inte är immun
  - gravid kvinna över moderkakan till foster
  - infekterad man eller kvinna till sin partner vid samlag
  -blodtransfusion från akut infekterad människa, som har zikavirus i blodet.

  Observera att enligt svenska bestämmelser om blodgivning får inte en person som varit i områden där det finns risk för att han/hon är smittad med zikavirus eller annan tropisk sjukdom (dengue, japansk B encefalit eller malaria) lämna blod.

 3. Vilka är symtomen vid en Zikavirusinfektion?

  Inkubationstiden är ca 2-12 dagar. Vanligen - i cirka fyra av fem fall – märker man inte infektionen.
  Om man blir sjuk blir symtomen lindriga: oftast feber, hudutslag, klåda, ledbesvär och ögoninflammation. Sjukdomen varar några dagar upp till en vecka. Komplikationer från nervsystemet förekommer men är sällsynta.

  Efter genomgången infektion – oavsett om man har symtom eller inte – utvecklas sannolikt immunitet.

 4. Zikavirusinfektion hos den gravida kvinnan.

  Om symtomen hos den gravida kvinnan skiljer sig från den icke-gravida vet man inte, men enligt den information som finns verkar inte infektionen vara allvarligare hos den gravida kvinnan.

 5. Zikavirusinfektion hos fostret och det nyfödda barnet

  Zikavirus kan infektera och passera moderkakan och därmed smitta barnet.

  De första rapporterna om fosterpåverkan av zikavirusinfektioner kom 2015 då man såg tusentals barn med mikrocefali i efterförloppet av en mycket stor zikavirusepidemi i Brasilien. Dessa uppgifter ledde till forskning, granskning av inträffade fall och man tittade även på fall från tidigare områden som haft zikavirusepidemier. Totalt 13 länder bland andra Franska Polynesien, Brasilien och Colombia rapporterar juli 2016 fall av inhemsk zikavirusinfektion hos modern och sjukdomar i nervsystemet hos fostret/barnet. Ytterligare skadade barn rapporteras från andra länder av mödrar som besökt något av de zikavirusdrabbade länderna.

  Zikavirus överfört under graviditet till fostret har samband med ett flertal avvikelser i nervsystemet och en av dessa avvikelser är mikrocefali, för litet huvud som beror på störning av fosterhjärnans tillväxt . Andra avvikelser som man sett är ögonförändringar, klumpfot och ledförändringar/felställningar.

 6. Hur stor är risken att barnet ska smittas under graviditet?

  Man vet ännu inte hur stor risken är att smittan överförs till fostret och heller inte risken för att fostret ska skadas av en zikavirusinfektion.
  Det man sett i Brasilien och Polynesien är att risken för mikrocefali och ögonförändringar är störst under graviditetens första 3 månader, men mikrocefali kan bli uppenbart under hela graviditeten.
   
  Spädbarn kan infekteras innan födelsen om mamman får zikavirusinfektion inom ca 2 veckor före förlossningen.

   

  Inga rapporter finns om att zikavirus överförs vid amning.

   

 7. Hur påvisas zikavirusinfektion hos den gravida kvinnan?

  Vid misstanke om infektion måste man ta prov för att veta om det rör sig om zikavirusinfektion eller andra likartade infektioner som finns i samma områden.
  Har man sjuknat inom de senaste 10 dagarna tas blod och urinprov, kommer man senare till provtagning endast blodprov.
  Man ska tala om ifall man vet att man vistats i tropiska områden och haft andra likartade sjukdomar eller vaccinerats mot gula febern för att bedömningen av resultaten i blodprovet ska bli så säker som möjligt

 8. Hur påvisas zikavirusinfektion hos fostret?

  I nuläget undersöker man inte en eventuell överföring av zikavirus, annat än i mycket speciella fall.

  Om en kvinna har haft en konstaterad Zikavirusinfektion under graviditeten ska hon remitteras till ansvarig specialistmödravård för att diskutera vidare kontroller.

   

 9. Hur påvisas zikavirusinfektion hos barnet?

  Först säkerställer man mammans infektion genom provtagning och om mamman är infekterad tar man blod och urinprov på barnet samt eventuellt ett prov från ryggmärgsvätskan.

 10. Vad finns det för behandling?

  Botande behandling finns inte idag, utan man kan bara behandla symtomen såsom klådstillande och febernedsättande vid feber.

 11. Vad kan man göra för att undvika att bli smittad?

  Vaccin och annan förebyggande medicinering finns inte.

   

  Enda möjligheten är att undvika att bli smittad genom att inte resa till områden där zikavirussmitta sprids och om man måste resa skydda sig mot myggbett och eventuell sexuell smitta.

   

  Gravida kvinnor avråds därför från att resa till områden med utbrott av zikavirusinfektion, och detta gäller under hela graviditeten eftersom man ännu inte vet om och när under graviditeten zikavirusinfektion är ofarlig för fostret.

   

  Om man är gravid eller försöker bli gravid och måste/planerar att resa till länder där det finns risk för zikavirusinfektion och andra sjukdomar som inte sprids i Sverige, är det viktigt att söka och få råd inför resan för att skydda sig mot smitta. Sådan information, individuell rådgivning och adekvata råd kan man få på resemedicinsk mottagning eller infektionsklinik, där man har sakkunskap och aktuell epidemiologisk information.
   

  Under och efter vistelsen i området rekommenderar World Health Organization (WHO) från och med mars 2019 följande åtgärder:

  för att vara säker på att inte föra över smitta till ett ofött barn om man får en tyst zikainfektion

     - bör kvinna som vistas i områden med zikavirusutbrott inte bli gravid under vistelsen och

     - inte heller inom 2 månader efter utresa från sådant område (eller efter det smittrisk upphört i området).

     - bör kvinna och hennes manlige partner, som rest tillsammans i område med zikautbrott, vänta 3 månader 
       innan de försöker skaffa barn (se nedan).

   

  Män - med eller utan symtom på zikavirusinfektion - som vistas i eller har vistats i områden med zikavirus utbrott, rekommenderas att använda kondom vid sex/samlag med 

     - kvinna som kan bli gravid: under vistelsen och under 3 månader efter utresa från sådant område/smittrisk upphört i området.

     - kvinna som är gravid: under hela graviditeten 
   

  Vid misstanke hos gravid kvinna om att hon varit utsatt för zikavirus eller insjuknat med feber efter att ha varit i områden med zikavirusutbrott ska hon kontakta sin mödravårdscentral.

   

Sökord:  Zikavirus
Uppdaterad:  2023-10-09

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt