Admin

Allmänheten: 

Hepatit A (Epidemisk gulsot)

Reviderad 2021 av barnmorska Helene Bernmark-Liikamaa och docent Gunilla Ajne Faktagranskad av docent Gunilla Ajne  Utvärdering (antal: 2)
Fråga-1:   5  
Fråga-2:   5  


 1. Vad är Hepatit A?

  Hepatit A (epidemisk gulsot) orsakas av ett levervirus vilket ger inflammation i levern. 

 2. Hur smittar hepatit A och vilken spridning har den?

  Hepatit A smittan utsöndras genom tarmen och smittspridning sker från person till person och via födoämnen och vatten som förorenats. Hepatit A kan också överföras via smittat blod men är mer ovanligt. Handhygien, inte minst efter toalettbesök samt vid all mathantering, är A och O när det gäller att komma tillrätta med fortsatt smittspridning. I Sverige är det en sjukdom som man oftast får i samband med utlandsresor. Hepatit A finns spridd över hela världen. Vanligt förekommande i alla Subtropiska och tropiska områden, områdena söder och öster om Medelhavet samt i Östeuropa. Ovaccinerade barn som besöker släktingar i länder utanför Europa är en särskild riskgrupp att identifiera för att förhindra smittspridning inom förskola/skola efter återkomst till Sverige. Utbrott kopplade till livsmedel med konsumtion av t.ex. dadlar eller frysta utländska bär har under vissa år givit ett större antal fall i Sverige.
   

  Hepatit A smittar cirka två veckor före samt två veckor efter debut av gulhet. Hepatit A är en anmälningspliktig sjukdom enligt lag. De senaste 5 åren har det rapporterats ca.90-120 fall/år till Smittskyddsinstitutet.

   

 3. Vilka är symtomen vid hepatit A?

  Tiden från smitta till symtom är 2-6 veckor. Nyfödda och småbarn som är yngre än 5 år har oftast inga symtom. Hos den vuxne förekommer mer symtom. Sjukdomen börjar oftast med en kort period av influensaliknande symtom. Trötthet är ett vanligt symtom. Därefter kommer gulheten som varar i cirka 1-3 veckor. Genomgången sjukdom ger livslångt skydd (immunitet). Hepatit A leder aldrig till kronisk sjukdom.

   

 4. Hepatit A hos den gravida kvinnan.

  Liksom vid andra akuta infektionssjukdomar, finns en viss ökad risk för missfall, för tidig förlossning eller låg födelsevikt hos barnet vid akut hepatit A infektion hos den gravida kvinnan. Det finns ingen risk att en gravid kvinnan skulle utveckla ett svårare sjukdomsförlopp vid insjuknande i akut hepatit A.

   

 5. Hepatit A hos fostret och det nyfödda barnet.

  Hepatit A hos barn yngre än 5 år är oftast utan symtom. Fosterskador och infektion hos fostret finns inte beskrivet.

  Det finns idag inga belägg för att nyförlöst kvinna med akut Hepatit A behöver avrådas från att amma. 

   

 6. Hur stor är risken för att barnet skall smittas under graviditeten?

  Risk för smittoöverföring till barnet finns endast om modern befinner sig i smittsam fas av sin hepatit A i samband med förlossningen.

 7. Hur påvisas Hepatit A infektion hos den gravida kvinnan?

  Hepatit A påvisas med blodprov där man kan se om infektion är akut eller genomgången tidigare.

 8. Hur påvisas Hepatit A infektion hos fostret?

  Påvisning av hepatit A hos fostret är inte aktuellt.

 9. Hur påvisas Hepatit A infektion hos det nyfödda barnet?

  Infektionen kan påvisas med blodprov.

 10. Vad finns det för behandling?

  Behandling mot hepatit A virus finns inte. Men däremot finns profylax med vaccin mot hepatit A, och efter två doser blir man skyddad mot smitta i 20 år. Det är ett avdödat virusvaccin som nu har använts i så stor omfattning att risken med vaccinering under graviditet betraktas som försumbar.
  Vaccinering mot hepatit A har övervägande fördelar mot att ge gammaglobulin. Hepatit A vaccin kan också använda om man blivit utsatt för smitta och ska ges inom 14 dagar efter exponering.

  Kombinationsvaccin mot hepatit A och B finns och kan ges den kvinna som samtidigt löper risk att smittas med hepatit B.

 11. Vad kan man göra för att undvika att bli smittad?

  Om man är gravid och ska resa till länder med hög förekomst av Hepatit A bör man vaccinera sig mot Hepatit A God handhygien och toaletthygien är viktigt. Vid resor till områden/länder med sämre hygienisk standard är det viktigt att vara försiktig med dricksvatten. Har man inte tagit någon profylax och blivit utsatt för Hepatit A-smitta kan man vaccinera sig inom 14 dagar efter exponering för smittan. Om man har Hepatit A skall behandlande läkare göra anmälan enligt smittskyddslag samt smittspårning skall göras. Kvinnan skall få hygieninformation och råd, och omhändertagande sker oftast på infektionsklinik.

Sökord:  Hepatit A
Uppdaterad:  2021-11-24

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt