Admin

Hälso/Sjukvård:: 

Hepatit A

Med.dr Gudrun Lindh, Överläkare Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (Huvudansvarig)

Docent Gunilla Ajne, Överläkare Patientområde Graviditet och Förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Docent Björn Fischler, Patientflöde barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Anders Eilard, Överläkare, Infektionskliniken, Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Emmi Andersson, Specialistläkare, Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge

Redaktör Lars Navér
 Utvärdering (antal: 2)
Fråga 1:   5  
Fråga 2:   5  

Innehållsförteckning
 1. Agens
 2. Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället
 3. Klinisk bild
 4. Infektion hos den gravida kvinnan
 5. Infektion hos fostret och det nyfödda barnet
 6. Överföringsrisk
 7. Laboratoriemetoder
 8. Diagnos av moderns infektion
 9. Diagnos av fostrets/barnets infektion
 10. Profylax
 11. Terapi
 12. Svenska erfarenheter
 13. Handläggning
 14. Referenser


 1. Agens

  Picornavirus med RNA genom och upptäcktes 1973.

    2. Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

  Smittämnet förökas i levern och utsöndras via gallvägar genom tarmen. Smittoöverföring sker fekalt/oralt - person till person eller indirekt genom nedsmittade födoämnen. Bland narkomaner kan smittspridning även i sällsynta fall ske via sprutor under viremisk fas. I Europa har man under senare år även noterat smittspridning bland män som har sex med män.
  Handhygienen, inte minst vid toalettbesök samt vid all mathantering, är A och O när det gäller att komma till rätta med fortsatt smittspridning.

  Inkubationstiden är 2-6 veckor. Smittsamhetsperiod är 2 veckor före samt 2 veckor efter ikterus (gulhet) debut.

  Hepatit A virus (HAV) är spritt över hela världen. Högendemiska områden är alla subtropiska och tropiska områden, områden söder och öster om medelhavet samt östeuropeiska områden.

  Hepatit A (HA) är i Sverige en anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslag.
  De senaste fem åren har det rapporterats 83-110fall/år. Majoriteten har vistats utomlands. Inhemsk spridning har dock förekommit kring daghem och i missbrukargrupper. Konsumtion av frysta utländska bär utan upphettning har även givit upphov till utbrott av HA.
  Epidemier bland intravenösa missbrukare är cykliskt återkommande i sedan många år i Sverige och ger då upphov till toppar med mer än 600 fall/år.


  För aktuell statistik se www.folkhalsomyndigheten.se

    3. Klinisk bild

  Kliniken är likartad för samtliga hepatiter men andelen asymtomatiska fall, duration av preikterisk fas och risk för kronicitet skiljer sig.


  HA är oftare symtomfri hos barn <5 år, men tenderar att bli mer symtomgivande hos den vuxne (75%). Sjukdomen börjar oftast med en kort fas med influensaliknande symtom. Ikterisk (gulhets) fas varar ofta 1-3 veckor. Sjukdomsförloppet varierande men levervärden är ofta normaliserade inom 3 månader.
  Risken för fulminant - livshotande sjukdom är liten (<1%). Risken för svår HA kan vara ökad för patienter som är kroniskt infekterade med hepatit B eller C liksom hos patienter med alkoholskadad lever.


  HA leder aldrig till kronisk sjukdom.
  Genomgången sjukdom ger livslång immunitet.

    4. Infektion hos den gravida kvinnan

  Risk för spontanabort, prematurbörd och låg födelsevikt kan öka vid akut infektion liksom vid andra akuta infektionssjukdomar. Fallrapporter med fulminant leverpåverkan finns, liksom vid övriga akuta virusinfektioner med möjlig leverpåverkan. Man har i övrigt inte noterat något allvarligare sjukdomsförlopp hos gravida kvinnor med akut hepatit A.

    5. Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

  HA hos barn <5 år är oftast asymtomatisk.

    6. Överföringsrisk

  Risk för smittoöverföring finns endast om modern befinner sig i smittsam fas av sin HA i samband med förlossningen (vgs under smittsamhet).

  Det finns idag inga belägg för att nyförlöst kvinna med akut HA behöver avrådas från att amma.  

    7. Laboratoriemetoder

  Serologisk påvisning av antikroppar mot HAV - anti-HAV av IgM(akut) och IgG (genomgången) klass.

    8. Diagnos av moderns infektion

  Akut infektion diagnostiseras genom påvisande av anti-HAV IgM.

    9. Diagnos av fostrets/barnets infektion

  Akut infektion hos barnet diagnosticeras genom påvisande av anti-HAV IgM.
  Intrauterin smitta är sannolikt mycket ovanlig, men enstaka fallrapporter finns.

    10. Profylax

  Vaccin mot hepatit A är ett avdödat virusvaccin som nu har använts i så stor omfattning att risken med vaccinering under graviditet måste betraktas som försumbar. Vaccinering mot hepatit A har övervägande fördelar jämförelse med att ge gammaglobulin. 
  Gravida som inte har eller tidigare har haft hepatit A och som löper risk för att exponeras eller som utsatts för smitta kan vaccineras. Om reell smittrisk med hepatit B samtidigt föreligger kan kombinationsvaccin mot hepatit A och B ges. Vid längre tids vistelse i endemiskt område bör både hepatit A och hepatit B vaccin ges även till gravida kvinnor. Vid den ovanliga situationen att den gravida kvinnan har akut hepatit A veckorna före eller vid partus ska gammalglobulin ges till barnet enligt dosering i FASS.

  Hepatit A vaccin kan också användas som postexponeringsprofylax om givet inom 14 dagar efter exponering. Aktiv immunisering med 2 doser av Hepatit A vaccin ger ett skydd som räcker minst 20 år. Vid aktuell påtaglig exponeringssituation kan immunoglobulin övervägas om man vill uppnå snabbare skydd.

    11. Terapi

  Symtomatisk. Riktad antiviral behandling saknas.

    12. Svenska erfarenheter

  Se ovan.

    13. Handläggning

  Säkerställd HA ska anmälas, smittspårning och hygieninformation ske av behandlande/diagnostiserande läkare enligt Smittskyddslag.

  Kliniskt omhändertagande sker oftast via infektionsklinik. Kontakta närmaste infektionsklinik om behov av klinisk bedömning och om ytterligare råd behövs.
  Se lokala hygienanvisningar för fekal/oral smitta om modern är i smittsam fas i samband med förlossning.
  Se även Smittskyddsläkarnas informationsblad

   

  Aktuella länkar:

   Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad (www.slf.se)

   Folkhälsomyndigheten (Folkhälsomyndigheten)

   Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV)

  Läkemedelsverket (www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/ )

    14. Referenser

  Koff RS. Hepatitis A. Seminar. Lancet 1998;351:1643-49.

  Craig AS, Schafner W. Prevention of hepatitis A with the Hepatitis A Vaccine. N Engl J Med 2004;350:476-81.

  Widell A, Hansson BG, Moestrup T, Nordenfelt E.Increased occurence of hepatitis A with cyclic outbreaks among drug addicts in a Swedish community. Infection 1983;11:198-200.  (PubMed).

  Lemon SM, Margolis H eds. Viral hepatitis and liver disease. Baltimore:Wiliams &Wilkins, 1991:76-8.

  Vento S, Garofano T, Renzini C. Fulminant hepatitis associated with hepatitis A virus superinfection in patients with chronic hepatitis C. NEJM 1998;338:286-90. Läs abstrakt (PubMed).

  Erkan T, Kutlu T, Cullu F, Tumay GT. A case of vertical tranmsmision of hepatitis A virus infection. Acta Pediatr 1998; 87:1008-9. Läs abstrakt (PubMed).

  Prevention of hepatitis A through active or passive immunization: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR Morb Mortal Wkly Rep (United States) 1999;48:1-37.

  Update on prevention and treatment of viral hepatitis in children. Curr Opin Pediatr (United States) 1999;11:384-389.

  Victor JC, Monto AS, Surdina TY, Suleimenova SZ, Vaughan G, Nainan OV, Favorov MO, Margolis HS, Bell BP. Hepatitis A Vaccine versus Immune Globuline for postexposure prophylaxis NEJM 2007;357:1685-94Moro PL, Museru OI, Niu M, Lewis P, Broder K. Reports to the Vaccine Adverse Event Reporting System after hepatitis A and hepatitis B vaccines in pregnant women. Am J Obstet Gynecol 2014, e-publ.

  Jeong S.-H· Lee H.-S.Hepatitis A: Clinical Manifestation and Management. Intervirology 2010;53:15–19

   

   Sökord:  hepatit, epidemisk gulsot, A
Uppdaterad:  2019-04-25

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt