Admin

Hälso/Sjukvård:: 

Mässling (Morbilli)

Professor Marie Studahl, Överläkare, Infektionskliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Med.dr Leif Dotevall, stf. smittskyddsläkare, Västra Götalandsregionen

Docent Marianne Forsgren, Emerita, Klinisk mikrobiologiska laboratoriet/virologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge


Redaktör Marie Studahl
 Utvärdering (antal: 40)
Fråga 1:   4,7  
Fråga 2:   4,3  

Innehållsförteckning
 1. Agens
 2. Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället
 3. Klinisk bild
 4. Infektion hos den gravida kvinnan
 5. Infektion hos fostret och det nyfödda barnet
 6. Överföringsrisk
 7. Laboratoriemetoder
 8. Diagnos av moderns infektion
 9. Diagnos av fostrets/barnets infektion
 10. Profylax
 11. Terapi
 12. Svenska erfarenheter
 13. Handläggning
 14. Referenser


 1. Agens

  Mässling (morbilli) tillhör familjen paramyxovirus och är ett ca 150 nm stort RNA virus.

   

  Alla kända virusstammar tillhör en och samma serotyp d.v.s. man är immun mot mässling efter att ha haft den naturliga infektionen. Det finns smärre skillnader i genomets sammansättning (olika genotyper) mellan stammar som cirkulerar i olika delar av världen.

   

  Det finns 24 kända genotyper varav 4 identifierats globalt sedan 2018 (B3, D4, D8, H1). Under de senaste åren har främst genotyperna B3 och D8 orsakat mässlingsfall.

    2. Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

  Smittsamhet

   

  Mässling är en av de mest smittsamma luftburna (sprids med aerosol) infektioner som finns och drabbar människor. Virusinnehållande små droppar från övre luftvägarna kan stanna kvar i luften i upp till två timmar. Kort tids exposition i samma rum, t ex. i ett väntrum, räcker för att bli smittad. Dropparna kan inandas eller komma in via ögonen.

   

  En person är smittsam ungefär 4 dagar före debuten av hudutslag. Smittsamheten är störst under prodromalstadiet i synnerhet sedan snuva, nysningar och intensiv hosta debuterat. Smittsamheten avtar sedan och man räknar med att smittan hos en immunkompetent individ klingat av cirka 4 dagar efter utslaget kommit. Inom ett hushåll beräknas 90 - 100% av mottagliga individer smittas och i ett klassrum 1 av 4. Vid utomhuskontakt är smittrisken oftast ytterst liten.

   

  Mässling är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

   

  Var finns mässlingssmitta?

   

  I länder med hög anslutning till vaccination som i Sverige (> 95 %) begränsas eller stoppas cirkulation av smitta inom landet. Trots omfattande vaccinationsprogram – WHO rapporterar att 86 % av världens barn 2018 vaccineras mot mässling med en dos och 69 % med två doser - cirkulerar mässlingvirus ännu både i Europa och i stora delar av övriga världen där vaccinationstäckningen är eller har varit otillräcklig för att stoppa smittspridning.

   

  Mässlingsutbrott ökar i områden med konflikter och social oro och där vaccinationstäckningen är otillräcklig.

   

  Mässling är fortfarande en vanlig infektion i andra delar av världen, främst i låginkomstländer i Afrika och Asien. Bevakning av det epidemiologiska läget sker genom kontinuerlig nationell rapportering till WHO och ECDC, läs vidare på deras websidor (www.who.int och www.ecdc.eu). Information om aktuella utbrott av mässling: ”Global measles outbreak – CDC”.

   

  I Europa har det under senare år inträffat flera mässlingsutbrott med encefalit hos otillräckligt vaccinerade. För aktuell mässlingsstatistik i Europa, se Surveillance and disease data for measles (europa.eu)

   

  Vid varje utlandsresa utanför de nordiska länderna måste risken beaktas att mottagliga individer utsätts för smitta och riskerar att insjukna i mässling! Det innebär att smitta även förekommer på t.ex. flygplatser och under flygresor.

    3. Klinisk bild

  Mässling hos tidigare ovaccinerad eller icke-immun individ benämns primär mässling i motsats till genombrottsmässling hos vaccinerad (se nedan).

   

  Inkubationstiden till symtom är cirka 10 - 14 dygn (7 - 21 dygn). Om profylax med immunglobulin givits för att mildra sjukdomen kan inkubationstiden bli längre.

   

  Symtom under prodromalstadiet är snuva, intensiv torrhosta, huvudvärk och halsont och feber. Konjunktivit hör till bilden liksom ljusskygghet.

   

  Temperaturen stiger ofta abrupt på 2 - 4:e dagen, upp mot 39-41ºC och utslaget debuterar samtidigt. Utslaget börjar vanligen i ansiktet och sprids över hela kroppen inom några dagar: mörkrött fläckigt, makulo-papululöst exantem. Ofta är det ganska karakteristiskt storfläckigt (”morbilliformt”), som sedan flyter samman. Vid okomplicerad mässling sjunker febern och utslaget bleknar och försvinner efter 3 - 7 dagar. I munhålan på kindslemhinnans insida ses ofta de första sjukdomsdygnen karakteristiska Kopliks fläckar som liknar ”saltkorn” på rodnad botten (i ungefär hälften av fallen).

   

  Mässling är en svår systemisk infektion och spädbarn blir ofta svårt sjuka. Mässling ökar mottagligheten för andra agens, p.g.a. förstörda epitelbarriärer och en allmän immunsuppression vilket kan medverka till ökad risk för viruspneumonit och för andra komplikationer (även bakteriella) med – pneumoni, mediaotit, diarré, subglottisk laryngit och svår konjunktivit. Individer med immunsuppression och mottagliga gravida (se 4. ”Infektion hos den gravida kvinnan”) löper risk att få allvarlig mässlingsinfektion.

   

  Komplikationer inträffar hos 30 - 40 % och är vanligast hos barn <5 år, hos vuxna och immunsupprimerade. Infektion i hjärnan (encefalit) förekommer men är dess bättre sällsynt (ungefär 1:1 000 hos barn med normalt immunförsvar). Encefaliten läker i regel ut, men ibland ses kvarstående hjärnskada och dödsfall förekommer.

   

  En sen neurologisk komplikation är subakut skleroserande panencefalit (SSPE) som är en mycket sällsynt men allvarlig hjärninflammation som leder till döden. Den kan drabba de som haft mässling före fem års ålder, och främst barn som haft mässling före ett års ålder. Symtomen på SSPE är fördröjda och debuterar 5 - 15 år efter genomgången infektion, i enstaka fall även senare. Risken för SSPE anses vara högre än tidigare beräknat. Incidensen är 6,5 - 11/100 000 och högst för de som hade mässling före 2 års ålder.

   

  Mässling hos tidigare vaccinerad - så kallad genombrottsmässling

   

  Vid genombrottsmässling ses oftare mildare symtom, mindre uttalade luftvägssymtom. Utslag finns men varierande grad av feber och sjukdomssymtom.

    4. Infektion hos den gravida kvinnan

  Mässling under graviditet kan bli allvarlig och leder till en ökad risk för tidig födsel och spontanabort. Gravida med mässling har större risk för att få pneumoni och behöva sjukhusvård jämfört med icke-gravida.

   

  Komplikationer vid mässling under graviditet som kan inträffa:

   

  • Viral eller sekundär bakteriell pneumoni eller hepatit hos modern
  • Ökad risk för spontanabort - intrauterin fosterdöd med risk speciellt i slutet av andra och början av 3:e trimestern 14 dagar efter exantemdebut
  • Ökad risk för prematur förlossning (främst vid mässling i sen graviditet) och perinatal överföring av morbilli till barnet

   

  I vissa rapporter finns även dödsfall liksom enstaka fall av encefalit beskrivna.

   

  Rapporterad komplikationsfrekvens och utgång av infektionen är mycket beroende av det allmänna hälsotillståndet hos den studerade befolkningen och studiens urval.

   

  En sammanställning från 2020 beskrev fallserier med sammanlagt 420 gravida med mässling från olika delar av världen publicerade mellan 1941 - 2011. De vanligaste komplikationerna var pneumoni och hepatit.

   

  Dödsfall inträffade i 4,3 % av fallen. För tidig födsel inträffade hos 13,4 %, följt av spontanabort hos 11,5 %. I en annan studie redovisas 875 fall mellan 1996 - 2019. Även där var det en högre incidens av maternella komplikationer med pneumoni och feber liksom prematuritet och neonatal sjukhusvistelse.

   

  Även andra tidigare studier har rapporterat avsevärd risk för prematur födsel vid mässling under senare delen av graviditeten, sannolikt beroende av placentaförändringar på basen av virusplacentit.

   

  Vid infektion inom 10 dagar före partus finns risk för överföring av infektion till barnet (se nedan, 6. ”Överföringsrisk”).

  Slutsatsen är att den prospektiva risken för katastrofala följder av mässling sannolikt är liten hos gravida i vår befolkning men däremot finns ökad risk för svår sjukdom med pneumoni, spontanabort och prematur födsel. I utvecklingsländer är mässling däremot en mycket svår sjukdom och kan förväntas ha betydligt allvarligare konsekvenser för en gravid kvinna.

    5. Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

  Det finns inte tillräckligt underlag för att säkert bedöma om mässlingvirus kan gå över transplacentärt under tidig graviditet.

   

  Teratogen effekt har inte kunnat påvisas vid mässlingsinfektion under graviditet, vare sig i tidiga genomgångar eller prospektiva studier publicerade de sista 10 - 15 åren, bl.a. en tysk studie omfattande sammanlagt bortemot 150 barn (enligt prof. Gisela Enders, Stuttgart) eller mer begränsade iakttagelser bl a från Frankrike. Därmed finns inte skäl att diskutera avbrytande av graviditeten vid mässling hos en tidigt gravid.

   

  Maternell mässling inom 10 dagar före partus kan leda till kongenital infektion. Kongenital mässling ledde förr till 30 - 50 % risk för död innan postexpositionsprofylax med immunglobulin gavs till intrauterint exponerade nyfödda. 

   

  Postnatalt exponerade nyfödda där modern är icke-immun löper större risk för allvarlig neonatal mässling och komplikationer om inte profylax med normalt humant immunglobulin innehållande tillräcklig mängd neutraliserande mässlingsantikroppar ges. Varken mässlingsspecifikt hyperimmunglobulin eller monoklonal finns att tillgå.

   

  Svårast fall är beskrivna bland prematura barn, men även postnatalt smittade späda barn. I gamla material utan modifierande immunglobulinprofylax var pneumoni en vanlig komplikation speciellt hos prematura barn. En mycket låg, men klart ökad risk, finns för den dödliga kvardröjande hjärninfektionen SSPE (subakut skleroserade panencefalit) hos tidigt infekterade barn, se ovan under 3. ”Klinisk bild”.

   

  Under mässlingsutbrott på senare år i USA och Europa har det visat sig att mottaglighet har blivit vanligare hos spädbarn under 6 månaders ålder. Den åldersspecifika incidensen t ex. under mässlingsutbrott 2008 - 2011 i Frankrike var högst i åldersgruppen under 12 månader (120/100 000 individer i den åldern). Orsaken är att antikroppsaktiviteten hos mödrarna numera är avsevärt lägre eftersom de är vaccinerade i tidig ålder och inte längre exponeras för mässling i omgivningen. Därtill sker barnafödandet vid högre åldrar än tidigare. Det är därför viktigt att ta in moderns vaccinationsanamnes och exposition för mässlingvirus i den individuella bedömningen av ett spädbarns skydd mot mässlingssmitta, t ex. vid exposition eller inför resa till endemiskt område.

    6. Överföringsrisk

  Överföringsrisken under tidig graviditet är otillräckligt känd. Systematiska studier på tillräckligt stora material saknas men sannolikt är risken under tidig graviditet låg. Placentainfektion har påvisats i enstaka rapporter i samband med fosterdöd.

   

  Mässlingvirus kan däremot föras över transplacentärt i slutet av graviditeten och överföringsrisken uppskattad till cirka 20 - 30 %, främst om modern insjuknar inom 10 dagar före partus. Detta kan leda till kongenital mässling med insjuknande inom 2 - 10 dagar genomsnittligen 6 dagar (se 5. ”Infektion hos fostret och det nyfödda barnet”).

    7. Laboratoriemetoder

  Klinisk bild och exposition för mässlingssmitta ger misstanke och sannolikhetsdiagnos men ska bekräftas med laboratoriediagnostik. Akut analys är avgörande för att minska risken för sekundära fall.

   

  Laboratorietester som bör användas är både RT-PCR på nasofarynxsekret/saliv, urin och serum samt serologi eftersom de tidsmässigt kompletterar varandra.

   

  Kliniska data/insjuknandedatum är nödvändiga för tolkning av fynden.

   

  Påvisning av morbillivirus-RNA med RT- PCR

   

  Kan analyseras på NPH-sekret, svalgsekret, urin, saliv, serum eller annan kroppsvätska.

   

  Serologisk analys av morbilli-antikroppar (IgG, IgM)

   

  Kan utföras med Enzyme Immunoassays (EIA) på serum och likvor (det senare vid SSPE-misstanke)

   

  Molekylär typning av morbillivirus

   

  Genotypning med sekvensering utförs på Folkhälsomyndigheten och används vid smittspårning i utbrott och för att diagnosticera genombrottsinfektion eller vaccinmässling och som verktyg i smittspårningen

   

  Immunitetsbedömning

   

  IgG morbilli analyseras i serum med Enzyme Immunoassays (EIA).

   

  Aviditetstest

   

  Ett mått på styrkan i bindningsförmågan hos IgG-antikropparna. Utförs inte rutinmässigt. Kan användas för att skilja primärinfektion och genombrottsinfektion.

   

   

  Definitioner av mässling:

   

  Ett misstänkt fall av mässling

   

  klinisk bild förenlig med mässling

  eller

  IgM mot morbilli i serum

   

  Ett bekräftat fall av mässling

   

  klinisk bild förenlig med mässling och

  - morbillivirus-RNA påvisat i NPH-sekret/svalg, urin eller annan kroppsvätska

  eller

  - morbilli IgM bekräftat med morbilli IgG stegring alternativ epidemiologiskt

  samband med bekräftat fall

  eller

  - morbilli IgG stegring med eller utan morbilli IgM

  eller

  - direkt epidemiologiskt samband med bekräftat fall

   

   

  Genombrottsinfektion- definition saknas men kännetecknas av klinisk bild förenlig med mässling hos individ som är vaccinerad tidigare positiv PCR för morbillivirus i nasofarynx-/svalg-sekret, urin eller annan kroppsvätska och morbilli IgG vid utslagsdebut.

   

  Diagnosen stärks av hög nivå av IgG-antikroppar/hög-avida IgG-antikroppar mot morbilli vid utslagsdebut. Morbilli IgM kan vara negativt.

   

  Diagnosen stärks av hög nivå av IgG-antikroppar/hög-avida IgG-antikroppar mot morbilli vid utslagsdebut. Morbilli IgM kan vara negativt.

   

  Tolkning av analyserna

   

  Påvisning av morbillivirus-RNA med RT- PCR

   

  Mässlingvirus RNA påvisas under akutstadiet i svalg-, nasofarynxsekret/saliv vid insjuknande och under akutstadiet (inom 3 - 5 dagar). Positivt fynd ger diagnos. Negativt resultat utesluter inte diagnos.

   

  Vid primär mässling ses högre mängd virus-RNA (lägre ct-värden) i nasofarynx-sekret jämfört med genombrottsmässling som har lägre mängd virus-RNA (högre ct-värden).

   

  Virusfynd ska alltid karakteriseras vidare med molekylärvirologiska metoder som del i smittspårning (utförs på Folkhälsomyndigheten).

   

  Serologisk analys av morbilli-antikroppar (IgG, IgM) med Enzyme Immunoassays (EIA)

   

  Förekomst av morbilli IgM bekräftar diagnosen på mässling vid epidemiologiskt samband IgM påvisas vanligen först 5 - 7 dagar efter insjuknande (under exantemstadiet). Avsaknad av mässlings-IgM ses hos ca 30 % de tre första dagarna efter debut av utslag och hos ca 10 % dag 3 - 5 efter utslagsdebut.

   

  Närvaro av IgM-antikroppar och ingen eller låg IgG-aktivitet i akutserum hos en individ med kliniskt misstänkt mässling/epidemiologiskt samband ger diagnosen. Morbilli IgM som enda fynd måste verifieras med analys av morbilli IgG-antikroppar i konvalescentserum om epidemiologiskt samband med bekräftat fall saknas.

   

  Serokonversion alternativt antikroppsstegring av morbilli IgG-antikroppar säkerställer diagnosen mässling.

   

  Aviditetstest

   

  Mässling-IgG med hög bindningsförmåga (hög aviditet) förekommer vid genombrottsinfektion redan vid utslagsdebut i motsats till icke-vaccinerade med primär mässling, som då inte har någon mässling-IgG eller endast lågavid aktivitet.

   

  Immunitetsbedömning

   

  Äldre barn och vuxna: Analys av morbilli-specifikt IgG i serum. Positivt resultat anger tidigare genomgången mässling eller tidigare vaccination vilket innebär skydd hos en immunkompetent individ. Seronegativ individ som regel mottaglig.

  Vid bedömning av resultat beakta ev tillförsel av morbilli IgG genom blod eller immunglobulin månaderna före provtagning.

   

  Det späda barnet: skyddet mer svårbedömt eftersom maternella antikroppar kan finnas.

    8. Diagnos av moderns infektion

  Sjukdomsbilden vid primär mässling är ofta typisk när utslaget debuterat och klinisk diagnos är lätt att ställa av den erfarne, men förutsätter liksom för alla andra sjukdomar, som blivit sällsynta, att kunskapen inte glöms bort. Det är fortfarande viktigt att inte bortse från mässlingsdiagnos i samband med akut exantemsjukdom hos gravid kvinna.

   

  Vid klinisk misstanke är bör man enligt smittskyddslagen att provta för att verifiera diagnosen (skyddsplikt). Däremot är inte mässling enligt dagens smittskyddslagstiftning en allmänfarlig sjukdom. Förhållningsregler enligt smittskyddslagen eller tvångsprovtagning kan därför inte tillämpas.

   

   

  Påvisning av mässlingvirus RNA respektive mässlingsspecifikt IgM kan ge omedelbart besked i ett misstänkt fall (se 6. ”Laboratoriemetoder”). 9. Diagnos av fostrets/barnets infektion

  Vid födelsen:

   

  • Saliv/nasofarynxsekret tas för analys av mässlingvirus RNA med RT-PCR.
  •  Navelsträngsblod för analys av IgM -och IgG-aktivitet och av mässlingvirus RNA
  • Analys av samtidigt taget blodprov från modern rekommenderas.

   

  Vid behov bör barnet remitteras till barnläkare för klinisk uppföljning under det första året. Serologi avseende mässlingsspecifikt IgG tas på barnet vid 12 månaders ålder för att avgöra behovet av vaccination.

    10. Profylax

  Smittförebyggande åtgärder

   

  Profylax består av allmän vaccination mot mässling, postexpositionsprofylax med vaccination eller immunglobulin.

   

  Allmän vaccination mot mässling med hög vaccinationstäckning är den mest effektiva smittförebyggande åtgärden.

   

  Isolering av individer med mässling och noggrann smittspårning är de viktigaste åtgärderna för att förhindra vidare smitta.

   

  All sjukvårdspersonal måste vara medveten om att mässling fortfarande finns kvar i världen och att importfall då och då inträffar och kan ge sekundärfall inom landet. Personal ska vara MPR-vaccinerad med två doser.

   

  Mässling är en mycket smittsam sjukdom.

  Personer med symtom på mässling (feber, hosta, ögoninflammation, utslag) ska därför remitteras till läkarundersökning på infektionsklinik eller annan mottagning med möjlighet till isoleringsrum och inte till vanliga läkarmottagningar, BVC eller Barnmorskemottagningar där de riskerar att smitta andra vårdsökande. Personer med misstänkt mässling får absolut inte komma in i väntrum på akutmottagningar eller annan vårdmiljö eftersom risken för sekundärsmitta är mycket stor.

   

  Allmän aktiv profylax -Vaccination

   

  Före införandet av vaccination var mässling en utpräglad barnsjukdom och nästan alla individer smittades under barnaåren, före vuxen ålder.

   

  Mässlingsvaccin introducerades på 1960 talet som ett monovalent vaccin men inte förrän 1982 blev vaccin allmänt använt i Sverige som kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR). I Sverige finns två vacciner registrerade, M-M-RVAXPRO® och Priorix® som består av levande försvagade virusstammar.

   

  I barnvaccinationsprogrammet ingår avgiftsfritt MPR-vaccin. Den första dosen ges i Sverige vid 18 månaders ålder (via BVC) och den andra vid 6 - 8 års ålder (via Elevhälsan). Valet av rutinmässig vaccinationsålder varierar mellan länder beroende på förekomst och risk att utsättas för mässlingssmitta. I Sverige har man hittills bedömt att man kan vänta till 18 månader för att med säkerhet vaccinera utan att maternella antikroppar påverkar vaccinsvaret. Vid lokala utbrott och om antalet fall med mässling skulle öka så att ovaccinerade små barn riskerar att insjukna, kan åldern för första vaccination komma att sänkas.

   

  Mer än 95 % (högsta siffran 97,2%) av barnen i Sverige är vaccinerade med lokala variationer (mellan 90 - 100%). Elevhälsan har sedan 2007 uppdraget att även erbjuda kompletterande MPR-vaccination till elever upp till 18 år som inte vaccinerats med två doser MPR-vaccin.

   

  Vaccinationsimmunitet omfattar nu majoriteten av alla gravida, med 2 doser upp till några och 40 år och en dos bland de äldre.

   

  Morbillivirus cirkulerar sedan länge inte i Sverige. Ovaccinerade individer blir därmed inte exponerade och förblir mottagliga till vuxen ålder. Importfall förekommer och leder till begränsade utbrott då sårbara mottagliga individer behöver skyddas.

   

  Till icke-immuna individer, som kan vaccineras med levande vaccin, ges två doser med ett eller ett par års mellanrum (minst 28 dagars mellanrum) vilket ger ett säkert och långvarigt skydd. Skyddseffekten är cirka 95 % efter två doser.

   

  Ytterligare vaccindoser av MPR bedöms inte regelmässigt behövas men är inte förenade med biverkningar eller skada.

   

  Postexpositionsprofylax-vaccin

   

  Mässlingsinnehållande vaccin (M-M-RVAXPRO eller Priorix) subkutant eller intramuskulärt:

   

  Ges till immunkompetenta, exponerade individer >6 månader

  som inte är vaccinerade

  eller

  enbart fått en dos vaccin tidigare

  eller

  är tveksamt immuna.

  MPR-vaccin till barn i åldern 6 - 9 månader ges ”off label”.

  Vaccinet ska då ges tidigast möjligt inom 72 timmar efter exposition. Effektiviteten av vaccinet som postexpositionsprofylax var 83 % i en studie av ett mässlingsutbrott i New York 2013.

   

  Gravida, immunsupprimerade och barn <6 månader ska inte ges MPR-vaccin som postexpositionsprofylax.

   

  Däremot kan och bör andra potentiellt mottagliga individer i omgivningen vaccineras för att minska risken att föra smitta till den gravida kvinnan (såvida inget hinder för vaccination med levande vaccin föreligger).

   

   

  MPR-vaccination av barn eller andra familjemedlemmar överför inte vaccinvirus till en mässlingsmottaglig gravid.

   

  Graviditet bör undvikas under 1 månad efter vaccination. Kvinnor som planerar att bli gravida bör rådas att vänta med vaccination. Kvinna som ovetande om sin graviditet blivit vaccinerad kan meddelas att fosterskador inte finns rapporterade och att det inte finns skäl att diskutera avbrytande av graviditeten.

   

  Nyförlöst kvinna kan med fördel vaccineras med mässlingsinnehållande vaccin. Amning kan fortsättas trots vaccination.

   

  Postexpositionsprofylax – humant immunglobulin

   

  Postexpositionsprofylax med humant normalt immunglobulin innehållande mässlingsantikroppar till icke-immuna individer ska ges inom 6 dygn, men helst så tidigt som möjligt efter exposition. Syftet med att ge immunglobulin vid exposition är att förhindra eller mildra infektionen.

  Trots immunglobulinprofylax kan insjuknande i mässling ske och inkubationstiden kan då vara förlängd. Specifikt hyperimmunglobulin eller monoklonal antikropp finns inte att tillgå utan man är hänvisad till humant normalt immunglobulin.

  Mässlingsprofylax är för de flesta immunglobulin inte upptagen som indikation varför humant normalt immunglobulin ges ”off label” för flertalet preparat. Koncentrationen av mässlingsantikroppar anges som regel inte och varierar mellan olika immunglobulinpreparat som marknadsförs i Sverige (se Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen 2014). År 2022 registrerades dock ett humant immunoglobulin för intravenöst bruk som profylax mot mässling (koncentration 9 IU/ml, minsta nivå av mässlingantikroppar ). Gamunex 100 mg/ml infusionsvätska, lösning (lakemedelsverket.se).

   

  Eftersom andelen naturligt mässling-immuna minskat och andelen vaccinerade ökat bland plasmadonatorer har de mässlingsspecifika antikropparna minskat i många immunglobulinpreparat.

   

  Det finns endast ett fåtal studier som visar hur effektivt immunglobulin är som postexpositionsprofylax. Säkerheten och effektiviteten är mest studerad på barn. Skyddseffekten av immunglobulin varierar och är beroende av mängden mässlingsantikroppar i preparatet som ges, dosstorlek, tiden från exposition till profylax, patientens eventuella tidigare immunitet och om det ges intramuskulärt, subkutant eller intravenöst. I Sverige har immunglobulin givits i första hand intramuskulärt, men subkutan tillförsel kan övervägas. Till gravt immunsupprimerade ges immunglobulin intravenöst.

   

  De grupper som bör ha immunglobulin som postexpositionsprofylax är

   

  • Immunsupprimerade individer

   

  • Gravida icke-immuna eller osäkert immuna

   

  • Spädbarn <6 månader

   

  • Barn 6 - 9 månader som exponerats som hushållskontakt

   

  •  Barn 6 - 18 månader som inte hunnit få sin första MPR-vaccin och som kommer mellan dag 4-6 efter exposition

   

  Om immunglobulin mot mässling givits kan MPR-vaccin ges tidigast efter 3 månader då den tillförda antikroppsaktiviteten avtagit.

   

  Se nedan under 13. ”Handläggning”.

    11. Terapi

  Något specifikt antiviralt läkemedel mot sjukdomen finns inte, men sjukdomen kan förebyggas genom vaccination.

   

  Barn som p.g.a. sitt ursprung i vissa låginkomstländer kan ha subklinisk eller symtomatisk A-vitaminbrist bör få oralt A-vitamin, men A-vitamin ska inte ges till gravida kvinnor p g a risk för fosterskador.

   

  WHO rekommenderar vitamin A till alla barn med mässling. Behandlingen är associerad med minskad morbiditet och mortalitet i studier från resurssvaga länder.

   

  Dosering av vitamin A

   

  50 000 IU en gång per dag i 2 dagar till barn <6 månader

  och

  100 000 IU en gång per dag i 2 dagar till barn 6 - 11 månader

  och

  200 000 IU en gång per dag i 2 dagar från 12 månader och uppåt

   

  Den av WHO rekommenderade dosen kan upprepas efter några dagars sjukdom. Bakteriella infektioner vid mässling är vanligt och om febern varar mer än 5 dygn bör bakteriell komplikation misstänkas.

    12. Svenska erfarenheter

  Erfarenhet i Sverige av mässlingsfall hos gravida kvinnor är mycket begränsad. Själva har vi endast dokumentation på 5 fall av mässling, sjukdomen var lindrig-måttlig. Alla 4 fall där graviditeten fullföljdes var helt komplikationsfria för mor och barn. Långtidsuppföljning av barnen saknas dock.

   

  Mässlingsfall i Sverige

   

  Sedan vaccination mot mässling infördes i det allmänna vaccinations-programmet 1982 har sjukdomen blivit sällsynt i Sverige. Mässlingsfall som inträffar i Sverige är sedan dess oftast importfall och sekundärfall till dessa. Se mässlingsstatistik i Sverige (Mässling – sjukdomsstatistik — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

   

  I en studie av ett mässlingsutbrott i Göteborg 2017 - 2018, där 28 personer insjuknade, var 12 personer ovaccinerade och 16 hade fått en eller två doser vaccin tidigare, s.k. genombrottsmässling. De vaccinerade fick signifikant mindre hosta jämfört med de som var ovaccinerade och dessutom smittade de inte någon annan. Komplikationer inträffade hos två personer, en fick otit och en annan pneumoni, båda var ovaccinerade och icke-immuna.

    13. Handläggning

  Bedömning av exponerad gravid kvinna

   

  När och hur länge är en mässlingspatient smittsam?

   

  En mässlingspatient som är immunfrisk är smittsam 4 dagar före till 4 dagar efter exantemdebut. Vid immunsuppression eller graviditet kan smittsamheten vara längre.

   

  Se vidare definition av exposition - och följ sedan algoritmen

   

   

  Tag serumprov för analys av mässlingsantikroppar (telefonkontakt begär akutsvar, fryst graviditetsprov kan användas). Immunglobulinprofylax startas utan att avvakta svaret . Seronegativitet är oftast, men inte alltid, synonymt med avsaknad av vaccinations- eller mässlingsanamnes.

   

  Immunglobulinprofylax till gravida efter exposition

   

  Immunglobulin ges inom 6 dygn efter exposition - snarast efter smittan. Skyddseffekten av immunglobulin är högre om dosen ges tidigt efter exposition.

   

  Generell dosering enligt Public Health England (2019) är humant immunglobulin 3000 mg vilket innebär 15 mL s.c för immunglobulin med styrka i 200 mg/mL (Hizentra och Cuvitro). Alternativ är 3000 mg i.m eller s.c. dvs. 18.75 mL för immunglobulin med styrka 160 mg/mL (Beriglobin).

   

  Vid profylax till gravt immunsupprimerade patienter bör intravenös tillförsel av Gamunex 0.4 g/kg i.v. övervägas.

   

  Vid graviditet utan annan immunbrist rekommenderas dock intramuskulär tillförsel.

   

  Ge information att den gravida kan insjukna senare i mässling trots att hon erhållit immunglobulin. Detta är viktigt att beakta om kvinnan förlöses under inkubationsfasen under minst 21 dagar. Isoleringsrutiner ska följas vid förlossning under denna period.

   

  Modern ska ges MPR-vaccin tidigast 3 månader efter immunglobulinprofylax.

   

  Exponerat spädbarn <6 månader

   

  Infpreg ger rekommendationer för spädbarn upp till sex månader. Nedan följer handläggningsrutiner utifrån födelsevecka.

   

  Prematurfött barn <30 v

   

  Saknar tillräckligt skydd oavsett vaccinationstatus hos modern eller om hon haft mässling. Barnet ges profylax med humant immunglobulin i dosen 0.6 mL/kg intramuskulärt eller subkutant snarast, helst inom 72 timmar, till barnet oavsett vaccinationstatus hos modern eller om hon haft mässling (Public Health England, 2019).

   

  Barnet fött vecka 30 eller senare

   

  Modern haft mässling

  Barnet sannolikt skyddat av maternella antikroppar under de 3 första månaderna utan profylax. Trots detta rekommenderas att alla exponerade spädbarn ges immunglobulinprofylax eftersom uppgiften om genomgången mässling kan vara svårvärderad.

  Immunglobulin ges i dosen 0.6 mL/kg intramuskulärt eller subkutant snarast, helst inom 72 timmar, men kan ges upp till 6 dagar efter exposition (Public Health England, 2019).

   

  Smittsamhet efter exponering och givet immunglobulin

   

  Barn som erhållit immunglobulin rekommenderas att vara hemma från förskola under inkubationstiden.

   

  Gravid eller nyförlöst kvinna med misstänkt eller verifierad mässling

   

  Diagnostik av mässling: Påvisning av virus-RNA med PCR från nasofarynxsekret/saliv, urin och blod. Serumprov för analys av IgM- och IgG-antikroppar. Akutsvar begärs.

   

  Smittskyddsläkare i beredskap kontaktas per telefon snarast.

   

  Vårdhygien kontaktas vid exposition inom sjukvården.

   

  Isolering av patienten. Vid behov av inneliggande vård under smittsamt skede - vård på Infektionsklinik eller obstetrisk enhet med samma skyddsklass i samarbete med infektionsklinik och vårdhygien.

   

  Smittspåring av möjliga exponerade kontakter inom smittsam period initieras i samråd med smittskydd och vårdhygien.

   

  Smittskyddsanmälan via SmiNet.

   

  All personal och andra personer som har kontakt med patienten ska ha fullgott skydd mot mässling och adekvat skyddsutrustning.

   

  Om den gravida kvinnan insjuknar i mässling inom en - två veckor före partus, finns risk att det nyfödda barnet smittas intrauterint då barnet inte hinner få tillräcklig mängd av transplacentärt överförda antikroppar som skydd.

   

  Om modern insjuknat inom 10 dagar före partus- ge det nyfödda barnet humant immunglobulin 0.6 mL/kg intramuskulärt eller subkutant för att förhindra att mässlingsinfektionen bryter ut eller mildra infektionen. Ta virologiska prover för RT- PCR analys och serologi på det nyfödda barnet.

   

  Vid bekräftad mässling i tidig graviditet

   

  Övervakning av graviditeten: uppföljning med ultraljudsundersökning i vecka 12 - 15 och 20 - 22 rekommenderas.

   

  Nyförlöst icke immun kvinna med eller utan exposition

   

  Nyförlöst kvinna kan med fördel vaccineras med mässlingsinnehållande vaccin. Amning kan fortsätta.

   

  Riktad profylax till gravida och barn inför utlandsresa

   

  Risken att få mässling för icke eller ofullständigt vaccinerade finns vid utlandsresor - även inom Europa.

   

  Gravid kvinna utan immunitet mot mässling kan inte vaccineras och bör om möjligt undvika resmål till land där mässlingssmitta kan ske. Inför en utlandsresa med familjen till endemiskt område bör övriga vara fullt vaccinerade både för egen och den gravida kvinnans skull. Rekommendation är att uppsöka vaccinationsmottagning för råd i god tid före resan.

  Vid resa utanför Sverige bör barn > 8 år och vuxna som inte fått en andra dos mässlingsvaccin (MPR) få denna före avresa för att få ett bra skydd mot mässling.

   

  När risken för smitta bedöms som särskilt hög kan MPR-vaccin ges från 6 månaders ålder. Läkarordination krävs för MPR-vaccination till barn yngre än 12 månader. Vid MPR-vaccination före 12 månaders ålder räknas det som en ”noll-dos” och barnet bör få MPR-vaccination vid 18 månaders ålder enligt programmet.

    14. Referenser

  Agens

   

  Measles virus nomenclature update: 2012. Wkly Epidemiol Rec 2012; 87: 73–81

   

  Hübschen JM, Gouandjika-Vasilache, Dina J. Measles.Lancet 2022; 39: 678-90

   

  https://www.cdc.gov/measles/lab-tools/genetic-analysis.html (22-07-06)

   

  Smittsamhet och spridning i befolkningen och i samhället

   

  https://www.cdc.gov/measles/transmission.html (22-07-06)

   

  Panum P. Observation made during the epidemic of measles on the Faroe Islands in the year 1846. Med Classics 1939; 3:839–86.

   

  Dixon MG, Ferrari M, Antoni S, Li X, Portnoy A, Lambert B, et al. Progress Toward Regional Measles Elimination - Worldwide, 2000-2020.MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Nov 12;70(45):1563-1569. doi: 10.15585/mmwr.mm7045a1.PMID: 34758014

   

  Guerra FM, Crowcroft NS, Friedman L, Deeks SL, Halperin SA, Severini A, et al. Immunity of Canadians and Risk of Epidemics (iCARE) Network. Waning of measles maternal antibody in infants in measles elimination settings - A systematic literature review. Vaccine. 2018 Feb 28;36(10):1248-1255. doi: 10.1016/j.vaccine.2018.01.002.

   

  Science M, Savage R, Severini A, McLachlan E, Hughes SL, Arnold C, et al. Measles Antibody Levels in Young Infants. Pediatrics. 2019 Dec;144(6):e20190630. doi: 10.1542/peds.2019-0630.PMID: 31753911

   

  Klinisk bild

   

  Wendorf KA, Winter K, Zipprich J, Schechter R, Hacker JK, Preas C, et al. Subacute sclerosing panencephalitis: the devastating measles complication that might be more common than previously estimated. Clinical Infectious Diseases 2017;65(2):226–32

   

  The Pink Book: Epidemiology and Prevention of vaccine – preventable diseases, 14th edition, chapter 13 : Measles https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html Aug 18, 2021

   

  Hübschen JM, Gouandjika-Vasilache, Dina J. Measles.Lancet 2022; 39: 678-90.

   

  Campbell H, Andrews N, Brown KE, Miller E. Review of the effect of measles vaccination on the epidemiology of SSPE. Int J Epidemiol 2007;36:1334e48. Infektion hos den gravida kvinnan

   

  Congera P, Maraolo AE, Parente S, Moriello NS, Bianco V, Tosone G. Measles in pregnant women: a systematic review of clinical outcomes and meta-analysis of antibodies seroprevalence. J Infect 2020; 80 (2): 152-60

   

  Eberhart-Phillips JE, Frederick PD, Baron RC, Mascola L. Measles in pregnancy: a descriptive study of 58 cases. Obstet Gynecol. 1993; 82:797–801

   

  Moroi K, Saito S, Kurata T, Sata T, Yanagida M. Fetal death associated with measles virus infection of the placenta. Am J Obstet Gynecol. 1991;164:1107-8.

   

  Bar-On S, Ochshorn Y, Halutz O, Aboudy Y, Many A. Detection of measles virus by reverse-transcriptase polymerase chain reaction in a placenta. J Matern Fetal Neonatal Med. 2010 Aug;23(8):935-7.

   

  Ali ME, Albar HM. Measles in pregnancy: maternal morbidity and perinatal outcome. Int J Gynaecol Obstet. 1997; 59:109–113.

   

  Shperling RB, Yogev Y. Adverse outcomes of measles infection during pregnancy and in the perinatal period. J Matern Fetal Neonatal Med. 2022 Apr;35(8):1586-1591. doi: 10.1080/14767058.2020.1759536

   

  Infektion hos fostret och det nyfödda barnet

   

  Giusti D, Burette J, Nguyen Y, Lévêque N, Graesslin O, Andreoletti L.Virological diagnosis and management of two cases of congenital measles. J. Med Virol 85:2136-2138 (2013).

   

  Charlier C, Hourrier S, Leruez-Ville M, Zahar JR, Floret D, Salomon LJ, et al. Polyvalent immunoglobulins in neonates after perinatal exposure to measles: benefits and long-term tolerance of immunoglobulins. J Infect. 2015 ; 71(1): 131-4.

   

  Betta Ragazzi SL, De Andrade Vaz-de-Lima LR, Rota P,Bellini WJ, Gilio AE, Costa Vaz FA, et al. Congenital and neonatal measles during an epidemic in Sao Paulo, Brazil in 1997. Pediatr Infect Dis J 2005;24:377e8.

   

  Campbell H, Andrews N, Brown KE, Miller E. Review of the effect of measles vaccination on the epidemiology of SSPE. Int J Epidemiol 2007;36:1334e48.

   

  Manikkavasagan G, Ramsay M. The rationale for the use of measles post-exposure prophylaxis in pregnant women: a review. J Obstet Gynaecol 2009 Oct;29(7):572-5

   

  Överföringsrisk

   

  Charlier C,Dina J, Freymuth F, Vabret A, Lortholary O, Antona D, et al. Prolonged Maternal Shedding and Maternal-fetal Transmission of Measles Virus. Clin Infect Dis 2021; 72 (9): 1631-34 Laboratoriemetoder

   

  Bolotin et al. What is the evidence to support a correlate of protection for measles? A systematic review. J Infect Dis 2020;221:1576–83

   

  Mercader S, Garcia P, Bellini WJ. Measles virus IgG avidity assay for use in classification of measles vaccine failure in measles elimination settings. Clin Vaccine Immunol. 2012;19(11):1810-7.

   

  The European Commission. Commission Implementing Decision (EU) 2018/945. (2018). Available online at: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0945

   

  Mässling och röda hund – ett kunskapsunderlag till nationell handlingsplan. Socialstyrelsen 2014 -11-15 https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5700df50b7cd48bf8ed5c8dd43caed32/massling-och-roda-hund-ett-kunskapsunderlag-till-nationell-handlingsplan.pdf

   

  Vaccin

   

  Nic Lochlainn LM, de Gier B, van der Maas N, Strebel PM, Goodman T, van Binnendijk RS, et al. Immunogenicity, effectiveness, and safety of measles vaccination in infants younger than 9 months: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2019 Nov;19(11):1235-1245. doi: 10.1016/S1473-3099(19)30395-0. Epub 2019 Sep 20.

   

  Sukumaran L, McNeil MM, Moro PL, Lewis PW, Winiecki SK, Shimabukuro TT. Adverse Events Following Measles, Mumps, and Rubella Vaccine in Adults Reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 2003-2013. Clin Infect Dis. 2015 Jan 30. pii: civ061

   

  Brinkman ID, de Wit J, Smits GP, et al. Early Measles Vaccination During an Outbreak in the Netherlands: Short-Term and Long-Term Decreases in Antibody Responses Among Children Vaccinated Before 12 Months of Age J Infect Dis. 2019 Jul 19;220(4):594-602. doi: 10.1093/infdis/jiz159

   

  Postexpositionsprofylax

   

  Arciuolo RJ, Jablonski RR, Zucker JR, Rosen JB. Effectiveness of measles vaccination and immune globulin post-exposure prophylaxis in an outbreak setting-New York City, 2013. Clin Infect Dis. 2017 Nov 13;65(11):1843–47. doi:10.1093/cid/cix639.

   

  Endo A, Izumi H, Miyashita M, Taniguchi K, Okubo O, Harada K. Current efficacy of postexposure prophylaxis against measles with immunoglobulin. J Pediatr 2001; 138(6): 926-28

   

  Kohlmaier B, Holzmann H, Stiasny K, Leitner M, Zurl C Strenger V, et al. Effectiveness and Safety of an Intravenous Immune Globulin (IVIG)Preparation in Post-exposure Prophylaxis (PEP) Against Measles in Infants. Frontiers in Pediatrics 2021 https://doi.org/10.3389/fped.2021.762793

   

  Young MK, Nimmo GR, Cripps AW, Jones MA: Post-exposure passive immunization for preventing measles. Cochrane Database Syst Rev. 2014;1(4): https://doi.org/10.1002/14651858.CD010056.pub2

   

  Brittiska riktlinjer för profylax vid mässling Guidance on post-exposure prophylaxis for measles. Public Health England June 2019.

   

  www.folkhalsomyndigheten.se

   

  Mässling och röda hund – ett kunskapsunderlag till nationell handlingsplan Socialstyrelsen, november 2014

   

  Marin M, Nguyen HQ, Langidrik JR, Edwards R, Briand K, Papania MJ, et al. Measles transmission and vaccine effectiveness during a large outbreak on a densely populated island: implications for vaccination policy. Clin Infect Dis. 2006;42:315-9.

   

  Lackner C, Karbiener M, Faltner L, Farcet MR, Kreil TR. Feasibility of identifying plasma donors with high measles neutralizing antibody concentrations for the use of producing a measles hyperimmune globulin for postexposure prophylaxis.Immunol Res. 2022 Jun;70(3):365-370. doi: 10.1007/s12026-022-09274-z. Epub 2022 Mar 9.

   

  Terapi

   

  The Red Book; 2021-2024 Report of the Committee on Infectious Diseases, 32th edition. Measles, s. 503-519.

   

  Svenska erfarenheter

   

  Sundell N, Dotevall L, Sansone M, Andersson M, Lindh M, Wahlberg T, Tyrberg T, Westin J, Liljeqvist J-Å, Bergström T, Studahl M, Andersson L-M. Measles viral load in naïve and breakthrough infections - implications for contact tracing and infection control. Euro Surveill. 2019 Apr;24(17). doi: 10.2807/1560-7917.ES.2019.24.17.

   

  Handläggning

   

  Guidance on post-exposure prophylaxis for measles. Public Health England, 2019. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/814203/Guidance_for_measles_post-exposure_prophylaxis.pdf

   Sökord:  Mässling, Morbilli
Uppdaterad:  2023-04-28

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt