Admin

Allmänheten: 

Parvovirus B19V

Informationen reviderad av barnmorska Helene Bernmark-Liikamaa 2021 Faktagranskad av Professor Kristina Broliden.  Utvärdering (antal: 2)
Fråga-1:   4  
Fråga-2:   3  


 1. Vad är parvovirus B19V?

  Det finns ett flertal olika parvovirus men endast humant parvovirus B19V har visat sig orsaka sjukdom hos det väntade barnet om mamman får infektionen.

  Parvovirus B19V är ett virus som orsakar en sjukdom som kallas Femte sjukan eller Erythema infectiosum. Den är vanligast hos barn i skolåldern, men även vuxna kan drabbas av Femte sjukan. Om en gravid kvinna smittas kan infektionen i sällsynta fall orsaka fostersjukdom. 

   

 2. Hur smittar parvovirus B19V och vem är mest utsatt?

  Smittan sprids via sekret från luftvägarna (hosta, nysning, snuva). Smittsamheten är måttlig och störst dagarna innan utslagen uppträder och minskar sedan snabbt. Tiden från att ha blivit smittad till att sjukdomen bryter ut är 2-3 veckor. Smittöverföring sker främst vid nära inomhuskontakt som hemma, på daghem eller skola. Högsta risken att bli smittad är i det egna hemmet och risken stiger med antalet smittade barn.

  De som oftast drabbas av infektionen är barn i tidiga skolåldern. Epidemier uppträder vart tredje till sjätte år, vanligen under vårvintern men enstaka fall kan förekomma hela året. 

   

 3. Vilka symtom ger infektionen upphov till?

  Hos barn är symtomen ofta lindriga med förkylningsbesvär, måttlig feber och värk i kroppen. Efter ett par dagar visar sig utslagen som en kraftig rodnad över kinderna. Utslagen sprider sig sedan vidare ned på bålen och över armar och ben. Utslaget har ett karakteristiskt girlangliknande mönster och kan komma och gå under flera veckor.

  Vuxna får i större utsträckning feber och symtom från luftvägarna. Ledbesvär med eller utan utslag är vanligt förekommande, främst hos kvinnor. Ledbesvären uppträder ofta på båda sidor av kroppen, t.ex. bägge handlederna, armbågarna, knäna eller vristerna och besvären kan komma och gå under flera månader. Enstaka fall av årslång kronisk trötthet har noterats efter parvovirusinfektion hos vuxna.

  Infektionen kan fortlöpa utan några symtom alls eller mycket lindriga förkylningssymtom hos både barn och vuxna.

   

   

 4. Parvovirus B19V infektion hos den gravida kvinnan

  Hos en gravid kvinna ger infektionen samma symtom som hos en som inte är gravid, dvs. förkylningssymtom, med eller utan utslag och/eller ledbesvär. Cirka 60 % av de vuxna i Sverige har haft infektionen och är då immuna mot ny infektion. Följaktligen är ca 40 % av gravida kvinnor mottaglig för primärinfektion. 

   

 5. Parvovirus B19V infektion hos fostret och det nyfödda barnet

  Risken för att fostret skall få en svår parvovirusinfektion är mycket liten. Om den gravida kvinnan smittas kan infektionen föras över till fostret som då kan utveckla blodbrist, hjärtklappning, störd leverfunktion, hjärtförstoring och allmän svullnad. I de flesta fall läker infektionen ut spontant och barnet föds friskt. I mycket svåra fall kan infektionen dock leda till att fostret dör. Någon ökad risk för missbildningar hos fostret anses däremot inte förekomma efter en parvovirusinfektion.

  Viss risk finns för missfall under första halvan av graviditeten.

   

 6. Hur stor är risken för att fostret smittas under graviditeten?

  Vid infektion med parvovirus B19V hos en gravid kvinna som inte haft infektionen förut är det ca 30 procents risk att fostret smittas.

   

 7. Hur påvisas parvovirus B19V infektion hos den gravida kvinnan?

  Diagnosen parvovirus B19V infektion ställs utifrån de symtom man har samt genom att ta ett blodprov.

   

 8. Hur påvisas parvovirus B19V infektion hos fostret?

  Fostret kan få symtom inom ca 2-12 veckor efter det att modern fått infektionen. För att kunna säkerställa parvovirusinfektion hos fostret måste man ta prov från fostervattnet eller fosterblodet.

   

 9. Finns någon behandling vid parvovirus B19V infektion?

  Kontakta din mödravårdscentral om du misstänker att du fått denna infektion. Man kan övervaka fostret med upprepade ultraljudsundersökningar och på så sätt upptäcka en eventuell sjukdomsutveckling och försöka mildra svår sjukdom.

   

 10. Vad kan man göra för att undvika att bli smittad?

  Risken för att smittas finns om man inte tidigare haft parvovirus B19V infektion. Smittan sprids via droppinfektion och saliv, såsom vid vanlig förkylning. Störst risk att bli smittad löper man i det egna hemmet som förälder till infekterade barn. Smittrisk finns även under epidemier i skolor, förskolor och daghem liksom ute i samhället. Man kan knappast begränsa utbrott av denna infektion genom att hålla barnen hemma när de fått sina prickar, smittsamheten är störst redan innan utslagen kommit.

  Man kan minska risken för smitta genom att:

  • Undvika nära kroppskontakt med en person som har denna infektion, t.ex. att inte pussa på munnen, inte äta med samma bestick osv.
  • Vara noggrann med handhygien.

   

  Mer information om parvovirus B19V finns att läsa på folkhälsomyndighetens och arbetsmiljöverkets hemsidor.

Sökord:  parvovirus
Uppdaterad:  2021-10-26

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt