Admin

Allmänheten: 

Covid-19

Docent Marianne Forsgren, emeritus, Klinisk Mikrobiologi/Virologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Professor Magnus Westgren, ME Graviditet och förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset
Barnmorska Helene Bernmark-Liikamaa, Samordningsbarnmorska Infpreg
 Utvärdering (antal: 20)
Fråga-1:   3,6  
Fråga-2:   3,3  


 1. Vad är covid-19?

  Covid-19 orsakas av ett virus ur gruppen Coronavirus (Det heter så eftersom virus ser ut som en krona se här).

  Andra virus ur Coronagruppen orsakar vanlig förkylning men även SARS som spreds från Kina till närliggande länder år 2002-2003, och MERS som identifierades och spreds på arabiska halvön 2012-2013. Både SARS och MERS spreds som epidemier med svår lunginflammation. Epidemierna nådde aldrig hit.

  Det nya Covid-19-virus identifierades för första gången i staden Wuhan i Kina i slutet av år 2019.

  Covid-19 virus har ett fetthaltigt hölje, som behövs för att virus ska smitta. Det förstörs lätt av tvål och vatten, 70% alkohol, vanliga alkoholbaserade yt-desinfektionsmedel, klorin, väteperoxid.  


  Detta virus är nytt och vi har mycket att lära om Covid-19 sjukdomen. Det finns därför inte färdiga svar på allt. Kunskapen ökar snabbt och vi kan behöva uppdatera texten allteftersom.

   

 2. Hur smittar och vilken spridning har covid-19?

  Smittsamheten hos Covid-19 är mycket stor. Covid-19 har spridit sig från Kina till resten av världen på kort tid se här. Detta virus är inte lika farligt som de tidigare men eftersom det smittar så många blir antalet sjuka ändå mycket stort.

  Covid-19 smittar via dropp- och kontaktsmitta:

   • covid-19-virus smittar från utandningsluften hos en infekterad person
   • man får i sig smittan huvudsakligen genom andas in små droppar vid kontakt med smittsam person
   • med luften från vanligt tal om man står nära - mindre än 2 meter
   • betydligt längre vid hostning och nysning - se här
   • man kan också bli smittad genom att dropparna hamnar på händerna om man sedan utan att tänka på det kliar-gnuggar sig i ögonen eller för handen/fingrar till näsa/mun
   • en sjuk person särskilt en svårt sjuk smittar mest
   • man kan smitta några dagar innan man är sjuk  och minst 2 dygn man känner sig frisk (ingen feber eller luftvägssymtom) – betydligt längre om man varit allvarligt sjuk
   • det är vanligt att om man fått Covid-19 inte har några symtom eller bara känner sig litet förkyld. Trots milda (eller ännu inga) symtom så kan man smitta andra.
   • virus klarar sig länge (många timmar-dagar) om droppar hamnar på olika ytor. Därför kan handtag, ledstänger och andra ytor smitta händerna och vidare om man rör näsa-mun-ögon
   • covid-19 virus kan finnas i tarmen hos sjuka personer men det verkar ändå inte som om virus smittar med avföring

  Covid-19 smittar hos många någon/några dagar innan symtomdebut!

   

 3. Vilka är symtomen vid covid-19?

  Inkubationstiden är 2-14 dagar, men vanligen 5-6 dagar.

  Sjukdomsbilden vid Covid-19 infektion varierar mycket.

  Många av de smittade känner sig inte sjuka alls eller bara litet snuviga. Särskilt vanligt hos barn.

  De flesta som sjuknar känner av vanliga förkylningssymtom - feber, trötthet, muskelvärk, förlust av lukt och smak, hosta och påverkad andning. Mindre vanliga symtom är huvudvärk, halsont, snuva, illamående och diarré.

  De flesta - ca. 80% - blir bara litet eller måttligt sjuka, men 15-20% av de insjuknade får allvarlig sjukdom med bl a andnöd och påverkan på andra organ.

  Äldre över 70 år har störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 särskilt de som redan förut är mycket sköra. Hjärt-kärlsjukdom, diabetes, svår övervikt ökar risken. Svår covid är vanligare hos män än kvinnor. Även enstaka kvinnor i yngre åldrar kan bli svårt sjuka utan att man ännu förstår varför. 

   

 4. Covid-19 hos den gravida kvinnan.

  Symtomen på Covid-19 förefaller vara detsamma antingen man är gravid eller inte.

  Det verkar inte som infektionen påverkar den tidiga graviditeten.

  Covid-19 smittade gravida behandlas på samma sätt som icke-gravida.

  I Sverige följer man noggrant gravida med Covid-19 särskilt avseende behovet av intensivvård.
  Riskfaktorer för svår infektion hos gravida och Covid-19 är övervikt, högt blodtryck och diabetes.

   

   

 5. Covid-19 hos fostret eller det nyfödda barnet.

  I nuläget är det inte helt klart om Covid-19 kan smitta fostret under graviditet dvs över moderkakan, men mycket talar för att det inte gör det.

  Man tror inte att förlossningssätt (kejsarsnitt eller vaginal förlossning) påverkar ev smitta till barnet, så därför sker det på sedvanliga indikationer.

  Om modern är infekterad vid förlossningen kan barnet infekteras genom nära kontakt med modern. Annan infekterad familjemedlem vid eller efter födelsen kan också smitta barnet.  I de få fall som beskrivits där barnet blivit sjukt av sin Covid-19 infektion har några haft lindriga symtom och blivit friska, vilket stämmer med den erfarenhet man hittills har här.

  Man har inte funnit virus i bröstmjölk och barnet kan därför ammas om modern följer särskilda föreskrifter för att minska smittrisken.

   

 6. Hur stor är risken att barnet ska smittas under graviditet?

  I dagsläget är det inte klarlagt, men troligen ingen eller mycket liten.

   

 7. Hur påvisas infektion hos den gravida kvinnan?

  Alla gravida kvinnor som har symtom och söker vård provtas. Man tar ett prov vanligen med en näspinne, som testas för Covid-19 virus med ett gentest.


  Många flera testmöjligheter väntas komma så snart man är säker på vad de mäter och att de är rättvisande.

  En rad olika snabbtester för eget bruk bjuds redan ut på internet – många utan kontroll av kvaliteten varför man inte kan lita på resultatet.

 8. Hur påvisas Covid-19 hos fostret?

  Det är inte aktuellt.

   

 9. Vad finns det för behandling?

  Det finns ännu ingen effektiv medicin (anti-viral behandling) mot Covid-19. Den gravida kvinnan behandlas utifrån symtom.

  Man försöker behandla svår Covid-19 med medicin som verkar mot liknande virusinfektioner. Väl kontrollerade studier pågår i samarbete mellan många länder. De första resultaten väntas snart.

  Det finns inget vaccin.

   

 10. Vad kan man göra för att undvika att bli smittad?

  I dagsläget rekommenderas att minimera antalet sociala kontakter, noggrann handhygien, vid förkylningssymtom så stannar man hemma se här.

  Både du och dina nära

  • Var ytterst noggrann med handtvätt med tvål och vatten (se här) och att inte hosta-nysa rakt ut eller på händerna (se host- och nys-etikett här)
  • Handsprit med minst 60% alkohol är också effektivt och kan användas på ytor, handtag och t ex mobiltelefoner, tangentbord på datorer som många använder.
  • Begränsa ditt umgänge med andra personer.
  • Håll avstånd (minst 2 m) till personer i din omgivning antingen någon är sjuk eller inte. Se t ex på youtube  här och här hur det fungerar.
  • Är någon sjuk i familjen håll i möjligaste mån avstånd till den sjuke/a och var extra noggrann med handhygien (egen handduk).
  • Kan du och de dina distansarbeta hemma - utnyttja det.
  • Om du arbetar i ett smittutsatt arbete följ de utfärdade smittförebyggande arbetsrutinerna
  • Följ också övriga rekommendationer för att begränsa smittrisken som utfärdas från Folkhälsomyndigheten (se här och/eller här)
  • Råd från SFOG (svensk förening för obstetrik och gynekologi) https://www.sfog.se/media/336993/sfogs-raad-avseende-gravida-under-raadande-covid-19-pandemi-20200513.pdf

   

   

Sökord:  Covid-19
Uppdaterad:  2020-05-25

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt