Admin

Hälso/Sjukvård:: 

TBE (Tick borne encephalitis)

Med.Dr Göran Günther, Överläkare, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala (Huvudansvarig)

Lic. med. sci Sirkka Vene, Mikrobiolog, Folkhälsomyndigheten

Charlotta Rydgård, Bitr Överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Med.Dr. Åsa Fowler, Barnläkare, Barnmedicinkliniken, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset


Redaktör Marie Studahl
 Utvärdering (antal: 2)
Fråga 1:   5  
Fråga 2:   5  

Innehållsförteckning
 1. Agens
 2. Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället
 3. Klinisk bild
 4. Infektion hos den gravida kvinnan
 5. Infektion hos fostret och det nyfödda barnet
 6. Överföringsrisk
 7. Laboratoriemetoder
 8. Diagnos av moderns infektion
 9. Diagnos av fostrets/barnets infektion
 10. Profylax
 11. Terapi
 12. Svenska erfarenheter
 13. Handläggning
 14. Referenser


 1. Agens

  Tick-borne encephalitis (TBE) orsakas av TBE-virus (TBEV), som hör till familjen flaviviridae, där det ingår i genus flavivirus. Det är en av de mest betydelsefulla zoonoserna i Europa med ca 10 000-15 000 fall årligen av alla subtyper. TBEV indelas i tre huvudgrupper. En västlig (EU-TBEV), en östlig (FE-TBEV) och en Siberian-TBEV (S-TBEV). Den västliga är aktuell för svenska och centraleuropeiska förhållanden. Släktskap finns med andra flavivirus som orsakar t ex gula febern, japansk encefalit och denguefeber. TBE-virionen är ett enkelsträngat, höljebärande RNA-virus med en diameter på 40-50 nm. Strukturen hos höljeproteinet (E-proteinet) är kartlagt. E-proteinet svarar för virulensen hos TBEV och inducerar neutraliserande och skyddande antikroppar.

 2. Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

  TBEV tillhör gruppen arbovirus, vilket innebär att virus vanligen överförs av en vektor. För TBEV i Sverige är vektorn fästingen Ixodes ricinus.

  Vid bett av en infekterad fästing överförs TBE-virus direkt med sekret från fästingens spottkörtlar. Andra kända smittvägar är intag av opastöriserad får-, get- och komjölk. Smitta med mjölk har inte iakttagits i Sverige. Smitta överförs inte från person till person, en patient som har TBE smittar inte vidare. TBEV är däremot höggradigt infektiöst i laboratoriemiljö.

  TBE är endemiskt spridd längs den svenska östkusten från Uppland och söderut främst i Sörmland. Fall finns dock rapporterade från Gävleborgs län och södra Dalarna i norr ned till Skåne i söder. Högendemiska områden är Stockholms skärgård och trakten kring de östra delarna av Mälaren. Se information från Smittskydd Stockholm http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smittskydd/sjukdomar/tbe/ eller Folkhälsomyndighetens information om TBE (http://www.folkhalsomyndigheten.se/, sök på TBE)

  Områden kring Vänern och Vättern, Göteborgstrakten, Östergötland och områden i östra Skåne är nya foci. Flera personer har smittats på Åland och endemiska områden finns i vissa delar av de Baltiska staterna samt i Central och Östeuropa.

  Sjukdomen uppträder i Sverige främst från april till november med en topp i augusti-september. Årligen insjuknar och sjukhusvårdas cirka 150 till uppemot drygt 250 personer i TBE. Sedan 2004 är sjukdomen anmälningspliktig som meningoencefalit. Antalet fall följs också med hjälp av rapportering från landets viruslaboratorier. Kombination av anmälningsplikt och information har gjort att medvetenheten om sjukdomen sannolikt är större nu än tidigare. 2004 noterades 185 anmälda fall, det då högsta antalet sedan övervakningens början på mitten av 50-talet. Antalet smittade fall efter 2004 då TBE blev anmälningspliktig är följande: 2005 131 fall, 2006 163 fall, 2007 187 fall, 2008 224 fall, 2009 210 fall, 2010 174 fall, 2011 284 fall, 2012 287 fall, 2013 209 fall, 2014 178 fall och 2015 rapporterades 268 fall. Majoriteten har troligen smittats i Sverige, en mindre andel har smittats på Åland, i Åbolands skärgård och ett fåtal i Baltikum samt andra delar av Europa. Fler män än kvinnor drabbas och medianåldern är 42 år. Barn och ungdomar svarar för 10-20% av fallen.

 3. Klinisk bild

  Det akuta kliniska förloppet vid TBE är väl studerat i en svensk prospektiv undersökning. Efterföljande studier från andra endemiska områden i Europa visar likartade sjukdomsbilder.

  Efter en inkubationstid på 7-10 (-28) dagar insjuknar patienten med allmänna sjukdomssymtom som huvudvärk, muskelvärk, trötthet och feber. Denna fas varar cirka 4 dygn och innefattar den relativt korta viremifasen. Trombocytopeni och granulocytopeni är då vanligt.

  Efter ett fritt intervall på i genomsnitt 8 dygn återinsjuknar 20-30% av de infekterade patienterna ånyo med tecken på infektion i centrala nervsystemet (CNS). För övriga blir sjukdomen abortiv. 

  Det bifasiska insjuknandet, som är ett kliniskt kännetecken för meningo-encefalit orsakad av TBEV, ses hos de flesta patienterna (cirka 70-90 %). Förloppet domineras av meningit med encefalit av varierande intensitet. I cirka 10 % av fallen förekommer spinalnervspareser. Karakteristiska symtom är kognitiva dysfunktioner samt ataxi. Mortaliteten är låg, 0-1,4 %, men sjukdomen kan uppvisa ett långdraget förlopp.

  Cirka en fjärdedel av patienterna tillfrisknar helt inom två månader men många patienter (över 40 %) har efter ett år fortfarande besvär av vad som kallas ett post-encefalitiskt syndrom. Sådana besvär kan kvarstå längre tid och i vissa fall bli bestående.

  Infektionen förlöper i allmänhet lindrigare hos barn än hos vuxna, men allvarliga fall finns rapporterade. De senaste åren har man även uppmärksammat att också barn riskerar att drabbas av post-encefalitiskt syndrom med långdragna och ibland bestående besvär efter TBE.

 4. Infektion hos den gravida kvinnan

  Erfarenheterna av infektioner hos gravida är begränsade och rör sig om enstaka fall. Den kliniska bilden avviker ej från den ovan beskrivna.

 5. Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

  Såvitt känt finns ingen beskrivning av infektion hos foster eller kongenital smitta. Det finns heller ingenting som talar för en ökad risk för spontanabort eller fosterskador.

 6. Överföringsrisk

  Data saknas angående risk för att infektionen överförs via placenta under viremifasen.

 7. Laboratoriemetoder

  Diagnostik av aktuell TBE sker med serologiska metoder.

  Virus kan återfinnas i serum endast under mycket tidigt skede av infektionen innan antikroppsproduktionen startat. Patienten har då vanligen ännu inte sökt vård. I likvor hos patienter med TBE kan virus sällan påvisas under något skede av infektionen. Därför är som regel varken molekylärbiologiska metoder, såsom PCR, eller virusodling aktuella för akut TBE-diagnostik men kan utnyttjas i specialfall.

  I första hand används ELISA för påvisning av TBE specifikt IgM och IgG i serum och (i förekommande fall) likvor. De laboratorier som har TBE-diagnostik i Sverige använder kommersiellt tillgängliga indirekta ELISA (flera tillverkare) för påvisning av IgM och IgG. IgM antikroppskoncentrationen är maximal 1-6 veckor efter insjuknandet och sjunker därefter. Efter 1 år återfinns inget eller mycket lite TBE-IgM i serum. Om TBE IgM är negativ i serum taget vid insjuknandet bör nytt prov tas efter någon till några veckor för TBE IgM och IgG analys. I de fall då TBE IgM är positivt i serum med avsaknad av IgG bör nytt prov tas efter 2-4 veckor för att påvisa serokonversion eller signifikant titerstegring av TBE-specifika antikroppar i parade sera. TBE-vaccination och/eller immunsuppressiv behandling kan komplicera tolkningen av serologiska analyser. Ta därför alltid reda på om patienten är vaccinerad tidigare eller får immunsuppressiv behandling och skriv det på remissen. Vid misstanke om vaccinationssvikt (TBE-misstänkt klinisk bild hos tidigare vaccinerad individ) diagnostiseras TBE-infektion i CNS genom antikroppsundersökning av serum och likvor för att påvisa intratekal IgM- och IgG antikroppsproduktion. Neutralisationstest avseende parade sera är också av värde. Antikroppssvaret hos vaccinerade TBE-patienter skiljer sig från det hos ovaccinerade, varför akut- och konvalescentprov (helst både serum och likvor) är önskvärda för säker serologisk diagnos. Hos patienter med immunsuppressiv behandling kan antikroppssvaret vara fördröjt, varför upprepad provtagning kan behövas. Den serologiska diagnostiken kan kompliceras av korsreaktioner med andra flavivirus t.ex. denguefeber eller japansk encefalit. Även vaccination mot gula feber eller japansk encefalit kan störa diagnostiken. Om klinisk misstanke finns om eventuell annan flavivirusinfektion kan TBE-diagnosen fastställas genom att TBE-specifika antikroppar påvisas med neutralisationstest. Neutralisationtest är också den pålitligaste metoden för att bedöma immunitet hos en individ även om bestämning av TBE IgG med Elisateknik ofta ger vägledning.

 8. Diagnos av moderns infektion

  TBE IgM påvisas i 90-95% av akuta serumprov från TBE patienter och ger direktdiagnos. Se vidare ovan.

  Lumbalpunktion bör alltid göras för fastställande av CNS engagemang.

 9. Diagnos av fostrets/barnets infektion

  Uppgifter om diagnostik av intrauterin infektion föreligger inte.

  Erfarenhet av att diagnostisera TBE hos nyfödda i Sverige saknas för närvarande. Inte heller finns internationella uppgifter att tillgå. Undersökning av barnets eget antikroppssvar av IgM-klass mot TBEV bör vara det lämpligaste sättet att påvisa eventuell infektion hos nyfödda kompletterat med serologisk uppföljning vid 1 års ålder för att spåra eventuell kvarstående TBE specifik IgG aktivitet, när moderns passivt tillförda antikroppar ej längre finns kvar.

  Om frågeställningen är aktuell kontakta viruslaboratorium med specialkompetens på TBE området (se ovan).

 10. Profylax

  Vid långvarig utevistelse i skog och mark i endemiska områden är vaccination förstahandsprofylax mot TBE-infektion.

  Vaccination mot TBE introducerades i Sverige under 80-talet. De vaccin som finns är avdödade helvirionvaccin som framställs genom odling av virus med kycklingembryofibroblaster. Virusinaktivering sker med formalin och värmebehandling. Två vaccin finns registrerade, dels FSME_IMMUN® (Pfizer Innovations) och dels Encepur® (GlaxoSmithKline). Skyddseffekten anges till cirka 95 % efter två doser och 98 % efter genomgången grundvaccinering med tre doser. Dock finns inte någon modern placebokontrollerad dubbelblindstudie avseende vaccinets effektivitet.

  Vaccinationen tolereras väl och rekommenderas till fastboende och sommarboende i särskilda riskområden samt personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk. Dessutom rekommenderas vaccination till personer som reser till endemiska områden utanför Sverige och som kommer att vistas mycket i skog och mark i exempelvis Åland, Baltikum och vissa länder i centrala Europa. Överkänslighet mot äggvita och tiomerzal utgör endast en relativ kontraindikation. För vaccinationsrekommendationer och information om TBE-virusets utbredning i Sverige var god se information från Folkhälsomyndigheten http://www.folkhalsomyndigheten.se/ eller Smittskydd Stockholm http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smittskydd/sjukdomar/tbe/.

  Vid graviditet och amning gäller kategori B2. Inget talar för att vaccinet skulle ha fosterskadande potential eller på annat sätt påverka graviditet eller amning negativt men dokumenterad erfarenhet saknas (jämför även INFPREGs vaccinationskapitel).

  Smittan är, även i de särskilda riskområdena ganska ovanlig, endast 0,1 till högst någon % av fästingar bär på TBE smitta, i övriga områden sannolikt betydligt lägre andel. Vaccination av gravid kvinna rekommenderas därför som regel inte. Fertil kvinna, som regelbundet vistas sommartid i TBE riskområden, speciellt om TBE fall inträffat där man bor, bör rekommenderas vaccination i god tid före planerad graviditet.

  Risken för fästingbett i miljöer med många fästingar (ofta fuktig gräs- och buskterräng) kan minskas genom heltäckande klädsel. Om man sedan synar kroppen och eventuellt duschar och kammar sig kan man bli av med fästingar, som ofta kryper ganska länge innan de biter sig fast. Har man däremot redan blivit fästingbiten hindrar inte ett snabbt avlägsnande av fästingen överföring av eventuell TBE smitta (däremot av Borrelia)

 11. Terapi

  Antiviral terapi verksamt mot TBE finns ej. Behandlingen är symtomatisk. Då sjukdomen har ett långdraget förlopp kan långvarig rehabilitering bli nödvändig.

 12. Svenska erfarenheter

  Någon omfattande kunskap om TBE infektion under graviditet finns ej nationellt eller internationellt. I de enstaka fall som observerats under åren har barnen varit normala utan serologiska tecken på infektion.

 13. Handläggning

  Vid misstänkt TBE under graviditet bör infektionen diagnostiseras serologiskt och CNS-engagemang fastställas. Någon ytterligare åtgärd i form av fosterdiagnostik är ej nödvändig. Ingen indikation för avbrytande av graviditeten föreligger.

  För att vinna vidare erfarenhet bör barnet till kvinna som haft TBE under graviditeten följas kliniskt och serologiskt med provtagning vid 1 års ålder. Fallet rapporteras till INFPREG eller Folkhälsomyndighetens epidemiologiska enhet.

  Vid fästingbett i endemiskt område är den prospektiva risken för TBE för den enskilda kvinnan låg; rekommenderas endast observans. Om hon får feber eller andra TBE lika symtom bör provtagning ske.

  För prevention mot fästingbett se profylax ovan. Information finns även på apoteken i endemiska områden.

 14. Referenser

   

  Agens:

  1.  Heinz F, Mandl C. The molecular biology of tick-borne encephalitis virus. APMIS 1993;101:735-45.

  Kliniskt förlopp och patogenes:

  1.     Günther G, Haglund M, Lindquist L, Forsgren M, Sköldenberg B. Tick-borne encephalitis in Sweden in relation to aseptic meningo-encephalitis of other etiology: a prospective study of clinical course and outcome. J Neurology 1997;244:230-8.

  2.     Kaiser R. The clinical and epidemiological profile of tick-borne encephalitis in southern Germany 1994-98: a prospective study of 656 patients. Brain. 1999; 122:2067-78. 

  3.     Tomazic J, Poljak M, Popovic P, Maticic M, Beovic B, Avsic-Zupanc T, Lotric S, Jereb M, Pikelj F, Gale N. The clinical features of tick-borne encephalitis in Slovenia. A study of 492 cases in 1994. Antibiotika monitor. 1996; 12:115-120.

  4.      Mickiené A, Laiskonis A, Günther G, Vene S, Lundkvist A, Lindquist L. Tick-borne encephalitis in an area of high endemicity in Lithuania: disease severity and long-term prognosis. Clin Infect Dis. 2002; 35:650-8.

  5.      Haglund M, Gunther G. Tick-borne encephalitis--pathogenesis, clinical course and long-term follow-up. Vaccine. 2003;21 Suppl 1:S11-8.

  6.      Gelpi E, Preusser M, Garzuly F, Holzmann H, Heinz FX, Budka H. Visualization of Central European tick-borne encephalitis infection in fatal human cases. J Neuropathol Exp Neurol. 2005 Jun;64:506-12

  7.      Lindquist L, Vapalahti O. Tick-borne encephalitis. Lancet 2008;371:1861-71.

  8.      Fowler Å, Forsman L, Eriksson M, Wickström R. Tick-borne encephalitis carries a high risk of incomplete recovery in children. J Pediatr. 2013 Aug;163(2):555-60.

  9.      Engman ML1, Lindström K, Sallamba M, Hertz C, Sundberg B, Hansson ME, Lindquist L, Orvell C, Lidefelt KJ, Sundin M. One-year follow-up of tick-borne central nervous system infections in childhood. Pediatr Infect Dis J. 2012 Jun;31(6):570-4

  Diagnostik:

  1.      Günther G, Haglund M, Lindquist L, Sköldenberg B, Forsgren M. Intrathecal IgM, IgA and IgG antibody response in tick-borne encephalitis. Long-term follow-up related to clinical course and outcome. Clin Diagn Virol 1997;8:17-29.

  2.      Vene S, Haglund M, Vapalahti O, Lundkvist Å. A rapid fluorescent focus inhibition test for detection of neutralizing antibodies to tick-borne encephalitis virus. J Virol Methods 1998;73:71-5.

  3.      Sonnenberg K, Niedrig M, Steinhagen K, Rohwäder E, Meyer W, Schlumberger W, Müller-Kunert E, Stöcker W. State-of-the-art serological techniques for detection of antibodies against tick-borne encephalitic virus. Int J Med Microbiol. 2004; 293, suppl 37: 148-151.

  4.      Saksida A, Duha D, Lotri¡c-Furlan S, Strle F, Petrovec M, Av¡si¡c T, Zupanc. The importance of tick-borne encephalitis virus RNA detection for early differential diagnosis of tick-borne encephalitis. J Clin Virol 2005;33: 331–335

  5.     Stiasny K, Holzmann H, Heinz FX. Characteristics of antibody responses in tick-borne encephalitis vaccination breakthroughs. Vaccine 2009 Nov 23; 27(50):7021-6

  6.      Andersson CR, vene S, Insulander M, Lindquist L, Lundkvist Å, Günther G. Vaccine failures after active immunisation against tick-borne encephalitis. Vaccine 2010 Apr 1; 28(16):2827-31.

  Epidemiologi:

  1.      Årlig statistik från Folkhälsomyndighetens epidemiologiska avdelning

  2.       Information om fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation (TBE) till hälso- och sjukvårdspersonal. Smittskyddsenheten, Stockholms läns landsting. Klicka på www.smittskyddstockholm.se eller läs Vårdgivarguiden

  3.       O Donoso Mantke , R Schädler, M Niedrig. Surveillance and outbreak reports. A survey on cases of tick-borne encephalitis in European countries. Eurosurveillance, 2008:13; 17, article 5. http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=18848

  4.     O Donoso Mantke, C Escadafal, M Niedrig, M Pfeffer, on behalf of the Working group for Tick-borne encephalitis virus. Surveillance and outbreak reports. Tick-borne encephalitis in Europe, 2007 to 2009 http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19976

  5.      Göran Günther, Lars Lindquist Editorial. Surveillance of tick-borne encephalitis in Europe and case definition.  Eurosurveillance 2005;10(1), 2-3 http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EQ/v05n01/v05n01.pdf-221.asp

  6.      Svedmyr A, von Zeipel G, Holmgren B, Lindahl J. Tick-borne meningoencephalomyelitis in Sweden. Arch Virusforsch 1958;8:565-76.

  7.      Holmgren B, Forsgren M. Epidemiology of Tick-borne encephalitis in Sweden 1956-1989: A study of 1116 cases. Scand J Infect 1990;22:287-95.

  8.      Gustafson,R, Svenungsson B. Gardulf A. Stiernstedt G. Forsgren M. Prevalence of Tick-borne encephalitis and Lyme Borreliosis in a defined Swedish population. Scand J Infect dis. 1990; 22:297-306.

  9.     Lundkvist Å, Wallensten A, Vene S, Hjertqvist M. Tick-borne encephalitis increasing in Sweden, 2011. Eurosurveillance, Volume 16, Issue 39, 29 September 2011.

  Rekommendationer - profylax och vaccination:

  1.      Information om fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation (TBE) till hälso- och sjukvårdspersonal. Smittskyddsenheten, Stockholms läns landsting. Gå in på www.smittskyddsenheten.nu och sök på TBE och klicka på TBE sjukv 2011.   

  2.      Lindquist L, Günther G. TBE-vaccinerna är utbytbara - men inte helt. Barn i högriskområden kan också behöva skydd. Läkartidningen 2005;102:2048-9

  3.      Information kring underlag för regionala rekommendationer för vaccination mot TBE. http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Vaccination-mot-TBE---Underlag-for-regionala-rekommendationer/    

  4.     Fröding I, Hjertqvist M. Svår TBE med resttillstånd kan drabba även yngre barn. Vaccinationsråd till barn bör individualiseras, grad av exponering avgörande. Läkartidningen. 2013;110:CEYZ

   

Sökord:  
Uppdaterad:  2017-02-28

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt
 1     2     3    4     5