Skriv utSkriv ut

Bröstcancer, ärftlig 

(BRCA1, BRCA2)

OMIM:  114480 | Orphanet
Professor Annika Lindblom, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska
 
  Innehållsförteckning
 
 1. Introduktion/Definition
 2. Prevalens/Incidens
 3. Uppkomst (kromosom, gen protein, effekt)
 4. Ärftlighet/Upprepningsrisk
 5. Symptom/Klinisk bild
 6. Sex ratio
 7. Diagnostik (klinisk, molekylär)
 8. Differential diagnostik
 9. Prevention
 10. Behandling/Åtgärd/Terapi
 11. Natural förlopp
 12. Handläggning
 13. Referenser
 14. Resurser
 15. Litteratur/Länkar
1. Laboratorietest
 Gener:  BRCA1 |  BRCA2 |  CHEK2 | 
2. Introduktion/Definition

Ärftlig bröstcancer är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som alla orsakas av en medfödd gen. Två högriskgener är kända (BRCA1 och BRCA2) och mutationer i dessa är förenade med en mycket hög risk för bröstcancer. Tillsammans förklarar kända högriskgener bara en liten del av alla bröstcancerfall. Därtill finns sannolikt flera högriskgener men också gener som också predisponerar för bröstcancer men som var och en ger en mycket mindre riskökning och som har en additiv effekt.

3. Prevalens/Incidens

Livstidsrisken för en kvinna att drabbas av bröstcancer är c:a 10%. Flertalet fall är icke ärftliga men omkring 10% av all bröstcancer orsakas av högriskgener och omkring 20% av (additiva) lågriskgener.

4. Uppkomst (kromosom, gen protein, effekt)

Den förhöjda risken orsakas av en medfödd mutation, antingen i någon av de kända högriskgenerna (BRCA1 på 17q, BRCA2 på 13q), eller av en gen som orsakar ett syndrom med förhöjd risk för bröstcancer. Till dessa syndrom räknas Li-Fraumeni syndrom orsakat av mutationer i TP53 på 17p eller CHK-2 på 22q) Peutz-Jeghers syndrom (STK11 på 19p), Cowdens syndrom (PTEN på 9q ).

5. Ärftlighet/Upprepningsrisk

Högriskgenerna nedärvs autosomalt dominant och livstidsrisken för bröstcancer hos döttrar eller systrar till en kvinna med ärftlig bröstcancer är upp till 40%. Om man med hjälp av ett gentest vet att en kvinna bär anlaget är livstidsrisken upp till 80%.

6. Symptom/Klinisk bild

Familjer med BRCA1 mutationer kännetecknas av många fall av bröstcancer med låg debutålder (under 50 år) och förekomst av ovarialcancer i familjen. Familjer med BRCA2-mutationer kännetecknas förutom av många bröstcancerfall också av att manlig bröstcancer kan förekomma. I BRCA2-familjer förekommer inte sällan fall av pancreascancer. Risken för ovarialcancer är också förhöjd vid BRCA2-mutationer (10-20% livstidsrisk), men inte lika hög som vid BRCA1-mutationer (20-60% livstidsrisk).

Familjer med dominant bröstcancersjukdom där genen inte är identifierad har ofta en högre debutålder och inga andra särskilda kännetecken än flera fall av bröstcancer.

7. Sex ratio

Nästan uteslutande kvinnor drabbas. Vid mutation i BRCA2 kan dock manliga fall förekomma, dock inte så frekvent att det har lett till någon särskild rekommendation för män i dessa familjer.

8. Diagnostik (klinisk, molekylär)

Diagnosen bygger på förekomsten av minst tre säkerställda fall av bröstcancer (eller ovarialcancer) hos nära släktingar, helst över två generationer. Man rekommenderar en molekylärgenetisk utredning om två nära släktingar har bröstcancer och en av dessa insjuknade före 40 års ålder. Om en patient insjuknat före 35 år rekommenderas utredning även om det inte finns fler släktingar med sjukdomen.

Om man påvisar en mutation erbjuds anlagstestning till släktingar. Om man inte kan påvisa någon mutation föreligger ändå en förhöjd risk och familjemedlemmar bör erbjudas preventionsprogram med beaktande av var och ens individuella risk.

9. Differential diagnostik

Eftersom bröstcancer är en vanlig sjukdom finns det en möjlighet att två personer drabbas i samma släkt, utan att detta orsakas av genetiska faktorer. Likaså kan en patient ha en mutation i en känd gen trots att det inte finns andra fall i släkten. Hon kan ha en ny mutation. Slumpen kan också ha lett till att inga fler drabbats i släkten.

Av dessa skäl kan det ibland vara svårt att välja ut vilka fall som skall erbjudas gentest för högriskgener.

10. Prevention

Prevention av bröstcancer erbjuds främst genom kontrollprogram (palpation, mammografi, ultraljud) för att upptäcka sjukdomen tidigt, vilket medför bättre prognos. Man kan även överväga profylaktiska operationer (mastectomi, oophorectomi) i syfte att minska risken för sjukdom.

11. Behandling/Åtgärd/Terapi

Manifest sjukdom behandlas på samma sätt som andra fall med samma tumörtyp. Alternativa ingrepp kan också övervägas med tanke på den förhöjda risken för ytterligare tumörsjukdom. Vid ställningstagande till profylaktisk behandling måste hänsyn tas till eventuella tidigare cancerdiagnoser.

15. Resurser

Vid samtliga universitetssjukhus finns mottagningar för onko-genetisk vägledning. Etablerade samarbeten finns mellan genetiker, onkologer, gynekologer och kirurger för bästa omhändertagandet av patienter predisponerade för cancersjukdom.

16. Litteratur/Länkar
Uppdaterad: 2013-03-12
 
Början Början
 
 
© 2019 Kunskapscentrum för ärftliga sjukdomar - GenSvar.
Medicinsk redaktör Magnus Nordenskjöld. Kommentarer till Rula Zain.
© 2019 MedSciNet AB. All rights reserved. Legal Notices.