Admin

INFPREG Nyheter

Det virus som man tidigare betraktat som hepatit G virus har inte kunnat bindas till någon påverkan av leverceller. Inte heller påverkas förloppet av annan hepatit genom co-infektion med detta virus. Namnet hepatit G virus har därför ändrats.
Klart är vidare att virus kan överföras från mor till barn utan att man nu kan spåra någon klinisk betydelse av infektionen hos mor eller hos barn. Möjligen kan en viss gynnsam bromsande effekt på samtidig HIV infektion föreligga men detta är fortfarande oklart och utreds vidare.
I nuvarande kunskapsläge tycks man alltså inte kunna tillskriva detta virus någon klinisk betydelse - kanske något som vi kommer att se mera av när molekylärdiagnostiken utvecklas med expressfart.

Marianne Forsgren