Admin

INFPREG Nyheter

Denna uppdatering är ett komplement till INFPREGs tidigare information den 20 februari.

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat information om diagnostik av zikavirusinfektion hos gravida kvinnor som vistats i områden där zikavirus sprids. 

Bra uppdaterad information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida under frågor och svar samt Uppdatering angående zikavirus den 22 februari 2016

Folkhälsomyndigheten har förtydligat provtagningsanvisningarna för zikavirusinfektion och uppmärksammar på betydelsen av uppgifter om genomgången infektion/vaccination med närbesläktade virus för tolkning av svaret om antikroppsaktivitet påvisas (se nedan).

Inför misstanke på eventuell sexuell smittöverföring till gravid har försiktighetsråd införts se nedan.

Diagnostik

A. Gravida kvinnor som rest i områden där zikavirus sprids MED symtom förenliga med zikavirusinfektion vanligen inom 12 dagar efter avresa från zikaendemiskt område.

 • PCR analys av zikavirus RNA i blodprov och urin taget under akutskedet.

          Positivt resultat erhålls i prov tagna inom 10 dagar efter insjuknande

 • Från dag 10 efter feberdebut sker diagnostik genom påvisning av antikroppssktivitet mot Zikavirus i blodprov.
 • Patienten ska följas >20 dagar efter debut av feber

För utförliga beskrivningar av analysmetoder och detaljerad algoritm över utredningsgång se 

Fig 1 Uppdatering angående zikavirus den 22 februari 2016

Informeration om zikavirus PCR 

Information om antikroppsbestämning mot zikavirus

B. Om man tar prov gravid kvinna som vistats i områden där zikavirus sprids men som INTE haft några symtom liknande zikavirusinfektion men är mycket orolig bör detta göras på/i samråd med infektionsklinik eftersom utredningen och tolkningen av svaret i några fall kan bli svårt och uppföljande prov kan behövas.

Diagnostiken för asymptomatiska individer sker med såväl PCR som antikroppspåvisning. Vid serologisk diagnostik med antikroppspåvisning används hos asymptomatiska individer ofta ett uppföljningsprov efter två veckor som en del av bedömningen.

se Fig 2 i Uppdatering angående zikavirus den 22 februari 2016

Informeration om zikavirus PCR

Information om antikroppsbestämning mot zikavirus


I asymtomatiska fall rekommenderar Folkhälsomyndigheten att blodprov som tidigast tas efter det att inkubationsperioden passerat cirka 12 dagar efter avresa från område där zikavirus sprids. Uppföljning bör ske >32 dagar efter avresa från område där zikavirus sprids.

Efter långvarig vistelse i områden med Zikavirusspridning bör dock prov tas tidigt efter hemkomsten men uppföljande prov är då nödvändigt >32 dagar efter avresa från område där zikavirus sprids.

På remissen behövs sedvanlig information

 • provtagningdatum
 • graviditetens längd
 • om, hur, när och hur länge risk för Zikavirusexposition förelegat
 • avresedatum från område där zikavirus sprids.

För aktuell epidemiologisk situation avseende aktuella länder, se den senaste uppdateringen på den europeiska smittskyddsmyndighetens webplats ECDC.

För antikroppsdiagnostik behövs även uppgift om andra genomgångna infektioner som kan påverka diagnostiken för zikavirus och om tidigare serum i graviditeten kan spåras i händelse av svårtolkade resultat

 • tidigare känd infektion med TBE, dengue, west-nile eller japansk encefalit virus         
 • vaccination mot japansk encefalit, TBE och gula febern.
 • om serum för infektionsscreening (hepatit B, HIV, lues) tagits tidigare i aktuell graviditet. Uppge i så fall när, av vilken MVC och - om uppgift finns - även vilket mikrobiologiskt laboratorium detta prov skickats till

Åtgärd vid eventuell säkerställd zikavirusinfektion:

Remiss skickas till den spec-MVC/fostermedicinska enhet som kvinnan tillhör. 

Uppgift om alternativa smittvägar:

 • Det finns i några fall uppgifter om att zikavirus RNA påvisats i semen och smitta av kvinnliga partner till män med zikavirusinfektion som tolkats som sexuell överföring och  
 • Folkhälsomyndigheten skriver in försiktighetsråd till gravid kvinna och kvinna som planerar att bli gravid i sin senaste uppdaterade information. Uppgifter om hur vanlig och hur länge risk för sådan smitta föreligger är mycket begränsade. Rekommendationer om prevention  varierar. I nuläget hänvisar vi till aktuell information på Folkhälsomyndigheten folkhalsomyndigheten.se aktuell info Uppdatering angående zikavirus den 22 februari 2016 och ECDC.
 • Zikavirus RNA har även påvisats i saliv vid Zikavirusinfektion – betydelsen av detta fynd, som inte kan jämställas med virussmitta, är ännu oklar. Intensivt kartläggnings-arbete pågår.
 • Virus finns i blod under akutstadiet av infektionen.Socialstyrelsens bestämmelser om blodgivning bör förhindra även denna blodburna infektion.

Aktuell information 

Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se Nu aktuell info Uppdatering angående zikavirus den 22 februari 2016 se även Zika frågor och svar

ECDC www.ecdc.eu 

Nu aktuell info Rapid risk assessment zika virus epidemic uppdatering 23 febr 2016 och 26 febr

För aktuell epidemiologisk situation och geografisk fördelning se den senaste uppdateringen på den europeiska smittskyddsmyndighetens webplats direktlänk eller  ECDC