Admin

Allmänheten: 

Covid-19

Barnmorska Helene Bernmark-Liikamaa, Samordningsbarnmorska Infpreg
Docent Marianne Forsgren, emeritus, Klinisk Mikrobiologi/Virologi, Karolinska Universitetssjukhuset Faktagranskat av docent Karin Pettersson, ME graviditet och förlossning, Karolinska universitetssjukhuset
 Utvärdering (antal: 2)
Fråga-1:   5  
Fråga-2:   1  


 1. Inledning

  Från den 1 april 2022 är Covid-19 inte längre klassad som samhällsfarlig sjukdom men är däremot fortfarande anmälningspliktig. Covid-19 finns fortfarande och är inte över!
  Att bli sjuk i Covid -19 när man är gravid innebär en viss risk för svår sjukdom och för tidig förlossning/kejsarsnitt.

  Vaccination ger bästa skyddet.
  Barnet får del av skyddet från den vaccinerade mamman och har det med sig vid födelsen. I nya studier ser man att mammans antikroppsskydd varar upp till 4 månader och hos vissa ännu längre - det nyfödda barnet är skyddat flera månader efter födseln.

  Vaccinen är mycket väl prövade och har visats vara ofarliga att ge före, under och efter graviditeten. Man har inte sett någon negativ inverkan av vaccinet på mor/foster/barn. 
  Alla gravida rekommenderas vaccination - även de som haft covid-19 tidigare.
  Särskilt viktigt är det för gravid med känd risk för svår covid-19 (se längre ner).

  I en ny litteratursammanställning ser man bl.a att så gott som alla gravida som intensivvårdats var ovaccinerade!

  För bästa skydd ska man vaccineras två gånger med ungefär 4 - 6 veckor emellan. En tredje dos (påfyllnadsdos) ungefär 6 månader efter den andra bättrar på och förlänger skyddet. 
  Vaccination är gratis.

  Är du osäker diskutera med din barnmorska, som också kan tala om var du kan bli vaccinerad.
  Du kan läsa mer längre ned och info från folkhälsomyndigheten.
   

 2. Vad är covid-19?

  Covid-19 orsakas av ett virus ur gruppen Coronavirus (Det heter så eftersom virus ser ut som en krona se här). Andra virus ur Coronagruppen orsakar vanlig förkylning men även SARS som spreds från Kina till närliggande länder år 2002-2003, och MERS som identifierades och spreds på arabiska halvön 2012-2013. Både SARS och MERS spreds som epidemier med svår lunginflammation. Epidemierna nådde aldrig hit.
   

  Covid-19 virus har ett fetthaltigt hölje, som behövs för att virus ska vara smittsamt. Det förstörs lätt av tvål och vatten, 70% alkohol, vanliga alkoholbaserade yt-desinfektionsmedel, klorin, väteperoxid. Det förstörs vid disk och tvätt.

   

  Detta virus var nytt och vi har lärt oss en del men har fortfarande mycket att lära om Covid-19 sjukdomen. Det finns därför inte färdiga svar på allt.

   

  Ett problem är att virus ändrar sig litet hela tiden när nya viruspartiklar bildas i kroppen. Det går inte fort men när så många människor över hela jorden blir infekterade uppstår det hela tiden nya varianter. Det behöver inte betyda så mycket men kan ibland inverka på hur lätt virus sprider sig och hur pass bra skyddet fungerar efter en tidigare infektion eller vaccination. Därför bevakas nya varianter över hela världen.

   

  I dagsläget finns 5 mutanter (coronavirus som ändrat sig), som har brett ut sig, den senaste kallas Omicron.

  Omicron är mycket smittsam, har kortare inkubationstid och infekterar barn i större utsträckning än tidigare mutanter.

  Två – eller ännu hellre tre – doser av vaccin ger även mot Omicron ett mycket gott skydd mot att bli svårt sjuk och hamna på sjukhus. Men man kan fortfarande bli infekterad men blir då mindre sjuk - ofta bara ”förkyld”– och kan då smitta andra. Risken för återinfektion är mindre om man fått 3 doser av tillgängliga vaccin. Nya vaccin, som skyddar bättre mot Omicron beräknas finnas snart.

   

  Kunskapen ökar hela tiden och den här texten kan behöva uppdateras allteftersom.

   

 3. Hur smittar och vilken spridning har covid-19?

  Smittsamheten hos Covid-19 är mycket stor. Covid-19 har spridit sig från Kina till resten av världen på kort tid se här. Detta virus är inte lika farligt som de tidigare men några blir allvarligt sjuka. Och eftersom det smittar så många blir antalet sjuka ändå mycket stort.
   

  Covid-19 smittar via dropp- och kontaktsmitta:

   

  • covid-19-virus smittar från utandningsluften hos en infekterad person
  • man får i sig smittan huvudsakligen genom andas in små droppar vid kontakt med smittsam person
  • med luften från vanligt tal om man står nära - mindre än 2 meter
  • betydligt längre vid hostning och nysning eller om man t.ex sjunger - se här
  • man kan också bli smittad genom att dropparna hamnar på händerna om man sedan utan att tänka på det kliar-gnuggar sig i ögonen eller för handen/fingrar till näsa/mun
  • en sjuk person särskilt en svårt sjuk smittar mest
  • man kan smitta några dagar innan man är sjuk, när man är sjuk och ungefär 2 dygn efter det man känner sig frisk (ingen feber eller luftvägssymtom litet rethosta räknas inte) – betydligt längre om man varit allvarligt sjuk
  • det är vanligt att om man fått Covid-19 så har man inte har några symtom eller bara känner sig litet förkyld. Trots milda (eller ännu inga) symtom så kan man smitta andra. Därför är det viktigt att tvätta händerna!
  • virus klarar sig länge (många timmar-dagar) om droppar hamnar på olika ytor. Därför kan handtag, ledstänger och andra ytor smitta händerna och vidare om man rör näsa-mun-ögon
  • covid-19 virus kan finnas i tarmen hos sjuka personer men det verkar ändå inte som om virus smittar med avföring

   

   

 4. Vilka är symtomen vid covid-19?

  Inkubationstiden är 2-14 dagar, men vanligen 5-6 dagar.
   

  Sjukdomsbilden vid Covid-19 infektion varierar mycket.
   

  Många av de smittade känner sig inte sjuka alls eller bara litet snuviga. Särskilt vanligt hos barn.
   

  De flesta som sjuknar känner av vanliga förkylningssymtom - feber, trötthet, muskelvärk, förlust av lukt och smak, hosta och påverkad andning. Mindre vanliga symtom är huvudvärk, halsont, snuva, illamående och diarré. Andningen kan bli påverkad - får man svårt att andas ska man söka hjälp.

  De flesta - ca. 80% - blir bara litet eller måttligt sjuka, men 15-20% av de insjuknade får allvarlig sjukdom med bl a andnöd och påverkan på andra organ.
   

  Äldre över 70 år har störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 särskilt de som redan förut är mycket sköra. Hjärt-kärlsjukdom, diabetes, svår övervikt ökar risken. Svår covid är vanligare hos män än kvinnor. Även enstaka kvinnor i yngre åldrar kan bli svårt sjuka utan att man ännu förstår varför. 

   

 5. Covid-19 hos den gravida kvinnan.

  Symtomen på Covid-19 förefaller vara detsamma antingen man är gravid eller inte, likaså risken att bli infekterad.

  De flesta gravida som får infektionen känner sig inte sjuka eller blir bara mycket lindrigt till måttligt sjuka.

  Men några - cirka 15-20% - av de som blir sjuka kan ha behov av mycket sakkunnig vård.

   

  Det verkar inte som infektionen påverkar den tidiga graviditeten.

  Blir man svårt sjuk i senare delen av graviditeten finns det risk för för tidig förlossning.

  Covid-19 smittade gravida behandlas på samma sätt som icke-gravida. Mycket svårt sjuka kan behöva andningshjälp på intensivvårdsavdelning och också behöva förlösas med kejsarsnitt även om barnet då föds för tidigt.

  I Sverige följer man noggrant gravida med Covid-19, särskilt de som behöver intensivvård.

  Man vet att vissa andra sjukdomar ger en avsevärt ökad risk för svår covid-19 sjukdom. Det är särskilt viktigt att undvika att utsätta gravida med riskfaktorer individer för smitta och erbjuda vaccination.

   

  Vaccination är särskilt angelägen för gravida med ökad risk för att bli svårt sjuka

  Kända riskfaktorer
   

  • ·       kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck
    
  • ·       kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
    
  • ·        andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och
            sekretstagnation.
    
  • ·        kronisk lever- eller njursvikt.
    
  • ·        diabetes typ 1 och typ 2.
    
  • ·        tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller
            behandling
    
  • ·        graviditet hos kvinnor som är över 35 år eller med  fetma - ett BMI över 30 -
            bedöms alltid som en riskgraviditet.
    
  • ·       enligt Socialstyrelsen klassas graviditet vecka 22-36 som en riskfaktor 
    

  Alla personer med Covid-19 ska söka vård utan dröjsmål om de försämras hastigt eller upplever svårighet att andas! Inläggning på sjukhus kan behövas!


   

 6. Covid-19 hos fostret eller det nyfödda barnet.

  Covid-19 verkar inte smitta fostret under graviditet dvs över moderkakan. I de få fall man observerat har modern blivit sjuk kort tid före förlossningen och barnet har klarat av infektionen utan att bli särskilt sjukt.
   

  Man vet nu att vanlig vaginal förlossning inte ökar risken för smitta till barnet. Förlossningen sker därför enligt vanliga regler och behov.

  Blir modern däremot svårt sjuk före förlossningen kan man behöva tidigarelägga förlossningen.
   

   

  Om modern är infekterad vid eller efter förlossningen kan barnet smittas genom nära kontakt med modern. Annan infekterad familjemedlem vid eller efter födelsen kan också smitta barnet.
   

  Bröstmjölk smittar inte, redan kort tid efter det modern blivit sjuk finns skyddande antikroppar i mjölken, så samvård av mor och barn leder inte till några infektionsproblem.


  Det har nu kommit några större studier som visar att pågående covid-19 infektion hos de födda barnen är ovanliga, och då oftast lindriga. Några barn var födda mycket för tidigt. I övrigt har inga barn varit svårt sjuka av infektionen.


   

 7. Hur stor är risken att barnet ska smittas under graviditet?

  I dagsläget är det inte klarlagt, men troligen ingen eller mycket liten. Se under 4.

   

 8. Hur påvisas infektion hos den gravida kvinnan?

  När man är sjuk och har covid-19 misstänkta symtom så ska man provtas. Alla gravida kvinnor som har symtom och söker vård provtas. Man tar ett prov vanligen med en näspinne, som testas för Covid-19 virus. De tester som används i stor skala är gentester - man påvisar virus arvsmassa med PCR-teknik.
   

  Det finns andra tester (s k antigentester) som ger snabbare svar men de är inte lika träffsäkra som gentesterna. Används i flera regioner t ex för spåra smittade personer och för att testa personal t ex på äldreboenden.
   

  Om man har varit sjuk eller haft symtom minst 2-3 veckor tidigare finns virus ofta inte längre kvar. Man kan då i stället ta blodprov och göra ett antikroppstest för att avgöra om det varit covid-19. Används vid speciella frågeställningar och för att ta reda på hur stor del av befolkningen som kan vara skyddade av tidigare infektion eller vaccination.

   

 9. Hur påvisas Covid-19 hos fostret?

  Det är inte aktuellt.

   

 10. Vad finns det för behandling?

  Den gravida kvinnan behandlas utifrån symtom. Det börjar komma medel för att mildra svår sjukdom (anti-viral behandling) eller försöka förebygga infektion med Covid-19 framför allt för individer med svagt immunförsvar
   

  Det pågår ett mycket stort antal läkemedelsprövningar främst av medicin som verkar mot liknande virusinfektioner och mot den inflammation i lungorna som finns hos svårt Covid-19 sjuka. Samtidigt arbetar man intensivt med att konstruera nya läkemede men det tar längre tid.

   

  Man ger ofta blodförtunnande medel för att motverka blodpropp särskilt till gravid sjuka i covid-19..

   

 11. Vad kan man göra för att undvika att bli smittad?

  Bästa skyddet får man genom att vaccinera sig.
   

  Man följer vidare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för

  I dagsläget rekommenderas att minimera antalet sociala kontakter, noggrann handhygien, vid förkylningssymtom så stannar man hemma se här.
   

  Alla gravida rekommenderas att vaccinera sig!
   

  Både du och dina nära
   

  • Var ytterst noggrann med handtvätt med tvål och vatten (se här) och att inte hosta-nysa rakt ut eller på händerna.
  • Handsprit med minst 60% alkohol är också effektivt och kan användas på ytor, handtag och t ex mobiltelefoner, tangentbord på datorer som många använder.
  • Begränsa ditt umgänge med andra personer.
  • Håll avstånd (minst 2 m) till personer i din omgivning antingen någon är sjuk eller inte. Se t ex på youtube  här och här hur det fungerar.
  • Är någon sjuk i familjen håll i möjligaste mån avstånd till den sjuke/a och var extra noggrann med handhygien (egen handduk).
  • Kan du och de dina distansarbeta hemma - utnyttja det.
  • Om du arbetar i ett smittutsatt arbete följ de utfärdade smittförebyggande arbetsrutinerna
  • Föräldrapenning kan tas ut från graviditetsvecka 32 och uttag rekommenderas starkt från graviditetsvecka 36. Inget särskilt intyg behövs förutom moderskapsintyget som varje gravid får av sin barnmorska. 
  • Följ också övriga rekommendationer för att begränsa smittrisken som utfärdas från Folkhälsomyndigheten (se här och/eller här)
  • Arbetsmiljöverket har slagit fast att gravida inte ska vårda covidpatienter. Försiktighetsprincipen ska råda för gravida på alla arbetsplatser och skyddsåtgärder bör vidtas.
  • Gravida som gått in i graviditeten med uttalad övervikt, hjärt-kärlsjukdom, annan svår sjukdom eller diabetes bör diskutera med sin arbetsgivare. I vissa fall kan omplacering eller avstängning bli aktuell. Då kan Försäkringskassan ta ställning till så kallad graviditetspenning.
  • Råd från SFOG (svensk förening för obstetrik och gynekologi) kan läsas här 


   

  Fyra vaccin är hittills godkända för användning i Europa/Sverige.  Alla har mycket hög skyddseffekt och biverkningar i de stora utprövningarna kortvariga och lindriga. Fler vaccin är under slutgranskning för godkännande.


   Godkända vacciner mot Covid-19 är
   

  ·        väl utprövade och använts i mycket stor skala
   

  ·        har visats vara effektiva hos gravida med mycket hög skyddseffekt mot
           sjukdom, ännu högre mot svår sjukdom

   

  ·        biverkningar lindriga till måttliga - samma som hos inte gravida  
   

  ·        säkra för gravida/ammande kvinnor utan påverkan på graviditeten/fostret/barn
           så långt man hittills kunnat följa 
           t ex ingen ökad risk för spontanabort eller ökad missbildningsfrekvens
           hos barnet

   

  ·        även barnet skyddas mot covid-19 smitta genom vaccination av modern under
           graviditeten. 
           Den vaccinerade gravida kvinnans antikroppsförsvar mot covid-19 förs över till
           fostret i ökande utsträckning under graviditeten - det fullgångna barnet skyddas
           av samma eller t o m något högre
   mängd Covid-19 antikroppar än modern har.
           Viss påspädning av skyddet från den vaccinerade modern sker sedan med
           amning.


   

  I dagsläget är nästan 2 miljarder doser givna!

   

  Vaccinet kom under december 2020.

  Man vaccinerar personer enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. Personer med riskfaktorer vaccinerades med förtur och indikationerna vidgades successivt efter ökande erfarenhet och tillgång till vaccin.
   

  Israel, USA, Kanada, Belgien och Storbritannien rekommenderade tidigt att alla gravida skulle erbjuds vaccination mot covid-19. När det sedan fanns stor erfarenhet av att vaccination inte påverkade graviditeten anslöt sig Sverige, andra nordiska och de flesta av Europas länder.
  Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan 25 maj 2021 vaccination till alla gravida. Även kvinna som tidigare varit sjuk i Covid-19 har nytta av vaccinet.
   

  Man ska vaccineras två gånger enligt instruktioner för det vaccin som används till gravida. En tredje dos kan bli aktuell 5-6 månader efter den 2:a dosen.
   

  Vaccin kan ges under hela graviditeten och under amningsperioden.

   

  Som regel börjar man vaccinera efter vecka 12 för att skyddet ska vara bäst under andra hälften (eller senare) delen av graviditeten.
  Men om t.ex.vaccindos 1 givits före graviditeten eller tidigt i graviditeten bör dos 2 ges med det intervall som rekommenderas för vaccinet. 
  Prata med din barnmorska på MVC.

   

  Om någon kvinna vaccinerats ovetande om tidig graviditet kan hon ta det lugnt. Man behöver inte avvakta med att bli gravid efter givet vaccin.

   

  Mer info från folkhälsomyndigheten hittar du här

   

   

   

   

   

   

Sökord:  Covid-19
Uppdaterad:  2022-06-11

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt