Admin

INFPREG Nyheter

ZIKAVIRUS 

Folkhälsomyndigheten rapporterar

Infektion med zikavirus, ett myggöverfört flavivirus närbesläktat med denguevirus, är känd sedan länge i Afrika och Sydostasien. Sedan 2014-15 sprids detta virus snabbt i Västindien och Central- och Sydamerika. Virussjukdomen har inte funnits i dessa områden tidigare och eftersom befolkningen därför saknar immunitet leder detta till mycket omfattande spridning. Infektionen har även orsakat utbrott i Mikronesien och Polynesien.
De myggarter som sprider zikavirus förekommer inte i Sverige och detta virus överförs därför inte på våra breddgrader.
Utbredningen av epidemin kan följas på webbaserad kontinuerligt uppdaterad information på hemsidorna nedan.

Symtom och komplikationer vid zikavirusinfektion

Cirka fyra av fem infekterade individer märker inte av sin infektion, övriga får i vanliga fall milda symtom med feber, utslag, ledvärk och ögoninflammation liknande de vid denguevirusinfektion, och vid en annan virusinfektion som sprids med samma myggarter - chikungunyavirusinfektion. De milda symptomen kvarstår i normalfallet några dagar till en vecka.
Vid de stora utbrotten i Brasilien och Polynesien har neurologiska tillstånd såsom Guillain-Barré syndrom observerats hos vuxna patienter, men sambandet är ännu oklart. Mest alarmerande är emellertid att ett avsevärt ökat antal nyfödda med mikrocefali (medfödd missbildning av hjärnan) observerats efter utbrotten. 

Hur säkert är det att zikavirusinfektionen är orsaken till mikrocefali?

Det är ännu inte säkert. Sambandet och eventuell risk är i dagsläget inte klart, inte heller under vilken period av graviditeten som virus skulle vara farligt. Man vet att zikavirus har påvisas i amnionvätska, fetal- eller placentavävnad i några undersökta fall av mikrocefali/andra CNS-avvikelser. Intensivt utredningsarbete pågår främst i Brasilien och Polynesien för att kartlägga fall av mikrocefali och undersöka a) om mikrocefalidiagnosen är korrekt i rapporterade fall, b) om barn med mikrocefali och deras mödrar haft zikavirusinfektion. 

Kan man behandla eller förebygga infektionen?

Det finns ingen specifik behandling mot zikavirusinfektion, inte heller förebyggande vaccin. Skydd mot myggstick blir därför viktigt (se nedan). 

Hur gör man om man planerar resa till områden med hög spridning av zikavirus och är gravid eller försöker bli gravid?

Mot bakgrund av misstanke om en potentiellt mycket allvarlig konsekvens för ett väntat barn vid en zikavirusinfektion bör man enligt INFPREGs åsikt mycket allvarligt överväga om man verkligen ska resa till utsatta områden när utbrott pågår även om sambandet ännu inte är säkert (v g se länkarna nedan för kontinuerligt uppdaterad information om aktuella områden). Detta gäller tills ytterligare kunskap kommer. Australien, Centers for Disease Control i USA, Kanada, European Centre for Disease Control och de flesta länder i Västeuropa råder gravida kvinnor att överväga att senarelägga resa till dessa områden.

Om man är gravid och måste resa ska man själv - liksom resesällskap - strikt iaktta skyddsåtgärder mot myggstick: täckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät och använda myggrepellanter. Zikavirus sprids av myggor som är aktiva på dagtid, framför allt i gryning och skymning och för att skydda sig mot infektionen bör man använda myggstift på bar hud. I områden där malaria sprids kan man även behöva ta malariaprofylax.
För en gravid kvinna eller kvinna som försöker bli gravid och som planerar att resa till länder där det finns risk för zikavirusinfektion och andra sjukdomar som inte sprids i Sverige, är det viktigt att söka och få individuell rådgivning och adekvata råd baserade på aktuell epidemiologisk information. Sådan information och rådgivning kan sökas på resemedicinsk- eller infektionsklinik. 

När ska man ta prov för zikavirusinfektion?

Resenärer som insjuknar med feber inom två veckor efter hemkomst (tre månader om man varit i område med malaria) bör ta kontakt med sjukvården och uppge i vilka länder man vistats och om man är gravid.
Provtagning för zikavirus rekommenderas endast om gravid kvinna, som vistats i områden där zikavirus sprids, uppvisar symptom förenliga med zikavirusinfektion. Provtagning rekommenderas inte hos gravida som rest i aktuella områden och som inte uppvisar symtom på infektion med zikavirus.
Zikavirus kan påvisas med PCR under cirka tio dagar efter insjuknandet och såväl sensitivitet som specificitet är då hög. Efter denna period är det svårare att diagnosticera säkert om man haft smittan. I detta skede baseras diagnostiken på serologiska metoder och specificiteten sjunker. Detta då det föreligger korsreaktivitet mellan antikropppar inom gruppen flavivirus vilket försvårar bedömningen. Med anamnestiska uppgifter omfattande reseanamnes och tidpunkt efter insjuknande kan i regel en relativt god bedömning göras även med serologisk diagnostik. 

Diagnostik för påvisning av zikavirusinfektion utförs av Folkhälsomyndigheten. För provtagningsanvisningar se Sjukdomsinformation om zikavirus
 

Gravid kvinna med säkerställd zikavirusinfektion övervakas med regelbunden ultraljudundersökning. 

Referenser och information 

Folkhälsomyndigheten FoHM Zika eller sök Zika på www.folkhalsomyndigheten.se 

European Centre for Disease Control (www.ecdc.eu) 

Center for Disease Control USA (www.cdc.gov) 

www.who.int

Attar N. Zika virus circulates in new regions. Nat Rev Microbiol 2016;Feb;14(2):62