Admin

Hälso/Sjukvård:: 

Hepatit A

Gunilla Ajne, Överläkare, docent, Kvinnohälsa, Graviditet och Förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (Huvudansvarig)

Emmi Andersson, Specialistläkare, Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge

Anders Eilard, Överläkare, Infektionskliniken, Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Afrodite Psaros Einberg Överläkare, Med. Dr., Patientflöde barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Charlotta Millbourn, Överläkare, Med Dr, Infektionskliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm

Redaktör Lars Navér
 Utvärdering (antal: 0)

Innehållsförteckning
 1. Agens
 2. Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället
 3. Klinisk bild
 4. Infektion hos den gravida kvinnan
 5. Infektion hos fostret och det nyfödda barnet
 6. Överföringsrisk
 7. Laboratoriemetoder
 8. Diagnos av moderns infektion
 9. Diagnos av fostrets/barnets infektion
 10. Profylax
 11. Terapi
 12. Svenska erfarenheter
 13. Handläggning
 14. Referenser


 1. Agens

  Hepatit A virus (HAV) är ett RNA-baserat picornavirus som upptäcktes 1973.

   

    2. Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

  Hepatit A virus sprids fekalt-oralt från person till person. Viruset förs från mag-tarmkanalen via blodbanan till levern där det replikerar inuti hepatocyter och Kupfferceller för att sedan via gallvägarna utsöndras med avföringen. Mindre vanliga smittvägar är blod-blodsmitta bland personer som injicerar droger och sexuell smitta bland män som har sex med män. Handhygien vid toalettbesök och mathantering är grundläggande för att förhindra smittspridning.
   

  Inkubationstiden är 2-6 veckor. Smittsamhetsperioden är 2 veckor före samt 2 veckor efter debut av gulsot (ikterus). Andra vanliga symtom är illamående, kräkningar, diarré, feber samt buksmärta.
   

  Hepatit A virus finns över hela världen, men sprids huvudsakligen i utvecklingsländer i tropiska och subtropiska områden. Östeuropeiska länder har högre smittspridning än västeuropeiska.
   

  Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen i Sverige som en allmänfarlig sjukdom och är anmälningspliktig och smittspårningspliktig.
   

  De senaste fem åren har det rapporterats 88-123 fall/år av akut hepatit A. Fördelningen mellan utlands- respektive inhemsk smitta varierar olika år. Ovaccinerade barn som besöker släktingar i länder utanför Europa är en särskild riskgrupp att identifiera för att förhindra smittspridning inom förskola/skola. Livsmedelsrelaterade utbrott kopplade till konsumtion av dadlar respektive frysta utländska bär har under vissa år givit ett större antal inhemska fall.
   

  För aktuell statistik se www.folkhalsomyndigheten.se

    3. Klinisk bild

  Det är omöjligt att på den kliniska bilden skilja akut hepatit A från andra akuta virushepatiter.
   

  Akut hepatit A är ofta symtomfri hos barn som är yngre än fem år men tenderar att bli mer symtomgivande ju äldre man blir (cirka 75% av vuxna har symtom). Sjukdomen börjar vanligen med en kort fas med influensaliknande symtom. Perioden med gulsot (ikterus) varar 1-3 veckor. Levervärdena normaliseras oftast inom 3 månader, men i enstaka fall kan man drabbas av ett andra sjukdomsskov med stigande levervärden och påvisbart virus i avföringen alternativt ett utdraget förlopp med påtaglig sjukdomskänsla. Fulminant akut hepatit A är sällsynt men allvarlig och drabbar färre än 1%, men risken ökar med stigande ålder och underliggande sjukdomar.
   

  Akut hepatit A leder aldrig till kronisk sjukdom och genomgången sjukdom ger livslång immunitet.

    4. Infektion hos den gravida kvinnan

  Risk för spontanabort, prematurbörd och låg födelsevikt kan öka vid akut hepatit A infektion. Fallrapporter med fulminant leverpåverkan finns. Man har i övrigt inte noterat något allvarligare sjukdomsförlopp hos gravida kvinnor med akut hepatit A.

    5. Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

  Mor-barn överförd smitta under graviditet har ej kunnat påvisas i större studier och smitta vid förlossning är mycket ovanligt. Akut hepatit A hos barn yngre än fem år är oftast asymtomatisk. Asymtomatiska barn sprider dock smitta i samma utsträckning som vuxna.

    6. Överföringsrisk

  Risk för smittöverföring finns endast om modern befinner sig i smittsam fas av akut hepatit A i samband med förlossningen. Det finns idag inga belägg för att en nyförlöst kvinna med akut hepatit A behöver avrådas från att amma.

    7. Laboratoriemetoder

  För att påvisa aktuell HAV infektion utförs följande analyser:
   

  Antikroppar:
   

  1) Anti-HAV IgM, oftast positivt vid akut hepatit A
   

  2) Anti-HAV IgG, positivt efter genomgången infektion eller vaccination


  Virusgenom:


  PCR för HAV RNA kan analyseras både i serum och faeces vid misstanke på akut hepatit A.

   

  I vissa fall kan det vara svårt att skilja äkta IgM-reaktivitet vid akut hepatit A från ospecifik reaktivitet eller reaktivitet efter vaccination. I sådana fall kan PCR för HAV RNA vara av värde. Vid undersökning av utbrott görs sekvensering av HAV RNA för att undersöka släktskap mellan virusstammar.

   

    8. Diagnos av moderns infektion

  Akut hepatit A diagnostiseras genom påvisande av anti-HAV IgM och konfirmeras med PCR för HAV RNA.

   

    9. Diagnos av fostrets/barnets infektion

  Akut infektion hos barnet diagnosticeras genom påvisande av anti-HAV IgM som konfirmeras med PCR för HAV-RNA. Intrauterin smitta är sannolikt extremt ovanlig, men enstaka fallrapporter finns.

    10. Profylax

  Vaccin mot hepatit A är ett avdödat virusvaccin som introducerades i början av 1990-talet och som nu har använts i så stor omfattning att risken med vaccinering under graviditet måste betraktas som försumbar. En dos vaccin ger efter 2-4 veckor skydd mot hepatit A infektion under cirka ett år. När boosterdosen ges efter 6-12 månader har man skydd under minst 20 år, sannolikt betydligt längre.

   

  Vaccin mot hepatit A kan användas som postexpositionsprofylax om det ges inom 14 dagar efter exponering. Immunoglobulin ges om vaccin mot hepatit A av någon anledning inte kan administreras.

   

  Om den gravida kvinnan har akut hepatit A och bedöms som smittsam i samband med förlossningen ska gammaglobulin ges till barnet. Gravida som inte har haft kontakt med hepatit A virus och som löper risk för att exponeras eller som utsatts för smitta bör vaccineras. Om reell smittrisk med hepatit B samtidigt föreligger kan kombinationsvaccin mot hepatit A och B ges. Vid längre tids vistelse i endemiskt område bör både hepatit A och hepatit B vaccin ges även till gravida kvinnor. Om man inte kan ge vaccin mot hepatit A till den gravida kvinnan får man ett temporärt skydd under några månader med gammaglobulin.

   

  Infektionsspecialist bör kontaktas då behov av postexpositionsprofylax uppstår.

    11. Terapi

  Symtomatisk. Riktad antiviral behandling saknas.

   

    12. Svenska erfarenheter

  Se punkt 2. För aktuell statistik se www.folkhalsomyndigheten.se

   

    13. Handläggning

  Vid diagnos av akut hepatit A infektion ska anmälan, smittspårning och hygieninformation utföras av behandlande/diagnostiserande läkare enligt smittskyddslagen. Kliniskt omhändertagande sker oftast via infektionsklinik. Kontakta närmaste infektionsklinik vid behov av klinisk bedömning och om ytterligare råd behövs. Se lokala hygienanvisningar för fekal-oral smitta om modern är i smittsam fas i samband med förlossning. Se även Smittskyddsläkarnas informationsblad

   

  Aktuella länkar:

  Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad (www.slf.se) Folkhälsomyndigheten (Folkhälsomyndigheten)

   

   

   

    14. Referenser

  Koff RS. Hepatitis A. Seminar. Lancet 1998;351:1643-49.
   

  Craig AS, Schafner W. Prevention of hepatitis A with the Hepatitis A Vaccine. N Engl J Med 2004;350:476-81.
   

  Lemon SM, Margolis H eds. Viral hepatitis and liver disease. Baltimore:Wiliams &Wilkins, 1991:76-8.
   

  Vento S, Garofano T, Renzini C. Fulminant hepatitis associated with hepatitis A virus superinfection in patients with chronic hepatitis C. NEJM 1998;338:286-90. 
   

  Erkan T, Kutlu T, Cullu F, Tumay GT. A case of vertical tranmsmision of hepatitis A virus infection. Acta Pediatr 1998; 87:1008-9. 
   

  Prevention of hepatitis A through active or passive immunization: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR Morb Mortal Wkly Rep (United States) 1999;48:1-37.
   

  Update on prevention and treatment of viral hepatitis in children. Curr Opin Pediatr (United States) 1999;11:384-389.
   

  Victor JC, Monto AS, Surdina TY, Suleimenova SZ, Vaughan G, Nainan OV, Favorov MO, Margolis HS, Bell BP. Hepatitis A Vaccine versus Immune Globuline for postexposure prophylaxis NEJM 2007;357:1685-94Moro PL, Museru OI, Niu M, Lewis P, Broder K. Reports to the Vaccine Adverse Event Reporting System after hepatitis A and hepatitis B vaccines in pregnant women. Am J Obstet Gynecol 2014, e-publ.
   

  Jeong S.-H· Lee H.-S.Hepatitis A: Clinical Manifestation and Management. Intervirology 2010;53:15–19

   Sökord:  hepatit, epidemisk gulsot, A
Uppdaterad:  2021-10-16

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt