Admin

Infektioner i samband med graviditet

Infektionssjukdomar är relativt vanliga i samband med graviditet. Det kan vara allt ifrån banala övre luftvägsinfektioner till mycket allvarliga infektioner som kan hota moderns och barnets hälsa. Detta vållar naturligtvis stor oro hos den gravida kvinnan men även ibland hos ansvarig läkare och barnmorska som har att ta ställning till hur diagnosen skall säkerställas, vilken behandling som skall ges, hur graviditeten skall följas mm.

För att samla och nå ut med kunskap kring infektioner och graviditet startade INFPREG på Huddinge Universitetssjukhus 1998. I detta kunskapscentrum arbetar ett stort antal experter inom olika medicinska specialiteter från hela Sverige. INFPREG innehåller information för allmänheten och för hälso och sjukvården. Här finns möjlighet för personal inom hälso- och sjukvården att ställa frågor som besvaras av expertgruppen. INFPREG har stigande besökssiffror med hög användning.

Kunskapsbasen är icke kommersiell. INFPREGs experter och redaktörer arbetar ideellt.
2018 utgick ett engångssumma ur SLL:s del av regeringens extra anslag till förlossningsvården för bl.a. system-uppgradering av INFPREG basen. 
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge har stått och står för övrig finansiering.

Vi tar tacksamt emot förslag till förbättringar av INFPREG. Materialet i INFPREG får kopieras och användas i undervisning men källan skall uppges.