Admin

Hälso/Sjukvård:: 

Hepatit E

Med.dr Gudrun Lindh, Överläkare Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (Huvudansvarig)

Med.Dr Gunilla Ajne, Överläkare Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Docent Björn Fischler, överläkare, Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge


Redaktör Lars Navér
 Utvärdering (antal: 0)

Innehållsförteckning
 1. Agens
 2. Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället
 3. Klinisk bild
 4. Infektion hos den gravida kvinnan
 5. Infektion hos fostret och det nyfödda barnet
 6. Överföringsrisk
 7. Laboratoriemetoder
 8. Diagnos av moderns infektion
 9. Diagnos av fostrets/barnets infektion
 10. Profylax
 11. Terapi
 12. Svenska erfarenheter
 13. Handläggning
 14. Referenser


 1. Agens

  Hepatit E virus (HEV) är ett Hepevirus med RNA genom med storleken 27-34 nm. HEV upptäcktes 1990 och f.n. har 4 distinkta genotyper definierats 2. Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

  Smittoöverföring sker huvudsakligen fekalt-oralt. Person-person smitta anses lägre än vid hepatit A. Inkubationstiden är 2-9 veckor. Akuta infektioner – ofta vattenburna utbrott - är vanliga i Sydostasien, Mellanöstern, No/Vä Afrika och Mexico och förekomsten är ofta relaterad till hygienisk standard. På senare år har infektioner med framförallt genotyp 3 uppmärksammats i flera europeiska länder, där smittkällorna tycks utgöras av lokalt förekommande maträtter, såsom inte fullständigt upphettad leverkorv respektive vissa former av skaldjur. Nyare studier talar för att viruset kan smitta via blodtransfusion och att detta kan ge upphov till kliniskt relevanta infektioner framförallt hos immunsupprimerade. Frågan om HEV RNA testning av blod- och plasmaprodukter är för närvarande under diskussion.

  Hepatit E är i Sverige en anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslag. I Sverige diagnosticeras endast ett fåtal men senaste åren något stigande antal fall. År 2016 anmäldes 32 fall 3. Klinisk bild

  Liknar mycket hepatit A, men risken för fulminant hepatit är högre, framförallt hos gravida. Mekanismen bakom detta är oklar. Hepatit E i andra patientgrupper har tidigare uppfattats som självbegränsande. På senare år har det dock rapporterats fall av kronisk hepatit med utveckling till levercirrhos, framförallt hos patienter med immunosuppressiv behandling eller HIV infektion. 4. Infektion hos den gravida kvinnan

  Gravida som insjuknar i akut HEV har högre risk för att utveckla fulminant hepatit och leversvikt (20-30 procent) än icke-gravida. Det förefaller även finnas en tendens att gravida med fulminant hepatit har svårare leverpåverkan än icke-gravida med fulminant E hepatit. Nyare data talar för att gravida har en högre virusbörda än icke-gravida. Placentan kan möjligen fungera som en virusreservoir. HEV har sämre fetalt, obstetriskt och maternellt utfall jämfört med övriga akuta virala hepatiter. 5. Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

  Risken för överföring från hepatit E infekterad gravid kvinna till fostret/barnet kan vara hög, åtminstone om modern har akut infektion under tredje trimestern. I en indisk studie från 2009 smittades 15 av 19 sådana barn, varav 6 avled i bilden av akut neonatal leversvikt. De barn som överlevde gjorde sig av med viruset. 6. Överföringsrisk

  Studier från högendemiska områden för HEV talar för 50-100% transmissionsrisk till fostret och nyfödda om kvinnan insjuknar under tredje trimestern . 7. Laboratoriemetoder

  Påvisande av antikroppar mot HEV (antiHEV). Det finns också möjlighet att påvisa HEV-RNA i feces och serum med PCR teknik. Indikation för testning är en utlandsresenär eller nyanländ immigrant med akut hepatit och negativa hepatitmarkörer för hepatit A, B och C. Se även rekommendationer från ESPGHAN Hepatology Committee (ref) 8. Diagnos av moderns infektion

  Se under laboratoriemetoder. 9. Diagnos av fostrets/barnets infektion

  Se under laboratoriemetoder.


 10. Profylax

  Ett kinesiskt vaccin har prövats i en mycket stor randomiserad studie med över 100,000 friska vuxna icke-gravida personer. Antikroppssvaret liksom skyddet mot infektion var mycket bra. Detta vaccin är dock enbart registrerat i Kina och såvitt känt ännu inte testat på gravida eller patienter med nedsatt immunförsvar. 11. Terapi

  Antiviral behandling i samband med akut infektion, vare sig hos gravida eller andra patienter, är inte studerat. Eftersom immunsupprimerade organtransplanterade patienter kan utveckla kronisk hepatit E, med påföljande risk för försämrad leverfunktion har behandling prövats i sådana situationer. Om dessa patienter inte svarar på minskad immunosuppression, alternativt om sådan inte är tillämplig, verkar behandling med ribavirin vara effektiv. 12. Svenska erfarenheter

  Svenska kliniska erfarenheter är få. Det är av vikt att komma ihåg att även testa för HEV vid klinisk bild som vid akut hepatit hos utlandsresenär eller nyanländ flykting/asylsökande. Framför allt med tanke på den snabba förändring i befolkningssammansättning som även sker i vårt land. 13. Handläggning

  Säkerställd Hepatit E ska anmälas, smittspårning och hygieninformation ske av behandlande/diagnostiserande läkare enligt Smittskyddslag.

  Svenska erfarenheter är begränsade. Kliniskt omhändertagande bör ske via infektionsklinik. Vid fulminant hepatit E med risk för leversvikt hos en gravid kvinna måste ett interdisciplinärt samarbete ske för bästa omhändertagande av kvinnan och det väntade barnet.

  Hygienanvisningar för fekal/oral smitta måste beaktas om patienten är i smittsam fas. Se Smittskyddsläkarnas informationsblad 14. Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten årstatistik hepatit
  2. Khuroo MS, Kamili S, Khuroo MS. Clinical course and duration of viremia in vertically transmitted hepatitis E virus (HEV) infection in babies born to HEV-infected mothers. J Viral Hepat 2009;16:519-23.
  3. Kamar N, Dalton HR, Abravanel F et al. Hepatitis E virus infection Clin Microbiol Rev 2014;27:116-38.
  4. Jaiswal SP, Jain AK, Naik G, Soni N, Chitnis DS Viral hepatitis during pregnancy Int J Gyneacol Obstet 2001;72:103-8. Läs abstrakt (PubMed)
  5. Caron M, Bouscaillou J, Kazanji M. Acute risk for hepatitis E virus infection among HIV-1-positive pregnant women in central Africa. Virology Journal 2012, 9:254.
  6. Borkakoti J, Hazam RK, Mohammad A, Kumar A, Kar P. Does high viral load of hepatitis E virus influence the severity and prognosis of acute liver failure during pregancy? J Med Virol.2013 85:620-626,
  7. Wedemeyer H, Pischke S, Manns MP. Pathogenesis and treatment of hepatitis e virus infection. Gastroenterology 2012;142:1388-1397
  8. Verghese VP, Robinson JL. A systematic review of hepatitis E virus infection in children. Clin Infect Dis 2014;59:689-97.
  9. Hewitt PE, Ijaz S, Brailsford SR, et al. Hepatitis E virus in blood components: a prevalence and transmission study in southeast England. Lancet 2014;384:1766-73.Zhang J, Zhang XF, Huang SJ, et al. Long-term efficacy of a hepatitis E vaccine. N Engl J Med 2015;372:914-22.


Sökord:  
Uppdaterad:  2017-03-06

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt