Admin

Allmänheten: 

Covid-19


Barnmorska Helene Bernmark-Liikamaa, Samordningsbarnmorska Infpreg
Docent Marianne Forsgren, emeritus, Klinisk Mikrobiologi/Virologi, Karolinska Universitetssjukhuset Faktagranskat av docent Karin Pettersson, ME graviditet och förlossning, Karolinska universitetssjukhuset
 Utvärdering (antal: 18)
Fråga-1:   4,3  
Fråga-2:   3,3  


 1. Vad är covid-19?

  Covid-19 orsakas av ett virus ur gruppen Coronavirus (Det heter så eftersom virus ser ut som en krona se här).

  Andra virus ur Coronagruppen orsakar vanlig förkylning men även SARS som spreds från Kina till närliggande länder år 2002-2003, och MERS som identifierades och spreds på arabiska halvön 2012-2013. Både SARS och MERS spreds som epidemier med svår lunginflammation. Epidemierna nådde aldrig hit.
   

  Covid-19 virus har ett fetthaltigt hölje, som behövs för att virus ska vara smittsamt. Det förstörs lätt av tvål och vatten, 70% alkohol, vanliga alkoholbaserade yt-desinfektionsmedel, klorin, väteperoxid. Det förstörs vid disk och tvätt.

  Detta virus var nytt och vi har lärt oss en del men har fortfarande mycket att lära om Covid-19 sjukdomen. Det finns därför inte färdiga svar på allt. Kunskapen ökar fortfarande och vi kan behöva uppdatera texten allteftersom.

   

 2. Hur smittar och vilken spridning har covid-19?

  Smittsamheten hos Covid-19 är mycket stor. Covid-19 har spridit sig från Kina till resten av världen på kort tid se här. Detta virus är inte lika farligt som de tidigare men några blir allvarligt sjuka. Och eftersom det smittar så många blir antalet sjuka ändå mycket stort.
   

  Covid-19 smittar via dropp- och kontaktsmitta:

   

  • covid-19-virus smittar från utandningsluften hos en infekterad person
  • man får i sig smittan huvudsakligen genom andas in små droppar vid kontakt med smittsam person
  • med luften från vanligt tal om man står nära - mindre än 2 meter
  • betydligt längre vid hostning och nysning eller om man t.ex sjunger - se här
  • man kan också bli smittad genom att dropparna hamnar på händerna om man sedan utan att tänka på det kliar-gnuggar sig i ögonen eller för handen/fingrar till näsa/mun
  • en sjuk person särskilt en svårt sjuk smittar mest
  • man kan smitta några dagar innan man är sjuk, när man är sjuk och ungefär 2 dygn efter det man känner sig frisk (ingen feber eller luftvägssymtom litet rethosta räknas inte) – betydligt längre om man varit allvarligt sjuk
  • det är vanligt att om man fått Covid-19 så har man inte har några symtom eller bara känner sig litet förkyld. Trots milda (eller ännu inga) symtom så kan man smitta andra. Därför är det viktigt att tvätta händerna!
  • virus klarar sig länge (många timmar-dagar) om droppar hamnar på olika ytor. Därför kan handtag, ledstänger och andra ytor smitta händerna och vidare om man rör näsa-mun-ögon
  • covid-19 virus kan finnas i tarmen hos sjuka personer men det verkar ändå inte som om virus smittar med avföring

   

   

 3. Vilka är symtomen vid covid-19?

  Inkubationstiden är 2-14 dagar, men vanligen 5-6 dagar.
   

  Sjukdomsbilden vid Covid-19 infektion varierar mycket.
   

  Många av de smittade känner sig inte sjuka alls eller bara litet snuviga. Särskilt vanligt hos barn.
   

  De flesta som sjuknar känner av vanliga förkylningssymtom - feber, trötthet, muskelvärk, förlust av lukt och smak, hosta och påverkad andning. Mindre vanliga symtom är huvudvärk, halsont, snuva, illamående och diarré. Andningen kan bli påverkad - får man svårt att andas ska man söka hjälp.

  De flesta - ca. 80% - blir bara litet eller måttligt sjuka, men 15-20% av de insjuknade får allvarlig sjukdom med bl a andnöd och påverkan på andra organ.
   

  Äldre över 70 år har störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 särskilt de som redan förut är mycket sköra. Hjärt-kärlsjukdom, diabetes, svår övervikt ökar risken. Svår covid är vanligare hos män än kvinnor. Även enstaka kvinnor i yngre åldrar kan bli svårt sjuka utan att man ännu förstår varför. 

   

 4. Covid-19 hos den gravida kvinnan.

  Symtomen på Covid-19 förefaller vara detsamma antingen man är gravid eller inte, likaså risken att bli infekterad.

  De flesta gravida som får infektionen känner sig inte sjuka eller blir bara mycket lindrigt till måttligt sjuka.

  Men några - cirka 15-20% - av de som blir sjuka kan ha behov av mycket sakkunnig vård.

   

  Det verkar inte som infektionen påverkar den tidiga graviditeten.

  Blir man svårt sjuk i senare delen av graviditeten finns det viss risk för för tidig förlossning.

  Covid-19 smittade gravida behandlas på samma sätt som icke-gravida. Mycket svårt sjuka kan behöva andningshjälp på intensivvårdsavdelning.

  I Sverige följer man noggrant gravida med Covid-19, särskilt de som behöver intensivvård. Man vet att gravida kvinnor som är överviktiga (BMI >30), ålder >35 år, har diabetes, kronisk lung-njursjukdom och havandeskapsförgiftning har särskild risk att bli svårt sjuka om de får Covid-19 infektion speciellt i senare delen av graviditeten.


  Alla personer med Covid-19 ska söka vård utan dröjsmål om de försämras hastigt eller upplever svårighet att andas! Inläggning på sjukhus kan behövas!

   

   

 5. Covid-19 hos fostret eller det nyfödda barnet.

  Covid-19 verkar inte smitta fostret under graviditet dvs över moderkakan. De få fall man observerat så har modern blivit sjuk kort tid före förlossningen och barnet klarat av infektionen utan att bli särskilt sjukt.

  Man vet nu att vanlig vaginal förlossning inte ökar risken för smitta till barnet. Förlossningen sker därför enligt vanliga regler och behov.

  Blir modern svårt sjuk före förlossningen kan man behöva tidigarelägga förlossningen.

   

  Om modern är infekterad vid eller efter förlossningen kan barnet smittas genom nära kontakt med modern. Annan infekterad familjemedlem vid eller efter födelsen kan också smitta barnet.

  Bröstmjölk smittar inte, redan kort tid efter det modern blivit sjuk finns skyddande antikroppar i mjölken, så samvård av mor och barn leder inte till några infektionsproblem.


  Det har nu kommit några större studier som visar att pågående covid-19 infektion hos de födda barnen är ovanliga, och då oftast lindriga. Några barn var födda mycket för tidigt. I övrigt har inga barn varit svårt sjuka av infektionen.
   

   

   

 6. Hur stor är risken att barnet ska smittas under graviditet?

  I dagsläget är det inte klarlagt, men troligen ingen eller mycket liten. Se under 4.

   

 7. Hur påvisas infektion hos den gravida kvinnan?

  När man är sjuk och har covid-19 misstänkta symtom så bör den gravida provtas. Alla gravida kvinnor som har symtom och söker vård provtas. Man tar ett prov vanligen med en näspinne, som testas för Covid-19 virus. De tester som används i stor skala är gentester - man påvisar virus arvsmassa med PCR-teknik.

  Det finns andra tester (s k antigentester) som ger snabbare svar men de är ännu inte är lika träffsäkra som gentesterna. Börjar användas i vissa regioner t ex på äldreboenden.

  Om man har varit sjuk eller haft symtom minst 2-3 veckor tidigare finns virus ofta inte längre kvar. Man tar då i stället blodprov och gör ett antikroppstest för att avgöra om det varit covid-19.

   

 8. Hur påvisas Covid-19 hos fostret?

  Det är inte aktuellt.

   

 9. Vad finns det för behandling?

  Den gravida kvinnan behandlas utifrån symtom. Det finns ännu ingen effektiv medicin (anti-viral behandling) mot Covid-19.
   

  Det pågår ett mycket stort antal läkemedelsprövningar av medicin som verkar mot liknande virusinfektioner och mot den inflammation i lungorna som finns hos svårt Covid-19 sjuka.
   

  Man ger ofta blodförtunnande medel för att motverka blodpropp.

   

 10. Vad kan man göra för att undvika att bli smittad?

  I dagsläget rekommenderas att minimera antalet sociala kontakter, noggrann handhygien, vid förkylningssymtom så stannar man hemma se här.
   

  Både du och dina nära
   

  • Var ytterst noggrann med handtvätt med tvål och vatten (se här) och att inte hosta-nysa rakt ut eller på händerna (se host- och nys-etikett här)
  • Handsprit med minst 60% alkohol är också effektivt och kan användas på ytor, handtag och t ex mobiltelefoner, tangentbord på datorer som många använder.
  • Begränsa ditt umgänge med andra personer.
  • Håll avstånd (minst 2 m) till personer i din omgivning antingen någon är sjuk eller inte. Se t ex på youtube  här och här hur det fungerar.
  • Är någon sjuk i familjen håll i möjligaste mån avstånd till den sjuke/a och var extra noggrann med handhygien (egen handduk).
  • Kan du och de dina distansarbeta hemma - utnyttja det.
  • Om du arbetar i ett smittutsatt arbete följ de utfärdade smittförebyggande arbetsrutinerna
  • Föräldrapenning kan tas ut från graviditetsvecka 32 och uttag rekommenderas starkt från graviditetsvecka 36. Inget särskilt intyg behövs förutom moderskapsintyget som varje gravid får av sin barnmorska. 
  • Följ också övriga rekommendationer för att begränsa smittrisken som utfärdas från Folkhälsomyndigheten (se här och/eller här)
  • Arbetsmiljöverket har slagit fast att gravida inte ska vårda covidpatienter. Försiktighetsprincipen ska råda för gravida på alla arbetsplatser och skyddsåtgärder bör vidtas.
  • Gravida som gått in i graviditeten med uttalad övervikt, hjärt-kärlsjukdom, annan svår sjukdom eller diabetes bör diskutera med sin arbetsgivare. I vissa fall kan omplacering eller avstängning bli aktuell. Då kan Försäkringskassan ta ställning till så kallad graviditetspenning.
  • Råd från SFOG (svensk förening för obstetrik och gynekologi) SFOG

  Fyra vaccin är hittills godkända för användning i Europa/Sverige.  Alla har mycket hög skyddseffekt och biverkningar i de stora utprövningarna kortvariga och lindriga. Fler vaccin är under slutgranskning för godkännande. Ändå fler är under mycket omfattande slutlig utprövning, som krävs innan ett vaccin kan bli godkänt. 
   

  Säkerheten hos vaccinerna bevakas hela tiden för att upptäcka om problem kommer fram vid användningen. När nu miljoner och åter miljoner vaccinerats världen över har ett litet antal allvarliga tillstånd en kort tid efter vaccination med ett av vaccinerna (Astra-Zeneca) rapporterats. Dessa personer var yngre än 60 år. 


  Som försiktighetsåtgärd rekommenderar Folkhälsomyndigheten därför att man tills man vet mer endast använder detta mycket värdefulla vaccin till personer över 65 år. Personer under 65 år kommer i stället erbjudas något av de två andra vaccin där man inte sett dessa problem.  Om man redan fått en första dos Astra-Zenecas vaccin ska man som dos 2 erbjudas ett av de två andra vaccinerna 12-15 veckor efter första dosen. Allt detta vet de som vaccinerar men om man vill veta mer kan man läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida genom att klicka här.
   

  Vaccination har startat i slutet av december för de mest utsatta gamla i äldrevårdsboende och hemvård och deras vårdare samt andra sårbara med riskfaktorer enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Där sjukvården är hårt belastad vaccineras även sjukvårdspersonal i intensiv- och akutsjukvård. 
   


  Man vaccinerar personer enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  Alla gravida rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 12.
  Riskgrupper bland gravida i fas 3, gravida utan riskfaktorer erbjuds vaccin med sin åldergrupp i fas 4 (se här Rekommendationer folkhälsomyndigheten). 

  Ställningstagande till vaccination före vecka 12 sker enligt regionala rutiner. Om vaccindos 1 givits före graviditeten eller tidigt i graviditeten bör dos 2 ges med det intervall som rekommenderas för vaccinet. 
  Prata med din barnmorska på MVC.


  Gravida vaccineras med Pfizer eller Modernas vaccin. 

  Även de som haft Covid-19 erbjuds vaccination.


   

  I den omfattande prövning som görs innan ett vaccin blir godkänt har man inte sett någon inverkan på fosterutveckling eller vid digivning i djurförsök.  Det finns därför inte anledning att tro att det skulle vara skadligt för en gravid eller ammande kvinna. Erfarenheten av att vaccinera gravida kvinnor är mycket stor och har varit utan negativ inverkan på graviditeten, men det saknas ännu långtidsuppföljning. 


  USA, Kanada, Israel, Belgien och Storbritannien rekommenderar att alla gravida erbjuds vaccination mot covid-19. Sverige ansluter sig nu till den bedömningen.
   

  Om någon kvinna vaccinerats ovetande om tidig graviditet kan hon ta det lugnt. Man behöver inte avvakta att bli gravid efter givet vaccin.

  Enligt rekommendation från Läkemedelsverket kan covid -19 vaccination ges under amning.

   

   

   

   

Sökord:  Covid-19
Uppdaterad:  2021-05-27

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt