Admin

Allmänheten: 

Vaccinationer

Reviderad av barnmorska Helene Bernmark-Liikamaa 2021 Fakta granskad av professor emeritus Lars Rombo, Mälarsjukhuset, Eskilstuna 2019  Utvärdering (antal: 2)
Fråga-1:   5  
Fråga-2:   5  


 1. Inledning

  Att ta ställning till om ett vaccin ska ges under graviditet fordrar en bedömning av nytta och risker.

   

  Nyttan är uppenbar – att skydda den gravida kvinnan mot eventuell smitta och infektion.

   

  Vaccination av en gravid kvinna kan ibland dessutom rekommenderas för att skydda hennes barn mot infektion.

   

  Riskerna vid vaccination är små. En gravid kvinna kan precis som en ickegravid reagera med feber och allergisk reaktion, men hos den gravida är det inte alls en önskvärd reaktion då även barnet kan påverkas.

   

  Om inte vaccinernas ofarlighet är absolut säkerställd så bör man vara restriktiv med vaccin under graviditet.

  Levande vaccin bör man avstå ifrån. Det finns ingen visad ökad risk för fosterskador med levande vaccin, men man skall  ändå inte ge dessa  ge under graviditet.

   

 2. Vaccin som aldrig skall ges

  Levande vaccin

  Vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund som kombinationsvaccin (MPR) (MMR2, Priorix) eller var för sig (dessa monovaccin finns inte att få i Sverige). Vaccinerna är en kombination av 3 levande försvagade virusvacciner som redan var för sig är kontraindicerade under graviditet. De som vaccineras skall inte heller bli gravida inom 1 månad efter vaccination. Även om vaccinet är kontraindicerade finns inga rapporter om fosterskador (se också avsnitt om röda hund under graviditet).


  Vaccin mot vattkoppor (Varilrix,Varivax). Vattkoppsvaccin är också ett levande virusvaccin med samma kontraindikationer och samma handläggningsprinciper som ovan (se också avsnitt om vattkoppor under graviditet). 


  Vaccin mot bältros (Zostavax). Levande försvagat vaccin som kan användas fr.o.m. 50 års ålder. Vaccinet är kontraindicerat om någon är gravid i denna ålder.


  Vaccin mot humant pappilomvirus (HPV). (Gardasil, Gardasil 9, Cervarix). Vaccinerna är avdödade men ännu så lite använda att graviditet anses vara en kontraindikation.


  Vaccin mot japansk encefalit (Ixiaro). Vaccinet är inte ännu tillräckligt studerat för att användas till gravida.


  Vaccin mot meningokocker grupp B (Bexsero, Trumenba)
   Vaccinerna är inte ännu tillräckligt studerade för att ges till gravida.

   

 3. Vaccin som är onödiga att ge just under graviditet

  Vaccin mot TBE (FSME -immun, Encepur) Vacciner mot TBE är avdödade virusvaccin som bedöms som ofarliga att ge under graviditet. Vi anser dock att risken för TBE infektion ofta är så liten att vaccinering  kan skjutas upp till efter förlossningen (på så sätt undviker man att vaccinet tros vara orsaken till att ett barn blir missbildat).

  Vaccin mot hemofilus influenzae (ActHiB) Vaccinet ges så gott som aldrig till vuxna eftersom infektion med Hemofilus influenzae företrädesvis har drabbat förskolebarn och behöver i praktiken aldrig ges till gravida.

   

 4. Vaccin som endast ges vid reell smittrisk

  Vaccin mot tuberkulos (BCG). Levande försvagade bakterier. Kan tänkas användas i specialfall t.ex. om en gravid kvinna exponeras för TBC i hemmiljö eller i samband med längre vistelse (bosättning) i länder med hög risk för tuberkulos.


  Vaccin mot gula febern (Stamaril) Vaccin mot gula febern innehåller levande försvagade virus och är därför i princip kontraindicerat. Om en gravid trots avrådan ändå reser till ett område med pågående gula febern-epidemi bör vaccinet ges.


  Vaccin mot pneumokockbakterier (Prevenar 13, Pneumovax). Vaccin mot pneumokocker är avdödade vacciner. Vaccinerna kan inte anses väl utprövade till gravida och bör därför bara ges i undantagsfall till ovaccinerade gravida som tillhör en definitiv riskgrupp för att insjukna med allvarlig pneumokocksjukdom.


  Vaccin mot rabies (Rabipur med flera) 
  Vaccin mot rabies är avdödade virusvaccin som inte är tillräckligt utprövade till gravida för att användas som förebyggande. Vi kan och måste däremot använda vaccinet på vanliga indikationer efter misstänkt smitta där riskbedömningen blir helt annorlunda.


  Vaccin mot hepatit B (Engerix, HBvaxpro)Vacciner mot hepatit B är ett avdödade virusvaccin. Gravida som inte har eller tidigare har haft hepatit B och som löper särskild risk för att exponeras under graviditet (ex. smittsam sexualpartner) eller som utsatts för blodsmitta bör vaccineras.


  Vaccin mot japansk encefalit (Ixaro) Vaccin mot japansk encefalit är ett avdödat virusvaccin. Vårt nuvarande vaccin är ännu inte så väl utprövat för gravida vilket leder till att vi bara rekommenderar vaccination för de gravida resenärer som åker till ett område med pågående epidemi. 


  Vaccin mot meningokockbakterier (Menveo, Nimenrix, Bexsero, Trumenba)Vaccinerna är avdödade men inte tillräckligt väl utprövade till gravida. Kan ges inför resa till område med pågående epidemi eller ökad risk för smitta. 


  Vaccin mot tyfoid (Typhim vi, Viatim, Vivotif) Vaccin mot tyfoid finns både i form av ett levande vaccin med försvagade bakterier som sväljs och avdödade vaccin som ge med injektion. Båda sorterna kan enligt fabrikanterna ges till gravida som löper större risk att insjukna i tyfoidfeber men vi rekommenderar i första hand det avdödade vaccinet.

   

 5. Vaccin som kan ges utan hänsyn till graviditet

  Vaccin mot polio, tetanus och difteri. Vaccinerna är synnerligen väl utprövade och kan ges utan risk till gravida på vanliga indikationer, dvs. gravida som saknar fullgott skydd skall vaccineras oberoende av graviditeten.

   

 6. Vaccin som är särskilt lämpliga att ge under graviditet

  Vaccin mot kolera (Dukoral) Även om vaccinet inte har använts i stor omfattning till gravida talar allt för att preparatet är ofarligt. Nyttan av vaccinet är särskilt stor till denna grupp av resenärer eftersom allvarlig diarré hos den blivande modern också kan påverka graviditeten negativt.
   

  Vaccin mot hepatit A (Avaxim, Vaqta, Viatim) Vaccin mot hepatit A är ett avdödat virusvaccin som nu har använts i så stor omfattning att risken med vaccinering under graviditet måste betraktas som försumbar. Om smittrisk med hepatit B samtidigt kan kombinationsvaccin mot hepatit A och B (Twinrix) ges.

   

  Vaccination mot covid-19 De vacciner mot covid-19 som används i Sverige är godkända att ges till gravida under hela graviditeten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till alla gravida, vanligen efter vecka 12, för att skydda mot svår sjukdom och ge passivt skydd till barnet efter födelsen.
  Vid mycket omfattande vaccinationprogram av gravida har inget framkommit som visar på negativa effekter för den gravida eller för fostret, inte eller någon ökad risk för biverkningar för gravida vid vaccination. Se vidare INFPREGs avsnitt om profylax.


  Vaccin mot influensa.  Gravida kvinnor börvaccineras inför en epidemi oavsett graviditetens längd. En sådan vaccination i senare graviditet ger både skydd åt moder och det kommande barnet.
   

  Vaccin mot kikhosta. Sedan augusti 2022 rekommenderar Folkhälsomyndigheten gravida att vaccinera sig från v.16. Vaccinet skyddar det nyfödda barnet fram till dess barnet fått sin första dos i barnvaccinationsprogrammet.

   

 7. Amning och vaccination

  Amning utgör inget hinder för vaccination, vare sig av barnet eller den ammande modern, med två undantag: 


  - Ammande HIV-positiv moder kan vid vaccination tillfälligt få högre virusnivåer av HIV-virus med ökad övergående risk för överföring av HIV till barnet. Detta är dock inget problem i Sverige då kvinnor med hiv inte ska amma.

  - I några få fall har en ammande kvinna som vaccinerats mot gula febern överfört virus till sitt spädbarn. Kvinnor som ammar bör därför inte vaccineras mot gula febern,  alternativt inte amma förrän 2 veckor efter vaccination.

   

Sökord:  vaccin
Uppdaterad:  2021-10-14

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt